متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» در رشته مدیریت اجرایی

گرایش مدیریت استراتژیک

عنوان:

مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

استاد راهنما:

دکتر حسین علی پور

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم دادفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اظهار مساله ……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوال اصلی………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………… 4

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………… 5

1-6- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………. 5

1-6-1- نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گولمن…………………………………………………….. 5

1-6-2- نظریه میخائیل مارکوارت…………………………………………………………………….. 6

1-7- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….. 6

1-7-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………….. 6

1-8- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

1-8-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………. 7

1-9- قلمروتحقیق………………………………………………………………………………………… 7

1-10- تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………. 7

1-11- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………. 8

1-12- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………… 9

1-13- مدل عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبیات پژوهش

بخش اول: هوش عاطفی

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- عاطفه……………………………………………………………………………………………. 11      

2-3- هوش…………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2- نظریه سه وجهی استرنبرگ…………………………………………………………………. 12

2-3-3-نظریه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13

2-4- انواع هوش……………………………………………………………………………………… 14

2-4-1- هوش مصنوعی ……………………………………………………………………………. 14

2-4-2- هوش طبیعی………………………………………………………………………………….. 15

2-4-3- هوش اجتماعی………………………………………………………………………………. 16

2-5- هوش عاطفی و بهره هوشی…………………………………………………………………… 16

2-5-1- مقایسه هوش عاطفی و عقلی………………………………………………………………… 17

2-5-2- ارتباط هوش عاطفی و اثربخشی مدیران…………………………………………………… 18

2-5-3- مفاهیم اساسی هوش عاطفی ازدیدگاه مایر و سالووی…………………………………….. 18

2-5-4- مفاهیم اساسی هوش عاطفی ازنظر بار – آن……………………………………………… 20

2-6- هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………… 24

2-6-1- تعریف هوش فرهنگی………………………………………………………………………. 24

2-6-2- ابعاد هوش فرهنگی…………………………………………………………………………. 25

2-6-3- اجزای هوش فرهنگی………………………………………………………………………. 25

2-7- هوش عاطفی……………………………………………………………………………………. 26

2-7-1- تعریف هیجان……………………………………………………………………………….. 29

2-7-2- تعریف هوش هیجانی دانیل گولمن…………………………………………………………. 29

2-7-3- ابعاد هوش هیجانی………………………………………………………………………….. 29

2-7-4- ارتباط هوش عاطفی و شخصیت……………………………………………………………. 30

2-7-5- جذابیت هوش هیجانی……………………………………………………………………….. 30

2-7-6- هوش عاطفی و بهره هوشی………………………………………………………………… 31

2-7-7- اندازه گیری هوش هیجانی………………………………………………………………….. 31

2-7-8- اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………… 32

2-7-9- گسترش هوش هیجانی………………………………………………………………………. 33

2-7-10- ارتباط هوش هیجانی با هوش فرهنگی……………………………………………………. 33

2-7-11- آموزش هوش هیجانی……………………………………………………………………… 34

2-7-12- مبانی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 34

بخش دوم: فرهنگ سازمانی یادگیرنده

2-2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………. 35

2-2-3- تعریف فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………… 36

2-2-4- مدل های رایج فرهنگ ……………………………………………………………………. 36

2-2-5- ویژگی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 37

2-2-6- تأثیر و کارکرد های فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38

2-2-7- شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. 38

2-2-8- انواع فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………… 39

2-2-9- سطوح فرهنگ سازمانی شاین…………………………………………………………….. 40

2-2-10- مفهوم سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………. 42

2-2-10-1- تعریف سازمان…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-2- تعریف یادگیری…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-3- تعریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………. 42

2-2-11- ابعاد سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………….. 43

2-2-12- ساختار سازمان یادگیرنده………………………………………………………………….. 43

2-2-13- تاثیر ارزش بر فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. 44

2-2-14- مدیریت ساز مان های یادگیرنده…………………………………………………………… 44

2-2-15- تاریخچه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………… 44

2-2-16- قواعد کلی در سازمان های یادگیرنده……………………………………………………… 45

بخش سوم: هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده

2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 47

2-3-2- خودآگاهی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………………………… 47

2-3-3- فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………………………………………. 47

2-3-3-1- ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده………………………………………………… 48

2-3-4- تاریخچه پست…………………………………………………………………………………. 50

2-3-4-1- اداره کل پست استان آذربایجان شرقی……………………………………………………. 50

بخش چهارم:پیشینه پژوهش

2-4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 51

2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51

2-4-2-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………… 51

2-4-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………. 51

2-4-3- انواع مدل های هوش عاطفی ………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 54

3-3- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………. 54

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………… 54

3-5- پایایی و روایی ابزار سنجش……………………………………………………………………. 55

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………. 57

4-2- بخش اول: آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 58

4-3- بخش دوم: آمار توصیفی………………………………………………………………………… 60

4-4- بخش سوم: آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………… 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 68

5-3- پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 69

5-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………. 69

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71

پیوست ها………………………………………………………………………………………………… 76

چکیده:

مدیران اثربخش و موفق به قابلیت های عاطفی افراد توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و در یک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می گردد تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد گردد و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به مقصود پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده در سازمان هایی گردد که به عنوان مزیت رقابتی در دنیای رقابتی امروز مطرح می باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر هوش عاطفی مدیران بر فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجان شرقی می باشد. چهار چوب نظری مورد استناد در پژوهش حاضر ترکیبی از نظریه آکادمی هوش عاطفی و نظریه میخائیل مارکوارت می باشد که در آن برای مطالعه هوش عاطفی از چار مولفه، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط بهره گیری شده می باشد.

برای دست یابی به این هدف یک فرضیه اصلی و چها فرضیه فرعی تنظیم و برای آزمون این فرضیه ها، پرسشنامه ای شامل 54سوال طراحی گردید. پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه در اختیار نمونه آماری که تعداد آن 125نفر بود قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی گردید و سپس برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری گردید . نتایج حاصل ا ز پژوهش نشان می دهد که از بین مولفه های چهار گانه هوش عاطفی فقط مولفه خود مدیریتی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی ارتباط ندارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مدتهاست مردم درمورد هوش هیجانی حرف می زنند اما قادر نبوده اند آن را کنترل و از آن بهره گیری کنند. ما بیشترین قسمت از انرژی خود برا ی خود – بهبودی 1 را به کسب معلومات تجربه، هوش شناختی2 و تحصیلات اختصاصی می دهیم. این کار زمانی عالی می گردد که بتوانیم هیجان های خود، هیجان های دیگران و تاثیر عمیقی را که بر زندگی روزمره ما دارند به گونه کامل درک کنیم. فکر می کنیم که فاصله زیاد بین محبوبیت هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم و کاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:

علت اصلی این می باشد که مردم آن را متوجه نمی شوند و نمی فهمند. آنها هوش هیجانی را اغلب با کاریزما و اجتماعی بودن اشتباه می گیرند. علت دوم این می باشد که آنها فکر می کنند بشر ها هوش هیجانی را یا به گونه کامل دارند یا اصلا ندارند (برادبری ، 1384).

با در نظر داشتن موردها مذکور و اهمیت هوش عاطفی به عنوان یکی از فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران جهانی، در این پژوهش کوشش شده می باشد تا اندازه این ارتباط در مدیران ایرانی (اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی) سنجیده گردد تا آن را در جهت رسیدن به اهداف سازمان به کار برد.در این فصل ما به اظهار مساله، سوال آغازین، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، چارچوب نظری، مدل تحلیلی پژوهش، مدل عملیاتی پژوهش فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، محدودیت های پژوهش، تعریف مفهومی متغیرها و تعریف عملیاتی متغیرها تصریح می کنیم.

2-1- اظهار مسئله

سالها قبل ، صحبت از هوش شناختی (IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه اکثر متخصصین در جهان محسوب می گردید. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش عاطفی بعنوان پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده می باشد؛ بطوریکه اظهار می دارند80 درصد موفقیت های افراد در سرکار به هوش عاطفی آنها وابسته می باشد و تنها 20 درصد آن به بهره هوشی مربوط می گردد. با این حساب ، هوش عاطفی، اصطلاح فراگیری می باشد که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا ً به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین ، زیرا هوشبهر و مهارت های فنی یا حرفه ای می باشد(سبحانی نژاد،2009).

در بعضی از تحقیقات نیز نشان داده شده که توانایی هوش عاطفی باعث می گردد تا یک جو سازمانی مناسب بر ای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد گردد و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به مقصود پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری در سازمان ها می گردد، که به عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای رقابتی مطرح می باشد. پس می توان گفت که با وجود اینکه نیروی محرک تحولات در قرن بیستم هوش عقلی یا منطقی بوده می باشد، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم هوش عاطفی موجب تحولات روزافزون خواهد بود(دیربرن،2003 ).

امروزه اصلاح قانونگذاری ، تجدید ساختار سازمان ها، کاربردهای متنوع و روزافززون فن آوری ، ادارات پست را از بنگاههای دولتی به کسب و کارهای تجاری با اهداف تجاری و عملیاتی تغییر داده می باشد . پیشرفتهای چشمگیر و پی در پی در عرصه فناوری اطلاعاتی، بعضی ناظران را به این نتیجه رسانده که بخش پستی در حال افول بوده و روزهای خوش آن گذشته می باشد. اما بایستی به این نکته توجه داشت که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، آلمان، سوئد، هلند، ژاپن و …. پست ازجایگاه تجاری و ارائه دهنده خدمات خوبی برخوردار می باشد بطوریکه پست کره جنوبی پنجمین شرکت بزرگ تجاری، بعد از شرکت های سامسونگ، هیوندای، ال.جی و کره تله کوم می باشد.(پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر طریقه رو به رشد جهانی شدن و از بین رفتن موانع تجاری باعث تحریک رقابتی فراتر از بازارهای پستی ملی شده می باشد. مرزهای سنتی و جغرافیایی محو شده و روش های پذیرفته شده تعامل با ادارات پست هر روز با چالش شدید روبروست و این امر بی شک بی ارتباط با هوش مدیران و فرهنگ سازمانی نیست.

مدیریت و یا عوامل انسانی مهمترین علت های تحولاتی می باشد که امروزه بشر در همه زمینه ها و به هر شکل در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد که برای حرکت به سوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی زیرا سرمایه ، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی ترین عامل نیروی انسانی می باشد و پس هوش عاطفی می تواند شکل تکامل یافته ای از در نظر داشتن بشر در سازمان ها باشد و ابزاری جدید و شایسته در دستان مدیران تجاری و تامین رضایت آنها باشد و نیز به عنوان توانایی درک احساسات و نیاز دیگران در جهت آموزش و هدایت آنان در راهی که منتهی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی و رضایت افراد در جامعه می گردد ، کمک بسیار کارسازی می باشد . مدیران اثر بخش و موفق به قابلیت های عاطفی توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و در یک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می گردد تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد گردد و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به مقصود پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده در سازمانها گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد زیرا که در سال های اخیر پرسنل اداره کل از عدم توجه مدیران به مسائل پرسنل اظهار نارضایتی می نمایند به طوری که در چند ماه اخیر دهها نفر از پرسنل این اداره کل به سازمانهای دیگر انتقالی گرفته و چندین نفر نیز به دنبال ترک این سازمان می باشند.

راهبرد کلیدی خدمات پستی، پیش بینی   نیازها و مهندسی مجدد خدمات موجود و توسعه خدمات جدید جهت برآوردن نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری می باشد. سازمان های خدماتی مشتری محور مانند پست جمهوری اسلامی ایران کوشش می کنند تا کلیه فرآیندها ، استراتژی ها و اهداف کلان سازمان را منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان قرار دهند. پس به این مقصود در این پژوهش به مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می پردازیم چراکه در عصر کنونی منابع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی شده و از اهمیت بیستری برخوردار می باشدکه این امر در شرکت پست که سرمایه اصلی آن نیروی انسانی می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

3-1- سوال اصلی

سوال اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

هوش عاطفی مدیران چه ارتباطی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده اداره کل پست استان آذربایجانشرقی دارد و کدام بعد بیشترین ارتباط را دارد؟

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن اینکه در عصر حاضر تمامی سازمان ها در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد . اندازه دستیابی به این اهداف تحت تاثیر عوامل متعددی   قرار دارد که یکی از این عوامل ویژگی های مدیران می باشد . سالهاست به مدیران می آموزند که توانایی آنها برای دستیابی به اهداف ،‌ ارتباط مستقیمی با توانایی آنها در برخورد و برقراری صحیح هوش عاطفی دارد.

تفاوت مدیران اثر بخش و ناموفق در ارتباطات آنها تجلی می یابد . پس مدیران اثر بخش با هوش عاطفی بالای خود در ارتباطات بسیار موفق تر از دیگر مدیران اقدام می کنند و این امر را به خوبی به اثبات می رساند که مدیری که هوش عقلی (IQ) بالایی دارد می تواند تنها بر اتکاء بر هوش عقلی بالای خود رهبری کند ،‌ بلکه مدیری اثر بخش می باشد که شنونده و سخنگوی خوبی باشد . ارتباط پایدار و مثبت با دیگران بر قرار سازد. احساسات خود و دیگران را به خوبی درک کند و در ارتباطات خود به درستی عکس العمل نشان دهد . با در نظر داشتن اینکه امروزه موضوع هوش عاطفی در ایران به عنوان یک نیاز شناخته شده و موضوع جدید می باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش های انجام شده در این خصوص این موضوع نیاز به بحث بیشتر دارد(گولمن،2001 ). و همچنین با در نظر داشتن این موردها یک ویژگی موثر در این زمینه هوش عاطفی می باشد که در تشکیل موفقیت رهبری جهانی، هوش فرهنگی، هوش تحلیلی و رفتارهای رهبری به وسیله هوش عاطفی تعدیل می شوند که برای شناسایی و تعیین فرهنگ سازمانی یادگیرنده آن انجام پژوهش اهداف و لازم است (هین، 2004).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 104

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت