متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد

در رشتۀ مدیریت اجرایی (MBA)

عنوان پایان‌نامه:

مطالعه تاثیر دوره های اموزشی کار افرینی بر روی دانش کسب و کار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در سال 1389

استاد راهنما:

دکتر مجتبی رفیعی

استاد مشاور:

دکترنصراله عرفانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول……………………. 1

1-1-مقدمه …………………..2

1-2- اظهار مساله………………….. 2

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله………………….. 3

1-4-اهداف پژوهش…………………… 4

1-6-فرضیه‌های پژوهش…………………… 4

1-12-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها………………….. 5

فصل دوم………………….. 7

ادبیات و پیشینه پژوهش…………………….. 7

2-1-مقدمه………………….. 8

2-2- بخش اول: کارآفرینی…………………… 9

2-2-1-کارآفرینی چیست؟…………………… 9

2- 2-2-تعاریف کارآفرین……………………. 10

2-2-3-کارآفرین کیست…………………….. 11

2-2-4- کارآفرینی سازمانی……………………. 12

2-2-5- چارچوب کارآفرینی سازمانی……………………. 13

2-2-5-1-آموزش کارآفرینی سازمانی…………………..14

2-2-5-2-پرورش کارآفرینان سازمانی…………………..15

2-2-5-3-ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی…………………..17

2-2-6- عوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی……………………. 19

2-2-7-اهمیت فرهنگ در توسعه کارآفرینی……………………. 20

2-2-8-یک کارآفرین بایستی چه مهارت‌هایی داشته باشد؟…………………..21

2-2-9-چرا بایستی کارآفرینی را آموخت؟…………………… 22

2-2-10-خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی……………………. 23

2-2-11-فرآیند خلاقیت…………………….. 24

2-2-12- انواع کارآفرینی……………………. 25

2-2-13-آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها………………….. 26

2-2-14-مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی……………………. 28

2-2-15- ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی……………………. 30

2-2-16-آشنایی بامنافع اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی……………………. 32

2-2-17- آموزش کار آفرینی و تأثیر مراکز علمی دانشگاهی……………………. 34

2-2-18-چالشهای آموزش کار آفرینی…………………… 37

2-2-19- پرورش گروهی از جوانان مستعد کار آفرین…………………… 39

2-2-20-برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف………………. 41

2-2-20-1- اندونزی……………………. 41

2-2-20-2-اتریش……………………… 43

2-2-21-وضعیت شاخص‌های کارآفرینی در ایران………………….. 50

2-2-22- موانع حرکت کارآفرینی در ایران…………………… 53

2-3-بخش دوم : دانش کسب و کار………………….. 56

2-3-1-دانش به عنوان منبع……………………. 56

2-3-2-دانش و قابلیتها………………….. 57

2-3-3-حوزه های دانش کسب و کار…………………… 58

2-4-بخش سوم : رغبت شغلی…………………… 60

2-4-1- رغبت شغلی یا رضایت شغلی……………………. 60

2-4-2-آزمون رغبت سنجی چیست؟…………………… 61

2-5-بخش چهارم انگیزش……………………. 69

2-5-1-انگیزش شغلی……………………. 69

2-6- پیشینه پژوهش…………………… 72

2-7- جمع بندی…………………… 74

فصل سوم روش شناسی پژوهش…………………… 77

3-1- مقدمه………………….. 78

3-2-روش پژوهش…………………….. 79

3-3- جامعه آماری…………………… 79

3-4- روش نمونه گیری و تعداد نمونه………………….. 80

3-5-ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات……………………. 80

3-6-تعیین اعتبار درونی(روایی) و بیرونی(پایایی) ابزار جمع‌آوری اطلاعات………. 84

3-7-روش تجزیه تحلیل اطلاعات……………………. 84

3-8-طریقه اجرا و چگونگی گردآوری داده ها …………………..85

فصل چهارم یافته های پژوهش…………………….. 86

4-1-مقدمه………………….. 87

4-2 توصیف یافته ها………………….. 87

4-2- اندازه دانش کسب و کار دانشجویان: …………………..89

4-3-اندازه انگیزش شغلی دانشجویان:………………….. 90

4-4-اندازه رغبت شغلی دانشجویان:…………………..93

4-5-تحلیل یافته ها:…………………..95

4-5-1-فرضیه اول:………………….. 95

4-5-2-فرضیه دوم:………………….. 96

4-5-3-فرضیه سوم:………………….. 98

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری…………………… 102

5-1-مقدمه………………….. 103

5-1-نتیجه‌گیری………………….. 103

5-2-بحث در نتایج…………………… 103

5-3-محدودیتهای پژوهش…………………… 112

5-4-پیشنهادات کاربردی و پژوهشی…………………… 113

1-4-5.پیشنهاد های پژوهشی:………………….. 113

2-4-5.پیشنهادهای کاربردی……………………. 113

منابع فارسی…………………… 115

منابع لاتین…………………… 117

پیوست ها………………….. 118

چکیده:

با در نظر داشتن تحولات‌ سریع‌ و مستمر‌ محیط‌ بین‌المللی‌، گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجهه ‌اقتصاد‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌، “کارآفرینی” یکی از موضوعات‌ اساسی‌ در خصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعه‌ پایدار و رفاه ‌اقتصادی‌ می باشد. کارآفرینی با ایجاد شغل و کسب و کار جدید و تولید ثروت همراه می باشد. این پژوهش به مقصود مطالعه اثربخشی آموزش‌های کارآفرینی بر دانش کسب و کار، انگیزش شغلی، و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان انجام شده می باشد. روش انجام این پژوهش علی- مقایسه‌ای می باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان که در دوه‌های آموزش کارآفرینی شرکت کرده‌اند، تشکیل می‌دهند که تعداد آنان 300 نفر می باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه110 نفر تعیین گردید، افراد گروه نمونه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس 110 نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان که از لحاظ جنسیت و رشته تحصیلی با گروه نمونه مطابقت داشتند اما در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت نکرده بودند، انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته دانش کسب و کار، پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی جونز و فیفر، و پرسشنامه استاندارد رغبت سنج جان هالند بهره گیری گردید. داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌ پارامتری t برای گروه‌های مستقل به وسیله نرم افزار آماری SPSS تحلیل گردید.

نتایج بیانگر آن می باشد که بین اندازه دانش کسب و کار افراد گروه نمونه با میانگین 1/17 با اندازه دانش کسب و کار افراد گروه کنترل با میانگین 75/6 تفاوت معنی‌داری هست. هم‌چنین بین اندازه انگیزش شغلی افراد گروه نمونه با میانگین 28/36 با اندازه انگیزش شغلی افراد گروه کنترل با میانگین 28/29 نیز تفاوت معنی‌داری هست. در ضمن بین رغبت شغلی دانشجویان رشته‌های علوم ریاضی، خدمات، صنعت و کشاورزی برای گروه آموزش دیده به ترتیب با میانگین‌های 57/5، 89/4، 75/4 و 87/4 و گروه آموزش ندیده به ترتیب با میانگین‌های 86/4، 43/4، 16/4 و41/4 تفاوت معنی‌داری هست، اما در مورد دانشجویان آموزش دیده دو رشته علوم تجربی و علوم انسانی با میانگین‌های 33/6 و 44/6 و آموزش ندیده با میانگین‌های 37/6 و 47/6 تفاوت معنی‌داری نظاره نشد. پس می‌توان نتیجه‌گیری نمود که برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی موجب افزایش اندازه دانش کسب و کار، انگیزش شغلی و رغبت شغلی دانشجویان شرکت کننده در این دوره‌ها شده می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد دوره‌های آموزش کارآفرینی به گونه مستمر ادامه یابد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در جهان رقابتی امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهره گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند، زیرا که دیگر مواد اولیه، زمین و سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی به شمار نمی طریقه و بر خلاف گذشته ثروتمند ترین مردم، افراد دانش مدار و کارآفرین می باشند که پیشه ی آنها کارآفرینی می باشد. از این رو بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره گیری از کارآفرینی را آغاز نموده اند و این بذل توجه در قالب تدوین استراتژی ها ، سیاست ها و برنامه های علمی جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی و مهمتر از آن آموزش کارآفرینی در موسسات علمی و آموزشی و دانشگاه ها ظاهر گردیده می باشد.

در این پژوهش نیز ما قصد داریم تاثیر اموزش های کارآفرینی برگزار شده در دانشگاه پیام نور واحد همدان را بر رغبت شغلی،انگیزش شغلی و دانش کسب وکار دانشجویانی که این دوره ها را گذرانده اند مطالعه نماییم.

2-1- اظهار مسئله

با نگاهی به طریقه رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته ، تأثیر و جایگاه کارآفرینان بطور فزاینده ای بیشتر می گردد. به اظهار دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان هست. اگرچه در سالهای گذشته اختراع، جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته می باشد ، اما امروزه کارآفرینی فردی وسازمانی از گزینه های مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. به گونه ای که در غرب وبرخی کشورهای دیگر ، دو دهه ی اخیر دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته می باشد. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ، بحث کار آفرینی اصلی ترین منبع توسعه مد نظر قرار گرفته می باشد. به رغم آنکه بعضی از صاحبنظران عقیده دارند با آموزش مستقیم حاصل نمی گردد و بایستی به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت نمود، اما هیچ کس منکر این مطلب نیست که بهره گیری از فناوریهای نو و ایجاد کسب وکار جدید بدون آموزش وپرورش در اقدام دست نیافتنی می باشد، با مراجعه به اطلاعات موجود درمورد افزایش رشته های دانشگاهی کارافرینی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، اهمیت نظام آموزشی وپژوهشی در توسعه کارآفرینی وتربیت کار آفرینان بیشتر مشخص میشود.

معمولا واژه کار افرینی با ایجاد شغل و کسب وکار مترادف شده می باشد. در حالی که اشتغال یکی از دستاوردهای کارآفرینی می باشد. ممکن می باشد فعالیتهای کار آفرینانه اشتغال ایجاد نکند اما تولید انگیزش، رغبت شغلی و ثروت نماید ویا به دانایی بیفزاید.

کسانی که میخواهند کسب وکار جدیدی راه اندازی کنند وثروت تولید کنند بایستی به دانایی خود بیافزایند وبا فناوریهای پیشرفته روز آشناگردند و بطورقطع پیش نیاز دستیابی به این هدف طراحی دوره های آموزشی کارآفرینی میباشد.

در این راستا با در نظر داشتن سیاستهای اتخاذ شده توسط دانشگاه پیام نورکه آموزش برای همه می باشد و برای حرکت از دانشگاه نوع 1(آموزش محور) و نوع 2 (پژوهش محور) به دانشگاه نوع 3 (کارآفرین) وبا هدف ارتقای سطح کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور وفراهم سازی زمینه هر چه بیشتر مشارکت استانها و مراکز تابعه در امر کارآفرینی اقدام به ایجاد نظام جامع کارآفرینی دانشگاه پیام نور نموده می باشد .  

مسئله عمده این پژوهش مطالعه تاثیر آموزش مهارتهای کارآفرینی بردانش کسب وکار دانشجویان مراجعه کننده به واحد کارآفرینی دانشگاه پیام نور همدان در سال 1389 می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، تأثیر اساسی دارند، در نظر داشتن مقوله ی کارآفرینی دانشگاهی به توسعه ی بهتر این امر کمک می کند.

شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب می باشد که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی می باشد که پا را از حوزه ی دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملی آن محدوده ی تخصصی، مهارت داشته وموفق اقدام کند. به همین دلیل می باشد که آموزش کارآفرینی در دو حالت ساخت یافته با برنامه های آموزشی گوناگون و گاهی با صرف وقت زیاد یا کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کوتاه مدت مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.

دانشگاه می تواند و انتظار می رود که با تکیه بر رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش، در تسهیل مسیر کارآفرینی تأثیر بسزایی داشته باشد. برای تبدیل انسانهای عادی به انسانهای کارآفرین و پشتیبانی همه جانبه ازآنها نیاز به یک جهاد فراگیر در آموزش گسترش زمینه های فناورانه و پشتیبانی مالی میباشد.در همین راستا وبا هدف بهره وری و بهبودکیفی وکمی برگزاری اینگونه دوره های آموزشی ضرورت انجام پژوهش با محوریت مطالعه اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر دانش کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان ضروری می باشد.

4-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی: شناخت اندازه تاثیر دوره های آموزشی کارآفرینی بر روی دانش مدیریت کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان

اهداف ویژه:

تعیین اندازه اثرگذاری آموزش مهارتهای کارآفرینی بر دانش کسب و کار دانشجویان

تعیین اندازه اثرگذاری آموزش مهارتهای کارآفرینی بر انگیزش شغلی دانشجویان

تعیین اندازه اثربخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بر رغبت شغلی دانشجویان

6-1- فرضیه های پژوهش

1- دانش کسب و کار دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارت های کارآفرینی بیشتر از دانشجویان می باشد که در این دوره ها شرکت نکرده اند.

2- انگیزش شغلی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارتهای کارآفرینی بیشتر از دانشجویانی می باشد که در این دوره ها شرکت نکرده اند.

3- رغبت شغلی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارتهای کارآفرینی بیشتر از دانشجویانی می باشد که در این دوره ها شرکت نکرده اند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: ررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 153

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***