متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )

گرایش: بازاریابی

عنوان:

ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر فرشید نمامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………….. د

تقدیر…………………………………………………………………………………………………………………………… ه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2.اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………………4

1-3.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………5

1-4.اهداف مشخص پژوهش………………………………………………………………………………………..7

1-5.فرضیه‏های پژوهش……………………………………………………………………………………………….8

1-6.قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش ………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………..15

2- 3.پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………17

2-3-1.مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………..17

2-3-2.مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………..20

2-4. مبانی نظری………………………………………………………………………………………….23

2-5.تاثیر مهارت های PC بر کیفیت سرویس وب………………………………………………24

2-6.تاثیر ریسک درک شده بر کیفیت سرویس وب ……………………………………………..32

2-7.تاثیر محتویات وب سایت بر کیفیت سرویس وب …………………………………………38

2-8.تاثیر سهولت خدمات بر کیفیت سرویس وب ……………………………………………….39

2-9.تاثیر کیفیت خدمات وب بر رضایت مشتری ………………………………………………..41

2-10.تاثیر کیفیت خدمات وب بر تمایلات رفتاری ……………………………………………….43

2-11. مدل نهایی ………………………………………………………………………………………….48

2-12.بانک ملت…………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1.مقــدمه…………………………………………………………………………………………………55

3-2.روش پژوهش………………………………………………………………………………………..55

3- 3. جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………..56

3- 4. تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………. 56

3- 5. ابزار جمع­آوری ……………………………………………………………………………………57

3-6-1.روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… 57

3-6-2.پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………….57

3-6.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………58

3-7.ساختار پرسشنامه…………………………………………………………………………….65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………68

4-2.آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………….69

4-3. اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری……………………………..77

4-4.مدل کلی پژوهش (مدل مفهومی)………………………………………………………..94

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………. 101

5-2.نتایج پژوهش……………………………………………………………………………….. 101

5-3.پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 103

5-4.پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………… 105

5-5.محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………. 106

منابع……………………………………………………………………………………………… 107

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….113

چکیده:

امروزه سرویس های انتقال داده های کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) تأثیر عمده ای دارد رضایت الکترونیک و کیفیت خدمت الکترونیک ازجمله موضوعات عمده در جهانی شدن تجارت الکترونیک تلقی می شوند. بالابودن کیفیت خدمت الکترونیک، کلید موفقیت هر سازمانی می باشد که در محیط رقابتی جهانی تجارت الکترونیک فعالیت می کند. برای غلبه بر موانع انجام خرید اینترنتی به صورت جهانی، شرکتها بایستی کیفیت خدمات الکترونیک خود را بهبود بخشند. پس این پژوهش به مطالعه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه می پردازد. برای این مقصود شش فرضیه اصلی براساس مدل مطرح گردید بر این اساس پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت و به تعداد 32 سوال طراحی گردید و میان 385 نفر از مشتریان بانک ملت استان کرمانشاه که دارای حساب جاری متمرکز و از خدمات الکترونیکی متعدد بانک ملت مانند اینترنت بانک ، همراه بانک و غیره بهره گیری می کنند به صورت خوشه ای چند مرحله ای و سپس به گونه تصادفی ساده توزیع گردید. به مقصود مطالعه فرضیه های آماری ازآزمون اسپیرمن و به­مقصود رتبه­بندی آنها از آزمون فریدمن بهره گیری شده می باشد . در آمار تحلیلی این پژوهش از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و به­گونه اخص از تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل LISREL)) و برای تحلیل مدل کلی پژوهش از نرم افزار آموسAMOS بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش متغیر های ریسک، محتوبات وب سایت،سهولت خدمات و کیفیت خدمات به ترتیب دارای بیشترین تاثیر و متغیر مهارت های pc تاثیری بر تمایلات رفتاری و رضایت مشتریان ندارد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

پیشرفت های چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها مانند تجارت جهانی گردیده و به تبع آن فرآیندهای بسیاری از فعالیت ها مانند فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانکداری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. از عمده ترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در زمینه اقتصادی، تجارت الکترونیک می باشد و سهولت دسترسی افراد به اینترنت نیز بستر مناسبی را برای مراودات تجاری و اقتصادی از طریق دسترسی به دنیای مجازی فراهم کرده می باشد (کینگ ولیو،2004: 25). یکی از موردها مهم مربوط به زیر ساخت های تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت آنلاین مربوط می گردد. بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی می دانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام گردد. در حقیقت می توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک، نیازمند شکل گیری بانکداری الکترونیکی می باشد. صنعت بانکداری در دهه اخیر دستخوش تغییرات مهمی بوده که مدیون مزایای فناوری اطلاعات می باشد. به ویژه گسترش اینترنت، کانال های صنعت خدمات مالی را متحول ساخته می باشد(گینگ و لیو،2004: 40). امروزه سرویس­های انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته­اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه­ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) تأثیر عمده­ای دارد(کالیز و گاموسی،2008: 18). همان­گونه که در رسانه­های خبری گزارش شده، بخش­های سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخش­های تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربه­ می­کنند. همان گونه که محیط­های شغلی الکترونیکی چالش­های جدیدی را برای شرکت­ها ایجاد کرده­اند. یکی از این چالش­ها، کیفیت خدمات الکترونیکی می باشد که توسط وب سایت­های شرکت و رسانه­های الکترونیکی دیگر فراهم می­گردد (لیائو پالویا و لین، 2006 : 17).

کیفیت سرمایه­گذاری وب سایت­ها یک شاخص اصلی برای نشان دادن چگونگی راضی نگه داشتن مشتری ها توسط شرکت می باشد(کینگ ولیو،2004: 36). چالش جدید دیگر افزایش سریع توقعات و سطح پیشرفته بودن مشتری­های الکترونیکی می باشد. در سال­های اخیر، پژوهش در جهت فهمیدن چگونگی کیفیت خدمات الکترونیکی به مشتری ارائه شده و چگونگی خدمات تفسیر شده برای خشنود نگه داشتن مشتری­ها و تمایلات رفتاری آنها کوشش کرده می باشد. علاوه بر چالش­های مدیریت مشتری­های الکترونیکی درک تفاوت­های فردی مشتری­ها در مفاهیم مهارت­های تکنولوژی اطلاعات IT ، تأثیر بر تجربیات به روز آن­ها، رفتار و توجه آنها، امری حیاتی می باشد. بعضی پژوهش­های ( چن و ماکردی، 2005) نشان دادند که تفاوت های فردی می تواند بر پذیرش IT و رضایت بهره گیری از IT تأثیر بگذارد.

1-2.اظهار مسأله:

     امروزه سرویس های انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه­ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) تأثیر عمده­ای دارد (کالیسر و گاماسوی[1]، 2008: 17). همان­گونه که در رسانه های خبری گزارش شده، بخش های سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخش­های تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربه می­کنند. همان­گونه که محیط­های شغلی الکترونیکی چالش­های جدیدی را برای شرکت­ها ایجاد کرده اند. یکی از این چالش­ها، کیفیت خدمات الکترونیکی می باشد که توسط وب سایت های شرکت و رسانه های الکترونیکی دیگر فراهم می­گردد (لین[2]،2006: 26).کیفیت سرمایه گذاری وب سایت ها یک شاخص اصلی برای نشان دادن چگونگی راضی نگه داشتن مشتری ها توسط شرکت می باشد(گینگ و لیو[3]،2004: 46). چالش جدید دیگر افزایش سریع توقعات و سطح پیشرفته بودن مشتری های الکترونیکی می باشد. در سال های اخیر، پژوهش در جهت فهمیدن چگونگی کیفیت خدمات الکترونیکی به مشتری ارائه شده و چگونگی خدمات تفسیر شده برای خشنود نگه داشتن مشتری ها و تمایلات رفتاری آنها کوشش کرده می باشد. علاوه بر چالش های مدیریت مشتری­های الکترونیکی درک تفاوت­های فردی مشتری ها در مفاهیم مهارت های تکنولوژی اطلاعات (IT)، تأثیر بر تجربیات به روز آن­ها، رفتار و توجه آن­ها، امری حیاتی می باشد(گادوین[4]،2010: 53). همان­گونه که سانتز بیان نمود (2003)، کیفیت سرویس اینترنتی، خدمات دریافتی کلی توسط مشتری، قضاوت­ها و ارزیابی­های کیفیت سرویس حاصل از بازار مجازی می باشد. هر دو گروه محققان و مسئولان از کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت سرویس وب به جای یکدیگر (تبادلی) بهره گیری می­کنند. زیت (2002) کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان مقدار سهولت دستیابی به وب سایت و خرید مؤثر، خرید و فرستادن کالاها و خدمات تعریف می­کند. زانگ- پری باتک (2005) تعریف مشابهی از کیفیت سرویس وب سایت اظهار کرده­اند. مؤلفان دیگر (سانتز (2003) و زیت اول (2002) وسایل متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه کردند. از آنجا که این وسایل بسیار کم بودند، پژوهش­های اکتشافی برای رسیدن به یک وسیله رایج که به­تواند به­گونه مؤثر کیفیت سرویس الکترونیکی را ارزیابی کند لازم هستند(گادوین،2010: 58). (راولی، 2006) اظهار می­کند از آنجا که کوشش های محقق در خدمات الکترونیکی هنوز بسیار ابتدایی می باشد، کوشش­های بیشتری برای رسیدن به تعریف درست و اندازه­گیری کیفیت خدمات الکترونیکی لازم می باشد. با در نظر داشتن اهمیت خدمات الکترونیکی در جذب مشتری این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر درک ریسک بر کیفیت سرویس بدست آمده رضایت کاربر و تمایل کاربر به ادامه خرید و فروش آنلاین به مطالعه در این زمینه پرداخته می باشد. در این پژوهش ما ادبیات مربوط به خدمات الکترونیکی را مطالعه می کنیم تا ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی را بشناسیم (که اینجا به عنوان کیفیت خدمات وب تصریح گردید) و متعاقباً ساختارهای آنها را ساخته و آزمایش نمائیم.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

   رضایت الکترونیک و کیفیت خدمت الکترونیک ازجمله موضوعات عمده در جهانی شدن تجارت الکترونیک تلقی می شوند. بالابودن کیفیت خدمت الکترونیک، کلید موفقیت هر سازمانی می باشد که در محیط رقابتی جهانی تجارت الکترونیک فعالیت می­کند(گینگ و لیو،2004: 48). برای غلبه بر موانع انجام خرید اینترنتی به صورت جهانی، شرکت­ها بایستی کیفیت خدمات الکترونیک خود را بهبود بخشند. پژوهش­های اخیر در ارتباط با مصرف کنندگان نشان می­دهد که کیفیت خدمت الکترونیک پایین می باشد. نوید این پژوهش آن می باشد که بایستی بدانیم مشتریان کیفیت خدمت الکترونیک را چگونه ارزیابی می­کنند و از این ارزیابی به عنوان مبنای بهبود خدمت بهره گیری کنیم. با در نظر داشتن اهمیت خدمات الکترونیکی در جذب مشتری این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر درک ریسک بر کیفیت سرویس بدست آمده رضایت کاربر و تمایل کاربر به ادامه خرید و فروش آنلاین به مطالعه در این زمینه پرداخته می باشد. در این پژوهش ما ادبیات مربوط به خدمات الکترونیکی را مطالعه می­کنیم تا ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی را بشناسیم (که اینجا به عنوان کیفیت خدمات وب تصریح گردید) و متعاقباً ساختارهای آنها را ساخته و آزمایش نمائیم(کالیسر و گاماسوی[5]، 2008: 29).

نظریه­های به کار رفته برای تبیین کیفیت سرویس وب به­گونه کلی از ترتیب و نظم سیستم‌های اطلاعات و بازاریابی ناشی می­گردد که خودشان، پایه و اساس نظریه های دیگر توجه‌هایی مانند نظریه های یادگیری، نظریه های ارزش- پیش بینی (احتمال) (فیش بین، 1963) و نظریه عملکرد استدلالی (TRA) (فیشبین و آزن، 1975) فرض کردند که اگر توجه مردم، یک رفتار مثبت باشد و اگر آنها معتقد باشند. که دیگران، آنها را برای ایجاد یک رفتار، ترجیح می دهند، تمایل بیشتری برای آن رفتار ایجاد می­گردد و مدیران و آنها بیشتر تمایل دارند که آن رفتار را انجام دهند. (آزن، 1985) TRA را به عنوان نظریه رفتار طراحی شده (TPB) «با اضافه کردن یک پیش­گویی کننده اصلی، کنترل رفتار نظاره برای مدل سازی» اظهار می­کند.

بعضی پژوهش­های (چن و ماکردی، 2005، فرد، میلر و ماس، 2001) نشان دادند که تفاوت­های فردی می تواند بر پذیرش IT و رضایت بهره گیری از IT تأثیر بگذارد. همان­گونه که سانتز بیان نمود (2003)، کیفیت سرویس اینترنتی، خدمات دریافتی کلی توسط مشتری، قضاوت ها و ارزیابی های کیفیت سرویس حاصل از بازار مجازی می باشد. هر دو گروه محققان و مسئولان از کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت سرویس وب به جای یکدیگر (تبادلی) بهره گیری می­کنند. برای مثال، زیت امل (2002) کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان مقدار سهولت دستیابی به وب سایت و خرید مؤثر، خرید و فرستادن کالاها و خدمات تعریف می کند. زانگ- پری باتک (2005) تعریف مشابهی از کیفیت سرویس وب سایت اظهار کرده اند. مؤلفان دیگر (سانتز[6] (2003) و زیت اول[7] (2002) وسایل متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه کردند. از آنجا که دین وسایل بسیار کم بودند، پژوهش های اکتشافی برای رسیدن به یک وسیله رایج که بتواند به گونه مؤثر کیفیت سرویس الکترونیکی راه ارزیابی کند لازم هستند. (راولی، 2006) اظهار می کند از آنجا که کوشش های محقق در خدمات الکترونیکی هنوز بسیار ابتدایی می باشد، کوشش های بیشتری برای رسیدن به تعریف درست و اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی لازم می باشد(کالیسر و گاماسوی، 2008: 32).

پژوهش­های متعددی در مورد کیفیت خدمات الکترونیکی در برخوردهای فیزیکی نشان داد که بعضی عوامل، مسئول پذیرش کیفیت توسط مشتری می باشد که به رضایت مشتری منجر می گردد و ممکن می باشد تمایلات به خرید را منجر گردد. بعضی مؤلفان (زیت امل، بری و پاراسرمن، 1996، زانگ و پری باتگ، 2005) اظهار کردند که تمایلات رفتاری ممکن می باشد رفتار را پیش بینی کند و همچنین به ساختارهای کیفیت سرویس به مشتری که به تمایلات رفتاری مرتبط هستند تصریح می کند.

[1] – Calisir &Gumussoy

[2] – Lin

[3] – King & Liou

[4] – Godwin

[5] – Calisir &Gumussoy

 2- Santos

[7] – Zeithaml

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 127

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***