متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:  MBA

 موضوع:

مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

استاد راهنما:

دکتر بلوریان تهرانی

استاد مشاور:

دکتر مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده‌ فارسی…………………….. ۴

فصل اول: مقدمات و کلیات……………………. ۱۳

۱-۱- مقدمه……………………. ۱۴

۱-۲- تعریف مسئله……………………. ۱۷

۱-۳- فناوری‌های جدید……………………. ۱۹

۱-۳-۱- سیستم‌های همیار خرید……………………. ۱۹

۱-۳-۲- آینه‌ هوشمند……………………. ۲۲

۱-۳-۳- RFID ……………………. 

۱-۴- جنبه نوآوری پژوهش……………………. ۲۵

  ۱-۵- پیشینه‌ی پژوهش……………………. ۲۶

۱-۶- توجیح ضرورت انجام طرح……………………. ۳۰

۱-۷- هدف از اجرا ……………………. ۳۱

۱-۷-۱- هدف اصلی……………………. ۳۱

۱-۷-۲- اهداف فرعی……………………. ۲۸

۱-۸- فرضیات مساله……………………. ۳۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ پژوهش……………………. ۳۳

۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال……………………. ۳۴

۲-۲- RFID چگونه کار می کند؟……………………. ۳۶

۲-۳- RFID، فناوری و روش های دسته بندی کردن………. ۳۷

۲-۴- استاندرهای شناسه‌گذاری……………………. ۴۴

۲-۵- مزایای بهره گیری از RFID ……………………. 

۲-۵-۱- در خرده‌فروشی‌ها……………………. ۴۸

۲-۵-۲- در خط تولید……………………. ۴۹

۲-۵-۳- در مراکز درمانی……………………. ۵۰

۲-۵-۴- مدیریت انبار……………………. ۵۲

۲-۵-۵- کنترل تردد……………………. ۵۲

۲-۵-۶- ردیابی و تشخیص حیوانات……………………. ۵۳

۲-۵-۷- سیستم‌های هوشمند……………………. ۵۴

۲-۶- موانع در انتشار و پیاده‌سازی فناوری…………… ۵۵

۲-۶-۱- چالش‌های فناوری……………………. ۵۶

۲-۶-۲- هزینه‌ی تگ‌ها و پیاده‌سازی……………………. ۵۸

۲-۶-۳- استانداردسازی……………………. ۶۰

۲-۶-۴- حریم خصوصی و پذیرش مصرف‌کننده…….. ۶۲

۲-۶-۴-۱- دستور از بین‌بردن……………………. ۶۵

۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده ……………………. ۶۶

۲-۶-۵- پذیرش کارمندان……………………. ۶۷

۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای) ……………………. ۶۸

۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱……۶۹

۲-۸- مدل پذیرش فناوری……………………. ۷۲

۲-۹- مدل پذیرش فناوری ……………………. ۷۳

۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری…… ۷۵

۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی……………………. ۷۶

۲-۱۰-۲- اثبات نتایج……………………. ۷۷

۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری……………………. ۷۹

۲-۱۰-۴- جنسیت……………………. ۸۱

۲-۱۰-۵- تجربه……………………. ۸۳

۲-۱۰-۶- فرهنگ……………………. ۸۴

۲-۱۱- رضایت‌مندی……………………. ۸۵

۲-۱۲- قصد بهره گیری از فناوری……………………. ۸۶

۲-۱۴- مدل پژوهش……………………. ۸۷

فصل سوم: روش پژوهش……………………. ۸۹

۳-۱- روش پژوهش……………………. ۹۰

۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات……………………. ۹۰

۳-۳- طراحی مطالعه……………………. ۹۰

۳-۴- طراحی نمونه……………………. ۹۱

۳-۵- گردآوری اطلاعات……………………. ۹۳

۳-۶- طراحی پرسش‌نامه ……………………. ۹۳

۳-۷- اعتبار داده‌های پژوهش……………………. ۹۵

۳-۸- جامعه‌ی آماری……………………. ۹۵

۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه …….. ۹۵

۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها……۹۶

۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده ……………۹۸

فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های پژوهش…… ۹۹

۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه ……………………. ۱۰۰

۴-۲- مشاهدات توصیفی……………………. ۱۰۰

۴-۳- روایی و پایایی……………………. ۱۰۲

۴-۳-۱- روایی ……………………. ۱۰۲

۴-۳-۲- پایایی……………………. ۱۰۴

۴-۴- آزمون فرض‌های پژوهش……………… ۱۰۶

۴-۴-۱- مطالعه ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند…….۱۰۶

۴-۴-۲- مطالعه ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت بهره گیری از فناوری موثرند ……. ۱۰۸

۴-۴-۳- مطالعه آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری… ۱۱۰

۴-۴-۴- مطالعه آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲……………………. ۱۱۱

۴-۵- مطالعه گزاره‌های پژوهش……………………. ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات………… ۱۱۳

۵-۱- مقدمه……………………. ۱۱۴

۵-۲- مباحثه ……………………. ۱۱۴

۵-۲-۱- فناوری‌های جدید……………………. ۱۱۴

۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری……………………. ۱۱۸

۵-۲-۳- ارتباط شغلی……………………. ۱۲۱

۵-۲-۴- قابلیت تبیین نتایج……………………. ۱۲۱

۵-۲-۵- نگرانی بهره گیری از فناوری……………………. ۱۲۲

۵-۲-۶- فرهنگ ……………………. ۱۲۳

۵-۲-۷- جنسیت……………………. ۱۲۳

۵-۲-۸ تجربه……………………. ۱۲۵

۵-۳- نتیجه‌گیری……………………. ۱۲۷

۵-۴- محدودیت‌ها……………………. ۱۳۱

۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی………… ۱۳۳

منابع و مآخذ……………………. ۱۳۵

پیوست‌ها……………………. ۱۴۰

پیوست ۱: پرسش‌نامه……………………. ۱۴۰

پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ی آماری…………… ۱۴۴

چکیده‌ی انگلیسی……………………. ۱۴۹

چکیده:

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته می باشد. در این مطالعه فناوری‌هایی را که رفتار خرید مشتریان در داخل از فروشگاه را تغییر می‌دهند مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تاثیرات چند جنبه‌ی کلی دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ی پایان فروش را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. (۲) از طریق کمک و المان‌های جذاب مشتریان بیشتری را جذب کرده و در نتیجه طریقه خرید را بهبود می‌بخشند. (۳) رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس از مطالعه فناوری‌های روز دنیا به این مسئله برخورد کردیم که برای پیاده‌سازی فناوری در هر سازمان یا فروشگاهی کارمندان سازمان/فروشگاه بایستی اجرای آن فناوری را قبول کنند. درادامه به مطالعه ِ فناوری RFID ‌پرداختیم. با در نظر داشتن اشاعه‌ی این فناوری در محصولات، نیاز به مطالعه پذیرش آن توسط کارمندان احساس می گردد. به مقصود پاسخگویی به این سوال که کدام ویژگی شخصیتی کارمندان در پذیرش RFID موثر می باشد، یک بازدید از کارکنان فروشگاه‌هایی که RFID را اجرا کرده اند انجام گردید. از این رو این مقاله‌ی حاضر با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری (TAM) به مطالعه تاثیر۶ متغیر خارجی (ارتباط شغلی، قابلیت تبیین نتایج، فرهنگ، نگرانی در بهره گیری از فناوری، تجربه و جنسیت) بر درک سهولت و سودمندی بهره گیری از RFID پرداخته می باشد. بدین مقصود پرسش‌نامه‌ی تهیه شده در میان اعضای جامعه‌ی آماری خرده‌فروشی‌های تهران توزیع شده و داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از روش رگرسیون خطی ِ چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت بالای فرهنگ درک شده در سطح جامعه، اندازه ارتباط شغلی با فناوری و قابلیت تبیین نتایج ِ بهره گیری از این فناوری را دارد. این پژوهش می‌تواند به مدیران، سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات RFID کمک شایانی نماید و توسعه‌ی این فناوری را در کشور تسهیل نمایند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

از دیدگاه بازاریابی پارامترهای زیادی مانند قیمت، ترفیع‌، مدیریت برند، خدمات، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتریان، رفتار مصرف کننده، کانال‌های توزیع و… برای موفقیت یک کسب و کار بایستی به موازات یکدیگر مطالعه ‌شوند. پس در بازار کسب و کار امروز، با در نظر داشتن سطح رقابت بالا بین بنگاه‌های اقتصادی، مشتری در محور عملیات قرار داشته و برآورده کردن نیازهای او از مهمترین ارکان بقا برای یک کسب و کار می باشد. با آگاهی از این موضوع، در سال‌های اخیر اهمیتِ تجربه خرید لذت‌بخش در بین مشتریان در حال افزایش می باشد. بدین معنی که فضای خرید، محیط جذابی را برای مشتری فراهم آورد. در نتیجه بسیاری از محققان با تاکید بر بهبود تجربه خرید لذت‌بخش مشتریان و مطالعه ماهیت خرید ایشان، کوشش در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در نقاط فروش را دارند. برای درک جذابیت محل‌های فروش، در بازاریابی، متدهای مختلفی در دیدگاه‌های سنتی، جدید و الکترونیک هست که از مهم‌ترین متدهای جدید ایجاد محرک‌های حسی برای برانگیختن هیجان مصرف کننده و بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید برای بقا در بازار رقابتی می باشد. مساله دیگری که نشان از ضرورت و اهمیت در نظر داشتن این موضوع دارد، این می باشد که در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پایدار با اقتصاد جهانی ایجاب می کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین مورد مبادله و و داد و ستد قرار گیرد، بلکه استانداردها و موازین پیشرفته جهانی نیز توسط کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی به کار گرفته گردد. یکی از این موازین و استانداردهای موضوع، توجه، التزام و رعایت به‌کارگیری فناوری‌های روز و جدید در کسب و کار می باشد که روز به روز از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می گردد. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در یک بازار رقابتی پر ازدحام هستند، بایستی بطور فزاینده فناوری را جهت بهینه کردن تصمیم‌گیری، فراهم ساختن خدمات شخصی بیشتر، بالابردن کارایی زنجیره عرضه واصلاح فرایندهای تجارت خود بکار گیرند. مشتریان خودشان خواستار توجه ویژه به محصولات خوب با قیمت های مناسب، پاداش برای وفاداریشان وتجربه خرید لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشی ازجمله بخش‌هایی می باشد که به لحاظ تکنولوژیکی بسیار توانمند شده می باشد. آهنگ تغییر، خرده فروشان را به جستجوی ابزاری ترغیب می کند که به آنها امتیازی در برابر رقبایشان بدهد، اعم از اینکه در بخش فروش باشد و یا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دلیل روبرو شدن با مزایای اندک و سودهای نازل، بین المللی شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن خریداران متقاضی عقیده دارند که می بایستی بطور دائم توانایی خودشان را برای بر طرف کردن نیاز های مصرف کنندگان بیشتر کنند. بکارگیری فنآوری برای حل این چالش ها ضروری به نظر می‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مرکزی ودر مراکز تصمیم گیری خود برای گردآوری اطلاعاتی در مورد مشتریان، محصولات، طریقه فروش، حمل ونقل تدارکات واطلاعات مربوط به بازاریابی وابسته به فناوری هستند.

فناوری به اندازه خرده‌فروشی هایی زیرا خواربارفروشی ها فراگیر شده می باشد. صندوق های خود پرداز، کیوسک ها وتجهیزات مراکز فروشی … ، انبارگردانی، رایانه های کیفی وسیستم های مدیریت، شبکه های قیمت گذاری الکترونیکی، سیستم کنترل کننده صندوق، دستگاههای سطح سنج، مدیریت نیروی کار وابزارهای محاسبه قدرت فروش، شبکه های مدیریت امنیت برای سرعت دادن به معاملات، برچسب زنی الکترونیکی وابزارهای زنجیره عرضه جهانی ، در میان بعضی از کاربردهای تکنولوژیکی که اکنون در بسیاری از عملیات‌های خرده فروشی جدید رایج می باشد .

خرده فروشان بین المللی، بدون استثناء ، بایستی بتوانند مقادیر بسیار زیادی از کالاها را در شبکه های جهانی فروشگاههای موجود خود توزیع کنند. آنها برای روبرو شدن با چالش های ناگزیر مربوط به این امر، سیستم‌های پیشرفته مدیریت انبارداری وتدارکات را که هدف اصلی شان افزایش بهره وری وظرفیت عملی می باشد بکارگرفته‌اند. برای چنین خرده فروشان ، فنآوری بابت کاهش هزینه ها در زنجیره عرضه، بهینه سازی ظرفیت حمل ونقل وایجاد ساختارهای تدارکاتی بین المللی مناسب ضروری می باشد. وقتی این مشاغل در سطح بین المللی توسعه می‌یابند ومقیاس عملکرد خود را بالا می‌برند، در می‌یابند که بایستی فرایندهایی را برای اتوماسیون ومدیریت تهیه وتوزیع ایجاد کنند و آن‌ها را در سیستم‌های انبارداری خودشان ادغام نمایند. برای پشتیبانی ساختارهای پیچیده حاصل، سیتم های مدیریت اطلاعات قوی برای تسهیل در ارتباطات میان شبکه عملیات درون کشوری، فروشگاه‌ها و مراکز تصمیم گیری، کارمندان فروشگاه‌ها و مشتریان، مشتریان وپرسنل خدمات مشتریان، حرفه‌های بازاریابی ومدیریت فروشگاهی بکار گرفته می شوند .

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته می باشد. در واقع، نویسندگان زیادی به این نتیجه رسیدند، مصرف‌کنندگانی که از محیط خرید لذت می‌برند بیشتر از کسانی که این لذت را تجربه نمی‌کنند،اقدام به خرید می‌کنند. پس با جذاب‌کردن محیط خرید می‌توان تجربه خرید را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد. به گونه خاص، این تجربه تأثیر مهمی را در طریقه رضایت مصرف‌کنندگان بازی خواهد نمود. در واقع جذاب کردن محیط خرید می‌تواند ارزش افزوده‌ای به کالاها و خدمات ارائه شده در فروشگاه بیفزاید.

بسیاری از فروشگاه‌ها تمرکز خود را بر روی انتخاب بهترین المان لذت‌بخش بر روی پایانه فروش برای مشغول نگه‌‌داشتن مشتریان بیشتر، خرید لذت بخش و چگونگی ارتباط مشتریان با برند قرار داده اند. برای رسیدن به این امر، المان‌های مختلفی مانند سالن ورزشی، میکده و رستوران برای سرگرم کردن مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به‌کار برده‌اند. برای مثال برند معروف آرمانی رستوران معروف خود به نام نوبو را در یکی از مهمترین شعبات خود در میلان ِ ایتالیا افتتاح نمود. برند رلف‌رولن نیز رستوران خود را در آمریکا به گو‌نه‌ای ساخت که هر یک از المان‌های رستوران و محیط‌‌، یادآوری از برند بود. پس روز به روز متوجه این مساله می‌شویم که مراکز و فروشگا‌ه‌های خرید تبدیل به مراکز سرگرم‌کننده و تفریحی نیز می شوند. فناوری‌های روز دنیا ابزاری مفید برای رسیدن به این امر برای هر فروشگاهی محسوب می شوند.

2-1- تعریف مسئله

ایران به عنوان یک بازار خرده فروشی بزرگ و بکر به شمار می رود. با ورود بعضی رقبای بزرگ در بخش خرده فروشی های بزرگ مانند هایپر استار می توان به این موضوع پی برد که این بازار بسیار رقابتی می باشد و هر کدام از خرده فروشی ها ملزم به اجرا کردن برنامه های مختص به خود هستند تا مشتریان جدید کسب کرده و مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. پس با در نظر داشتن پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن در هر کسب‌وکاری به ویژه خرده‌فروشی، بهره گیری از فناوری جدید برای جذاب کردن محیط خرید و ترفیعات برای مشتری ضروری می‌باشد.

فاصله زیاد کشور ما با کشورهای پیشرفته در زمینه ایجاد فناوری باعث شده تا ما شاهد ورود فناوری‌های جدید که در بعضی موردها هزینه‌های سنگینی را نیز به همراه دارد، باشیم. از طرفی در بسیاری موردها شاهد هستیم که این فناوری‌ها به گونه مناسب مورد بهره گیری قرار نگرفته و پس از بهره گیری‌ای کوتاه مدت به‌دلیل عدم بهره‌گیری مناسب به‌گونه کلی کنار گذاشته می شوند. مثال واضح آن ورود رایانه‌های پیشرفته در سازمان‌ها و دستگاه‌های پایانه فروش در خرده‌فروشی‌هاست که به دلیل عدم پذیرش از سوی کارکنان و قصد آن‌ها برای بهره گیری از سیستم‌های دستی و سنتی، بهره گیری‌های بسیار محدود و غیرقابل توجیه اقتصادی از آن‌ها به اقدام می‌آید. در صورتی که اگر ورود فناوری به کسب‌وکار مورد قبول و پذیرش کاربران آن باشد، کارایی مطلوب‌تری حاصل می گردد.

با در نظر داشتن رشد و توسعه بهره گیری از فناوری (به ویژه RFID) در عرضه و فروش محصولات، مروری بر ادبیات موضوع در این زمینه نشان می دهد که اکثر پژوهش‌های گذشته بر مبنای معرفی فناوری‌، زیرساخت و چگونگی پیاده‌سازی آن بنا شده می باشد و تاکید بر مسائل توسعه فنی آن داشته‌اند. پس در این پژوهش آغاز به معرفی فناوری‌های جدید و کاربرد آنها در خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر فناوری RFID و با در نظر داشتن اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات به مطالعه پذیرش آن توسط کارمندان خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. از این‌رو پژوهش حاضر با بسط مدل پذیرش فناوری TAM به مطالعه عوامل موثر و متغیرهای خارجی بر پذیرش این فناوری پرداخته می باشد. مدل TAM یکی از برجسته ترین مدل‌های تئوریک در مطالعه قبول یا رد فناوری جدید می‌باشد، که در بخش ادبیات موضوعی به تشریح آن خواهیم پرداخت. از این رو در این پژوهش با در نظر داشتن بازار ایران این مدل برای فناوری مذکور با بسط مدل موجود، متغیر ارتباط شغلی، قابلیت اثبات نتایج، سازگاری با فناوری، جنسیت، فرهنگ و تجربه در پذیرش فناوری RFID در بین کارمندان، به عنوان متغیرهای خارجی که بر سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری تاثیرگذارند، در نظر گرفته می شوند.

فناوری RFID دارای کاربردهای بسیار زیادی در صنعت می‌باشد که بهره گیری از آن‌ها طی سال‌های اخیر به شدت فراگیر شده می باشد. با در نظر داشتن اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات، نیاز به مطالعه پذیرش آن در سطح خرده‌فروشی‌ها احساس می گردد. فناوری‌های سیستم‌های همیار خرید و آینه هوشمند نیز مانند فناوری‌های به روز هستند که به تبیین هر یک خواهیم پرداخت. فناوری RFID به نسبت فناوری‌های دیگر در ایران چه از لحاظ زیرساخت و چه از لحاظ دانش عمومی شناخته شده‌تر می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 151

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***