متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی MBA

عنوان/ موضوع:

مطالعه اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمد جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1 – فصل اول………………….. 1

1-1   مقدمه………………….. 2

1-2   اظهار مسئله………………….. 4

1-3   اهمیت موضوع………………….. 5

1-4   اهداف پژوهش…………………….. 6

1-5   قلمرو پژوهش…………………… 6

1-5-1   قلمرو زمانی…………………… 6

1-5-2   قلمرو مکانی…………………… 6

1-5-3   قلمرو موضوعی…………………… 6

1-6   پرسش‌ها و فرضیات پژوهش…………………… 7

1-7   کاربردهای پژوهش……………………. 8

2      فصل دوم………………….. 10

2-1   سرمایه فکری…………………… 11

2-1-1   مقدمه………………….. 11

2-1-2   تعاریف سرمایه فکری…………………… 12

2-1-3   مروری بر چشم‌انداز تاریخی سرمایه فکری……….. 17

2-1-4   سنجش سرمایه فکری…………………… 21

2-2   حاکمیت شرکتی…………………… 33

2-2-1   مقدمه………………….. 33

2-2-2   تعریف حاکمیت شرکتی………………….. 34

2-2-3   تئوری نمایندگی…………………… 41

2-2-4   روش‌های حاکمیت و کنترل شرکتی…………………… 46

2-3   ارزش بازار………………….. 50

2-3-1   مقدمه………………….. 50

2-3-2   انواع ارزش سهام………………….. 51

2-4  پیشینه پژوهش…………………… 52

3 فصل سوم………………….. 60

3-1   مقدمه………………….. 61

3-2   روش پژوهش…………………… 61

3-3   طرح مسئله و هدف پژوهش…………………… 64

3-4   فرضیات پژوهش…………………….. 65

3-5   روش گردآوری اطلاعات……………………. 67

3-6   جامعه‌ی آماری…………………… 67

3-7   قلمرو پژوهش…………………… 68

3-7-1   قلمرو موضوعی…………………… 68

3-7-2   قلمرو مکانی…………………… 68

3-7-3   قلمرو زمانی…………………… 69

3-8   متغیرهای پژوهش…………………… 69

3-8-1    متغیرهای مستقل…………………… 69

3-8-2   متغیر وابسته………………….. 71

3-8-3   متغیر کنترلی…………………… 71

3-8-4    متغیر مداخله‌گر………………….. 72

3-9   روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها…………………. 73

3-9-1   معرفی مدل‌های مورداستفاده ………………….74

3-9-2   چگونگی‌ی آزمون فرضیه‌های پژوهش…………………… 74

3-9-3   استنتاج آماری از رگرسیون………………….. 79

3-10   نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورداستفاده ………………….81

3-11   اعتبار درونی و برونی پژوهش…………………… 81

3-12   مطالعه فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک………. 82

3-12-1    وجود خودهمبستگی…………………… 84

3-12-2   وجود ناهمسانی واریانس…………………….. 85

3-12-3   آزمون F و آزمون هاسمن…………………… 86

4- فصل چهارم………………….. 88

4-1     مقدمه………………….. 89

4-2   آمار توصیفی داده ‏ها…………………. 90

4-3   آزمون فرضیه ‏ها…………………. 91

4-3-1  آزمون فرضیه‏ اول………………….. 91

4-3-2    آزمون فرضیه‏ دوم………………….. 95

5 فصل پنجم………………….. 99

5-1   اختصار پژوهش…………………… 100

5-2     نتیجه گیری………………….

5-3   مقایسه با تحقیقات مشابه………………….. 103

5-4   محدودیت های پژوهش…………………… 104

5-5   پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………… 105

6- پیوست و ضمیمه‌ها…………………. 106

7 – منابع و مآخذ 117

8-منابع فارسی………………………………………..124

9- منابع لاتین……………………………………….126

چکیده:

در این پژوهش به مطالعه ارتباط میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها با در نظر گرفتن عاملیت حاکمیت شرکتی پرداخته گردید به‌گونه‌ای که شرکت‌ها ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد، تفکیک شدند و ارتباط میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی به‌گونه مجزا در این شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفت. به جهت تفکیک حاکمیت شرکتی خوب و بد از 5 شاخص بهره گیری‌شده که مشتمل بر 12 سؤال می‌باشد. جامعه آماری موردنظر مربوط به 100 شرکت می‌باشد که طی سال‌های مالی 1387 الی 1391 موردبررسی قرار گرفتند که اطلاعات این شرکت‌ها از سایت کودال مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج‌شده می باشد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Eviews صورت گرفته می باشد. داده‌های موردبررسی این پژوهش از نوع پانل می‌باشد و با در نظر داشتن آزمون‌های صورت گرفته چه برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی خوب و چه بد، روش اثرات تصادفی برای داده‌های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته می‌باشد، بهره گیری‌شده می باشد. از مقایسه نتایج برآورد الگو به روابط معناداری، بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی در شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی خوب و بد داشتند، رسیدیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

کمیته ‏بازل[1]‏ توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏مؤسسات مالی نموده می باشد. پیام اصلی کمیته ‏بازل‏ این می باشد که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می‌دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد می باشد حاکمیت شرکتی برای ضمانت سیستم مالی صحیح موردنیاز می باشد. با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستم­های حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شده­اند. یکی از این معضلات اساسی، عدم‌کفایت و ناتوانی آن‌ها در سنجش و ملحوظ کردن سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها می باشد. در عصر جدید، تنها با تکیه‌بر سرمایه­های فیزیکی و دارایی­های مشهود نمی­توان به کارایی و بهره­وری رسید، بلکه در بدبینانه­ترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایه­های فکری را مدنظر قرارداد تا از این طریق بتوان بر مزیت­های رقابتی شرکت­ها افزود. به تعبیری، سرمایه­های فکری به‌عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیکی‌ترین سرمایه­های سازمان‌های عصر حاضر به‌ویژه برای مراکز پژوهشی و سازمان‌های دانش­محور، مطرح می­باشند. پس سازمان‌های دانش­محور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام­مند سرمایه­های فکری خود می­باشند. ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت می باشد. ادوینسون و سولیوان که از پیش­گامان پژوهش درزمینه سرمایه فکری به‌حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به‌عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف می­کنند. با در نظر داشتن این دیدگاه، سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل‌شده می باشد. به اعتقاد ادوینسون و مالونه، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فوق­الذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد می­گردند. در درون این جایگاه ارزش، سرمایه فکری شرکت دارای خواصی به تبیین زیر می­باشد:

1- سرمایه فکری می­تواند مانند اختراع ثابت و یا مانند ظرفیت­های انسانی منعطف باشد.

2- سرمایه فکری می­تواند هم شامل ورودی­ها و هم شامل خروجی­های فرآیند ایجاد ارزش باشد، پس سرمایه فکری دانشی می باشد که می­تواند به ارزش تبدیل گردد و یا محصول نهایی فرآیند انتقال دانش باشد.

3- سرمایه فکری از عمل و عکس و العمل سرمایه­های انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ایجاد می­گردد.

4- ارزش مستقیماً و به‌تنهایی از طریق یکی از این عوامل ناشی نمی­گردد، بلکه تنها از طریق برقراری تعاملی نظام­مند و بهینه میان این سه جزء ایجاد می­گردد.

با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به‌گونه‌ای مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد؛ یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می گردد. زیرا این نوع از سرمایه گذارن به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. طراحی نظام راهبری شرکتی به‌عنوان راهکاری می باشد که موجب ترغیب شرکت‌ها در بهره گیری کارآمد از منابع می گردد. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های مختلف میان گروه‌های مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای طرفداری از منافع ذینفعان دوچندان می‌سازد. هر کشور با در نظر داشتن نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاص خود برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در راستای افزایش نظارت بر بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی عام، گام‌هایی در این خصوص برداشته می باشد ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته می باشد و صرفاً آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «نظام راهبری شرکت » در سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و ارائه‌شده می باشد و هیچ‌گونه الزام و اجباری برای اجرا و به‌کارگیری آن وجود ندارد. ارزش بازار سهام شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف موردبحث و مطالعه قرارگرفته می باشد. هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به بهره گیری‌کنندگان به‌ویژه سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می باشد و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ پس ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر موردتوجه زیادی قرارگرفته، به‌عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح‌شده می باشد. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع بر آن شدیم تا اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها را مطالعه کنیم.

1-2  اظهار مسئله

یکی از معضلات اساسی سیستم­های حسابداری سنتی، عدم‌کفایت و ناتوانی آن‌ها در سنجش و ملحوظ کردن ارزش سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها می باشد. امروزه در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه­های فکری به کار گرفته‌شده، بسیار بیش­تر از عملکرد مالی به کار گرفته‌شده، اهمیت یافته می باشد. این به آن معنی می باشد که در مقایسه با سرمایه فکری، تأثیر و اهمیت سرمایه­های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشم­گیری یافته می باشد. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه­های فکری در عملکرد شرکت­ها این سؤال در ذهن پژوهش­گر شکل گرفت که چه ارتباط­ای بین سرمایه­های فکری و عملکرد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هست و قدرت تبیین دهندگی مدل­های مختلف تعیین سرمایه فکری در عملکرد شرکت­ها و تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر قوت این ارتباط چگونه می باشد. نظام حاکمیت شرکتی برتر منجر به بهبود در سیستم پاسخگویی، تقویت کنترل‌های داخلی، به حداقل رساندن خطر تقلب و معاملات غیرمجاز توسط مدیران شرکت می گردد، در کنار اینکه بایستی این اطمینان را به وجود آورد که تمام عملکرد و فعالیت‌های شرکت با قوانین و مقررات مربوطه تطابق دارد و ریسکی از این ناحیه متوجه شرکت نیست. داشتن یک هیئت‌مدیره‌ای قابل‌اعتماد می‌تواند در اجتناب از تعارضات خانوادگی، جذب استعداد و گسترش شهرت و ارزش سازمان مؤثر باشد. یک هیئت‌مدیره خوب می‌تواند همچنین در جذب شرکا، افزایش سرمایه و تقویت برقراری یک شراکت قابل‌اعتماد با سهامداران، سازنده باشد. صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاه‌داری کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالش‌های فراوان ازلحاظ اداره، نظارت و کنترل یا به تعبیری از دیدگاه نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. در بسیاری از شرکت‌ها شاهد تغییر همیشگی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت و طرفداری بی‌قیدوشرط از همه‌کاره‌ای مدیریت اجرایی هستیم. پس با در نظر داشتن معضلات ذکرشده به مطالعه روابط میان سرمایه فکری به‌عنوان عامل مستقل، ارزش بازار شرکت‌ها به‌عنوان عامل وابسته و حاکمیت شرکتی به‌عنوان عامل مداخله‌گر پرداختیم. جامعه آماری موردنظر شرکت‌های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

1-3 اهمیت موضوع

تمامی سازمان‌ها علاقه‌مندند تا هزینه‌های خود را در زمینه‌های مختلف به حداقل برسانند. می‌دانیم بخشی از این هزینه‌ها مربوط به نیروی انسانی سازمان می‌باشد؛ که عامل مربوط سرمایه فکری مرتبط با نیروی انسانی که به‌نوعی جزء سرمایه‌های نامشهود موجود در سازمان می‌باشد موردبررسی قرار می‌گیرد و همچنین عامل حاکمیت شرکتی که اشکال آن مشکلاتی از قبیل تغییر همیشگی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت، به وجود آمدن مسئله تضاد نمایندگی بین مدیریت شرکت و سهامداران، ناتوانی در تفویض به‌جا و شایسته کارکنان و غیره‌ام باشد که این موردها هزینه‌های جدی را به شرکت وارد می کند. حاکمیت شرکتی چنانچه به‌درستی مستقر گردد می‌تواند اهرمی باشدکه شرکت‌ها را هدایت و کنترل کند و سبب ایجاد شفافیت، کنترل ریسک، مصرف بهینه منابع، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و درمجموع روابط بین شرکا و بهبود عملکرد بنگاه‌ها، از موضوع‌ها و وظایف حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش قصد داریم با در نظر داشتن تأثیر سرمایه‌های فکری موجود در سازمان و همچنین عامل مهم و تأثیرگذاری زیرا حاکمیت شرکتی به مطالعه روابط بین آن دو با در نظر گرفتن عاملیت ارزش بازار شرکتی به‌عنوان متغیر وابسته بپردازیم.

1-4 اهداف پژوهش

در تحقیقات این حوزه به مطالعه تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین و سرمایه‌ی فکری و ارزش بازار شرکت‌ها به‌صورت تکی مطالعه گردید اما این سه در کنار یکدیگر موردبررسی نبوده‌اند. این پژوهش به دنبال یافتن ارتباط‌ی این سه در بازار مالی ایران می باشد و به دنبال یافتن پاسخ این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکتی می‌تواند بر ارتباط و قوت ارتباط‌ سرمایه فکری و عملکرد شرکت یا همان ارزش بازار تأثیر گذارد یا خیر.

[1] BCBS= Basel Committee on Banking Supervision

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***