متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرائی

گرایش مدیریت استراتژیک

عنوان:

مطالعه ارتباط رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران مطالعه موردی اداره بیمه ایران استان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر صدرالدین ستاری

استاد مشاور:

دکتر حسین علی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………….. 3

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………… 4

1-4-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………… 4

1-4-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………….. 4

1-5 پرسش­های پژوهش ………………………………………………………………………………….. 4

1-5-1 پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 4

1-6 فرضیه­های پژوهش …………………………………………………………………………………… 5

1-7 تعریف متغیر ها و اصطلاحات پژوهش …………………………………………………………….. 5

1-7-1 رهبری …………………………………………………………………………………………… 5

1-7-2 رهبری تعامل­گرا ……………………………………………………………………………….. 5

1-7-3 رهبری تحول­آفرین ……………………………………………………………………………… 5

1-7-4 رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 5

1-7-5 ابعاد رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………. 6

1-7-5-1 اطاعت سازمانی ………………………………………………………………………………. 6

1-7-5-2 ابتکارات فردی………………………………………………………………………………… 6

1-7-5-3 نوع­دوستی …………………………………………………………………………………….. 6

1-7-5-4وظیفه ­شناسی ……………………………………………………………………………………. 6

1-7-5-5 جوانمردی ……………………………………………………………………………………… 6

1-7-5-6 تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………. 6

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… 6

1-8-1 رهبری تحول­آفرین ………………………………………………………………………………. 6

1-8-2 رهبری تعامل­گرا ………………………………………………………………………………… 6

1-8-3 رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 7

1-8-4 اطاعت سازمانی …………………………………………………………………………………. 7

1-8-5 جوانمردی ………………………………………………………………………………………… 7

1-8-6 وفاداری سازمانی ………………………………………………………………………………… 7

1-8-7 ابتکارات فردی …………………………………………………………………………………… 7

1-8-8 نوع­دوستی ………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 8

2-2 رهبری (مروری بر مفاهیم رهبری) ………………………………………………………………. 8

2-2-1 نظریه ­های رهبری ……………………………………………………………………………….. 9

2-2-1-1 نظریه­های صفات مشخصه رهبری …………………………………………………………. 9

2-2-1-2 نظریه­ های سبک­های رفتاری ………………………………………………………………… 9

2-2-1-3 نظریه­ های اقتضایی …………………………………………………………………………. 10

2-2-1-4 نظریه رهبری تحول­آفرین ………………………………………………………………….. 10

2-2-2 رهبری مبادله­ای ……………………………………………………………………………….. 13

2-2-3 پاداش­های مشروط ……………………………………………………………………………… 13

2-2-4 مدیریت بر مبنای استثناء ………………………………………………………………………. 13

2-2-5 مدیریت بر مبنای استثناء( فعال ) ……………………………………………………………….13

2-2-6 مدیریت بر مبنای استثناء( منفعل ) ……………………………………………………………. 14

2-2-7 رهبری عدم مداخله­گر …………………………………………………………………………. 14

2-3 رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………… 14

2-3-1 رفتارهای در تأثیر و فرانقش ………………………………………………………………….. 16

2-3-2 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان ……………………………………………………….. 17

2-3-3 ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………….. 17

2-3-4 ابعاد رفتارهای شهروندی از دید محققین مختلف……………………………………………….17

2-3-4-1 رفتارهای کمک­کننده ……………………………………………………………………….. 17

2-3-4-2 رادمردی …………………………………………………………………………………….. 18

2-3-4-3 وفاداری سازمانی …………………………………………………………………………… 18

2-3-4-4 اطاعت سازمانی …………………………………………………………………………….. 18

2-3-4-5 ابتکارات فردی ……………………………………………………………………………… 18

2-3-4-6 رفتار یا فضیلت مدنی ………………………………………………………………………. 19

2-3-4-7 توسعه خود ………………………………………………………………………………….. 19

2-3-5 شاخص­های رفتار شهروندی از دید صاحبنظران مختلف …………………………………… 19

2-3-6 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………. 22

2-3-7 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………….. 24

2-4 پیشینه‌تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع ……………………………………………………… 25

2-4-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………. 25

2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………… 28

2-5جمع­ بندی و چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………….. 30

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 32

3-2 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 32

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری ………………………………………………….. 33

3-4 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………… 33

3-5 قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………………….. 33

3-6 ابزار گردآوری داده­ها …………………………………………………………………………… 33

3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه ………………………………………………………………………. 34

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………………………………………………………………… 34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 35

4-2 آمار توصیفی جمعیت­شناختی پاسخ­گویان ……………………………………………………….. 36

4-3 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه­های پژوهش …………………………………………… 41

4-3-1 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه اول ………………………………………………. 41

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه دوم ………………………………………………. 41

4-3-3   تجزیه و تحلیل داده­ های مربوط به فرضیه سوم …………………………………………….. 42

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده­ های مربوط به فرضیه چهارم ……………………………………………. 42

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه پنجم ……………………………………………… 43

4-4 مطالعه ارتباط­ بین متغیرها به کمک رگرسیون …………………………………………………. 43

فصل پنجم: یافته ها ،بحث و نتیجه­ گیری، و پیشنهادات پژوهش

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 45

5-2 یافته­ های جمعیت­ شناختی ………………………………………………………………………….. 45

5-3 یافته­ های مربوط به فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………. 46

5-4 بحث و نتیجه­ گیری از فرضیه ­ها ………………………………………………………………….. 46

5-4-1 نتیجه ­گیری از فرضیه اول …………………………………………………………………….. 46

5-4-2 نتیجه­ گیری از فرضیه دوم …………………………………………………………………….. 46

5-4-3 نتیجه ­گیری از فرضیه سوم ……………………………………………………………………. 46

5-4-4 نتیجه ­گیری از فرضیه چهارم ………………………………………………………………….. 46

5-4-5 نتیجه ­گیری از فرضیه پنجم ……………………………………………………………………. 46

5-5 محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………. 47

5-5-1 محدودیت­های سوابق مطالعاتی ……………………………………………………………….. 47

5-5-2 محدودیت­های زمانی و مکانی ………………………………………………………………… 47

5-6 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 47

5-6-1 پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………. 47

5-6-2 پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………… 47

منابع ……………………………………………………………………………………………………… 49

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 51

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 67

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران و شرکت­ها و نمایندگی­های زیرمجموعه آن در استان اردبیل می باشد. این پژوهش به دنبال این می باشد که آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی ارتباط هست؟ یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی ارتباط هست؟و یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی ارتباط هست؟ پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش کاربردی می­باشد ضمن اینکه این پژوهش از نقطه نظر گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی همبستگی می­باشد.جامعه آماری این پژوهش 244 نفر از کارکنان ادارات و شرکت­ها و نمایندگی­های بیمه ایران در استان اردبیل می­باشد که از بین این تعداد 145 نفر با بهره گیری از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش­نامه بین آنها توزیع گردید.و این پژوهش بر اساس داده­های روش نمونه­گیری به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده می باشد برای گردآوری داده های مورد نیاز از دوپرسشنامه سبک رهبری تحول­آفرین و پرسش­نامه رفتار شهروند سازمانی بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده مهم ترین روش­های آماری که در این پژوهش بهره گیری شده شامل آزمون­هایی زیرا ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه می باشد. نتیجه به دست آمده نشان دهنده این بود که بین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحول­آفرین ارتباط مثبت و معناداری هست.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره­ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن می باشد که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی می باشد که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته می باشد. ( باتمان و ارگان[1] ،1983 )

برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی بهره گیری کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی می باشد.از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد موضوعات جدیدتری می گردد و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند، و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده می باشد در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در تبیین شغل و شرایط احراز آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند اما امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر قرارگرفته می باشد. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را رفتارهای افزون بر تأثیر یا رفتار شهروندی سازمانی می­خوانند. در این فصل آغاز به اظهار مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته­ایم، سپس اهداف و سوالات پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهش را آورده­ایم.

1-2 اظهار مسئله

قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده می باشد. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویاییها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری می باشد سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند   ( جمشیدیان و یزدان­شناس، 1387).

مدیریت و رهبری ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند دیدگاه­های بسیاری از نظریه پردازان حاکی از آن می باشد که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند طریقه و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی­ها را به فرصت­هایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.

جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر بشدت احساس می گردد. بدیهی می باشد که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد پیدا نمود و جهان نیازمند رهبرانی تحول­آفرین خواهد بود. ( انصاری و تیموری،1385)

رهبری تحول آفرین به دنبال برقراری یک ارتباط بین علائق فردی و جمعی می باشد تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد.این نوع رهبری برخلاف تئوری­های سنتی که اکثراً متمرکز برفرآیندهای عقلایی هستند، بر احساسات و ارزش­ها تاکید می­کند و در جستجوی اتصال میان علایق فردی و جمعی می­باشد تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد برای اهداف متعالی کوشش کنند. رهبری تحول­ آفرین زمانی شکل گیری می­یابد که رهبر علایق کارکنانش را به کار افزایش دهد و آنان را از هدف­ها و ماموریت­ها آگاه سازد و پیروانشان را تشویق کند که فراتر از منابع فردی بیندیشند.

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می­گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه­هایی هستند که تحصیل آنها هزینه­ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه­های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره­ورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن می باشد که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه­هاست، زیرا نیروی انسانی می باشد که با توانایی­های خود و با برنامه­ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته می باشد . (باتمان وارگان، 1983)

برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی بهره گیری کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می­دانند که ورای الزامات سازمانی می باشد. رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت که مستقیماً و به صراحت با سیستم پاداش رسمی شناخته نمی­گردد وبه صورت کلی کارکردهای سازمان را ارتقاء می­دهد.مقصود از آگاهانه و با بصیرت، رفتاری که لازمه تأثیر یاشرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد، نیست،این رفتار انتخاب آزادانه شخصی می باشد که غفلت از آن تنبیهی در پی ندارد.

این پژوهش به دنبال این می باشد که ارتباط رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل را مطالعه کند و به این سؤال پاسخ دهد که چه ارتباط ای بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان بیمه ایران در استان اردبیل هست؟ و آیا این ارتباط موجب بهبود تاثیر کارکنان می گردد؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

رهبری تحول آفرین یکی از پارادایم­های رهبری در روان­شناسی سازمانی می باشد که مورد پژوهش گسترده­ای قرار گرفته می باشد . رهبری تحول­آفرین ، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می­دهد. رهبرانی که رفتارهای تحول­آفرین را از خود نشان می­دهند مجموعه­ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می­کنند. از سویی، عملکرد سازمانی برجسته از طریق کوشش های کارکنان معمولی حاصل نمی­گردد. یکی از علت های موفقیت سازمان های بزرگ می­گردد این می باشد که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود کوشش می­نمایند، یعنی آنها کارکنانی دارندکه ر فتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می­دهند. تحقیقات نشان داده بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی هست .

مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده می باشد و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 این امر جدیت بیشتری پیدا نمود .بسیاری از مطالعات صورت گرفته کوشش در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آنها داشته اند .مباحثی نظیر؛ ادراک ، انگیزش ، نگرشهای شغلی و غیره مانند مورد هایی هستند که به مطالعه ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند. اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده می باشد و علاوه بر رفتارشناسان ، توجه روان­شناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده می باشد ، رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری اختیاری و فراوظیفه­ای می باشد که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر می باشد و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی گردد .با در نظر داشتن اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران می باشد، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید.( طبرسا و همکاران، 1389، ص 2)

بنابرین پژوهش حاضر برآن می باشد تا از یک سو مفاهیم نسبتاً جدید رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را اظهار کند و از سوی دیگر ارتباط این دو مورد یعنی ارتباط رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی را تبیین نماید. سپس راهکارهایی را برای افزایش تاثیرگذاری این ارتباط در بالا بردن کارایی و اثربخشی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل ارائه نماید.

[1] – Betman & Organ

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 77

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***