متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش مالی

عنوان:

مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

استاد راهنما :

دکتر ایرج نوری

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………….. 3

1-2 اظهار مسئله……………………….. 4

1-3 اهمیت پژوهش………………………… 5

1-4 چارچوب نظری پژوهش………………………… 6

1-5 اهداف پژوهش………………………… 8

1-6 فرضیه های پژوهش………………………… 8

1-7 حدود مطالعاتی………………………… 8

1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی پژوهش…………….. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه……………………….. 12

2-2- بخش اول : لجستیک…………………………. 13

2-2-1- تاریخچه لجستیک…………………………. 13

2-2-2- مفهوم لجستیک…………………………. 15

2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک…………………………. 19

2-2-4- ارتباط بین اجزای لجستیک…………………………. 21

2-2-5- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک…………………………. 22

2-2-6- اهمیت اقتصادی لجستیک…………………………. 24

2-2-7- امور لجستیک…………………………. 26

2-2-7-1- اطلاعات…………………………. 26

2-2-7-2- پیش بینی………………………… 27

2-2-7-3- موجودی………………………… 28

2-2-7-4- حمل و نقل………………………… 29

2-2-7-5- جابجایی مواد……………………….. 31

2-2-7-6- انبارداری و مدیریت انبار……………………….. 31

2-2-7-7- بسته بندی………………………… 33

2-2-8- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک…………… 35

2-2-9- طراحی ساختار لجستیک…………………………. 36

2-2-10- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک…………………………. 37

2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک…………………………. 39

2-2-12- لجستیک و مدیریت زنجیره عرضه……………………….. 40

2-2-13- لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین………. 47

2-3- بخش دوم: برون سپاری………………………… 48

2-3-1- تعریف برون سپاری………………………… 48

2-3-2- تاریخچه برون سپاری………………………… 52

2-3-3- علت های برون سپاری………………………… 54

2-3-3-1- علت های سازمانی………………………… 54

2-3-3-2- علت های مرتبط با امور مالی و هزینه ها ……………………….56

2-3-3-3- علت های مرتبط با نیروی انسانی………………………… 57

2-3-4- مزایای برون سپاری………………………… 57

2-3-5- معایب برون سپاری………………………… 61

2-3-6- مراحل برون سپاری………………………… 64

2-3-7- برای برون سپاری چه اقداماتی لازم می باشد ؟…………….. 64

2-3-8- سطوح برون سپاری………………………… 66

2-3-9- فرآیند اجرایی برون سپاری………………………… 67

2-3-9-1- اقدامات اولیه و پیش نیازی………………………… 68

2-3-9-2- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری……… 69

2-3-10- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش می باشد؟……………………….. 69

2-4- بخش سوم:عملکردمالی شرکت…………………………. 71

2-4-1- عملکرد……………………….. 71

2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)…………….. 71

2-4-3- عملکرد مالی………………………… 72

2-4-4- معیارهای عملکرد……………………….. 78

2-4-5- شاخص های عملکرد مالی………………………… 80

2-4-6- روش های تجزیه و تحلیل مالی……………………….. 84

2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونیک…………………………. 85

2-5-1- تعریف تجارت الکترونیکی………………………… 85

2-5-1-1- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا…………. 86

2-5-1-2- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات……………. 86

2-5-1-3- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات……… 86

2-5-1-4- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری………………………… 87

2-5-2- تاریخچه تجارت الکترونیکی………………………… 87

2-5-3- اجزای تجارت الکترونیکی………………………… 90

2-5-3-1- سیستم ارتباطی………………………… 91

2-5-3-2- سخت افزار……………………….. 91

2-5-3-3- نرم افزار……………………….. 91

2-5-4- مدلهای تجارت الکترونیک…………………………. 92

2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت…………………………. 92

2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده ……………………….93

2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده………………………. 94

2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت…………………………. 94

2-5-5- مزایای تجارت الکترونیک…………………………. 94

2-5-6- موانع و محدودیتهای تجارت الکترونیکی…………….. 96

2-5-7- عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک………….. 98

2-5-7-1- عامل نیروی انسانی………………………… 99

2-5-7-2- زیر ساخت های فنی………………………… 99

2-5-7-3- تعامل با مشتریان……………………….. 99

2-5-7-4-زیرساخت های تجاری………………………… 99

2-6- بخش پنجم:پیشینه پژوهش………………………… 100

2-6-1- مطالعات داخلی………………………… 100

2-6-2- مطالعات خارجی………………………… 102

فصل سوم:روش پژوهش

1-3 مقدمه……………………….. 112

2-3 روش پژوهش………………………… 113

3-3 روش های گردآوری اطلاعات…………………………. 113

4-3 ابزار گردآوری داده ها………………………. 114

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها………………………. 115

1-5-3 روایی………………………… 115

2-5-3 پایایی………………………… 116

6-3 جامعه آماری………………………… 117

7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 117

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………. 118

1-8-3 مدل اندازه گیری……………………….120

2-8-3 مدل ساختاری………………………… 120

9-3 آزمون های برازندگی مدل کلی……………………….. 121

1-9-3 شاخص مجذور کای دو……………………….. 122

3-9-3 شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی……… 123

4-9-3 شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی……….. 123

5-9-3 شاخص نکویی برازش…………………………. 123

6-9-3 شاخص نکویی برازش…………………………. 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………….. 125

2-4 مطالعه آمار توصیفی پژوهش………………………… 125

1-2-4 مطالعه وضعیت سنی در نمونه آماری مورد مطالعه………………… 126

2-2-4 مطالعه وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد مطالعه……………… 127

3-2-4 مطالعه سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد مطالعه……………… 128

4-2 مطالعه وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد مطالعه……………….. 129

3-4 برازندگی مدل پژوهش………………………… 130

4-4 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها………………………. 132

1-6-4 آزمون فرضیه اول………………………. 136

2-6-4 آزمون فرضیه دوم……………………….. 137

3-6-4 آزمون فرضیه سوم……………………….. 138

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه……………………….. 140

2-5 مطالعه اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…………. 140

1-2-5 نتیجه فرضیه اول……………………….. 141

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم……………………….. 142

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم……………………….. 142

3-5 پیشنهادات پژوهش………………………… 142

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………. 144

5-5 محدودیت های پژوهش………………………… 144

6-5 موانع انجام پژوهش………………………… 144

پیوست…………………………. 146

منابع ماخذ……………………….. 170

چکیده:

در عصر حاضر که محیط کسب و کار جهانی سریعاً در حال دگرگونی و تحول می باشد، شرکت ها به دنبال شیوه هایی هستند که خود را نسبت به سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی متمایز سازند در این راستا شرکت ها استراتژی های گوناگونی را اتخاذ می کنند. می توان اذعان داشت یکی از این استراتژی ها کوچک سازی بدنه سازمان ها می باشد. با عنایت به این موضوع، شرکت ها و سازمان های ایرانی نیز ناگزیر هستند برای کسب مزیت رقابتی، باقی ماندن در بازارهای ملی و یا حرکت به سمت بازارهای جهانی به کوچک کردن بدنه خود بپردازند که در این راستا یکی از ابزارهایی که توسط کشورهای پیشرفته به کار برده شده “برون سپاری ” می باشد.

در پژوهش حاضر کوشش گردید تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو مطالعه گردد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش علی انجام گردید . جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را مدیران شرکت ایران خودرو در بر می­گرفت .برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری گردید که به صورت تصادفی بین 170 نفر ازمدیران پخش گردید و تعداد 147 پرسش نامه جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تکنیک معادلات ساختاری بهره گیری گردید.

ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک و بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد .برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

آن چیز که که امروزه به عنوان لجستیک در سازمانها مطرح می گردد و در واقع فرآیند یکپارچه شبکه تأمین می باشد؛ به تعبیری، پیش بینی، برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیتهایی زیرا: حمل و نقل، انبار داری، جابجایی و توزیع و بسته بندی در جریان حرکت مواد، قطعات و محصولات در شبکه تأمین به همراه جریان اطلاعاتی در طول شبکه تأمین توسط مدیریت لجستیک انجام می گیرد و چنانکه مشخص می باشد اجرای موفقیت آمیز آن موجب بهره وری عملیات تولید و ارایه خدمت افزایش توان رقابتی سازمانها در عصر حاضر می باشد. پس مدیران و مسئولان لجستیک با اجرای مدیریت لجستیک اثر خود را بر موفقیت سازمانشان به اثبات خواهند رساند. و از آنجایی که مفهوم کسب و کار واحد تجاری (شرکت،مؤسسه) هم در حال تغییر می باشد . سازمانها فعالیت های فرعی و جنبی کار را کنار گذاشته اند تا تمرکز خود را بر فعالیت های اصلی قرار دهند که تعهد بیشتری را نسبت به ارزش منحصر به فرد به ارمغان می آورد.و پس وابستگی بیشتر خارجی، در نظر داشتن ارتباطات بین سازمانی برای متناسب کردن فعالیت ها و فرآیند ها را الزامی می کند، همچنین با در نظر داشتن اینکه بسیاری از مقررات اقتصادی حمل و نقل و ارتباطات از راه دور در حال زوال هستند و جای خود را به به بازارهای مبتنی بر ترکیبی از انواع خدمت مانند تأمین کنندگان خدمات لجستیکی پیمانکاری می دهند که شامل حمل و نقل همراه با انبار داری، ارتیاطات از راه دور، جمع آوری محصول و خدمات وابسته به آن می باشد.نواحی مختلفی از خدمات لجستیکی هست که یک شرکت می تواند به شرکت دیگری برون سپاری کند تا اینکه آن فعالیت ها را انجام دهد.تحقیقات اخیر نشان داده که در فعالیتهای لجستیک سنتی همچون حمل و نقل (انتقال) خارج از شرکت، تهیه صورت حساب های کرایه و ممیزی در حمل بار، انبارداری، حمل و نقل داخل محدوده شرکت و توزیع محموله ها اغلب اوقات به صورت برون سپاری انجام می شوند. از دیگر فعالیتهای مهم برون سپاری شده می توان به ایجاد هماهنگی در باراندازها، فعالیتهای تولیدی کوچک، بازاریابی/ طبقه بندی و بسته بندی محصول، بازپس گیری محصول، عملیات های پرترافیک مدیریتی و حمل و نقل و فناوری اطلاعات تصریح نمود(چو و دیگران[1]،2008،ص 338). همچنین امروزه محموله های تجارت الکترونیکی به یک شیوه توزیع زیربنایی جدید برای اداره کردن برخط (آنلاین) تجارت الکترونیکی نیاز دارند و اغلب این احتیاجات جدید برون سپاری شده و فرصت هایی را برای لجستیک پیمانکاری فراهم می کند و به این ترتیب و با احتمال زیاد با ادامه رشد تجارت الکترونیک، اهمیت قابلیت لجستیک داخلی و برون سپاری آن افزایش می یابد(همان منبع،ص337).

1-2 اظهار مسئله

ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروزی با شتاب تغییرات آن شناخته می گردد که فرصت هرگونه سکون را از همه بخشهای فعال اقتصادی گرفته می باشد. سازمانها به شکلی بنیادین تغییر کرده و دیگر شباهتی به سازمان‏های دیروز ندارند. مانند تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبکه‏ای شدن فعالیتهای آنهاست. از این‌ رو، کسب‌ و کارهای مختلف اقتصادی در سراسر جهان به دنبال روش‌هایی برای حفظ و توسعه‌ی مزایای رقابتی خود هستند. در سال‌های اخیر، روش برون‌سپاری به‌عنوان یکی از رویکردهای موفق و مؤثر در توسعه‌ی مزایای رقابتی به‌خصوص در سازمانهای بزرگ به‌کار گرفته شده می باشد.

توسعه سریع و سازگاری اینترنت و یا وب به عنوان یک ابزار بازاریابی، مفهوم تجارت الکترونیکی را برای معاملات بازار به ارمغان آورده می باشد. اینترنت به عنوان یک رسانه پویا برای هدایت معاملات بین مشتریان و شرکت ها در یک بازار مجازی پدیدار شده می باشد. رشد و توسعه روز افزون اینترنت بصورت یک پدیده شده می باشد و رشد مرتبطی هم در تجارت الکترونیک در این حوزه شده می باشد. به علاوه، ارتباطات با بهره گیری از شبکه های بی سیم که با عنوان Wi-Fi شناخته شده اند گویا پتانسیل بیشتری برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده اند بطوریکه امروزه در هر نقطه ای با بهره گیری از یک نوت بوک می توان براحتی وارد شبکه اینترنت گردید. پس، تجارت الکترونیک و کانال های بازاریابی جدیدی که توسط اینترنت ایجاد شده اند تاثیر عمیقی در مورد چگونگی انجام کسب و کار و ارائه خدمات لجستیک را تحت پوشش خود قرار داده می باشد.

ظرفیت های لجستیکی که بخشی از منابع یک شرکت هستند شامل تمام سرمایه ها،‌ توانایی ها، ‌فرآیندهای سازمانی،‌ویژگی های شرکت،‌ اطلاعات،‌ دانش و غیره می باشد که امکان اجرای استراتژی هایی را مهیا می سازد که باعث بهبود در کارایی و اثربخشی می شوند (بارنی، 1991). در بسیاری از تحقیقات ظرفیت های لجستیکی بطور نسبتا عظیمی مورد مطالعه قرار گرفته اند و مقیاس های اندازه گیری مهمی برای ارتباط این ظرفیت با مزایای رقابتی و ارتقا عملکرد سازمان توسعه یافته می باشد. این تحقیقات دریافته اند که فعالیت های لجستیکی عملکرد شرکت را با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها تحت تاثیر قرار می دهند. اما در خصوص ارتباط بین ظرفیت های لجستیکی و عملکرد شرکت در محیط تجارت الکترونیک بصورت تجربی مطالعه و پژوهش زیادی انجام نشده می باشد.

پس با در نظر داشتن اینکه مدیریت زنجیره تامین موثر و کارآمد برای موفقیت ها سازمان های درگیر در تجارت الکترونیک بسیار حیاتی می باشد پس هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر ظرفیت لجستیکی و برون سپاری فعالیت های لجیستک شرکت بر عملکرد شرکت در تجارت الکترونیک می باشد و محقق می کوشد تا پاسخ های مناسبی برای سوال اصلی پژوهش ارائه دهد:

آیا موقیعت برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت فقط به ظرفیت های لجستیکی داخلی مربوط می باشد؟

1-3 اهمیت پژوهش

ظهور پدیده جهانی شدن و افزایش رقابت و انگیزه بقاء در بازارها بسیاری از کشورها و سازمانها را بر آن داشته می باشد که فعالیتهای خود را بر تولیدات اساسی و قابلیتهای محوری متمرکز کنند. از تغییراتی که در این طریقه میتوان نظاره نمود افزایش سهم برون سپاری می باشد. سازمانها با مدیریت زنجیره تامین برای افزایش مزیت رقابتی خود روی مراحل ویژه و اختصاصی تمرکز می کنند که دارای ارزش افزوده بیشتری برای مشتری و سازمان فراهم سازد. بدین ترتیب جهت حصول موفقیت در این زمینه و رسیدن به مزیت رقابتی ضرورت انجام تحقیقات علمی در این حوزه محسوس می باشد.

1-4 چارچوب نظری پژوهش

تئوری دارایی های مکمل (تیک، 1986) در تجارت الکترونیک می تواند بهره گیری وسیعی داشته باشد. این مفهوم را خواهد داشت که با در نظر داشتن ماهیت رقابتی یک کالا یا خدمات خاصی در بازار دارد، در صورتی که تحت طرفداری آرایه ای از کالاها یا خدمات نباشد، در نهایت شکست خواهد خورد. موریلو (2001) نشان داده می باشد که موفقیت در تجارت الکترونیک نیاز به بهره گیری بسیاری از دارایی های مکمل دارد که مهم ترین آنها می تواند کامپیوتر، اینترنت، تکنولوژی ماهواره، سرمایه ها و خدمات لجستیک هستند.

هاپرتز و فوستر (1999) اظهار کرده اند که موفقیت شرکت ها در بازارهای الکترونیکی به کارآیی شبکه های توزیع بستگی دارد. حرکت موثر و کارآمد کالاها در زنجیره تامین لجستیک تجارت الکترونیکی بسیار حیاتی می باشد.

این پژوهش با ظرفیت های اساسی و عملکرد شرکت های سر وکار دارد و شامل سه ساختار اندازه گیری می باشد که عبارتند از ظرفیت لجستیکی، برون سپاری لجستیکی و عملکرد شرکت. فرضیه کلی که می توان برای این پژوهش در نظر گرفت بر مبنای این نظریه استوار می باشد که اگر شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی ظرفیت لجستیکی قدرتمندی داشته باشند احتمال اینکه مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد بیشتری داشته باشند بسیار بالا می باشد.

بهره گیری از برون سپاری در فعالیت های لجستیک، ظرفیت لجستیکی شرکت و عملکرد را با نفوذ تخصص و مهارت طرف سوم در مدیریت و شکل گیری اهداف، بهبود می بخشد ( که و همکاران، 2008).

بارنی (1991) اظهار می کند که ظرفیت لجستیکی بخشی از منایع شرکت هستند که شامل تمام دارایی ها، شایستگی، فرآیندهای سازمانی، توجه های شرکت، اطلاعات و دانش می باشد که سازمان را برای اجرای استراتژی های که باعث کارآیی و اثربخشی سازمان می گردد، متعاقد می کند.

سینک و لانگلی (1997) اظهار کرده اند که در میان کسب و کار امروزی، تمایلی برای حرکت از طرف بسیاری از شرکت ها برای تجدید نظر در اولویت ها و تمرکز در منابع خود در حد محدودی از فعالیت های انتخاب شده و فرآیندها می باشد. در نتیجه تمایل رو به رشدی از طرف شرکت ها برای برون سپاری فرآیندهای انتخاب شده مانند فعالیت های لجستیک هست.

ریشه های اصلی برونسپاری از کلمات بیرون (تصریح به بیرون از سازمان) ۳ و منبع یابی۴ تشکیل شده که در اصطلاح کسب و کار، روشی می باشد که فعالیت های مشخصی را از شرکت بیرونی خریداری می کند. این اصطلاح، اغلب به عنوان مترادفی برای تصمیم به منبع یابی بیرونی به کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید۵ ادغام/ تجزیه فعالیت ها۶ یا برونسپاری رایج شده می باشد (بولات ویلماز، ۲۰۰۹). هدف عمده از در نظر داشتن برونسپاری هر فعالیت یا فرایند این می باشد که با ارتقای عملیات بتوان به مزیت های رقابتی دست پیدا نمود (ایلیاز و سایرین، ۲۰۰8). به تعبیری دیگر، برونسپاری به جای اینکه برای تهیه کالاها و خدمات به منابع داخلی متوسل گردد، بر بهره گیری از ارائه کنندگان بیرونی کالاها و خدمات تصریح دارد. همچنین، برونسپاری تصمیمی مرتبط با مرزهای یک شرکت نیز به شمار می آید (فوگا راوی، ۲۰۰۸).

[1] – Cho et al

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 191

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***