متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 رشته : مدیریت MBA

عنوان/موضوع:

مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه ……………………….. 1

1-2) اظهار مسأله ………………………. 2

1-3) اهمیت موضوع……………………….. 4

1-4) اهداف پژوهش……………………….. 5

1-5) قلمرو پژوهش……………………….. 6

1-6 ) فرضیات پژوهش……………………….. 6

1-7) جامعه مورد نظر پژوهش……………………….. 6

1-8) نمونه آماری……………………….. 6

1-9) روش پژوهش……………………….. 6

1-10) ساختار پژوهش……………………….. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه………………………. 9

2-2) سود………………………. 9

2-2-1) مفهوم سود………………………. 9

2-2-2) اهداف گزارش دهی سود………………………. 9

2-2-3) فواید سود برای سرمایه گذاران……………………….. 10

2-3) سیاست تقسیم سود ………………………. 11

2-3-1) عوامل مؤثر بر تقسیم سود………………………. 12

2-4) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود ………………………. 14

2-4-1) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود ………………………. 14

2-4-2) نظریات مربوط بودن تقسیم سود………………………. 16

2-4-2-1) مدل گوردون……………………….. 16

2-4-2-2) مدل پرنده در دست……………………….. 17

2-4-2-3) مدل والتر……………………….. 18

2-4-2-4) تئوری اولویت مالیاتی……………………….. 18

2-5) انواع سرمایه گذاری……………………….. 19

2-5-1) فرآیند سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-2) فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-3) فرآیند اجرایی فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 22

2-5-4) شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری……………………….. 22

2-6) ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی……………………….. 23

2-7) تأمین مالی……………………….. 23

2-7-1) توجه سنتی……………………….. 24

2-7-2) نظریه مولر و مودیلیانی ………………………. 24

2-7-3) تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی……………………….. 24

2-7-4) تئوری زمان بندی بازار……………………….. 25

2-8) مروری بر پیشینیه پژوهش……………………….. 25

2-8-1) تحقیقات داخلی……………………….. 25

2-8-2) تحقیقات خارجی……………………….. 29

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه………………………. 34

3-2) جامعه مورد نظر پژوهش………………………. . 34

3-3) نمونه آماری………………………. . 34

3-4) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش……………. 35

3-5) متغیر های پژوهش………………………. . 35

3-5-1) متغیر وابسته………………………. 35

3-5-2) متغیر مستقل……………………….. 36

3-5-3) متغیر کنترلی……………………….. 36

3-5-4) مدل پژوهش……………………….. 36

3-6) روشهای آماری مورد بهره گیری در پژوهش………………………. . 36

3-6-1) مدل داده های تابلویی………………………. 37

3-6-2) مزیت بهره گیری از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی………… 37

3-7) روش های تخمین با بهره گیری از داده های ترکیبی……………………….. 39

3-7-1) آزمون F لیمر……………………….. 40

3-7-2) آزمون هاسمن……………………….. 41

3-7-2-1) اثرات ثابت……………………….. 41

3-7-2-2) اثرات تصادفی………………………. 41

3-8) آزمون دوربین-واتسون……………………….. 42

3-9) تحلیل رگرسیون……………………….. 42

3-9-1) رگرسیون چند متغیره………………………. 42

3-9-2) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ………………….. 43

3-9-3) مدل رگرسیون……………………….. 44

3-9-4) آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………. . 44

3-9-4-1) آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………….. 45

3-9-4-2 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………….. 45

3-10) عدم خود همبستگی……………………….. 45

3-11) تحلیل همبستگی……………………….. 47

3-12) اختصار فصل سوم………………………. 48

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه………………………. 50

4-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 50

جدول 4-1……………………….. 50

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای پژوهش……………………….. 51

4-4) مطالعه پایایی داده‌ها………………………. 52

جدول 4-2……………………….. 52

4-5) آزمون هم خطی……………………….. 53

جدول (4-3) ………………………. 53

4-6) مطالعه خود همبستگی………………………. . 54

4-7) مطالعه ناهمسانی واریانس………………………… 54

جدول 4-4……………………….. 54

4-8) آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت………………………. . 54

جدول 4-5……………………….. 55

جدول 4-6……………………….. 55

4-9) آزمون فرضیات پژوهش……………………….. 55

جدول 4-7……………………….. 56

4-9-1) آزمون رگرسیون فرضیه اول پژوهش……………………….. 56

4-9-2) آزمون رگرسیون فرضیه دوم پژوهش……………………… 57

4-10) متغیر های کنترلی پژوهش……………………….. 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1) مقدمه………………………. 60

5-2) اختصار پژوهش……………………….. 60

5-2-1) تدوین فرضیات پژوهش………………………. . 60

5-2-2) تهیه آمار توصیفی کلیه متغیر های پژوهش…………….. 60

5-2-3) مراحل مطالعه فرضیه پژوهش……………………….. 61

5-3) نتایج حاصل از فرضیه اول……………………….. 62

5-4) نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………. 62

5-5) پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی……………………….. 62

5-6) محدودیت ها در کاربرد نتایج پژوهش……………………….. 63

منابع و مأخذ………………………. 64

منابع فارسی……………………….. 64

منابع خارجی……………………….. 66

پیوست ها………………………. 69

 چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های سود تقسیمی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1388 الی 1392 با بهره گیری از صورت های مالی 120 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار جمع آوری شده می باشد. برای جمع آوری داده ها از نرم افزارهای ره آورد جدید و تدبیرپرداز به صورت داده های تابلویی ( Panel Data ) بهره گیری می گردد. سپس با اطلاعات بدست آمده اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی بر سیاست سود تقسیمی جامعه آماری بر یکدیگر شده می باشد. نتایج پژوهش نشان داده می باشد میان تأمین مالی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی معناداری هست.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

تقسیم سود موضوع با اهمیتی می باشد که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرارداشته و هنوز هم به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده می باشد . شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده می باشد .تصمیم گیری درمورد اندازه پرداخت سود تقسیمی، از تصمیمات مهمی می باشد که شرکت با آن مواجه می باشد. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت می باشد.

در این فصل، کلیات پژوهش ارائه می گردد. آغاز اظهار مسأله بصورت مختصر تشریح و ارائه می گردد. در قسمت اهمیت و ضرورت پژوهش، به نقشی که نتایج پژوهش، در سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور و تصمیم گیری مدیران شرکت ها اعمال خواهد نمود، پرداخته شده می باشد. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه و روش پژوهش را تبیین داده و به قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی می پردازیم. در پایان فصل نیز واژگان کلیدی مورد بهره گیری در پژوهش به اختصار معرفی شدند. هدف از ارائه فصل حاضر این می باشد که خواننده با جایگاه و نقاط فرق پژوهش با سایر مطالعات مرتبط آشنا شده و تصویری کلی از مراحل پژوهش را نظاره نماید.

2-1) اظهار مسئله

سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی های مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مالی می باشد که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از اینکه افراد سرمایه گذاری انجام دهند، هر فردی بایستی یک طرح کلی داشته باشد. این چنین طرحی بایستی در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله، چگونگی مالکیت، طول عمر دارایی و اندازه سود آوری آن باشد.اظهار فرآیند فرصت های سرمایه گذاری مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. دراین حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهمی که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر گذار می باشد مورد مطالعه قرار می گیرد. پس سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر می باشند و ارتباط میان ریسک و بازده سرمایه گذاری را مورد مطالعه قرار می دهند. فرصت های سرمایه گذاری در طی مراحل مختلف دارای چرخه عمر متفاوت می باشد.شرکتی که از انعطاف پذیری بالایی برای بهره گیری از این فرصتها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور می باشد. فرصت های سرمایه گذاری مانند عوامل مؤثر بر رشد مناسب سود شرکت ها می باشد. [4]

فرصت های سرمایه گذاری خود به خود اتفاق نمی افتند. بلکه آنها را بایستی شناسایی نمود و یا اینکه آنها را به وجودآورد. انواع مختلف فرصت های سرمایه گذاری ممکن می باشد از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد بعضی از فرصت های سرمایه گذاری ممکن می باشد توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضای هیئت مدیره ارائه گردد. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصت های سرمایه گذاری معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاست های مالی و ورود به بازارهای جدید محدود میشود، نظر به اینکه فرصت های سرمایه گذاری موجب تخصیص منابع مالی شرکت به مقصود تحصیل درآمد یاکاهش هزینه ها میشوند، پس ممکن می باشد سیاست های مالی منظم و اصولی برای فرصت های سرمایه گذاری از از سوی شرکت به اجرا گذاشته گردد. [24]

تأمین مالی در حقیقت به مجموعه فرآیندهایی اتلاق می گردد که جهت تأمین منایع مالی و سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت های تجاری، خرید و یا سرمایه گذاری انجام می گردد. روش های متفاوتی برای تأمین مالی فعالیت های تجاری هست که بانک ها و مؤسسات مالی مختلف می توانند از آن ها برای تأمین مالی شرکت ها بهره گیری نمایند. یکی از پیش شرط های اساسی موفقیت در کسب و کار، دسترسی به منابع مالی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و بهره گیری بهینه از آنها می باشد.روش های تأمین مالی به دو نوع کلی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیم می گردد. برای تأمین مالی، شناخت دقیق منابع مالی و ویژگی های حاکم بر آنها و هم چنین شناخت مصارف مالی مورد نیاز، لازم است. تأمین مالی به روش های مبتنی بر بدهی، به معنای اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت و با موافقت صاحبان شرکت می باشد، با این امید که پس از استحصال این منابع و انجام فعالیت مورد نظر، سود حاصل بیش از مقداری باشد که بایستی به عنوان بهره به وام دهندگان بازگردانده گردد. از سوی دیگر، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پیش روی دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش، با بهره گیری از آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایۀ مورد نیاز تأمین می گردد. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت های پروژه مصرف و سود حاصل نیز تماماً و در آینده، بین سهامداران توزیع می گردد. [2]

سیاست تقسیم سود یکی از مفاهیمی می باشد که همواره مورد توجه صاحب‌نظران بوده می باشد. تقسیم سود شرکت‌ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه می باشد و دلیل اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی تبیین داده نشده و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح می باشد. سیاست سود تقسیمی بیانگر سیاست پرداخت شرکت و اندازه وجوه نقدی می باشد که بین سهامداران توزیع می گردد [38] .

اصطلاح سود تقسیمی معمولا به پرداخت نقدی و یا غیرنقدی درآمدهای شرکت به سهامدارانش گفته می گردد.سود سهام ممکن می باشد به یکی ا ز دو صورت، سود نقدی و سود سهمی پرداخت گردد. سود نقدی معمولی ترین نوع انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران می باشد. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به گونه یکسانی اقدام ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. این سیاست ها می توانند متغیر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت و حتی بیشتر از عایدات سالانه بعنوان سود نقدی را در بر بگیرند[5] .

علت های زیادی برای تقسیم یا عدم تقسیم سود هست. کشف و شناسایی دقیق عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود هنوز یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی شرکت ها می باشد. مدیریت شرکت بایستی متغیرهای متفاوتی را قبل از تصمیم گیری درمورد چگونگی پرداخت سود تقسیمی در نظر بگیرد. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و اندازه تأثیر آن ها مشخص گردد، مدیران به نظری درمورد موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهتر می توانند تصمیم گیری کنند. سود تقسیمی روی ارزش سهام شرکت و آینده آن تأثیر دارد. به دست آوردن سود و کسب ثروت هدف مشترک تمامی سهامداران می باشد. [7]

آگاهی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد هست .هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی می باشد و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد[11].

3-1) اهمیت موضوع

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث می باشد و از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های آتی شرکت ها می باشد. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می گردد. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره بایستی بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل مستقر کنند. پس تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران اتخاذ می گردد بسیار حساس و دارای اهمیت می باشد[22]. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذینفعان بنگاه های اقتصادی می باشد. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت ها را ارائه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و سرمایه گذاران خرد از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد هست. سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری خود انتظار دریافت سود دارند و مایل هستند بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت کنند اما سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد تا در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد[33].

4-1) اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تعریف استراتژی و پیدایش آن

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 89

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***