متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

آیا بین شیوه های تربیتی والدین و اندازه شادکامی و عزت نفس دانش آموزان ارتباط هست

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: 1

مقدمه. 2

اظهار مسأله. 2

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

سئوالات پژوهش…. 7

هدف پژوهش…. 8

اهداف کاربردی.. 8

فرضیه‏های پژوهش.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

تعاریف مفهومی.. 8

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): 8

شادکامی.. 9

عزت نفس…. 9

تعاریف عملیاتی.. 9

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): 9

شادکامی.. 9

عزت نفس…. 9

فصل دوم. 10

مقدمه. 11

شادکامی.. 11

احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی.. 12

معنویات تأثیر مهمی در شادکامی دارند. 12

مذهب و شادکامی.. 12

عوامل موثر در شادکامی.. 14

شادکامی در پژوهش ها 14

چهار رویکرد کلی مربوط به شادکامی.. 15

مهمترین اصول شادکامی.. 15

جنسیت… 17

وضعیت تأهل.. 17

نظریه های شادمانی.. 18

ارتباط هوش هیجانی با شادکامی.. 20

عزت نفس…. 21

عزت نفس و شادکامی.. 23

عزت نفس درقرآن مجید. 24

عزت نفس کلی.. 25

عزت نفس اجتماعی.. 25

عزت نفس تحصیلی.. 25

مولفه های اساسی عزت نفس…. 26

ماهیت عزت نفس…. 27

عزت نفس در دوره نوجوانی.. 27

نظریات مرتبط با  عزت نفس…. 31

نظریه ی جمیز. 31

نظریه ی مید. 32

نظریه ی کولی.. 32

نظریه ی سالیوان. 33

نظریه ی روزنبرگ…. 34

نظریه ی هورنای.. 34

نظریه ی آدلر. 35

نظریه راجرز. 36

شیوه های فرزند پروری.. 36

تاثیرات والدین.. 37

شخصیت… 38

ویژگی های شخصیتی  فرزندان. 40

سبک های فرزند پروری و خلاقیت… 42

سلطه جویی والدین.. 47

تنوع فرهنگی در ارتباط با فرزند پروری.. 49

پیشینه تاریخی پژوهش: 50

فصل سوم. 56

روش پژوهش…. 57

جامعه پژوهش…. 57

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

ابزار پژوهش…. 58

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند. 58

فصل چهارم: 61

بخش اول: شاخصهای توصیفی.. 63

بخش دوم: فرضیه های پژوهش…. 65

فرضیه اول. 65

فرضیه دوم. 69

فرضیه سوم. 72

فرضیه چهارم: 73

فصل پنجم.. 75

مقدمه. 76

بحث و نتیجه گیری.. 77

جمع بندی.. 81

محدودیت ها 82

پیشنهادات کاربردی.. 82

پیشنهادات پژوهشی: 83

منابع  فارسی.. 84

منابع لاتین.. 84

 

فهرست جداول:

جدول (4-1) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  والدین ………………………………………………………………………………………………….64

جدول (4-2) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  دانش آموزان………………………………………………………………………………………..64

جدول شماره (4-3) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط سبک های تربیتی با عزت نفس و شادکامی…..65

جدول شماره (4-4) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام……………………………………………..66

جدول (4-5) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شادکامی از طریق سبک تربیتی……………………………………………………..67

جدول شماره (4-6): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  شادکامی…………………………..68

جدول شماره (4-7): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………..69

جدول شماره (4-8) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام…………………………………………….70

جدول (4-9) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام عزت نفس از طریق سبک تربیتی………………………………………………….71

جدول شماره (4-10): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  عزت نفس……………………….72

جدول شماره (4-11): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………..73

جدول شماره (4-12) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط عزت نفس و شادکامی………………………………73

جدول (4-13) شاخص های توصیفی  و نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین عزت نفس و شادکامی…………………………74

جدول (5-1) نتایج فرضیات……………………………………………………………………………………………………..78

چکیده:
هدف: این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط بین شیوه های تربیتی والدین و اندازه شادکامی و عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 92-1391 در شهرستان گناباد انجام پذیرفت. با در نظر داشتن هدف از نوع پژوهش کاربردی  و از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع روش های پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

جامعه: جامعه آماری  عبارت بود از کلیه  دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان گناباد.

روش:  نمونه پژوهش 325 نفر از دانش آموزان  و والدین آن ها از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار های پژوهش شامل پرسش نامه های فرزند پروری دیاناباوم ریند، پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد وآزمون عزت نفس کوپر اسمیت.  برای مطالعه داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل بهره گیری گردید که با نرم افزار spss  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها  این بود که بین متغیر شادکامی با سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک استبدادی پدر ارتباط خطی هست.و همچنین بین متغیر عزت نفس با سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک آزادمنشانه پدر ارتباط خطی هست. بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان ارتباط هست و شادکامی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر تفاوت ندارند.

نتیجه گیری: سبک تربیتی والدین مقندرانه می تواند تأثیر اساسی در  شادکامی و عزت نفس دانش آموزان  داشته باشد.
1-1 مقدمه:

ارتباط والدین با فرزندان یا شیوه های فرزند پروری، در گذر از اعمالی می باشد که اهداف گوناگونی را در بر دارد. تربیت اخلاقی و روانی، شناسائی، رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان، آموزش مهارت ها، آشنا کردن با قوانین و هنجارهای جامعه از دید والدین، مانند این اهداف می باشند (اعزازی، 1376). پس مسئله شیوه فرزند پروری یکی از مسائل مهم و شایان توجه در مبحث روانشناسی می باشد که بایستی توجه بیشتری به آن و متغیرهای تاثیرگذار بر آن مبذول گردد. در مواقعی که خانواده بتواند با روابط آموزشی صحیح، فرزند را به سمت خود جذب کند، تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشند، به حداقل خواهد رسید، و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد گردید. در صورتی که خانواده با روابط نا صحیح خود تأثیر دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد، طبیعتا، منابعِ دیگر که ارتباط ای بهتر و آموزشی تر از خانواده ایجاد کنند، می توانند بر روی چگونگی شخصیتِ روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند. و از آن جا که شادکامی و سلامت ذهنی دربرگیرنده احساسات مثبتی مانند لذت، آرامش، حس جریان داشتن و شیفتگی در زندگی می باشد و عزت نفس یکی از عواملی می باشد که بر اندازه شادمانی افراد تأثیر فراوانی دارد پس نیاز می باشد با مطالعه شیوه های فرزندپروری والدین  و  ارتباط ای آن با  شادکامی  و عزت نفس فرزندان  نقاط قوت و اشکال آن مورد مطالعه قرار بگیرد که در این پژوهش به این مهم پرداخته گردید.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 102

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***