متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

تاثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

استاد راهنما :

دکتر مختار عارفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه…… 2

2-1- اظهار مساله  3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش   6

4-1 اهداف پژوهش     8

5-1 فرضیه‌های پژوهش     9

فصل دوم پیشینه پژوهش

2-1- رضایت‌مندی از روابط زناشویی.. 12

2-2-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن  13

2-3- عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی.. 15

2-4- رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری.. 21

2-5- فرآیند درمان در زوج‌درمانی شناختی- رفتاری.. 22

2-6- مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری.. 23

مداخلات درمانی جهت تغییرات شناختی.. 23

تکنیک‌های درمان‌شناختی  25

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های رفتاری.. 25

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی   28

آموزش مهارت‌های ارتباطی.. 29

2-7- زوج‌درمانی گروهی  33

2-8- پیشینه و سابقه پژوهش     36

پژوهش مرتبط با رضایت‌مندی در روابط زناشویی.. 36

پیشینه تجربی پژوهش در داخل کشور. 36

پیشینه تجربی پژوهش در خارج از کشور. 38

پژوهش مرتبط با زوج‌درمانی شناختی-رفتاری.. 42

 

فصل سوم روش پژوهش

3-1- روش پژوهش     48

3-2- جامعه آماری   48

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری   48

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری   49

3-5- روش اجرای پژوهش     50

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1- مقدمه  54

4-2- توصیف داده ها 54

1-مرحله پیش آزمون   ….. 54

2-مرحله پس آزمون  ……… 55

4-3- تحلیل داده‌ها 56

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری   60

5-2- محدودیت پژوهش     63

5-3- پیشنهادهای پژوهشی   64

5-4-پیشنهادهای کاربردی   64

منابع…………….66

پیوست    71

چکیده

پیوند زوج ها آغازگر رسمی اجتماعی می باشد که تداوم آن موجب استحکام بنیاد خانواده می باشد. امروزه همسران در جهت افزایش صمیمیت و بهبود روابط زناشویی از مداخلات و آموزشهای تخصصی بهره می‌گیرند.

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی زوجین می باشد. پژوهش حاضر از نوع طرح‌ آزمایشی آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل والدین کودکان مهد کودکی واقع در شهر تهران در سال 1393، می‌باشد. نمونه آماری شامل 80 نفر از والدین(40 زوج) می باشد که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به حکم قرعه در دو گروه آزمایش(20 زوج) و گروه گواه(20 زوج) جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش زوج‌درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی-رفتاری قرار گرفتند.ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت‌مندی انریچ بود که آزمودنی ها قبل و بعد آموزش زوج درمانی آن را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر رضامندی زناشویی زوجین به طرز معناداری اثر مثبت داشته و رضامندی زناشویی زوجین را افزایش داده‌می باشد.

مقدمه
ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تایید بوده‌می باشد. ارتباط زناشویی می‌تواند دستمایه و اگر این طور نباشد منبع تالم باشد.

معضلات مربوط به صمیمیت، اغلب دلیل اصلی روابط شکست خورده به شمار می‌طریقه. در بسیاری از موردها ممکن می باشد مشکل اصلی مراجعان اشتغال ذهنی با صمیمیت باشد که فرد مساله خود را به صورت مشکل در روابط نزدیک یا تعهد در روابط اظهار می‌نماید.

اگرچه بعضی از زوج‌ها ممکن می باشد اختصاصا صمیمیت را به عنوان آماج درمان ذکر نکنند، اما وقتی همین زوج‌ها ابزارهای سنجش مربوط به کیفیت، رضایت یا سازگاری زناشویی را تکمیل کنند، اغلب یک یا چند مولفه از نیاز به صمیمیت را برای خودشان مشکل‌زا تشخیص می‌دهند(باگاروزی[1]، 2001).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی

صمیمیت در ازدواج باارزش می باشد، زیرا تعهد زوجین نسبت به ثبات ارتباط را محکم می کند و به گونه مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه می باشد(هلر[2] و وود[3]، 1998).

مطالعات و تجارب بالینی نشان می‌دهدکه در جامعه معاصر، زوج‌ها معضلات شدیدی را در هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضا انتظارات و نیازهای یکدیگر تجربه می‌کنند(باگازوری، 2001).

از طرفی امروزه عوامل شناختی از مهمترین عوامل در فهم پویایی‌های زندگی زناشویی و تفسیر روابط زناشویی به شمار می‌طریقه(باوکم[4] و اپشتاین[5]، 1996).

برنشتاین(1986)، تاکید می کند، شواهد بسیاری نشانگر این واقعیت می باشد که مکانیسم‌های شناختی  بر سازگاری و رضایت زناشویی اثرگذارند و به همین دلیل معتقد می باشد که زندگی زناشویی از گزند تفکرات غیر منطقی در امان نمی‌باشد.

تحریفات شناختی از برجسته‌ترین عواملی هستند که در پردازش فرآیندهای شناختی همچون انتظارات، برداشت‌ها، قالب‌ها و الگوهای ذهنی که هر فرد از همسر خود دارد، تاثیرگذار می باشد. این تحریف شناختی باعث می گردد افراد حساسیت ویژه‌ای نسبت به تغییر الگوهای کهنه ذهنی خود داشته‌باشند و هر حادثه‌ای را مساوی حادثه‌ای دیگر بدانند.

همچنین، الیس(1997) معتقد می باشد که تفکرات غیر منطقی و انعطاف پذیری تفکر، عامل اصلی اختلافات  در روابط اجتماعی و بخصوص در روابط همسران می‌باشد. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضا نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج، یک مهارت و هنر می باشد که علاوه بر داشتن سلامت روانی و تجارب سالم اولیه، نیازمند داشتن توجه‌های منطقی و کسب مهارت‌ها و انجام وظایف خاصی می باشد(باگازوری، 2001 ترجمه نظری، 1384).

افزایش طلاق و نارضایتی زناشویی از یک سو و تقاضای همسران برای بهبود روابط زناشویی و افزایش صمیمیت از سوی دیگر نشان دهنده نیاز همسران به مداخلات و آموزش‌های تخصصی  در حوزه صمیمیت زناشویی می‌باشد. جهت مداخلات درمانی در روابط همسران رویکردهای متعددی همچون ارتباط درمانی، واقعیت درمانی، هیجان‌مدار، روان تحلیلی، روان آموزشی، شناختی-رفتاری و … وجود دارند، که هر یک بر اساس پایه‌های نظری خود  روش‌ها و الگوهای درمانی خاصی را ارایه داده‌اند. از این بین زوج درمانی شناختی- رفتاری[6](CBCT) رویکردهای درمانی شناختی و رفتاری را با هم ترکیب می کند.  در CBCT در مانگر  استراتژی‌های تغییر رفتاری از قبیل آموزش مهارت‌های ارتباط را با بازسازی شناختی ترکیب می کند و هدف، اصلاح تعامل‌های رفتاری همسران و ارزیابی شناختی آنها می باشد(هالفورد، 2001 ترجمه مصطفی تبریزی و همکاران 1384).

با در نظر داشتن اهمیت وجود رضایت زناشویی  در بین همسران و پربارسازی روابط زناشویی و تاثیر مداخلات شناختی-رفتاری بر این متغیرها در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا اثربخشی زوج درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر پربارسازی روابط زناشویی مطالعه می گردد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 81

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***