متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

ارتباط بین سبک­های هویت وسلامت اجتماعی: با تأثیر واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر غلام­رضا صرامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ب‌

فهرست مطالب…. ت‌

فهرست جدول‌ها ج‌

فهرست تصاویر و نمودارها د‌

فصل اول: کلیات پژوهش…… 9

1-1. مقدمه. 10

1-2. اظهار مسئله. 12

1-3. اهداف و فرضیه­های پژوهش….. 17

۱-4. اهمیت و ضرورت پژوهش….. 17

1-5. تعریف‌های نظری 20

1-6. تعریف‌های عملیاتی… 24

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 25

2-1. مقدمه. 26

۲-2. سلامت…. 26

۲-3. سلامت اجتماعی… Error! Bookmark not defined.

2-4. هویت…. 31

– اریکسون.. 32

-مارسیا 35

-. برزونسکی… 39

2-5. ارتباط سلامت اجتماعی و سبک­های هویت…. 42

2-6. تفکر انتقادی… 46

2-7. مهارت­ها و تمایلات تفکر انتقادی… 50

2-8. ارتباط تفکر انتقادی و سبک­های هویت…. 53

2-9. پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور. 53

2-10. جمع بندی… 63

فصل سوم: روش پژوهش…… 66

3-1. مقدمه. 67

۳-۲.جامعه آماری… 67

3-۳. نمونه آماری و روش نمونه­گیری… 67

۳-۴.نوع و روش پژوهش….. 67

3-5. ابزارهای اندازه­گیری   67

۳-6. پایایی پرسشنامه­ها 71

3-7. روش­جمع­آوری اطلاعات…. 73

۳-8. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 73

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…… 76

4-1. مقدمه. 77

۴-۲. مفروضه­ی نرمال بودن 78

4-3. مفروضه­ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی… 78

۴-4. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت و سلامت اجتماعی 81

4-5. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت وتفکر انتقادی… 84

۴-6. مطالعه فرضیه­ها 87

4-7. یافته­های فرضیه اول پژوهش….. 87

۴-8. یافته­های فرضیه دوم پژوهش….. 110

4-9. یافته­های فرضیه سوم پژوهش….. 134

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها. 160

5-1. مقدمه. 161

۵-۲.نتایج یافته­های فرضیه اول.. 161

۵-۳. نتایج یافته­های فرضیه دوم. 165

۵-5. محدویت پژوهش….. 167

۵-6. پیشنهادهای پژوهش….. 167

 

منابع… 169

پیوست‌ها. 177

پیوست 1.پرسش­نامه های پژوهش….. 178

فهرست جدول‌ها

4-2-1-مفروضه نرمال بودن متغیرها   77

4-3-1- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، خلاقیت، سلامت اجتماعی… 78

4-3-2- نمره کل خلاقیت با مولفه­های سلامت اجتماعی… 78

4-3-3- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، بالندگی، سلامت اجتماعی… 79

4-3-4- نمره کل بالندگی با مولفه­های سلامت اجتماعی… 79

4-3-5- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، تعهد، سلامت اجتماعی… 80

4-3-6- نمره کل تعهد با مولفه­های سلامت اجتماعی… 80

4-4-1- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی… 81

4-4-2- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت اطلاعاتی با سلامت اجتماعی… 81

4-4-3- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری… 81

4-4-4- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت هنجاری با سلامت اجتماعی… 82

4-4-5- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت سردرگم/اجتنابی… 83

4-4-6- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت سردرگم/اجتنابی با سلامت اجتماعی… 83

4-5-1-مفروضه خطی بودن سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی… 84

4-5-2- نمره کل سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی… 84

4-5-3- مفروضه خطی بودن سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی… 85

4-5-4- نمره کل سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی… 85

4-5-5- مفروضه خطی بودن سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی… 86

4-5-6-  نمره کل سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی… 86

4-7-1. محاسبه اول:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انسجام اجتماعی… 87

4-7-2. محاسبه دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 89

4-7-3. محاسبه سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،مشارکت اجتماعی… 90

4-7-4. محاسبه چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انطباق اجتماعی… 92

4-7-5. محاسبه پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی… 93

4-7-6. محاسبه ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انسجام اجتماعی… 95

4-7-7. محاسبه هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی،پذیرش اجتماعی 96

4-7-8. محاسبه هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ،مشارکت اجتماعی… 98

4-7-9. محاسبه نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انطباق اجتماعی… 100

4-7-10. محاسبه دهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی… 101

4-7-11. محاسبه یازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد، انسجام اجتماعی… 103

4-7-12. محاسبه دوازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،پذیرش اجتماعی 104

4-7-13. محاسبه سیزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،مشارکت اجتماعی… 106

4-7-14. محاسبه چهاردهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، انطباق اجتماعی… 107

4-7-15. محاسبه پانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی… 109

4-8-16. محاسبه شانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، خلاقیت، انسجام اجتماعی… 110

4-8-17. محاسبه هفدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 112

4-8-18. محاسبه هجدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی… 113

4-8-19. محاسبه نوزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، خلاقیت، انطباق اجتماعی… 115

4-8-20. محاسبه بیستم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی… 116

4-8-21. محاسبه بیست و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، بالندگی، انسجام اجتماعی… 118

4-8-22. محاسبه بیست و دوم ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی ،پذیرش اجتماعی 119

4-8-23. محاسبه بیست و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی… 121

4-8-24. محاسبه بیست و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، بالندگی ، انطباق اجتماعی… 122

4-8-25. محاسبه بیستم و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی شکوفایی اجتماعی… 124

4-8-26. محاسبه بیست و ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، تعهد، انسجام اجتماعی… 125

4-8-27. محاسبه یست و هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ،پذیرش اجتماعی 127

4-8-28. محاسبه بیست و هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ،مشارکت اجتماعی… 129

4-8-29. محاسبه بیست و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، تعهد ، انطباق اجتماعی… 130

4-8-30. محاسبه سی­­ام:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ، شکوفایی اجتماعی… 77

4-9-31. محاسبه سی و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، خلاقیت، انسجام اجتماعی… 134

4-9-32. محاسبه سی و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 136

4-9-33. محاسبه  سی وسوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی… 138

4-9-34. محاسبه سی و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، انطباق اجتماعی… 139

4-9-35. محاسبه سی وپنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی… 141

4-9-36. محاسبه سی وششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انسجام اجتماعی… 143

4-9-37. محاسبه سی وهفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی،پذیرش اجتماعی 145

4-9-38. محاسبه سی وهشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی… 147

4-9-39. محاسبه سی و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انطباق اجتماعی… 148

4-9-40. محاسبه چهلم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی… 150

4-9-41. محاسبه چهل و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا سردرگم/اجتنابی ، تعهد، انسجام اجتماعی… 151

4-9-42. محاسبه چهل و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،پذیرش اجتماعی Error! Bookmark not defined.

4-9-43. محاسبه چهل و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،مشارکت اجتماعی… 155

4-9-44. محاسبه چهل و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ، انطباق اجتماعی… 156

4-9-45. محاسبه چهل و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی… 158

 

فهرست تصاویر و نمودارها

تصویر ۱. « تصویر ۱. «ابعاد سلامت اجتماعی کیینز ». 30

نمودار ۱.1 « وضعیت پایگاه­های هویتی مارسیا ». 36

دیاگرام 3-1. « مسیر متغیر تعدیل­گر ». Error! Bookmark not defined.

No table of figures entries found.

چکیده

تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت می باشد که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و تبیین؛ شواهد، مدارک، چهارچوب­ها….را جهت قضاوت­گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی می باشد. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن سبک­های هویت به عنوان متغیر برون‌زاد(مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 350 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بودند که توسط پرسش­نامه­ی تفکر انتقادی ریکتس، و پرسش­نامه سبک­های هویت (ISI 6G ) و پرسش­نامه­ی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای مطالعه اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک­های پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون سلسه مراتبی، و از نرم­افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل بهره گیری گردید.  برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ازتتای ترتیبی و جهت احراز روایی مقیاس‌ها از تحلیل عوامل بهره گیری گردید.  نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفه­های سلامت اجتماعی ارتباط­مستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه ارتباط­ی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص تأثیر گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوه­ی هویت اطلاعاتی بهره گیری می­کنند به گونه مستقیم وغیرمستقیم (با واسطه­گر بودن تفکر انتقادی) قادر به پیش­بینی مولفه­های سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافته­ها مبین آن بود که افرادی با هویتی اطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر بهره گیری می­کنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتی سردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن اندازه بهره گیری از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعی پایین­تری برخوردار بودند. با در نظر داشتن این نتایج، پیشنهاد می­گردد آموزش تفکر انتقادی با در نظر داشتن تنوعات دستاوردهای فرهنگی و علمی، آموزش مهارت­ها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامه­های آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان

1-1. مقدمه

از موضوعات مهم در دوره­ی نوجوانی شکل‌گیری هویت[1] می باشد. رسیدن به یک هویت منسجم پیش نیاز رشد بهینه­ی فرد در تمام دوران زندگی می باشد و نرسیدن به چنین هویتی می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های روانی – اجتماعی بسیار باشد. هویت زمینه سازِ اساس شخصیت در بزرگسالی را نشان می‎دهد. در صورتی که پایه­ی آن قوی باشد یک هویت فردی محکم حاصل می گردد اگر این طور نباشد نتیجه آن چیزی می باشد که اریکسون آن را هویت گم گشته می‌نامد وی شکل­گیری هویت را برای آماده کردن نوجوان به عنوان فردی آماده انجام تکلیف در بزرگسالی، لازم می‌داند (برک[2]، ترجمه‌ی سید محمدی، 1382). ناکامی در دستیابی به هویت، به عدم صمیمیت یا فاصله­گذاری منجر می گردد. فاصله گذاری، به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت­هایی که ممکن می باشد هویت فرد را نقض کند، اطلاق می­گردد. پس حل موفقیت­آمیز موضوعات هویت نه تنها برای سلامت فرد مهم می باشد بلکه برای روابط نیز دارای اهمیت می باشد (شوارتز[3]، 2001).

محققان بسیاری کوشش بر آن داشته‌اند تا به مطالعه دقیق سازه هویت و پیامد آن بر زندگی فرد بپردازند. مانند­ی این محققان اریکسون[4] می باشد. مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (1965) مطرح گردید وی شکل‌گیری هویت را تکلیف اساسی دور­ی نوجوانی می‌داند. اریکسون اولین فردی بود که چارچوبی برای فهم فرایند شکل‌گیری هویت ارائه داد. اریکسون شکل‌گیری هویت فردی را نشانه­ای از سازگاری و تعادل در این دوره یاد می کند. چنان چه هویت نوجوان در طی زمان و تجربیات حاصل از برخورد اجتماعی درست شکل گیرد سلامت روانی نوجوان تضمین می گردد (اریکسون، 1968).

مارسیا[5](1966) نیز بر اساس نظریه­ی اریکسون در این ارتباط به ارائه پایگاه‌های هویت با در نظر داشتن دو بعد کاوشگری و تعهد در نوجوانان پرداخته می باشد. وی بر اساس نظریه­ی اریکسون، 2 مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می کند و چهار وضعیت هویت را مطرح می­کند که عبارتند از:

1- هویت موفق[6] 2- هویت سردرگم[7] 3- هویت دیررس [8]4- هویت زودرس[9].

مارسیا اگرچه مفهوم هویت را وسیع نمود اما محدود و ایستا بودن، انتقادی بود که به وضعیت پایگاه‌های هویت مطرح گردید زیرا زیربنای رشد یا تحول هویت را که که درک و فهم فرایندهای پویای روانی – اجتماعی می باشد محدود می کند. از این رو نظریه­پردازان جدید به جای مطالعه پیامدهای شکل‌گیری هویت و پایگاه‌های هویتی به مطالعه فرایندهای زیربنایی شکل‌گیری هویت پرداخته­اند مانند برزونسکی[10] را می‌توان نام برد. برزونسکی (1990) بر اساس فرایندهای شناختی – اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک، 1- سبک اطلاعاتی[11]  2- سبک هنجاری[12]  3- سبک سردرگم/ اجتنابی[13]  را معرفی می کند (برزنسکی و فراری[14]، 1996).

نتایج کارکرد این محققان و دیگر پژوهشگران در این زمینه نشان داده می باشد که اگر فرد بر مبنای درستی به هویت برسد هم در زمینه‌های مختلف فردی زیرا تحصیل، کار، ازدواج،انتخاب دوست، و… هم در زمینه­های اجتماعی مانند روابط اجتماعی، مواجه با ارزش‌ها وعقاید مختلف، سلامت اجتماعی[15]، و…..تاثیر آن انکارناپذیر می باشد زیرا بر اساس هویت می باشد که فرد می­داند در هر موقعیتی، چه موضع­ای بگیرد و چه تصمیمی اتخاذ کند. از طرفی برای رسیدن به یک هویت یافتگی موفق راه­های بسیاری ارائه شده می باشد که  یکی از موثرترین این راه­ها  برا دست‌یابی به هویت موفق و تثبیت شده، بهره‌گیری از تفکر بویژه گرایش به تفکر انتقادی[16] می باشد.

به گونه اختصار، همان گونه که تصریح گردید مانند عواملی که از شکل­گیری هویت تاثیر می­پذیرد و در برون دادهای رفتاری فرد، در ارتباط با دیگران مطرح می گردد متغیر سلامت اجتماعی می باشد. ازطرفی از عواملی که می­تواند شدت این ارتباط را تحت تاثیر قرار ­دهد متغیر گرایش به تفکر انتقادی می باشد.  البته اندازه  این شدت ارتباط به تأثیر این متغیر به عنوان تأثیر واسطه­ای یا تعدیل­گر متفاوت خواهد بود. به گونه کلی هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبک­های هویت و سلامت اجتماعی می باشد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 188

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***