متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

مطالعه نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش.. 3

1-1-….. مقدمه  4

1-2- طرح و اظهار مسئله. 8

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

4-1- اهداف پژوهش.. 12

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری پژوهش.. 13

1-2-مروری بر مطالعات پیشین.. 14

2-2- مروری بر نظریه های مرتبط پژوهش.. 19

1-2-2- نظریه مبادله هومنز. 19

2-2-2- نظریه تبادل تلفیقی بلاو (1918). 24

۳-2-2- دورکیم.. 25

۴-۲-۲- زیمل: (1918-1858). 34

۵-۲-۲- لاتانه و دارلی.. 37

۶-۲-۲- باتسون.. 40

گافمن : (1982-1922). 51

3-2- چارچوب نظری.. 52

4-2- فرضیات پژوهش.. 55

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. 54

1-3. روش پژوهش: 58

2-3. جامعه آماری و حجم آن: 58

3-3. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 59

روش نمونه گیری.. 63

4-3. ابزار گردآوری اطلاعات: 66

ابزار سنجش…. 66

5-3. تعریف عملیاتی متغیرها. 66

6-3. پایایی ابزار. 66

7-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها. 66

فصل چهارم :  یافته های پژوهش.. 68

1-4- یافته های توصیفی.. 68

1-1-4- سیمای پاسخگویان.. 69

2-1-4- آزمون فرضیات… 102

تحلیل چند متغیره  105

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 113

فهرست منابع.. 127

نمونه پرسشنامه. 131

فهرست جداول

4-1جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس—————-    69

4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن 71  —

4-3 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب طبقه – 72

4-4 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی73———-

4-5 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 75———

6-4 جدول گویه های نوع دوستی 76—————

4-7 جدول گویه های همدلی 82-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

4-8 جدول گویه های تعهد و تعلق اجتماعی 86—-

4-9 جدول گویه های هزینه فایده 89—————

4-10 جدول گویه های دینداری 93-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

4-11 جدول ارتباط بین همدلی ونوع دوستی دانش اموزان 102———

4-12 جدول ارتباط هزینه وفایده با اندازه نوع دوستی  103————

4-13 جدول ارتباط تعهد دانش اموزان با نوع دوستی  104————-

4-14 جدول ارتباط جنسیت دانش اموزان با نوع دوستی  104———-

4-15 جدول رگرسیون چند متغیره همدلی105——–

4-16 جدول معادله رگرسیون نوع دوستی 106——–

4-17 جدول شاخص های مرکزی وپراکندگی نوع دوستی  107——-

فهرست نمودار

4-1 نمودار پاسخگویان بر حسب جنسیت                  70

4-2 نمودار پاسخگویان بر حسب سن                       71

4-3 نمودار طبقه                                                 73

4-4 نمودار پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی          74

4-5 نمودار پاسخگویان بر حسب رشته                      75

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تمایل به نوع دوستی در روابط اجتماعی وعوامل موثر بر ان در بین دانش آموزان

مقطع متوسطه پرداخته وتلاش کرده می باشد اولا اندازه تمایل به نوع دوستی را در بین دانش آموزان تعیین

وسپس ارتباط ان را با همدلی /مسولیت اجتماعی /تحلیل هزینه و پاداش ودینداری ومتغیرهای جمعیتی      (سن / جنس /تحصیلات /طبقه )مطالعه نماید. روش  این پژوهش روش پیمایشی می باشد.

جمعیت آماری  دانش آموزان افراد منطقه 2 شهر تهران هستند.که 384 نفر به عنوان نمونه وبا بهره گیری

از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد .نتایج  نشان می دهده  میانگین نمره نوع دوستی 46/14 می باشد.طبق آزمون همبستگی پیرسون ارتباط همدلی با نوع دوستی( 002/0 )

هزینه وفایده (039/0) تعهد وتعلق (025/0) ودینداری (031/0) می باشد.نتایج نشان می دهد که با

افزایش همدلی / مسؤلیت پذیری و دینداری  وکاهش تحلیل هزینه وپاداش نوع  دوستی افزایش

می یابد. این یافته ها نتایج پژوهش های قبلی را تایید می کند.

 

1-1-      مقدمه

آن چیز که موجب گردید تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام گردد به دلیل اشتغال به تدریس در مقطع متوسطه تهران می باشد که مدام شاهد نگرانی های همکاران فرهنگی و هم چنین مراجعات مکرر اولیاء و اظهار نگرانی از وضعیت نوع دوستی فرزندانشان، بودم و با در نظر داشتن این که همه دبیران و اولیاء به اتفاق معتقد بودند که نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یک شکاف نسلی عمیق احساس می کردند و از طرفی نظاره بعضی از رفتارها و حرکات و گرایشات در کلاس های درس مرا بر آن داشت تا در زمینه بحران نوع دوستی وسائل تاثیر گذاربرآن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و به این شکل زمینه پژوهش فراهم گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

بشر جایگاه او در جهان مدت هاست که ذهن بشر را به خود مشغول کرده می باشد و موضوع مناسبی برای  پژوهش بوده می باشد. در جامعه ی امروزی بشر از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و از آنجا که نوع دوستی نیز بخش سهمی از وجود بشر می باشد و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی تحت تاثیر نوع دوستی می باشد، مطالعه نوع دوستی بشر ها بسیار قابل توجه می باشد. نوع دوستی احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه می باشد فرد پیش روی معیارها و ارزش های جامعه فرد احساس تعهد و تکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد. در جامعه امروزی عواملی زیرا صنعتی شدن، توسعه- تکنولوژی، گسترش اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه ارتباط و فرادر داده های فرهنگی نه تنها زندگی مادی اقتصادی مردم، تکیه چارچوب نمادین آنها را نیز دگرگون می کنند. دانش مهارت ها، باورها، ارزش ها، سنتها و قواعد و رسوم اخلاقی و اجتماعی پیوسته مورد سوال و تردید قرار می گیرند.

در چنین شرایطی افراد به نوع دوستی نیاز دارند از طریق نوع دوستی می توان به بشر ها توانایی آن را بخشید که نظمی نسبی در زندگی خود در دنیا اطرافشان ایجاد کنند دسترسی بشر ها به گونه عام و دانش آموزان به گونه خاص به هویت واقعی خود باعث تثبیت موقعیت آنان و رسیدن به اهدافشان می گردد.

به طوری که در تبعات منفی، روانی- اجتماعی، تربیتی این بحران نوع دوستی خسارت جبران ناپذیر و سنگین مادی و معنوی را بر جامعه وارد کرده می باشد.

پس امروزه بحران نوع دوستی به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح شده می باشد که دارای زمینه ها و پیامدهای اجتماعی می باشد وبه نظر جامعه شناسان در تمامی جوامع معاصر اشکال مختلف هست. با وجود این عوامل اجتماعی داخلی و عوامل فراجهانی می دانند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***