متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

استاد راهنما

دکتر محمدعلی گودرزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8

1-4. هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5. تعریف بنیادی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات علمی……………………………………………………………… 9

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2. سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1. تعریف سلامت روانی………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-2. دیدگاه­های مربوط به سلامت روان………………………………………………………………………………. 13

3-2. ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-1. تعریف ایمان…………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-2. دیدگاه­های مربوط به ایمان و معنویت…………………………………………………………………………. 23

2-4. سلامت روان و ایمان……………………………………………………………………………………………………………. 26

2-4-1. نظریات و الگوها………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-2. مطالعه اصطلاحات قرآنی پیرامون سلامت روان…………………………………………………………….. 27

2-4-3. مفهوم سلامت روان در قرآن……………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4. ویژگی­های سلامت روان در قرآن………………………………………………………………………………… 31

2-4-5. ایمان از چه راه­­هایی موجب سلامت روان می­گردد………………………………………………………….. 33

2-5. شادکامی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-5-1. تعریف شادکامی……………………………………………………………………………………………………….. 34

2-5-2. شادکامی و سلامت……………………………………………………………………………………………………. 34

2-5-3. شادکامی و اعتقادات مذهبی………………………………………………………………………………………. 34

2-5-4. سایر عوامل مؤثر بر شادکامی……………………………………………………………………………………… 35

2-6. سبک­های دل­ بستگی………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-1. تعریف دل­بستگی………………………………………………………………………………………………………. 38

2-6-2. نظریه دل­بستگی بالبی………………………………………………………………………………………………. 38

2-6-3. طبقه­بندی کیفیت دل­بستگی نوزاد……………………………………………………………………………… 39

2-6-4. سبک­های دل­بستگی در بزرگسالان…………………………………………………………………………….. 41

2-7. منبع کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-7-1. تعریف منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………… 43

2-7-2. منبع کنترل درونی……………………………………………………………………………………………………. 43

2-7-3. منبع کنترل بیرونی…………………………………………………………………………………………………… 44

2-7-4. ویژگی­های افراد با منبع کنترل درونی…………………………………………………………………………. 44

2-7-5. ویژگی­های افراد با منبع کنترل بیرونی………………………………………………………………………… 45

2-8. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-8-1. سلامت روان و ایمان………………………………………………………………………………………………….. 46

2-8-2. ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک­های دل­بستگی و منبع کنترل……………………………… 48

2-8-3. ارتباط ایمان با شادکامی، سبک­های دل­بستگی و منبع کنترل……………………………………….. 49

2-8-4. تحقیقات ترکیبی………………………………………………………………………………………………………. 51

2-8-5. فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 53

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-2. طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3. جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش…………………………………………………………….. 56

3-4. ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-4-1. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ (GHQ-28)………………………………………………………………………… 56

3-4-2. پرسشنامه ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………….. 58

3-4-3. پرسشنامه شادکامی آکسفورد……………………………………………………………………………………… 58

3-4-4. پرسشنامه دل‌بستگی کولینز و رید……………………………………………………………………………… 59

3-4-5. مقیاس منبع کنترل راتر…………………………………………………………………………………………….. 60

3-5. روش تحلیل دادها……………………………………………………………………………………………………………….. 61

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2. ویژگی­جمعیت شناختی نمونه­ی پژوهش……………………………………………………………………………….. 63

4-3. یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4. یافته­های مربوط به فرضیه­های مستقیم پژوهش براساس رگرسیون گام به گام…………………………… 67

4-5. یافته­های مربوط به آزمون مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………. 74

4-6. مطالعه روابط غیرمستقیم با بهره گیری از رویکرد گام‌های علّی……………………………………………………… 78

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2. مطالعه برازش مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………… 86

5-3. مطالعه یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………. 87

5-4. محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 93

5-5. پیشنهاد­ات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………. 94

5-5. دلالت های ضمنی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. 94

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 101

 

فهرست جداول

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت………………………………………………………… 63

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت برحسب وضعیت تأهل……………………….. 64

جدول 4-3. شاخص‌های توصیفی سلامت عمومی به تفکیک جنسیت…………………………………………………….. 64

جدول 4-4. شاخص‌های توصیفی شادکامی به تفکیک جنسیت……………………………………………………………… 65

جدول 4-5. شاخص‌های توصیفی سبک‌های دل‌بستگی و سه زیر مقیاس آن به تفکیک جنسیت………………. 65

جدول 4-6. شاخص‌های توصیفی کانون کنترل به تفکیک جنسیت………………………………………………………… 66

جدول 4-7. شاخص‌های توصیفی ایمان مذهبی به تفکیک جنسیت……………………………………………………….. 66

جدول 4-8. پیش‌بینی سلامت روانی بر‌اساس ایمان مذهبی با بهره گیری از رگرسیون گام به گام………………….. 67

جدول 4-9. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ایمان مذهبی………………………………………… 67

جدول‌ 4-10. پیش‌بینی سلامت‌روانی بر‌اساس شادکامی با بهره گیری از روش رگرسیون گام‌به‌گام…………………. 68

جدول 4-11. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی سلامت روان بر اساس شادکامی……………………………………………. 68

جدول 4-12 پیش بینی سلامت روانی بر اساس سبک دلبستگی دوسوگرا با بهره گیری از روش رگرسیون گام ب69ه گام 69

جدول 4-13. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی سلامت روان بر اساس دل‌بستگی دوسوگرا……………………………… 69

جدول 4-14. پیش بینی شادکامی بر اساس ایمان مذهبی با بهره گیری از روش رگرسیون گام به گام…………. 70

جدول 4-15. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی شادکامی بر اساس ایمان مذهبی………………………………………….. 70

جدول 4-16. مدل رگرسیون، تحلیل واریانس، شاخص‌های آماری…………………………………………………………. 71

جدول 4-17. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی………………………….. 71

جدول 4-18. مدل رگرسیون، تحلیل واریانس، شاخص‌های آماری…………………………………………………………. 72

جدول 4-19. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی سلامت روان بر اساس منبع کنترل……………………………………….. 72

جدول 4-20. مدل رگرسیون، تحلیل واریانس، شاخص‌های آماری…………………………………………………………. 73

جدول 4-21. ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی منبع کنترل بر اساس ایمان مذهبی……………………………………… 73

جدول 4-22. پارامترهای اندازه‌گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی…………………………………………………. 75

جدول 4-23. پارامترهای اندازه‌گیری روابط مستقیم در مدل اصلاح شده………………………………………………… 76

جدول 4-24. ویژگی‌های نیکویی برازش مدل اصلاح شده…………………………………………………………………….. 77

جدول 4-25. ضرایب همبستگی ساده بین سه ایمان مذهبی، شادکامی و سلامت روان……………………………. 78

جدول 4-26. مدل رگرسیون، تحلیل واریانس ایمان مذهبی از طریق شادکامی برسلامت روان…………………. 79

جدول 4-27. ضرایب رگرسیون،ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی…………………………………….. 79

جدول 4-28. ضرایب همبستگی ساده بین سه متغیر ایمان مذهبی، منبع کنترل و سلامت روان………………. 80

جدول 4-29. ضرایب همبستگی ساده بین سه متغیر ایمان مذهبی، دل‌بستگی دوسوگرا و سلامت روان……. 81

جدول 4-30. مدل رگرسیون، تحلیل واریانس ایمان مذهبی از طریق دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان…. 82

جدول 4-31. ضرایب رگرسیون، ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق دل‌بستگی دوسوگرا…………………….. 82

جدول 4-32. ضرایب همبستگی ساده بین پنج متغیر ایمان مذهبی، دل‌بستگی دوسوگرا، منبع کنترل، شادکامی و سلامت روان   83

جدول 4-33. مدل رگرسیون، تحلیل واریانس، ایمان مذهبی، از طریق دل‌بستگی دوسوگرا، منبع کنترل، شادکامی و سلامت روان             84

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی: بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها

جدول 4-34. ضرایب رگرسیون، تأثیر ایمان مذهبی، از طریق دل‌بستگی دوسوگرا، منبع کنترل، شادکامی بر سلامت روان           84

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………… 74

نمودار 4-2. ضرایب استاندارد مدل اصلاح شده، تأثیرگذاری ایمان مذهبی بر سلامت روان با میانجی‌گری دل‌بستگی دوسوگرا و شادکامی در دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

نمودار 4-3 ارتباط‌ی میانجی ایمان مذهبی و سلامت روان از طریق شادکامی…………………………………………… 78

نمودار 4-4 ارتباط‌ی میانجی ایمان مذهبی و سلامت روان از طریق منبع کنترل…………………………………….. 80

نمودار 4-5 ارتباط‌ی میانجی ایمان مذهبی و سلامت روان از طریق دل‌بستگی دوسوگرا……………………………. 81

نمودار 4-6 ارتباط‌ی میانجی ایمان مذهبی با سلامت روانی از طریق شادکامی، دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل         83

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل می­باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند که در سال 93-92 مشغول به تحصیل بودند. برای انجام این پژوهش، 240 دانشجو از جامعه‌ی پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند و ابزارهای پژوهشی بر روی آن­ها اجرا گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های سلامت عمومی (GHQ-28)، ایمان مذهبی، شادکامی آکسفورد، دل‌بستگی کولینز و رید و مقیاس منبع کنترل راتر بود. به مقصود ارزیابی متغیرهای اندازه‌گیری شده در مدل مفهومی مفروض، از رگرسیون چندگانه، روش تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گیری گردید. یافته­ها نشان داد ایمان مذهبی و سبک دل­بستگی دوسوگرا با سلامت روان در ارتباطند. با وجود این، این تأثیرگذاری در سطح مدل عیان نگردید. از سوی دیگر، ایمان مذهبی با سبک دل­بستگی دوسوگرا همبستگی معکوس داشت. متغیر شادکامی ارتباط معناداری با دو متغیر ایمان مذهبی و سلامت روانی داشت. نتایج نهایی منجر به اصلاح مدل فرضی گردید و در مدل اصلاح شده واسطه‌گری متغیر شادکامی در ارتباط بین ایمان مذهبی و سلامت روانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایمان مذهبی از طریق متغیر شادکامی تأثیر بیشتری بر سلامت روانی می‌گذارد. پس، می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌هایی از ایمان که فرد را به سمت شادکامی بیشتر سوق می‌دهند می‌توانند در سلامت روانی فرد مؤثرتر باشند.

مقدمه

در سال‌های اخیر موضوع سلامت روان بسیار مورد بحث و توجه روان­شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران قرار گرفته می باشد و در نظر داشتن تأثیر آن در تضمین و بهبود زندگی فردی و اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد (توتونچی، سامانی و زندی، 1391).

بعضی از نظریه‌پردازان مانند آلپورت، اریک فرام، راجرز، مزلو، اریکسون، یونگ و فرانکل به جنبه سالم طبیعت آدمی می‌پردازند و در کوشش‌اند با غنا بخشیدن به شخصیت بشر نظری منحصربه‌فرد در مورد رشد روانی و کمال انسانی عرضه کنند. به اعتقاد آنان سلامت روانی بسیار بیش از روان‌نژندی و یا روان‌پریش نبودن می باشد. پیش روی، گروهی دیگر از روان­شناسان در تعریف سلامت روان به تعریف رفتار نابهنجار یا بیماری روانی می‌پردازند و سپس نتیجه می‌گیرند که سلامت روان درواقع مساوی با عدم بیماری روانی می باشد (حسینی، 1387؛ به نقل از آزاد).

مفهوم سلامت روانی درواقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی می باشد. سازمان بهداشت جهانی سلامتی را چنین تعریف می کند: «حالت سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی می باشد نه صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی». سلامتی یک مفهوم چندبعدی می باشد که علاوه بر بیمار نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی را نیز دربر می‌گیرد (پورسردار و همکاران، 1391). بنابر­این، برخلاف تصور عده‌ای، نمی‌توان سلامت روانی را نقطه مقابل بیماری جسمی یا روانی دانست. مفهوم سلامت روانی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر بوده و متغیرهای بسیاری در آن دخیل می‌باشند که در این پژوهش به بعضی از آن‌ها پرداخته خواهد گردید.

سلامت و اختلالات روانی و متغیرهای اثرگذار در آن‌ها، می‌بایست در همه سنین و اقشار مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه محسوب می شوند که در دوران تحصیل ممکن می باشد با مسائل و مشکلاتی از نظر امور آموزشی، اقتصادی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو شوند. این عوامل همراه با ایجاد افسردگی، استرس و اضطراب می‌توانند سلامت روان فرد را تحت تأثیر قرار دهند (قاسمی‌پور و جهانبخش گنجه، 1388). دانشگاه‌ها بنابر ماهیت سازمانی خود در کنار تولید و انتقال دانش، موظف به در نظر داشتن سلامت روانی و حل معضلات رفتاری و روانی دانشجویان هستند. این در حالی می باشد که پژوهش‌های متعددی از وجود معضلات سلامتی در جهان به‌ویژه در بین دانشجویان حکایت دارد (آزاد، 1391). با در نظر داشتن طریقه رو به رشد قشر دانشجو در جامعه و اهمیت و حساسیت دوره جوانی، توجه محققان را به‌مقصود انتخاب این گروه به عنوان جامعه مورد پژوهش جلب می‌نماید. ازاین‌رو، در این مطالعه نیز این گروه جهت پژوهش انتخاب شده­اند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 121

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***