متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه ­ی مؤلفه­ های ذهن ­آگاهی و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

استاد راهنما:

جناب دکتر فرهاد خرمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………….4

1-3-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

1-4-ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………..6

1-5-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………..8

1-5-1-افسردگی……………………………………………………………………………………………………..8

1-5-1-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8

1-5-1-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………….8

1-5-2-اضطراب……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8

1-5-2-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………….9

1-5-3-مؤلفه­های ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………….9

1-5-3-2-تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….10

1-5-4-مؤلفه­های صبر…………………………………………………………………………………………..10

1-5-4-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………..10

1-5-4-2-تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1-افسردگی……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………………14

2-1-3-تفاوتهای بین افسردگی و اضطراب…………………………………………………………..15

2-1-4-ذهن­آگاهی…………………………………………………………………………………………………16

2-1-4-1-ریشه­های تاریخی ذهن­آگاهی………………………………………………………………16

2-1-4-2-انتقال ذهن­آگاهی به روانشناسی………………………………………………………….18

2-1-4-3-ذهن­آگاهی در روانشناسی بالینی:موج سوم رفتاردرمانی…………………….21

2-1-4-3-1-موج اول رفتاردرمانی……………………………………………………………………….21

2-1-4-3-2-موج دوم رفتاردرمانی……………………………………………………………………….22

2-1-4-3-3-موج سوم رفتاردرمانی……………………………………………………………………..23

2-1-4-3-3-1-مداخلات مبتنی بر آموزش ذهن­آگاهی……………………………………..24

2-1-4-3-3-2-مداخلاتی که ذهن­آگاهی مؤلفه کلیدی آنهاست………………………..26

2-1-4-4-تعاریف ذهن­آگاهی……………………………………………………………………………….29

2-1-4-5-مفهوم­سازی ذهن­آگاهی در روانشناسی بالینی…………………………………….31

2-1-4-6-ارتباط ذهن­آگاهی با مراقبه……………………………………………………………………36

2-1-4-7-سازه­های مرتبط با ذهن­آگاهی…………………………………………………………….38

2-1-4-7-1-شیوه­های پردازشگری ذهنی……………………………………………………………38

2-1-4-7-2-اشکال هشیاری رفلکسی………………………………………………………………….40

2-1-4-8-ارتباط بین ذهن­آگاهی، شناخت ضمنی و عیان………………………………….43

2-1-5-مبانی نظری صبر………………………………………………………………………………………46

2-1-5-1-مفهوم صبر……………………………………………………………………………………………46

2-1-5-2-انواع صبر………………………………………………………………………………………………49

2-1-5-3-ارتباط صبر با مفاهیم مشابه………………………………………………………………….50

2-1-5-4-صبر در عرفان اسلامی………………………………………………………………………….51

2-1-5-5-مفهوم صبر در قرآن……………………………………………………………………………..53

2-1-5-6-زمینه­های صبر در قرآن……………………………………………………………………….55

2-1-5-7-صبر و سایر مفاهیم در قرآن………………………………………………………………..59

2-1-5-8-نشانگان صبر…………………………………………………………………………………………60

2-1-5-9-پیامدهای صبر………………………………………………………………………………………63

2-1-5-10-صبر در روانشناسی…………………………………………………………………………….65

2-1-5-11-کارکردهای صبر…………………………………………………………………………………66

2-1-5-12-پایه­های روانشناختی صبر………………………………………………………………….69

2-2-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………..75

2-2-1-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………..75

2-2-2-صبر……………………………………………………………………………………………………………78

2-3-سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم: روش و ابزارهای پژوهش

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….81

3-2-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………….81

3-2-1-داده­های توصیفی نمونه…………………………………………………………………………….82

3-3-ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………84

3-3-1-آزمون افسردگی بک…………………………………………………………………………………84

3-3-2-آزمون اضطراب پنهان و عیان اشپیلبرگر………………………………………………..84

3-3-3-پرسشنامه صبر………………………………………………………………………………………….85

3-3-3-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..85

3-3-3-2-پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..86

3-3-4-پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهی……………………………………………………………..87

3-3-4-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..87

3-3-4-2-پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..91

3-4-روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….92

3-5-روش آماری……………………………………………………………………………………………………92

فصل چهارم: یافته­ها

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………….95

4-2-1-یافته­های توصیفی مربوط به مؤلفه­های ذهن­آگاهی…………………………………95

4-2-2-یافته­های توصیفی مربوط به مؤلفه­های صبر……………………………………………96

4-3-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….97

4-3-1-یافته­های مربوط به سؤال اول…………………………………………………………………..97

4-3-2-یافته­های مربوط به سؤال دوم……………………………………………………………….102

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….108

5-2-بحث و نتیجه­گیری در مورد سؤال اول پژوهش…………………………………………108

5-3-بحث و نتیجه­گیری در مورد سؤال دوم پژوهش………………………………………..112

5-4-محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………..114

5-5-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..114

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………116

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………..121

پیوست­ها

پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهی…………………………………………………………………………135

پرسشنامه صبر……………………………………………………………………………………………………..137

پرسشنامه افسردگی بک………………………………………………………………………………………139

پرسشنامه اضطراب عیان و پنهان اشپیلبرگر…………………………………………………….144

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………….14

فهرست جدول­ها

جدول(3-1)توزیع گروه نمونه بر حسب سن…………………………………………………………82

جدول(3-2)توزیع گروه نمونه برحسب متغیر جنسیت…………………………………………83

جدول(3-3)توزیع گروه نمونه برحسب متغیر تحصیلات………………………………………83

جدول(3-4)ضرایب پایایی مؤلفه­های صبر…………………………………………………………….86

جدول(3-5)نتایج تحلیل عوامل پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهی به روش مؤلفه­های اصلی با چرخش واریماکس……………………………………………………………………………89

جدول(3-6)ضرایب پایایی مؤلفه­های ذهن­آگاهی………………………………………………….91

جدول(4-1)میانگین و انحراف معیار پنج مؤلفه ذهن­آگاهی در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار……………………………………………………………………………………………………95

جدول(4-2)میانگین و انحراف معیار مؤلفه­های صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار……………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول(4-3)نتایج آزمونMANOVA مربوط به مؤلفه­های ذهن­آگاهی……………97

جدول(4-4)نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس تفاوت مؤلفه­های ذهن­آگاهی بین گروه­های افسرده، مضطرب و بهنجار………………………………………………………………98

جدول(4-5)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه نظاره…………………………98

جدول(4-6)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه توصیف………………………….99

جدول(4-7)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه اقدام توأم آگاهی………..100

جدول(4-8)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه عدم قضاوت………………..100

جدول(4-9)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه عدم واکنش………………..101

جدول(4-10)نتایج آزمونMANOVA مربوط به مؤلفه­های صبر…………………….102

جدول(4-11)نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت مؤلفه­های صبر بین گروه­های افسرده، مضطرب و بهنجار…………………………………………………………………………………..103

جدول(4-12)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه شکیبایی……………………………….103

جدول(4-13)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه رضایت…………………………………..104

جدول(4-14)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه استقامت………………………………..104

جدول(4-15)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه درنگ…………………………………….105

جدول(4-16)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه متعالی شدن………………………….106

 

فهرست نمودارها

نمودار(2-1)پایه­های روانشناختی صبر…………………………………………………………….74

چکیده

اهداف پژوهش حاضر ، مقایسه مؤلفه های ذهن آگاهی و صبر در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار بود. طرح این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه بیماران افسرده و مضطربی که از خرداد تا شهریور 1390 به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه می کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، 30 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 فرد بهنجار بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس بهره گیری گردید. ابزارهای مورد بهره گیری در این پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهی و پرسشنامه صبر. داده ها با بهره گیری از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که میان افراد افسرده، مضطرب و بهنجار از نظر مؤلفه های ذهن آگاهی و صبر ، تفاوت معناداری هست

مقدمه

اضطراب[1] و افسردگی[2] از رایج ترین پدیده های هیجانی هستند که بشر از آنها رنج می­برد (لطفی افشار، قاسم زاده، عشایری و گیلانی،1377). آن چیز که بشر را در درک و برخورد بهتر با این پدیده ها با معضلات بیشتری روبرو میسازد، همبودی این پدیده هاست. همبودی اضطراب و افسردگی در موقعیت های بالینی به تردیدهای بحث برانگیزی منجر شده می باشد(تارسیا، پاور و ساناویو[3]،2003). در بیست و پنج سال گذشته پژوهش های مختلف از روش های مختلفی بهره گیری کرده­اند تا تعیین کنند که اضطراب و افسردگی چه تفاوتهای زیربنایی با یکدیگر دارند. از طرفی با در نظر داشتن شیوع بالای این دو اختلال در جامعه و تاثیر منفی آنها بر سلامت روان و کیفیت زندگی افراد جامعه، شناخت عوامل موثر بر شکل­گیری این اختلالات، امری ضروری تلقی می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

یکی از مفاهیمی که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده و به نظر می­رسد که تأثیر مهمی در اختلالات یاد شده دارد، ذهن­آگاهی[4] می باشد. ذهن­آگاهی به زبان ساده به معنای آگاه بودن از افکار، اعمال، هیجانات و احساسات می باشد و شکل خاصی از توجه محسوب می­گردد؛ به بیانی دیگر، ذهن­آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه­ای خاص می باشد؛ یعنی توجه و تمرکزی که دارای این ویژگی­ها باشد: بودن درحال حاضر، هدفمند و بدون قضاوت. این نوع توجه موجب افزایش آگاهی، شفافیت و وضوح و پذیرش واقعیت حال حاضر می گردد. ذهن­آگاهی به آن معناست که شخص، آگاهی خود را از گذشته و آینده به حال حاضر معطوف کند. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعیت را با تمام جنبه­های درونی و بیرونی­اش می­بیند و درمی­یابد که ذهن به دلیل قضاوت و تعبیر و تفسیرهایی که انجام می­دهد دائما درحال نشخوار و گفتگوی درونی می باشد.

گرچه ذهن­آگاهی از تعلیمات قدیمی شرقی نشأت گرفته می باشد، اما امروزه در غرب جایگاه ویژه­ای دارد. پژوهش های انجام شده، نشان دهنده­ی این نکته هستند که ذهن­آگاهی قویاَ در اختلالات افسردگی و اضطراب تاثیرگذار می باشد و از این رو لازم و ضروری گویا که تأثیر مؤلفه­های ذهن­آگاهی در این اختلالات مورد مطالعه قرار گیرد و تفاوتهای این مؤلفه­ها در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار معین گردد.

از طرفی ما در جامعه ای زندگی می­کنیم که دین، تأثیر مهم و غیرقابل­انکاری در زندگی افراد آن اعمال می­نماید و مفاهیم دینی، پیوند گسترده و همه جانبه­ای با زندگی مردم دارد. یکی از مفاهیمی که در دین مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، مفهوم صبر می باشد. بشر امروز در دنیایی به سر می­برد که از رویدادهای استرس­زای گوناگون اجتماعی، محیطی، شغلی، خانوادگی و . . . رنج می­برد؛ این در حالی می باشد که رفاه حاصل از پیشرفت فناوری، افزایش روحیه­ی راحت­طلبی و کاهش ظرفیت تحمل را در او موجب شده می باشد. در چنین شرایطی، برخورداری از ویژگی صبر، توان درونی بشر را ارتقاء می­بخشد؛ زیرا خویشتن داری مستلزم مدیریت و مهار احساسات می باشد و افراد خویشتن­دار از ثبات هیجانی بیشتری برخوردار خواهند بود. این امر، کارایی آنان را در حیطه­های گوناگون زندگی افزایش می­دهد (نوری،1387). در دین، فرد صبور، فردی می باشد اهل گذشت که در هنگام مصایب و معضلات خداوند را به یاد می­آورد، در کارها مقاومت بیشتری دارد، هنگام بیماری خویشتن­داری خود را از دست نمی­دهد و در برابر نیازهای فیزیولوژیک، خودکنترلی بیشتری نشان می­دهد.

با در نظر داشتن تعاریفی که در متون دینی برای مفهوم صبر مطرح شده، جالب به نظر می­رسد که مؤلفه­های این مفهوم را در افراد مضطرب و افسرده مورد مقایسه قرار دهیم و تفاوت آن با افراد بهنجار را مطالعه نماییم.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 186

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***