متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

استاد راهنما:

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
  • اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4
  • ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 5
  • اهداف پزوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

  • فرضیه­های و سؤال پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………. 7

1-6-1- سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1-1- تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- راهبردهای مقابله دینی ……………………………………………………………………………………………. 8

1-6-2-1- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3- رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3-1- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-3-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-4- خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-4-1- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-4-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- راهبردهای مقابله دینی …………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3- رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-4- خودکارآمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3-1- سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-2- راهبردهای مقابله دینی …………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-3- رضایت زناشویی………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-4- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-3-5- اختصار­ی پژوهش­های پیشین……………………………………………………………………………………….. 38

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28)………………………………………………………………………….. 41

3-5-2- مقیاس راهبردهای مقابله دینی ……………………………………………………………………………………. 42

3-5-3- پرسشنامه زوجی انریچ…………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-4- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)……………………………………………………………. 44

3-6- روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………….. 45

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی …………………………………………………………………………………………………….. 47

4-3- آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………… 48

4-3-1- جنسیت در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………… 48

4-3-2- سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………………… 49

4-4- تحلیل توصیفی از یافته­های پژوهش …………………………………………………………………………………. 50

4-5- تحلیل استنباطی آماره­ها …………………………………………………………………………………………………… 51

4-5-1- مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………….. 51

4-6- یافته­های مربوط به فرضیه­ها و سوال پژوهش …………………………………………………………………. 53

4-6-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.  53

4-6-2- رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند. 55

4-6-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند     57

4-6-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-7- یافته­های جانبی …………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

5-2- بحث در مورد فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………… 62

5-2-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند   62

5-2-2-رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.  64

5-2-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند     65

5-2-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

5-3- مرور کلی و نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………. 69

5-4- محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 69

5-5- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 70

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………… 70

5-5-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

پیوست

پیوست شماره 1: پرسشنامه سلامت روان ………………………………………………………………………………….. 83

پیوست شماره 2: مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی …………………………………………………………………. 86

پیوست شماره 3: پرسشنامه زوجی انریچ…………………………………………………………………………………….. 87

پیوست شماره 4: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر…………………………………………………………….. 89

فهرست جداول

جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت …………………………….. 48

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت   49

جدول شماره 4-3- یافته­های توصیفی مقیاس­ها و زیر مقیاس­های مورد مطالعه در

گروه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول شماره 4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………….. 52

جدول شماره 4-5- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری مولفه‌های راهبرد مقابله دینی برای پیش­بینی سلامت روان   54

جدول شماره 4-6 – ضرایب رگرسیون مولفه های­ راهبرد مقابله دینی برای پیش­بینی سلامت روان   54

جدول شماره 4-7- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان        55

جدول شماره 4-8- ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان……………. 55

جدول شماره 4-9- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری مولفه­های رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان    56

جدول شماره 4-10- ضرایب رگرسیون مولفه­های رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان      56

جدول شماره 4-11- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان         57

جدول شماره 4-12 – ضرایب رگرسیون خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان…………….. 58

جدول شماره 4-13- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 4-14 – ضرایب رگرسیون راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان 59

جدول شماره 4-15- تفاوت میانگین مقیاس­های مورد مطالعه بین زنان و مردان………………….. 60

 

فهرست شکل­ها

شکل شماره 4-1- نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ………………………….. 48

شکل شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی ………………….. 49

چکیده

سرطان بیماری می باشد که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول­ها و از دست رفتن فرق سلولی مشخص می­گردد. بیماران سرطانی با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و سلامت روان آنها تحت تاثیر قرار می­گیرد. به همین مقصود پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر پیش­بینی راهبردهای مقابله مذهبی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی می­پردازد. بدین مقصود 135 نفر از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه­های مورد نظر پاسخ دادند. داده­های استخراج شده از پرسشنامه­ها با نرم­افزار آماری SPSS 16 و با روش تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل­ها نشان داد که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی پیش­بینی کننده­ی سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی

مقدمه

بیماری مزمن[1] یک استرس فوق العاده و قابل توجه می باشد که زندگی فرد را مورد تهدید قرار می­دهد و علت عمده مرگ و میر در دنیا هستند. افزایش سریع بیماری های مزمن، نمایانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان می باشد. از آنجا که توجه پزشکی در این نوع بیماری­ها تنها بر چگونگی درمان و کنترل نشانه ها توجه دارد و با در نظر داشتن این که این بیماری ها بر فرد و جامعه اثرات زیادی دارند، بایستی مورد توجه خاص قرار گیرند و نباید صرفاً بر الگوی پزشکی در مراقبت از این بیماری بسنده نمود (کاتس و بور[2]،1995).

این بیماران معمولاً با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و تکریم به خود و هویت فرد، تحت تاثیر بیماری قرار می گیرد؛ به خصوص وقتی بیماری منجر به کاهش تأثیر ها، فعالیت های ارزشمند تغییرات در ارتباطات اجتماعی شده و انجام فعالیت های قبلی بیمار نیز به علت بیماری مشکل یا غیر ممکن می گردد (آسبرینگ[3]، 2001).

سرطان[4] از دید عامه ترسناک ترین و خطرناک ترین بیماری مزمن تلقی می­گردد. سرطان بیماری می باشد که از یک یا چند سلول آغاز می­گردد و یک سلول به گونه ناگهانی از حالت عادی خارج می­گردد و شروع به تکثیر می­کند. سلول یا سلول­های سرطانی شده به سرعت تعدادشان افزایش پیدا می کند و تشکیل یک توده به هم فشرده سلولی یا یک غده می­دهد و این توده سلولی قابلیت و کارایی خود را نیز از دست می­دهد و نمی­تواند فعالیت­ها و وظایف خود را انجام دهد. این غده کم­کم گسترش پیدا می­کند و مثل یک دانه کوچک در بافت ریشه می­دواند. کلمه سرطان که به معنای خرچنگ می باشد بر اساس همین حالت نامگذاری شده می باشد (خانجانی و همکاران،1391).

سرطان یکی از بیماری­های شایع در دنیای امروزی می باشد که تعداد افراد مبتلا به آن روز به روز افزایش می­یابد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2008 حدود 6/7 میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند که از این تعداد، بیش از 70% آن­ها در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد زندگی می­کردند (صفاری و همکاران، 1391).

اثرات روانی ناشی از تشخیص سرطان و اثرات جسمی ناشی از درمان­های آن توام با بسیاری از عوارض جانبی هستند که سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. تشخیص سرطان، علائم ناگهانی را ایجاد می­کند که مستلزم آن می باشد که بیمار سریعا به سبک خود به مقابله با آن بپردازد. نوع روش درمانی بر سلامت روان بیمار تاثیر گذار می باشد. درمان سرطان تقریبا همیشه با روش­های تهاجمی شروع می­گردد. مانند درمانهای سرطان شیمی درمانی می باشد که با هدف نابود سازی سلولهای سرطانی انجام می­پذیرد. به دلیل طبیعت مزمن سرطان، بیمار مجبور می باشد درمان طولانی مدت با داروهای سمی را بپذیرد. معالجه هفته­ها یا ماه­ها به طول می­انجامد و عوارض جانبی آن می­تواند به صورت تهوع، ریزش مو، خستگی، دردهای عضلانی، سوختگی­های پوستی، تغییرات وزن و معضلات روحی و روانی بروز نماید. بستری شدن­های متعدد به منطور درمان می­تواند مانع از ادامه یک زندگی طبیعی گردد. قبل و بعد از شیمی درمانی احساس ترس و اضطراب در بیمار به وجود می­آید که این امر به علت های مختلفی از قبیل عوارض ناشی از شیمی درمانی، سوراخ کردن ورید جهت تزریق، احساس انزوا و گوشه گیری و از دست دادن حس استقلال در زندگی، می­تواند باشد. به علاوه عوارض جانبی عیان ناشی از شیمی درمانی توانایی لذت بردن از جنبه­های مختلف زندگی را از فرد بیمار سلب می­کند (کرنر و بیلی[5]، 2001).
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 106

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***