متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی( M.A.)

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان :

طراحی درس‌افزار ریاضی 1 وتأثیر آن بر یادگیری و یادداری مبتنی بر نظریه آندرسون دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92

استاد راهنما :

دکتر سحر محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل یکم: کلیات پژوهش

1 – 1. مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 3

1- 2. اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………. 5

1 – 3. ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………… 7

1 – 4. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………… 7

1 – 5. فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………. 8

1 – 6. تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 11

2 – 2. تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………. .11

2 – 3. طبقه بندی آندرسون…………………………………………………………………………….. 34

2 – 4. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………. 54

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3 – 1. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………. 60

3 – 2. مطالعه روش و ابزار پژوهش…………………………………………………………………. 61

3 – 3. حجم جامعه آماری………………………………………………………………………………. 64

3 – 4. روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………. 64

3 – 5. ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 68

4 – 2. تجزیه و تحلیل استنباطی ………………………………………………………………………. 68

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 83

5 – 2. بحث و تفسیر یافته‌ها …………………………………………………………………………… 83

5 – 3. نتیجه‌گیری کلی ………………………………………………………………………………….. .84

5 – 4. پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………….. 85

5 – 3 -1. پیشنهادها بر اساس نتایج پژوهش ………………………………………………………. 86

5 – 4. محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………….. .86

5-4 -1. محدودیت های دراختیار ……………………………………………………………………. 86

5 – 4 -2. محدودیت‌های خارج از اختیار …………………………………………………………. 87

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………. 88

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 88

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………… 90

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………91

فهرست جداول:

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2…………………………………………………………………………………………………… 54

جدول 2-3…………………………………………………………………………………………………… 57

جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………… 58

جدول 3-1…………………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………… 68

جدول4-2 …………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………… 71

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-5…………………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-6…………………………………………………………………………………………………… 75

جدول 4-7…………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-8…………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-9…………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-10………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-11………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-12………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-13………………………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-14………………………………………………………………………………………………… 80

 

فهرست شکل‌ها

شکل 3-1……………………………………………………………………………………………………. 62

شکل 3-2……………………………………………………………………………………………………. 62

شکل 3-3……………………………………………………………………………………………………. 63

شکل 3-4……………………………………………………………………………………………………. 64

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………. 69

نمودار4-2……………………………………………………………………………………………………. 69

نمودار4-3……………………………………………………………………………………………………. 70

نمودار4-4……………………………………………………………………………………………………. 71

نمودار4-5……………………………………………………………………………………………………. 72

نمودار4-6……………………………………………………………………………………………………. 73

نمودار4-7……………………………………………………………………………………………………. 74

نمودار4-8……………………………………………………………………………………………………. 75

 

پیوست ها

پیوست (صفات درس افزار طراحی شده)……………………………………………………………………الف

پیوست ( سؤالات پیش آزمون) ………………………………………………………………………………….ب

پیوست ( سؤالات پس آزمون) ……………………………………………………………………………………ج

 

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر اندازه یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 14700 نفر که به روش نمونه در دسترس شامل دو کلاس 40 نفری با انتخاب تصادفی در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند. روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، طراحی سؤالات محقق ساخته بر اساس محتوی کتاب ریاضی می باشد. در مرحله اوّل پژوهش از هر دو گروه آزمون به اقدام آمد و در مرحله دوم طی 5 جلسه 5/1 ساعتی، مبحث درس به دانش‌آموزان گروه آزمایش با کمک درس‌افزار طراحی شده و ابزار آموزش داده گردید. در پایان با اجرای پس آزمون از گروه آزمایش و کنترل اندازه یادگیری دو گروه بر اساس طبقه‌بندی آندرسون مطالعه گردید. مقایسه میانگین نمرات پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد که یادگیری بر اساس طبقه‌بندی دو بعدی آندرسون در بعد دانش(طبقه‌های امور واقعی، مفهومی و روندی) با بعد فرآیند شناختی (طبقه‌های یادآوردن، فهمیدن و به کار بستن) تفاوت معناداری هست. اما در بعد دانش( طبقه‌های امور واقعی، مفهومی و روندی) با بعد فرآیند شناختی (طبقه‌های تحلیل کردن، ارزیابی ) تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه کلی پژوهش نشانگر آن بود که آموزش با کمک چندرسانه‌ای و یادگیری دو بعدی دانش‌آموزان، بر اساس طبقه‌بندی آندرسون تأثیر دارد.

مقدمه:

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر، قرن اطلاعات و قرن پیچیدگی علوم می باشد و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری در تمام زمینه‌ها دانسته‌اند. فناوری اطلاعات و تحولات در نظام آموزشی وارد شده و نظام آموزشی نیز به دلیل پیچیده بودن بشرِ دارای ابعاد مختلف روحی و ذاتی، به گونه حتم پیچیده‌ترخواهد بود و در این طریقه نظام آموزشی نیز بایستی بتواند خود را با وضع موجود تطبیق داده و نیازهای متنوع و گوناگون این سیر و تحول را برآورده کند. این در صورتی می باشد که محیط فراگیری و یاددهی غیر قابل پیش‌بینی می باشد و برای کسب نتیجه بهتر در طریقه فرآیند یادگیری، توجه و اهتمام به نظریه‌های یادگیری جدید، رشد فزاینده دانش و فناوری و دیدگاه‌های جدید در علوم شناختی، مسائل و معضلات جدیدی را نمودار کرده می باشد. در این مسیر بهره گیری از فناوری‌های جدید در حوزه تولید محتوا و اشتراک‌گذاری علوم در حال رشد می باشد و برنامه‌ریزان آموزشی و صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت نمی‌توانند در این بزرگراه پرشتاب، دست روی دست نهاده و خود را دخیل نکنند. بر این اساس با در نظر داشتن شرایط ایجاد شده کنونی طریقه یادگیری نمی‌تواند مانند سابق، رویه خویش را پیش برده و از گذرگاه سبک‌های سنتی به مقصد خویش برسد. زیرا که دانش و علم دارای ماهیتی پویاست و این پویایی نیازمند تغییر و دگرگونی مداوم می باشد و ایجاد و خلق همیشگی(ربیع، 1383، 7).

فناوری‌ها و چند رسانه‌ها در طریقه تولید و انتقال مفاهیم از منبع به فراگیر تأثیر به سزایی دارند. زیرا که می‌توانند به صورت مستقل در چرخه‌های یادگیری و یاددهی تأثیر مؤثری اعمال کنند. در حقیقت فناوری به مثابه یک واسطه در فرآیند یادگیری اقدام کرده و عنصری فعال در این زمینه خواهد بود و باعث ایجاد یادگیری معنی‌دار و هدفمند می شوند، هم‌چنین باعث تغییر روش‌های سنّتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور می شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوری اطلاعات بهتر می‌توانند دانش‌آموزان را در یادگیری هدایت کنند(داوید[1]، 1997، به نقل از فرهادی، 1383، 142).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری

حل مسئله و مهارت‌های سطح بالای تفکر، تفسیر و تحلیل داده، مدیریت زمان و توانایی اولویت‌بندی مهارت‌ها در فضای اطلاعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر داده توسعه می‌یابد و این منوط به این می باشد که معلمان و دانش‌آموزان بتوانند به نحو مؤثر و اصولی از فناوری بهره گیری کنند.

البته نباید فراموش نمود که تأثیر معلّم به عنوان اولین و مؤثرترین بخش ساختار آموزش می باشد و فناوری به عنوان یاریگر معلم حضور خواهد داشت نه جایگزین او. از این رو این معلم می باشد که با تنوعِ بهره‌گیری خود از مصالح جدید موجود، می‌تواند زمینه اثربخشی فناوری را به وجود آورد. در واقع فناوری جدید آموزشی، سبب سهولت در مسیر یادگیری و یاددهی فعال گردیده و یادگیری پایدار را منجر می گردد نه این‌که جایگزین معلم گردد. فناوری‌های جدید که به صورت ابزار به ایفای تأثیر می‌پردازند عبارتند از: نرم‌افزارهای تایپ و پردازش لغت[2]، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای، گرافیک( شامل صدا، تصویر متحرک زیرا پویانمایی و فیلم) بهره گیری از رایانه به عنوان فعالیّت‌های فکری و معمایی هدفمند و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تعاملی.

در نتیجه معلمان می‌توانند با بهره گیری از نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های جدید و چند رسانه‌ها و تلفیق این دو در کنار روش تدریس هدفمند، به یادگیری پایدار دست یافته و فرآیند آموزش را به گونه کلی کمک نمایند.(شعبانی، 1382، 95)

این نکته بسیار مهم می باشد که درس ریاضی از دروسی می باشد که در دیدگاه بسیاری از دانش‌آموزان درسی ناملموس، مشکل و پیچیده بوده و معلمان آن نیز غالباً دانش‌آموزان خویش را با انبوهی از داده مواجه نموده و با مددگرفتن از شیوه‌های سنتی، فرصتی برای تفکر و خلق دانش برای دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل این درس در نظر دانش‌آموزان درسی خشک و بی‌روح و از دید معلمان آن درسی چالش برانگیز و معضل پرور می باشد و روش‌های سنتی تدریس در این زمینه نمی‌توانند مؤثر باشند و همین نکته اهمیت و جایگاه بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تدریس را مشخص می‌نماید.

کاربرد این روش‌ها در درس ریاضی باعث علاقه‌مندی دانش‌آموزان به درس می گردد. زیرا که دراین روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا، نمودارها، جداول و بعضاً متحرک‌سازی صورت می‌گیرد و از طرفی زیرا دانش‌آموز در یادگیری تأثیر دارد، باعث علاقه و تعمیق یادگیری وی می گردد. از آن جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیری و به یاد داشتن از طریق بینایی صورت می‌گیرد و از سوی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر می باشد؛ موجب تعمیق یادگیری در دانش‌آموزان می گردد. هم‌چنین فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت تفکر و اقدام بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیّت دانش‌آموزان می‌افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می گردد.

نظریه‌پردازان در شیوه‌های سنتی تدریس، بازنگری نموده و آن‌ها را با روش‌های جدید تلفیق کرده و از این بازنگری برای تدریس فعال بهره گیری نموده‌اند. روشی که در آن از طریق پرسش و پاسخ و سایر روش‌ها بهره‌گیری شده و با فعال کردن تفکر شنوندگان و فراگیران خویش را در موقعیت سازماندهی ذهنشان قرار داده و آنان را وادار به درک ساختار کلی مفاهیم نموده و دانش آن‌ها را نیز گسترش داده تا در نهایت به یادگیری پایدار بیانجامد. یادگیری به این روش همان می باشد که در طبقه‌بندی آندرسون[3] در دو بعد شکل میگیرد: دانش[4] و فرایند شناختی[5]

این طبقه‌بندی به صورت سلسله مراتب از امور عینی به امور حسی و انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده می باشد. مدل‌های برنامه‌ریزی درسی در این منظر نیز بر چند رسانه به صورت منظم و ترتیب و توالی منطقی تنظیم شده‌اند و بهره‌گیری از فناوری به مقصود درک بهتر محتوا و مفاهیم و تولید دانش کاربرد دارد. هم‌چنین چند رسانه به صورت مداوم در کنار معلم قرار گرفته و بر دانش و مهارت فراگیران تأکید دارد. برنامه‌ای که با بهره گیری از نوآوری‌های آموزشی تدوین شده و محور توجه این برنامه فراگیران هستند. واضح می باشد که فراگیران در این عرصه تنها رها نمی‌گردند و علی‌الخصوص در دروس انتزاعی مخصوصاً ریاضی، خود را عنصری مؤثر و فعال می‌دانند که یادگیری آن‌ها مداوم بوده و برنامه‌ای هدفمند دانش آن‌ها را سازماندهی نموده و ذهنشان را درگیر مسائل بی‌بهره گیری و موهوم نمی‌کند. به همین دلیل با معلم همراهی نموده و تأثیر او را پررنگ‌تر احساس می‌کنند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 101

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***