متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه بیرجند

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ بیرجند

استاد راهنما:

دکتر محسن آیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2 اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1 سؤال کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2 سؤالات جزئی……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6 فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7 تعریف اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تعاریف و مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-3 مفهوم داده…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-5 مفهوم دانش………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-6 انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 معناسازی و دانش آفرینی…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4 مفهوم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………… 22

2-5-1 تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 22

2-5-2 تأثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 23

2-5-3 تأثیر مدیریت در مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 24

2-6 شیوه­های (مؤلفه­های) مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 24

2-7 ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-7-1   مدیریت دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-2  مدیریت دانش شخصی……………………………………………………………………………………………………… 28

2-8 جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی…………………………………. 30

2-9 پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی …………………………………….. 33

2- 10 تأثیر مدیریت دانش در برنامه­ریزی درسی و فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی……… 35

2- 11 مرور پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 40

2- 12 نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2 نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………. 46

3-4 ابزار و روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 48

3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….. 49

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2 داده­های جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-1 مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2-2 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-2-3 رتبه دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2-4 دانشکده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-5 سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

4-2-6 فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی………………………………………………………………………………….. 57

4-3 تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3-1 ارائه اطلاعات توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 58

4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شکل­گیری دانش)………………………………………………………………………….. 58

4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهی دانش)………………………………………………………………………….. 61

4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش)…………………………………………………………………… 62

4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (کاربرد دانش)………………………………………………………………………………… 63

4-3-2   تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-2-1 آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 64

4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 66

4-3-2-5 مطالعه تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی…………. 68

4-3-2-6 مطالعه تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت…………………….. 71

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و بحث

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

5-2 اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-3 اختصار نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه­های پژوهش…………………………………….. 74

5-3-1 پرسش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3-2 اختصار نتایج فرضیه­های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 75

5-4     بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………… 76

5-4-1 بحث و مطالعه نتایج مربوط به کل دانشگاه………………………………………………………………………. 76

5-4-2 بحث و مطالعه مؤلفه­های مدیریت دانش در دانشکده­ها………………………………………………….. 84

5-4-2 بحث و مطالعه فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………….. 87

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-6 محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

 

فهرست منابع

الف. منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

ب. منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

پیوست یک: پرسش­نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

صفحه عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

 

فهرست جدول ها

جدول2-1 گاه­شمار مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………….. 14

جدول2-2 کاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند پژوهش و پژوهش………………………………………… 37

جدول2-3 کاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند ایجاد برنامه درسی………………………………………. 38

جدول2-4 کاربرد و مزایای مدیریت دانش برای خدمات دانشجویان و فارغ­التحصیلان……………………. 39

جدول3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد………………………………. 47

جدول4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی………………………………………….. 53

جدول4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت……………………………………………………… 53

جدول4-3 تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی…………………………………… 54

جدول4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی…………………………………………… 54

جدول4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده……………………………………………………. 55

جدول4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی………………….. 57

جدول4-7 سهم منابع بهره گیری شده توسط اعضای هیأت علمی در اکتساب دانش………………………… 58

جدول4-8 مطالعه چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی توسط اعضای هیأت علمی…………….. 59

جدول4-9 اندازه و سهم هریک از روش­های مختلف بهره گیری شده توسط اعضای … در تولید دانش 60

جدول4-10 سهم هریک از شکل­های مختلف بهره گیری شده توسط اعضای … در سازماندهی دانش.. 61

جدول4-11 سهم هریک از روش­های بهره گیری شده توسط اعضای … در تبادل و انتشار دانش……….. 62

جدول4-12 سهم هریک از روش­های بهره گیری شده توسط اعضای هیأت علمی در کاربرد دانش…… 63

جدول4-13 آزمون تی در مورد مطالعه تفاوت اندازه مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک مدرک تحصیلی    64

جدول4-14 آزمون تی در مورد مطالعه تفاوت اندازه مدیریت دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

جدول4-15 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول4-16 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

جدول4-17 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد مطالعه تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول4-18 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول4-19 آزمون تی در مورد مطالعه تفاوت مدیریت دانش اعضای….. به تفکیک جنسیت………….. 71

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 چرخه دانش­سازی بارتون………………………………………………………………………………………………….. 18

نمودار 2-2 چرخه تکاملی دانش شخصی…………………………………………………………………………………………….. 19

نمودار 2-3 چرخه دانش شخصی…………………………………………………………………………………………………………. 19

نمودار 2-4 فرایند کلی دانش آفرینی در دانشگاه­ها……………………………………………………………………………. 20

نمودار 2-5 چرخه مؤلفه­های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 26

نمودار 2-6 طراحی ابتکارات مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 32

نمودار 3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد……………………………… 47

نمودار 4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………………. 53

نمودار 4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت…………………………………………………….. 54

نمودار 4-3 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی………………………………………….. 55

نمودار 4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده…………………………………………………… 56

نمودار 4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس سابقه کار…………………………………………………… 56

نمودار 4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی…………………. 57

 

چکیده

مدیریت دانش شخصی به عنوان راهبردی مهم در بهبود کمی و کیفی فعالیت­های اعضای هیأت علمی و کاربرد مؤثرتر و کارامدتر دانش در محیط­های دانشگاهی توجه اندکی از سوی جامعه علمی کشور را به خود جلب کرده می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در حوزه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی آنان انجام شده می باشد. در این پژوهش، مدیریت دانش به عنوان مجموعه­ای از فرایندها شامل شکل­گیری، سازماندهی، تبادل و کاربرد تعریف می­گردد که دانش را برای بهینه­سازی و نیل به اهداف و رسالت­های دانشگاه مورد بهره گیری قرار می‏دهد. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند بودند. تعداد نمونه 149 نفر بود که با بهره گیری از روش تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بسته پاسخ و باز پاسخی با 77 گویه بوده که ضریب پایایی آن با بهره گیری از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که ارتباط بین سابقه کار و دو مؤلفه مدیریت دانش، یعنی سازماندهی و تبادل دانش به لحاظ آماری در سطح 1% معنی­دار بود اما در مؤلفه­های شکل­گیری و کاربرد دانش این ارتباط معنی­دار نبود. در تمامی مؤلفه­های مدیریت دانش، اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری میانگین نمره بالاتری نسبت به اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد داشتند اما مطالعه سطح معنی­داری آزمون برای هر یک از مؤلفه­ها نشان داد این برتری تنها برای تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. هم­چنین یافته­های پژوهش نشان داد اعضای هیأت علمی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند در همه مؤلفه­های مدیریت دانش (به غیر از تجزیه و تحلیل) و کل آن نسبت به گروهی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندارند از میانگین نمره بالاتری برخوردارند اما این تفاوت به لحاظ آماری تنها در مؤلفه تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. تفاوت در شکل­گیری دانش (تولید) و اندازه مدیریت دانش نیز در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف در سطح 1% معنی­دار بود اما در سایر مؤلفه­های مدیریت دانش تفاوت معنی­داری به لحاظ آماری بین اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف دانشگاه بیرجند وجود نداشت. هم­چنین یافته­های پژوهش نشان داد که گر­چه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در مؤلفه­های شکل­گیری و سازماندهی دانش با میانگین نمره بالاتر از 3 در مقیاس لیکرت از وضعیت مناسبی برخوردار بودند اما در مؤلفه­هایی مانند تبادل و انتشار، خصوصاً در روش­های گروهی، با میانگین نمره کم­تر از 2 عملکرد رضایت­بخشی نداشتند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

1-1 مقدمه

دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده می باشد. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می­نماید. از آن­جایی که دانش همیشه قدرت می باشد، امروزه هیچ تغییری در خصوص اهمیت دانش ایجاد نشده می باشد اما تغییر در مورد چگونگی مدیریت دانش ناشی از اطلاعات انبوه و سرعت بخشیدن به تولید دانش، صد در صد و ضروری می باشد. تغییرات عمیق در دنیای ما نشانگر نیاز به تغییر شکل دانش­محور نظام­های کنونی در هر بخش و ایجاد فضاها و ساختارهای جدید می باشد. اقتصاد و جامعه دانش محور نو­ظهور، دانش را به عنوان پربارترین منبع و یادگیری را به عنوان پربارترین فرایند اقتصادی برجسته می­کند. در نتیجه مبنای سرمایه از سرمایه­های ملموس سنتی به یک سرمایه نا­ملموس مانند نوآوری در کاربرد مؤثر دانش و منابع سرمایه انسانی تبدیل می­گردد (گورباز[1]، 2008). اگر­چه امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و نیز به عنوان یک دارایی مطرح شده می باشد، اما ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و بهره گیری صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و در مورد هایی غیر ممکن می باشد (میتال2، 2008). از نظر نوناکا3 دانش مفهومی چند وجهی با معانی چند­لایه می باشد و یکی از منابع بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می­گردد که به کسب و حفظ قابلیت رقابتی بودن و مزیت­های سازمان­ها کمک می­کند و فقط آن دسته از سازمان­هایی در این مسیر رقابت حرکت خواهند نمود که بتوانند مفهوم پیچیده دانش را به­ خوبی مدیریت کنند (قربانی­زاده، 1387، ص144). پس مدیریت دانش، در دنیای تجاری رقابتی می­تواند موفقیت و پیشرفت سازمان را تضمین کند. مدیریت دانش اقدامی می باشد که به واسطه آن دانش به شکلی قابل بهره گیری در دسترس قرار گرفته و مورد بهره­برداری واقع می­گردد. به اظهار دیگر، «مدیریت دانش» به این سؤال پاسخ می­دهد که «چگونه می­توانیم آن­چه را که از قبل می­دانیم، به پایگاه دانش مفید تبدیل کنیم؟» (قربانی­زاده، 1387، ص 145).

از طرف دیگر، از آن جایی که مدیریت دانش تبدیل به ابزاری کلیدی در محیط رقابتی کسب و کار شده می باشد، این شاخه نو­ظهور علمی کوشش در یافتن جایگاه خود در زمینه­های آموزشی و پژوهشی دارد. تأثیر مهم دانشگاه به عنوان نهادی برای تفکر انتقادی، جایی که دانش به عنوان منبع ایجاد ارزش گسترش می­یابد و به گونه وسیعی در سراسر سازمان منتشر می­گردد، قابل انکار نیست در عین حال لازم می باشد فرهنگ خلاقیت ایجاد شده و دانش از طریق روش­های آموزش و یادگیری انتقال داده گردد زیرا که هدف هر دانشگاه تدارک محیطی می باشد که در آن کارکنان و دانشجویان، مهارت­ها، درک و ارزش­های مشترک برای تحصیلات دانشگاهی را گسترش می­دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ­التحصیلانی شایسته می باشد که بایستی دارای قدرت تحلیل، مهارت حل معضلات و درک میان فردی به عنوان بخشی از پیشرفت­های یادگیری خود باشند و بدین وسیله به آرمان ملت در ساخت جامعه­ای دانش­محور کمک نمایند (محی­الدین[2] و همکاران، 2007).

پژوهش­های انجام شده در مورد جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی نشان می­دهند که هر چند و در کمال تعجب، موضوعات مربوط به مدیریت دانش در دانشگاه­ها تنها در سال­های اخیر مورد توجه قرارگرفته می باشد اما در حال حاضر این موضوعات از چشم­انداز غالبی در پژوهش­هایی که پیوسته در این زمینه گزارش می­شوند، برخوردار می باشد
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 120

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***