متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه روانشناسی تربیتی و بالینی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی “M.A”

گرایش تربیتی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر حسن اسدزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات… 2

1-مقدمه. 3

1-2- اظهار مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 8

1-5- سؤالات پژوهش: 8

1-6- فرضیه‏های پژوهش: 9

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 11

2-1- سبک های شناختی.. 12

2-1- 1 – سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 13

2-1-2- سبک های تکانش و تاملی: 16

2-1-3 – سبک های یادگیری فلدر و سولمان. 16

1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور. 16

2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی.. 17

3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی.. 17

4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا 17

2-1-4-  سبک یادگیری فیس چر. 17

فراگیر گام به گام. 17

فراگیر شهودی.. 17

فراگیر یک حسی.. 18

فراگیر چند حسی.. 18

فراگیر تعاملی.. 18

فراگیر ساختار روشن.. 18

فراگیر انتخابی.. 19

2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده 19

تجربه‌ی عینی.. 19

نظاره‌ی تأملی.. 20

مفهوم‌سازی انتزاعی.. 20

آزمایشگری فعال. 20

2-2- یادگیری خودتنظیمی.. 25

2-2-1-  مولفه های خودتنظیمی.. 26

2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم. 27

2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن. 29

2-2-4-  نظریه های خودتنظیمی.. 30

2-2-4-الف- نظریه های کنشگر. 31

2-2-4-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی.. 31

2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درمورد ی یادگیری خودتنظیم. 32

2-2-4-د- نظریه اراده گرایان. 33

2-2-4-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی.. 33

2-2-4-هـ نظریه شناختی- اجتماعی.. 34

2-3- پیشینه نظری دست برتری.. 37

2-4-پیشینه پژوهش…. 40

2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 40

فصل سوم: روش اجرای  پژوهش…. 49

مقدمه. 51

3-1- روش پژوهش…. 51

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 52

3-4- ابزارهای پژوهش… 52

3-6- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها: 57

3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 58

مقدمه. 59

4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی.. 59

4-2- شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی.. 63

4-3- فرضیه‌‌های پژوهش… 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 75

5-2- محدودیت های پژوهش… 77

5-3- پیشنهادها 77

منابع و مآخذ. 79

پیوست ها 85

چکیده انگلیسی.. 91

 

فهرست جداول

جدول2-1: تعیین کننده های خودگردانی (خودتنظیمی) در یادگیری (زیمرمن، 1990 به نقل از طلایی، 79) 36

جدول (1-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای و نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر جنسیت در نمونه مورد پژوهش…. 60

جدول (2-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای و نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر سن در نمونه مورد پژوهش…. 61

جدول (3-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای، نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر سطح تحصیلات در نمونه مورد پژوهش…. 62

جدول (4-4 ) شاخصه های آمار توصیفی و برآوردِ فاصله‌ای متغیرخود تنظیمی.. 64

جدول (5-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار پراکنش ارتباط بین دو متغیر. 65

جدول (6-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی برای محاسبه خی دوبین دو متغیر. 66

جدول (7-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای خود تنظیمی در بین راست دستها و چپ دستها 67

جدول (8-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد بهره گیری برای محاسبه‌ی آزمون t مستقل.. 68

جدول (9-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای خود تنظیمی با در نظر داشتن سبک شناختی.. 68

جدول (10-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد بهره گیری برای محاسبه‌ی تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه. 69

جدول (11-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای دست برتری با در نظر داشتن سبک شناختی.. 70

جدول (12-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد بهره گیری برای محاسبه‌ی تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه. 70

جدول(13 -4) مطالعه مقایسه میانگین متغیر دست برتری در دانشجویان با سبک‌های شناختی مختلف به صورت جفتی از طریق آزمون تعقیبی شفه  71

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1 الگوی یادگیری تجربی (اقتباس از کلب و فرای،1975)به نقل از سیف… 22

شکل2- 2: سبک های یادگیری کلب… 24

شکل2-2: تعیین کننده های خودتنظیمی در یادگیری.. 35

نمودار3-1- شیوه و دستورالعمل محاسبه سبک یادگیری . 55

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف « مطالعه ارتباط بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان» انجام شده می باشد.جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی 93-92 در دانشگاه خوارزمی مشغول تحصیل بودند. نمونه شامل 90 نفر از دانشجویانی بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از طبقه زنان و طبقه مردان انتخاب شدند.برای سنجش سبک های شناختی از پرسشنامه سبک شناختی کلب (1975)،و برای اندازه گیری یادگیری خودتنظیمی از مقیاس بوفارد و همکاران (1995) و برای سنجش دست برتری از مقیاس چاپمن و چاپمن(1987) بهره گیری گردید.

برای مطالعه ارتباط ی بین سبک شناختی و دست برتری، ازآزمون خی دو بهره گیری گردید، و نتایج نشان داد بین دو متغیر تفاوت معنادار هست، و ضریب توافقی محاسبه شده نشان داد که همبستگی بین دست برتری و سبک شناختی برابر 37% بود و این ارتباط معنی داراست.و همچنین برای مطالعه ارتباط بین انواع سبک شناختی و دست برتری از آزمون تحلیل واریانس یک راهه بهره گیری شدو نتایج نشان که دانشجویانی که راست دست بودند از بین سبک های شناختی کلب به نوع سبک شناختی همگرا و دانشجویان چپ دست به سبک شناختی واگرا گرایش دارند.برای مطالعه ارتباط یادگیری خودتنظیمی با دست برتری از آزمون t  مستقل بهره گیری گردید. ونتایج نشان داد که یادگیری بین خودتنظیمی و دست برتری تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین برای مطالعه ارتباط بین سبک های شناختی و خودتنظیمی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه بهره گیری گردید و یافته ها نشان داد که بین این دو متغیر نیز ارتباط معنی دار وجود ندارد. پس، می توان نتیجه گرفت که افراد با داشتن سبک های شناختی یکسان از اندازه یادگیری خودتنظیمی متفاوتی برخوردارند، وتنها داشتـن نوع خاصی از سبک شناختی در اندازه یادگیری خودتنظیمی نقشی ندارد.

مقدمه

یکی ازپدیده های طبیعی قابل نظاره در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت هاست. در واقع، زیبائی جهان هستی در وجود این تفاوت هاست. یک نظام آموزشی سالم، انسانی، پویا و کارآمد این تفاوت ها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند. یکی از مهمترین مسائلی که معلمان در کلاس خود با آن مواجهند، وجود تفاوت های فردی در میان دانشجویان از نظر هوشی، استعداد، انگیزش، پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری و نظایراین هاست. درک این تفاوت ها می تواند به پویایی کار معلمان کمک کند.

تفاوت های فردی در یادگیری از دیر باز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته می باشد. این عقیده که تفاوت های افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت های آنها در هوش و توانایی هاست تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر پیدا نمود. پژوهشگران نشان داده اند که دانشجویان سبک های شناختی متفاوتی دارند؛ یعنی اطلاعات را از راه های مختـــلف تجزیه و تحلــیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه مشخص شده می باشد که تفاوت های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی های آنها بستگی دارد. پس، عوامل دیگری نظیر ویژگی های شخصیتی، دشواری تکلیف و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیل اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج

موضوع این پژوهش، مطالعه ارتباط سبک های شناختی[1] و یادگیری خود تنظیمی[2] با دست برتری[3] می باشد. در واقع بر اهمیت تفاوت های فردی تاکید دارد که چگونه این ویژگی ها با هم در ارتباط هستند. این متغیرها ارتباط مستقیمی نیز با آموزش آموزشگاهی امروزه دارند.

سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب نمود. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجویان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند، و از فضا و امکانات موجود نهایت بهره وری را داشته باشند.در این رهگذر بایستی کوشش نمود تا به گونه ای دقیق متغیرهای پیش بینی کننده سبک های شناختی شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود و تاثیر آن را بر عملکرد تحصیلی نظاره نمود. پس در این پژوهش سوال این می باشد که دست چپ بودن یا راست دست بودن یا به عبارت دقیق علمی راست برتری یا چپ برتری به چه اندازه سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی افراد را می تواند پیش بینی کند. آیا این ویژگی های شخصیتی یا جسمانی با سبک های شناختی در ارتباط هستند و می توانند باورها و رجحان های آنها را توجیه کنند، آیا راست برتری یا چپ برتری با خودتنظیمی ارتباط دارد؟

بحث در مورد سبک های شناختی از اواخر دهه سال 1970 رونق پیدا کرده می باشد و یکی از دلایلی که مطرح گردید این می باشد که سبک های شناختی یک کاربرد عملی به ویژه در آموزش و پرورش دارد و بسیاری از مربیان بر این باورند که سبـــک های شنـــاختی بر فرآیند یادگیری تاثیر می گذارند. اگر چه این سبک ها به طرق مختــلف تعریف می شوند اما اکثراً بر این نکته تاکید می ورزند که سبک های شناختـی شامل باورها،اعتقادات، رجحـــان ها و رفتارهایی می باشد که افراد به کارمی برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند. افراد متناسب با تفاوت های فردی خود در یادگیری از سبک های متفاوتی بهره گیری می کنند. بشر ها در موقعیت یکسان متفاوت یاد می گیرند که شاید مهم ترین دلیل آن سبک های متفاوت یادگیری آنان باشد، این سبک ها تعیین می کنند که در برخورد با یک موقعیت فرد چه مدت به چه چیز و به چه چیز میــزانی توجه کند. در واقـــع سبک های شناختی را می توان عامل بسیاری از تفاوت های فردی در کلاس درس دانست.

پژوهش های مختلـــفی در مورد اینکه دانشجویان و از چـه سبــک هایی به فراگیری مطالب می پردازند صورت گرفته می باشد. یکی از پژوهشگرانی که در مورد سبک های شناختی نظریه مهمی ارائه داده می باشد، کلب می باشد (1996) می باشد. نظریه ای که توسط کلب در مورد یادگیری ارائه گردید توجه زیادی را به خود جلب کرده می باشد. کلب در نظریه خود چهار وضعیت تجربه ،تجربه عینی (CE )، مشـــاهده تاملی (RO )، خلق مفاهیـم انتـزاعی (AC)، و تجــــربه فعال (AE) را مشــــخص می کند. ابعاد تجربه عینی/خلق مفاهیم انتزاعی و تجربه فعال/نظاره تاملی دو قطب مخالف در مفاهیم روشهای یادگیری هستند. هر کدام از این وضعیت ها نوع ادراک اطلاعات توسط فرد را نشان می دهد و کلب چهار نوع از یادگیرندگان را بر طبق موقعیت شان نسبت به این دو بعد شناسایی نمود (فوجی[4]،1996) . کلب افراد را بر اساس این یادگیری تجربه ای به چهار گروه افراد همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده تقسیم می کند.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در روانشناسی یادگیری ، تربیتی و شناختی معاصر یادگیری خودتنظیمی می باشد. زیمرمن[5] در سال 1994 آن را نوعی از یادگیری که در آن افراد کوشش های خود را برای فراگـیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران شخصاً شروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کند.

تعاریف گذشته خود تنظیمی بیشتر بر جنبه های شناختی آن بدون به در نظر داشتن جنبه های عاطفی، هیجانی و انگیزشی آن تاکید می کنند. اما تعاریف جدید مربوط، کوشش در یکپارچه کردن جنبه های سرد و گرم یادگیری همچون شناخت ها ، عواطف و انگیزه ها دارند. بر این اساس می توان گفت  شامل کلیه فرایندهای شناختی و انگیزشی که طی آن فرد برای فعالیت های یادگیری اش هدف گزینی و برنامه ریزی می کند و متناسب با شرایط راهبردهای مدیریتی ،نظارتی و ارزشیابی لازم را اعمال می کند و در صورت لزوم از منابع دیگر مثل افراد یا مکان ها بهره می گیرد تا برنامه هایش را به خوبی پیش ببرد.محور این نگاه به یادگیری خود دانش آموز می باشد و پس بر دانش آموز محوری تاکید می کند.(کارشکی و محسنی،1391)

به اعتقاد بعضی صاحب نظران ، خودتنظیمی در یادگیری نیز بخش مهمی از تفاوت های بین دانشجویان موفق و ناموفق را تبیین می کند.، دانشجویان موفق به مقصود انجام تکالیف از راهبردهای  و الگوهای انگیزشی مثل کوشش برای کسب موفقیت و فعالیت های چالش برانگیز و تنظیم اهداف بهره گیری می کنند. پیش روی دانشجویان ناموفق کمتر کوشش به خرج می دهند و علاقه کمتری به انجام فعالیت ها دارند، قادر به تنظیم اهداف و بهره گیری از راهبردهای یادگیری نیستند،خودکارآمدی پایینی دارند و به ندرت به سطح بالایی از موفقیت می رسند.(بمبوتی[6]،2008 به نقل از قاسمی و فولادچنگ،1390).

سومین متغیر این پژوهش دست برتری می باشد که باز هم بیانگر تفاوت افراد از لحاظ ترجیح آنان در بهره گیری از یک دست در اجرای تکالیف و فعالیت های زندگی می باشد . تقریباً بین 6 تا 17 درصد افراد جامعه را افراد دست چپ ، و 3 تا 17 درصد را دو سوتوان و بین 66 تا 89 در صد را افراد راست دست تشکیل می دهند.

در تعریف دست برتری بایستی گفت اغلب منابع دست برتری ، ترجیح فطری ، زیست شناختی برای بهره گیری از یک دست بیشتر از یک دست دیگر، در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر گرفته شده و غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط می باشد . (رایس[7]،1998 به نقل از علیپور و صالح میر حسنی).

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 126

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***