متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A)

گرایش صنعتی سازمانی

عنوان پایان نامه:

مطالعه توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک

استاد راهنما :

دکتر عبادالله احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اظهار مساله پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها ……………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………….. 14

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

تاریخچه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم واژه کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………… 18

کارآفرینی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………… 19

عوامل اجتماعی و روانی کارآفرینان …………………………………………………………………………………………….. 22

انواع کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………………. 24

وجوه مشترک کار آفرینان ………………………………………………………………………………………………………….. 24

فهرست مطالب

نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی ……………………………………………………………………………………. 26

تاریخچه توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………………………. 29

تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………. 31

رویکرد های توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………. 39

شرایط سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان …………………………………………………………………………… 43

ویژگی های سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………………………………………….. 47

تاریخچه بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………… 48

تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری و تبیین تاریخی بعضی تعاریف مهم …………………………………………….49

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها ……………………………………………………………………………………… 50

بهره وری در کارخانه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 52

دیدگاه های مختلف درمورد بهره وری ………………………………………………………………………………………….. 57

پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………….. 61

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور …………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم:روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 75

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فهرست مطالب

طرح کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………… 78

روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

یافته‌های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 82

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 82

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………….. 96

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 97

محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..103

پیشنهادها : کاربردی و پژوهش …………………………………………………………………………………………………..103

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 118

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 122

فهرست جداول

جدول (2-1): مسیر تکامل کارآفرینی در نظریه اقتصادی ……………………………………………………………….. 28

جدول (2-2): سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ……………………………………………………………………………. 31

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار کسب شده در مؤلفه های کارآفرینی ……………………………………… 83

جدول( 4-2) میانگین و انحراف معیار توانمندسازی و هریک از مولفه ها ………………………………………… 84

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار بهره وری و هریک از مولفه ها …………………………………………….. 85

جدول (4-4) ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ………………………….. 87

جدول ( 4-5 ) مطالعه ارتباط خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ……………………………………………….. 87

جدول(4-6) ضرایب رگرسیون تفکیک شده متغیرهای پیش بین بر اندازه بهره وری ………………………… 88

جدول (4-7)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ……………………………. 89

جدول (4-8)مطالعه ارتباط خطی بین متغییرهای پیش‌بین و ملاک …………………………………………………… 89

جدول (4-9) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد توانمندسازی بر اندازه بهره وری ………………………… 90

جدول (4-10)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………. 91

جدول( 4-11) مطالعه ارتباط خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………. 92

جدول (4-12) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد کار آفرینی بر اندازه بهره وری ………………………….. 93

جدول (4-13)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ……………………………………. 94

جدول (4-14)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ………………………………………94

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): چگونگی شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت ……………………………………………………………….. 20

نمودار (2-2): مراحل پنج گانه فرایند توانمندسازی ………………………………………………………………………. 34

نمودار (2-3): ویژگی های سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………………….. 48

نمودار( 2-4): مدیریت عملیات و سودآوری ……………………………………………………………………………….. 52

نمودار( 2-5): مفهوم بهره وری در واحد های تولیدی …………………………………………………………………… 53

نمودار (2-6): عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان ……………………………………………………………………… 54

نمودار (2-7) : بهره وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………….. 58

نمودار (4-1) میانگین گروه نمونه در مولفه های کار آفرینی …………………………………………………………… 84

نمودار (4-2) میانگین گروه نمونه در مولفه های توانمند سازی ……………………………………………………… 85

نمودار (4-3) میانگین گروه نمونه در مولفه های بهره وری ……………………………………………………………. 86

نمودار (5-1) مدل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 104

 

چکیده

کوشش برای ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی و بهره گیری بهینه از نیروی انسانی یکی از برنامه‌های حیات سازمان‌ها به شمار می رود. این پژوهش تحت عنوان مطالعه توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک در سال 1388، با عنایت به پنج فرضیه پژوهش، یک فرض اصلی و چهار فرض فرعی تدوین شده می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 800 نفر از کارکنان پتروشیمی خارک می‌باشند که تعداد نمونه مورد پژوهش 200 نفر از کارکنان پتروشیمی خارک می‌باشند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین کارکنان پتروشیمی خارک انتخاب شده اند جهت جمع آوری داده‌ها و اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه‌های توانمندسازی، پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه بهره‌وری بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو شیوه آمار توصیفی ( فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) بهره گیری شده می باشد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه در بین توانمندسازی و کارآفرینی با بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک ارتباط هست مورد تأیید قرار می‌گیرد و ارتباط معناداری بین آن‌ها هست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه

مقدمه

تغییر و تحولات سریع جهان که در محافل بین المللی از آن به عنوان سپیده دم مدرنیت دانسته می گردد، نتایج و عواقب بسیار گسترده ای را در سازمان های عصر اطلاعات به جای گذاشته به نحوی که جهان ناگریز از پذیرش اوضاع و احوال خیره کننده این تحولات شده می باشد، یکی از بارز ترین نمونه ای از این تحولات، پدیده جهانی شدن می باشد، چالشی که کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، مجبور به پذیرش آن هستند. برای رویارویی با این چالش ها، اکثر کشور های توسعه یافته در حال انتقال از حالت بورکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان خود می باشند. همچنین ایجاد چشم انداز استراتژیک در توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی به معنای بهره برداری بهینه از منابع و امکانات جهت گسترش رفاه اجتماعی، افزایش فناوری و دانش مدرن با رویکرد توانمندسازی و کارآفرینی در کارکنان و مدیریت استراتژیک منابع انسانی از ضروریات درجه اول هر جامعه، گروه، سازمان ها، شرکت ها و … می باشد. به عقیده بعضی صاحب نظران مدیریت، از بین مولفه های موثر در افزایش بهره وری بهینه سازمان، توانمندسازی و کارآفرینی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و این دو مولفه بسیار مهم، خلاقیت و نوآوری در سازمان را نیز ممکن می کند. برای پایداری پیش روی چالش ها و تهدیدات جهانی شدن بایستی بر بال های پرشتاب امواج سهمگین تغییرات نشست. از این رو از کارآفرینی و توامندسازی افراد سازمان به عنوان موتور حرکت توسعه و بهره وری سازمانی دانسته می گردد و همان گونه که گفته گردید، در واقع توانمندسازی و کارآفرینی به عنوان عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان می باشند. امروزه برای توانمند کردن نیروی انسانی در هر سازمان روش های مختلفی به کار برده می گردد، تواناسازی کارکنان تکنیک جدیدی می باشد که برای افزایش بهره وری، از طریق بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این شیوه، روش ارزشمندی می باشد که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی اقدام کامل کارکنان توازن مستقر می کند. چنانچه مدیریت، کنترل زیاد اعمال کند، به علاوه که حس ابداع و ابتکار و نوآوری از کارکنان سلب می گردد، حجم کار مدیر افزایش می یابد و کارکنان را متکی به غیر بار می آورد، آزادی کامل نیز ممکن می باشد به انسجام گسیختگی منجر گردد و موجب دوباره کاری و تداخل وظایف گردد و کارآفرینی، فرایندی می باشد که کارآفرین آن را در جهت مناسب برای نیل به اهداف غایی سازمان، راهبری می نماید و این دو مفهوم مکمل یکدیگرند که با عنایت به تحولات گسترده در ابعاد مختلف سازمانی به جایگاه مهمی تبدیل گردیده اند و در بهره وری سازمانی نقشی بسزا را اعمال می کنند (عباس صدری، 1383).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 148

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***