متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان­ نامه­ کارشناسی ­ارشد روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش­ شناسی

عنوان:

مقایسه بهره­ وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف بر اساس شاخص ­های سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زمانی 1991-2011

استاد راهنما:

دکتر هاجر ستوده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-1- اهداف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………… 7

1-3-3- اهداف فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-2- بهره­وری علمی……………………………………………………………………………………………… 11

2-1-3- شاخص‌های متداول در محاسبه بهره‌وری علمی……………………………………….. 12

2-1-3-1- شمار نشر و استنادات…………………………………………………………………….. 12

2-1-3-2- شمار پژوهشگران…………………………………………………………………………………….. 14

2-1-3-3- زمان………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-4- مدل­های سنجش بهره­وری علمی……………………………………………………………….. 16

2-1-4-1- مدل لوتکا…………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-4-2- مدل پائو……………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4-3- مدل شاکلی……………………………………………………………………………………………… 22

2-1-4-4- مدل پرایس………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-5- جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-1- پژوهش­ها پیرامون تولید علم ایران در سطح پژوهشگران………………………… 26

2-2-2- پژوهش­های پیرامون بهره­وری علمی………………………………………………………….. 29

2-2-2-1- با بهره گیری از شاخص­های بهره­وری علمی………………………………………………. 29

2-2-2-2- با بهره گیری از مدل­های بهره­وری علمی…………………………………………………… 32

2-2-3- جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3- پرسش­های اساسی پژوهش………………………………………………………………………………….. 35

2-3- 1- پرسش­های فرعی پژوهش………………………………………………………………………….. 36

2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………… 36

2-4-1-تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………. 36

2-4-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………. 37

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 40

3-3- جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 40

3-3-1- طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی…………………………………………………………. 41

3-3-2- حوزه­های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 45

3-4- روش و ابزار گردآوری داده……………………………………………………………………………………. 46

3-5- جزئیات مراحل گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………… 46

3-5-1- شناسایی تولیدات علمی ایران…………………………………………………………………….. 46

3-5-2- شناسایی نویسندگان ایرانی…………………………………………………………………………. 46

3-5-3- رده­بندی موضوعی نویسندگان……………………………………………………………………. 48

3-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………… 49

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی……………………………………………………………………………. 53

4-2-1- شمار نشر……………………………………………………………………………………………… 53

4-2-2- شمار پژوهشگران…………………………………………………………………………………………. 55

4-2-3- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به گونه کلی……………………………………………… 55

4-2-4- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی……………………………….. 56

4-2-4-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی…………. 56

4-2-5- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی……………………………… 59

4-2-5-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی………… 61

4-3- مطالعه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی……………………………………………………… 62

4-3-1- مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی        64

4-4- مطالعه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی……………………………………………………. 68

4-4-1- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی………. 69

4-4-2- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی……… 71

4-5- مطالعه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی………………………………………………………………….. 73

4-5-1- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی…………………….. 73

4-5-2- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی……………………. 75

4-6- مطالعه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی……………………………………………….. 77

4-6-1- مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در رده­های موضوعی…………………………………. 77

4-6-2- مقایسه نرخ انتشار بهنجار شده پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی.. 79

4-7- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار………………………………………………. 81

4-8- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده…………………………… 82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-2- وضعیت کلی رشته­ها…………………………………………………………………………………………….. 85

5-3- پرسش نخست پژوهش: سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991- 2011، در رشته­های مختلف چگونه می باشد؟………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

5-4- پرسش دوم پژوهش: آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری هست؟………………………………………………………………………………………… 91

5-5- پرسش سوم پژوهش: آیا بین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری هست؟…………………………………………………………………………… 94

5-6- پرسش چهارم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری هست؟………………………………………………………………………………………… 97

5-7- پرسش پنجم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری هست؟…………………………………………………………………………… 99

5-8- پرسش فرعی پژوهش: رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه می باشد؟………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-9- پرسش فرعی پژوهش: رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه می باشد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 102

5-10- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………….. 103

5-11- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………. 104

5-12- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده……………………………………………………………. 105

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 106

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 110

پیوست…………………………………………………………………………………………………. 114

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1- فراوانی نویسندگان و مقالات……………………………………………………………………………. 18

جدول 3-1- وضعیت تولید علم پژوهشگران در گروه­های با طول حیات علمی متفاوت…. 42

جدول3-2- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نشر و سال در میان پژوهشگران با طول حیات علمی متفاوت   43

جدول 4-1- توزیع نشر، پژوهشگران و سرانه انتشار در رده­های موضوعی……………….. 54

جدول 4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به گونه کلی………………………………………………….. 56

جدول 4-3- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف        57

جدول 4-4- رده­های موضوعی دارای سرانه انتشار متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 58

جدول 4-5- گروه­های آموزشی دارای بیشترین و کمترین سرانه انتشار…………………………… 60

جدول 4-6- آزمون ولش برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی مختلف  61

جدول 4-7- گروه­های آموزشی دارای سرانه انتشار متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول     62

جدول 4-8- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف  65

جدول 4-9- رده­های موضوعی دارای طول حیات علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان- ویتنی     66

جدول 4-10- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف        69

جدول 4- 11- رده­های موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی  70

جدول 4-12- آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی مختلف  72

جدول 4-13- گروه­های آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول     73

جدول 4-14- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف         74

جدول 4-15- رده­های موضوعی دارای نرخ انتشار متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 75

جدول 4-16- آزمون ولش برای مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف 76

جدول 4-17- گروه­های آموزشی دارای نرخ انتشار متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول      76

جدول 4-18- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف     77

جدول 4-19- رده­های موضوعی دارای نرخ انتشار بهنجارشده متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی         78

جدول 4-20- آزمون ولش برای مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی مختلف        80

جدول 4-21- گروه­های آموزشی دارای نرخ انتشار بهنجارشده متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول  80

جدول 4-22- پژوهشگران ایرانی دارای کمترین و بیشترین نرخ انتشار…………………………… 82

جدول 4-23- پژوهشگران ایرانی دارای کمترین و بیشترین نرخ انتشار بهنجارشده……….. 83

جدول 1- سرانه انتشار گروه­های آموزشی مختلف……………………………………………………………. 115

جدول 2- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده­ها در هر رده موضوعی         117

جدول 3- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده­ها در هر گروه آموزشی به لحاظ طول حیات علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول 4- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال در رده­های موضوعی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………… 120

جدول 5- رده­های موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون  یو-مان-ویتنی       120

جدول 6-  آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال در گروه­های آموزشی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

جدول 7-  گروه­های آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول         122

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

جدول 8- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار……………………………………………. 123

جدول 9- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده………………………… 125

جدول 10- میانگین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک رده­های موضوعی 127

جدول 11- میانگین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک گروه­های آموزشی 128

جدول 12- میانگین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک رده­های موضوعی 130

جدول 13- فراوانی و درصد پژوهشگران ایرانی به تفکیک طول حیات علمی……………….. 130

جدول 14- فراوانی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال به تفکیک گروه­های آموزشی     131

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- مدل لوتکا برای فراوانی نویسندگان و مقالات برای جدول 2-1. 19

نمودار 2-2- توزیع تجمعی لگاریتمی شمار تولیدات بر حسب شمار پژوهشگران……………  23

نمودار 3-1- تحلیل رگرسیون تعداد نشر بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 8- 14 سال 44

نمودار 3-2- تحلیل رگرسیون تعداد نشر بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 15- 21 سال  44

نمودار 4-1- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی 15-21 سال…………………. 63

نمودار 4-2- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی 21 سال………………………… 64

نمودار 4-3- طول فعالیت علمی پژوهشگران با طول حیات علمی 15-21 سال   68

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص­های سرانه انتشار و نرخ انتشار می باشد. روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علم­سنجی می باشد. نمونه پژوهش را آن دسته از نویسندگان مسؤول ایرانی تشکیل می­دهند که نشر آنان در سال­ 1991 در نمایه­نامه استنادی علوم واقع بر پایگاه وب­آو­ساینس نمایه شده­اند و دست کم در یک سال از سال­های پس از آن (تا سال 2011) حداقل یک اثر دیگر در پایگاه­های مذکور داشته باشند.

95 پژوهشگر ایرانی فعال در عرصه تولید علم در سال 1991 شناسایی شدند. با حذف 14 تن که به دلیل رکود در تولید علم یا پایان حیات علمی، به زودی از چرخه فعالیت خارج شده­اند شمار پژوهشگران فعال در سال 1991 به 81 تن رسید. سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در طول بازه زمانی 21 ساله به گونه کلی 07/51 می باشد. نتایج آزمون­ها نشان داد که میان سرانه انتشار رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری هست. همچنین میان طول حیات علمی پژوهشگران رده­های موضوعی مختلف اختلاف معناداری هست اما میان طول حیات علمی پژوهشگران گروه­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین، پژوهش حاضر، برای نخستین بار «نرخ انتشار بهنجار شده بر اساس طول فعالیت علمی پژوهشگران» را به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد پژوهشگران در طول زمان به کار گرفت. میان رده­­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف به لحاظ طول فعالیت علمی اختلاف معناداری هست. میان نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف نیز اختلاف معناداری هست و این اختلاف تنها به اختلاف دو رده موضوعی شیمی و علوم کشاورزی با بعضی دیگر از رده­ها؛ و گروه­ آموزشی شیمی باز می­گردد. علاوه بر آن، میان نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری هست.

نتایج نشان داد که با بهنجارسازی شمار نشر پژوهشگران با شاخص طول حیات علمی یا طول فعالیت علمی، شمار رشته­های دارای اختلاف کاهش می­یابد. اما با بهنجارسازی نرخ انتشار بر اساس سنجه طول فعالیت علمی، رشته­های بیشتری متفاوت نشان می­دهند که ناشی از لحاظ کردن طول فعالیت علمی علاوه بر طول حیات علمی می باشد که می­تواند تصویری دقیق­تر از تفاوت میان پژوهشگران در رشته­های مختلف نشان دهد. با این حال، پژوهشگران رشته شیمی حتی با بهنجارسازی تولیدات علمی آنان با طول حیات علمی در گام اول و با طول فعالیت علمی در گام دوم، باز هم با بسیاری از رشته­ها تفاوت نشان می­دهند. این امر را می­توان به فعال­تر بودن پژوهشگران و یا ماهیت متفاوت این رشته نسبت داد.

مقدمه

تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن می باشد که آن چیز که تحول و پیشرفت خارق­العاده جهانی را سبب گردید، گسترش دانش و پژوهش بوده می باشد. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته می باشد. بی­تردید پژوهش به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می­گردد. پس دانشگاه­ها در بسیاری از سامانه­های رتبه­بندی، ارزیابی و تدوین شاخص­های عملکرد خود، بر فعالیت­های پژوهشی تمرکز می­نمایند (آلپرت[1]، 1985) .

برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه­ها می­توان از روش­های علم­سنجی بهره جست. یکی از رایج­ترین موردها کاربرد علم­سنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران می­باشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف می باشد (میرحسینی و جلیلی­باله، 1388) . به بیانی دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علم­سنجی که ارائه خدمات به سیاستگذاری علمی می باشد، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر می باشد. از طرفی بهره گیری از ارزیابی برای شناسایی تفاوت­های فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکته­ای می باشد که امروزه در علم­سنجی مطرح می باشد (نوروزی چاکلی، 1390) .

از سوی دیگر، تولید اطلاعات علمی پژوهشگران در قالب­های گوناگون انجام می گردد که یکی از مهمترین آن­ها نشر می باشد. اندازه‌گیری نشر علمی، از رایج‌ترین ضابطه‌های سنجش عملکرد تولید اطلاعات علمی می باشد. از میان عمومی‌ترین شاخص­هایی که در توصیف فعالیت­ها و کوشش­های کشورهای مختلف مورد توجه می باشد، مؤلفه تعداد مقاله‌های علمی چاپ گردیده در مجله‌های معتبر علمی بین‌المللی می باشد (صبوری، 1381) . شناسایی ویژگی­ها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران می­تواند پاسخ بسیاری از پرسش­ها در ارتباط با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره­وری علمی پژوهشگران انفرادی به مقصود کشف الگوهای مختلف تولید ضروری می باشد. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری پژوهشگران انفرادی می باشد. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابی­های پژوهشی بدون در نظر داشتن این عامل صورت می­گیرد. با در نظر داشتن آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابی­ها به مقصود توزیع اعتبارات، تخصیص پاداش­ها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته می­گردد، ضروری می باشد تفاوت­های الگوهای بهره­وری در میان رشته­های مختلف مطالعه گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهره­وری رشته­های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آن­ها نیز لازم می باشد در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد.

پس پژوهش حاضر می­کوشد با بهره گیری از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف بپردازد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 150

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***