متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

پایان­ نامه­ی کارشناسی ارشد رشته ­ی روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ابعاد توجه اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمّیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-1- ابعاد اضطراب…………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- اضطراب کتابخانه­ای…………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-3- اضطراب چند بعدی کتابخانه­ای…………………………………………………………………………. 17

2-1-4- توجه……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4-1- منشاء ‌اولیه توجه…………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4-2- تعریف های مربوط به توجه……………………………………………………………………. 20

2-1-4-3-تعریف سه عنصر توجه…………………………………………………………………………….. 22

2-1-5- توجه اینترنتی……………………………………………………………………………………………………. 25

2-3- مرور پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………… 31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………. 36

2-4- جمع­بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 42

2-6- تعاریف مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-7- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 44

 

فصل سوم : روش­شناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش و جامعه آماری

3-2- شرکت­کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری……………………………………………………….. 46

3-3- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-3- 1- پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای……………………………………………………….. 48

3-3- 1- 1- روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………………………… 49

3-3- 1- 2- پایایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………………………… 52

3-3- 2- پرسشنامه توجه اینترنتی………………………………………………………………………………… 52

3-3- 2- 1- روایی پرسشنامه توجه اینترنتی…………………………………………………………. 53

3-3- 2- 2- پایایی پرسشنامه توجه اینترنتی…………………………………………………………. 55

3-4- روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-5- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 5

فصل چهارم : یافته­های پژوهش

4-1- یافته­های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 58

4-2- یافته­های استنتاجی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 59

4-2- 1- ارتباط بین ابعاد توجه اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………. 60

4-2- 2- پیش­بینی بعد راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام بهره گیری

ازکتابخانه بر مبنای ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………. 62

4-2- 3- پیش­بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی

اطلاعات بر مبنای ابعاد توجه اینترنتی…………………………………………………………………………. 63

4-2- 4- پیش­بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان بر مبنای

ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- 5- پیش­بینی بعد درک اهمیت بهره گیری از کتابخانه

بر مبنای ابعاد توجه اینترنتی ………………………………………………………………………………………… 65

4-2- 6- پیش­بینی بعد راحتی با فن آوری موجود در کتابخانه

بر مبنای ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………………………… 66

4-2- 7- پیش­بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی

بر مبنای ابعاد توجه اینترنتی ………………………………………………………………………………………… 67

4-3- یافته­های جانبی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 70

5-2- ارتباط ابعاد توجه اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای……………………………………. 71

5-3- پیش­بینی بعد راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام بهره گیری از

کتابخانه بر اساس ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………………… 74

5-4- پیش­بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست وجوی

اطلاعات بر اساس ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………………… 75

5-5- پیش­بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر اساس

ابعاد توجه اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-6- پیش­بینی بعد درک اهمیت بهره گیری از کتابخانه بر اساس

ابعاد توجه اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………. 78

5-7- پیش­بینی بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه بر اساس

ابعاد توجه اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………….. 79

5-8- پیش­بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی

بر اساس ابعاد توجه اینترنتی……………………………………………………………………………………………….. 80

5-9- یافته­های جانبی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 82

5-10- کاربرد نظری و عملی پژوهش……………………………………………………………………………………… 83

5-11- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-12- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 85

5-13- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول‌ها

جدول شماره 3-1 جنسیت، تعداد و درصد آزمودنی­ها……………………………………………………………… 47

جدول شماره 3-2 نتایج حاصل از تحلیل گویه­­های مقیاس اضطراب چندبعدی…………………….. 50

جدول شماره 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه اضطراب چندبعدی……………….. 52

جدول شماره 3-4 نتایج حاصل از تحلیل گویه­های مقیاس توجه اینترنتی…………………………… 54

جدول شماره 3-5 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه توجه اینترنتی………………………………………………………… 55

جدول شماره 4-1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد متغیر توجه………………. 59

جدول شماره 4-2 میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد
متغیر اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ………………………………… 59

جدول شماره 4-3 ماتریس همبستگی ابعاد توجه اینترنتی و اضطراب چندبعدی……………….. 61

جدول شماره 4-4 رگرسیون بعد راحتی و اعتماد به­نفس درهنگام بهره گیری از
کتابخانه بر روی ابعاد توجه اینترنتی…………………………………………….. 62

جدول شماره 4-5 رگرسیون بعد اضطراب عمومی کتابخانه و فرایند جستجوی
اطلاعات بر روی ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………………………… 63

جدول شماره 4-6 رگرسیون بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر روی
ابعاد توجه اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول شماره 4-7 رگرسیون بعد درک اهمیت بهره گیری از کتابخانه بر روی ابعاد توجه
اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
جدول شماره 4-8 رگرسیون بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه
بر روی ابعاد توجه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول شماره 4-9 رگرسیون بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر روی ابعاد توجه اینترنتی 67

جدول شماره 4-10 مقایسه عملکرد دختر و پسر در متغیر اضطراب چندبعدی…………………….. 68

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ابعاد توجه اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای بوده می باشد که در آن توجه اینترنتی به عنوان متغیر پیش­بین و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای به­عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 229 نفر ( 139 دختر و 90 پسر) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده می باشد که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه­گیری، روش طبقه­ای خوشه­ای انتخاب گردید و توسط مقیاس­های اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ون کمپن(2003) و مقیاس توجه اینترنتی تسائی (2001) مورد ارزیابی گرفتند. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن­ها به شیوه تحلیل گویه، تعیین گردید. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه­ها بود. یافته­های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که الف) بعد نظارت در هنگام بهره گیری از اینترنت پیش­بینی کننده مثبت بعد راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام بهره گیری از کتابخانه می­باشد. ب) بعد عاطفی و بعد رفتاری، پیش­بینی کننده مثبت بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای می­باشند. ج) بعد نظارت در هنگام بهره گیری از اینترنت پیش­بینی­کننده مثبت بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه می­باشد. د) بعد عاطفی پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه می­باشد. ه) بعد نظارت در هنگام بهره گیری از اینترنت پیش­بینی­کننده منفی و بعد رفتاری پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی با کتابخانه می­باشد. به علاوه، نتیجه دیگر نیز نشان داد که نمرات راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام بهره گیری از کتابخانه در پسران بیشتر از دختران می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری و شادکامی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مقدمه

در سال­های اخیر رایانه و فن آوری­های اطلاعات مانند اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده می باشد. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به­ سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده می باشد. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که کتابخانه­ها ارائه می­دهند، تأثیر مؤثّری داشته می باشد. به­طوری که ورود این فن آوری­ها به کتابخانه بر روش بهره گیری از منابع کتابخانه­ای تاثیر عمده­ای می­گذارد. سرعت بی سابقه در تغییرات فن آوری به گسترش تأثیر کتابخانه­های دانشگاهی از طریق توسعه شبکه های اطلاع رسانی رقومی[1] و خدمات الکترونیکی، کمک فراوانی کرده می باشد ( جیائو و آنوگبوزی[2]، 2004).

فن آوری­های اطلاعاتی به طرز چشمگیر و با سرعت زیادی نه تنها شیوه ارتباطات انسانی، بلکه بر واسطه­های آموزش و یادگیری، تاثیر گذاشته می باشد ( هویک[3]2000). اینترنت به عنوان محصول انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ بشریت شناخته شده می باشد ( عرفان منش، 2011). کرچ[4] و کراچفیلد(1948؛ به نقل از شریفی، 1381 ) توجه را سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با بعضی از جنبه­های دنیای فرد تعریف کرده می باشد. پس، توجه ایتنرنتی[5] را می­توان گرایش یا پیش­زمینه برای پاسخ منفی یا مثبت به اینترنت تعریف نمود. در قرن 21، توجه شهروندان نسبت به بهره گیری و یادگیری اینترنت، در توسعه اقتصادی و آموزشی جامعه، تعیین­کننده می باشد. توجه اینترنتی دانشجویان ممکن می باشد بر استقبال آنان از فعالیت­های اینترنت مدار در آینده تاثیر بگذارد ( تسائی[6]، 2001).

اگرچه دانشجویان در عصر اطلاعات به گونه مساوی تقاضای افزایش مهارت بهره گیری از رایانه و اینترنت را نمی­کنند، اما امروز سواد اینترنتی به گونه فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به یک دروازه برای موفقیت تحصیلی آن­هاست (جیائو و آنوگبوزی[7]، 2004 ). پیشرفت­هایی که در محیط­های آموزشی امروز به­وجود آمده در کنار ورود انواع فن آوری­ها وتغییر در برنامه و شیو­ه­های آموزشی و نیازها و توقعات استادان و دانشجویان، باعث شده می باشد دانشجویان برای انجام تکالیف، پیشرفت در رشته و کسب موفقیت، کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند. به عنوان، مثال شرکت دادن دانشجویان در بحث­های کلاسی و انجام گزارش­ها و تکالیف درسی موجب می­گردد دانشجویان به دنبال اطلاعات و منابع اطلاعاتی بیشتری باشند. این اطلاعات را امروزه می­توان از طریق کتابخانه­ها، اینترنت و نظام­های اطلاعاتی کسب نمود. اما نتایج تحقیقات مختلف در ارتباط با بهره گیری دانشجویان از این نظام­ها و مراکز اطلاعاتی، نشان داده می باشد که تمامی دانشجویان نمی­توانند در این امر موفق بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را تامین کنند. مانند علت های مهم عدم موفقیت جست وجوگران آن می باشد که آنان هنگام بهره گیری از این مراکز و نظام­ها دچار نوعی احساس ناخوشایند شده که اصطلاحاً آن را اضطراب می­نامند. ایجاد این اضطراب می­تواند دارای علل مختلف بوده و با متغیر­های مختلف شخصیتی-محیطی ارتباط داشته و همچنین دارای تاثیرات منفی بی­شماری نیز باشد (پشوتنی زاده، 1390).

کتابخانه دانشگاهی برای بعضی دانشجویان محل امنی برای پژوهش و مطالعه به شمار می­آید، اما برای بعضی دیگر زمینه­های اضطراب را ایجاد می­کند، به­طوری که می­تواند در بهره گیری موفقیت آمیز آن­ها از کتابخانه تأثیر سوء بگذارد. این اضطراب اولیه در بهره گیری از کتابخانه، می­تواند منشأ ایجاد اضطراب بیشتر برای دانشجویان باشد و به بهره گیری غیرمفید از کتابخانه منجر گردد ( ملون[8]، 1986). پس، اضطراب کتابخانه­ای[9] را می­توان ترس و اضطراب در هنگام بهره گیری از کتابخانه و یا حتی هنگام تفکر درمورد کتابخانه تعریف نمود ( ملون، 1986). اضطراب کتابخانه­ای دارای ابعادی می باشد که آن­را اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای[10] می­نامند. اضطراب می تواند به گونه مستقیم بر کمیت و کیفیت پژوهش کتابخانه­ای کابران نیز تأثیرات منفی داشته باشد (ون کمپن[11]، 2003). اگرچه اضطراب کتابخانه­ای ممکن می باشد کاربران تمامی انواع کتابخانه­ها را تحت تاثیر قرار دهد، ماهیت این اضطراب تاکنون بیشتر در محیط­های علمی و دانشگاهی و در میان کاربران کتابخانه­های دانشگاهی مورد مطالعه بوده می باشد (جیائو و آنوگبوزی، 2002).
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***