متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش عمومی

عنوان:

مطالعه تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد بهشتیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………..6

1-4-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………7

1-5- سؤالات و فرضیه‏های پژوهش ……………………………………………………………………………7

1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………7

1-6-1- تعریف مفهومی ……………………………………………………………………………… 7

1-6-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- تعریف وابستگی …………………………………………………………………………………………. 10

2-2- وابستگی و رسانه ………………………………………………………………………………………… 11

2-3- اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………………………………………… 14

2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………. 17

2-4-1-نشانه های روان شناختی …………………………………………………………………. 18

2-4-2-نشانه های جسمانی ……………………………………………………………………….. 18

2-4-3-نشانه های رفتاری …………………………………………………………………………. 18

2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی ……………………………………………………….. 18

2-5- فیسبوک چیست؟ ………………………………………………………………………………………. 19

2-6- نشانه های فیس بوک بازان …………………………………………………………………………. 22

2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی ……………………………………………………. 22

2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک ……………………………………………………. 31

2-9- هوش هیجانی چیست ……………………………………………………………………………….. 32

2-10- اهمیت هوش هیجانی ……………………………………………………………………………… 38

2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات ……………………………………………….. 39

2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی ……………………………………………….. 40

……….. 2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت ………………………………………………….. 41

……….. 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد …………………………………………… 41

2-11- ادراک هیجانات ………………………………………………………………………………………. 42

2-12- توضیحاتی درمورد اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی …………………………. 44

2-12-1- سواد هیجانی ………………………………………………………………………….. 44

2-12-2- توانش هیجانی ………………………………………………………………………… 46

2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی ………………………………………………………………….. 48

2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش …………………………………………… 48

2-13-2- الگوهای آمیخته ………………………………………………………………………… 50

2-13-3- الگوهای توانایی ………………………………………………………………………… 53

2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی ………………………………………………… 54

2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 59

2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی ……………………………………………………… 65

2-16-1- اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………. 66

2-16-2- تأثیر والدین ………………………………………………………………………………. 66

2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان ……………………………. 67

2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درمورد ی هیجان ها ………………………… 67

2-16-5- سهم همسالان ……………………………………………………………………….. 68

2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران …………… 68

2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درمورد هیجان ها …………… 69

2-16-8- تحول شناختی ………………………………………………………………………. 70

2-17- کارکردهای هوش هیجانی …………………………………………………………………….. 71

2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی ………………………………………. 71

2-17-2 – هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا ………………………… 75

2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………. 81

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………… 81

3-3- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 81

3-4– روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………….. 82

3-4-1- تبیین جلسات ………………………………………………………………………. 82

3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………. 84

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان ……………………………………………. 84

3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن ………………………………… 84

3-5-3- نحوۀ نمره گذاری …………………………………………………………………. 86

3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ………………………………………… 88

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………….. 88

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 96

5-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………… 98

5-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………. 98

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………. 99

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………. 100

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………. 102

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست جداول

جدول2-1- ……………………………………………………………………………………………………..55

جدول3-1- ……………………………………………………………………………………………………..81

جدول3-2- ……………………………………………………………………………………………………..87

جدول4-1- ……………………………………………………………………………………………………..90

جدول4-2- ……………………………………………………………………………………………………..91

جدول4-3- ……………………………………………………………………………………………………..91

جدول4-4- ……………………………………………………………………………………………………..92

جدول4-5- ……………………………………………………………………………………………………..93

جدول4-6- ……………………………………………………………………………………………………..94

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته می باشد.

فرضیه های پژوهش عبارتند از :

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می گردد.

2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

ابزارهای اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک می باشد.

گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران می باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

این پژوهش از نوه همبستگی می باشد و بر اساس فرضیه ها و با بهره گیری از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده می باشد.

  • آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می گردد.

2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

 

1-1 مقدمه

از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی می باشد. افراد در فضای مجازی در عین حال که می‏توانند در گروه‏های مختلف حضور داشته باشند؛ می‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏گردد، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی زیرا جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده می باشد. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می‏توانند دست به انتخاب بزنند (مرتضی نورمحمدی، 1388).

بخشی از این تضاد در این می باشد که بعضی اعتقاد دارند که فقط موادی که وارد بدن می گردد می‏تواند به عنوان اعتیاد قلمداد گردد و این اصطلاح بایستی در زمینه داروها مورد بهره گیری قرار گیرد. برای اختلال، سبب شناسی ضرورتی ندارد. پس این اختلال می‏تواند کارکرد شناختی ، رفتاری و عاطفی یک فرد بهنجار را تحت تأثیر قرار دهد و بدین جهت نیز رفتار در محدوده بهنجار قرار دارد (جاشوا[1]،1999).

وابستگی به اینترنت به عنوان »وابستگی رفتاری «مانند وابستگی به قمار، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن مدنظر گرفته می‏گردد. در اینجا فرد نه به مواد بلکه به آن چیز که که در رایانه انجام می‏دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می‏دهد وابسته می‏گردد (ساسمن و تاسیون ،2002 به نقل از جدیدی 1385).

اورزاک[2] (2005) وابستگی به اینترنت را به عنوان اختلال در نظر می گیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره می بینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی می باشد اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بی حوصله هستند یا آنهایی که ازیک اعتیاد دیگر بهبودی می یابند،آسیب پذیری بیشتری دارند.وابستگی به تکنولوژی به گونه عملیاتی می تواند به عنوان وابستگی غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل بشر و دستگاه می باشد تعریف گردد. این اعتیاد ممکن می باشد انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانه ای) باشد و معمولاً جنبه های القاء کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن می باشد به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز[3] و همکاران ،2002).

فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد. اعتیاد به رسانه های الکترونیکی نوعی اختلال کنترل تکانه می باشد که به بهره گیری بیش از حد از رسانه الکترونیکی به نحوی اطلاق می گردد که سایر فعالیت های اجتماعی فرد را تحت الشعاع قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی – علمی-اجتماعی- حرفه ای-خانوادگی اقتصادی-روانشناختی می گردد.تا انجا که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می گردد.(حق شناس،۱۳۸۵)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 140

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***