متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی “MA”

گرایش عمومی

موضوع:

ارتباط تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

استاد راهنما:

دکتر عباس روحانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:
چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

مقدمه. 3

اظهار مسئله. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 9

فرضیه‏های پژوهش.. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

هوش… 13

معنویت… 14

هوش معنوی و مؤلفه های آن. 16

مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 23

رشد هوش معنوی.. 25

هوش معنوی و سلامت روانی.. 28

مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 29

مفهوم تاب آوری.. 31

تاب آوری چیست؟. 32

روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 34

تعاریف دیگر از انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 35

ویژگی های افراد دارای تاب آوری.. 36

روش های ایجاد تاب آوری در افراد. 37

دیدگاه های مربوط به تاب آوری.. 38

تأثیر محیط در تاب آوری.. 43

سلامت روان. 47

تعریف سلامت روان. 48

عوامل مؤثر بر سلامت روان. 50

سلامت روان در مکاتب مختلف… 51

نظریه های سلامتروان. 57

بازنگری پژوهش ها 62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 68

مقدمه. 69

جامعه آماری.. 69

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 69

خصوصیات آزمودنی ها 70

طرح پژوهش… 70

ابزار پژوهش… 71

چگونگی انجام پژوهش… 74

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 76

الف) یافته های توصیفی.. 77

ب) یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش… 79

ج) یافته های جانبی.. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 83

بحث و نتیجه گیری.. 84

محدودیت های پژوهش… 89

پیشنهادات پژوهش… 90

منابع. 91

پیوست ها 102

چکیده لاتین.. 109

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف… 31

جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت… 70

جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل.. 70

جدول4-1: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان. 77

جدول4-2: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  78

جدول4-3: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل  78

جدول 4-4: ارتباط تاب آوری با سلامت روان دانشجویان. 79

جدول 4-5: ارتباط هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

جدول4-7: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  81

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان متاهل و مجرد 82

 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007) و پرسشنامه سلامت ­روان 25-SCL پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان ارتباط مثبت معناداری هست و بین هوش معنوی با سلامت روان ارتباط مثبت معناداری هست. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان ارتباط چند گانه هست و هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان می باشد.

 

مقدمه
بدون شک کسب علم مهمترین و زیر بنایی ترین فعالیت های بشر می باشد که تأثیر بسیار اساسی در زندگی فرد و همچنین، ایجاد فرهنگ و تمدن و پیشرفت وی دارد. توانایی کسب علم از پیشرفته ترین و ضروری ترین توانمندی یا فعالیت های پیچیده و عالی ذهن بشر می باشد که اساس پیشرفت علمی وی را فراهم نموده و موجب شده تا به تمدن پیشرفته ای دست یابد. شرایط محیطی و فردی در تسهیل این مقوله تأثیر بسزایی دارند (شاوران و همکاران،1387).

دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت تحصیلی شان خواهد داشت. دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند (حلاجانی، 1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام

در دانشجویان که قشر پویا و زیر بنایی علمی جامعه هستند مسئله سلامت روان[1] یک مسئله مهم و جدی می باشد و سلامت روان جنبه ای از مفهوم کلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی می باشد که علیرغم کوشش هایی که از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به مقصود تأمین هر چه بیشتر سلامتی بشر ها به اقدام آمده می باشد هنوز معیار قاطعی در زمینه تعریف و مصداق کامل سلامتی روانی در افراد وجود ندارد. سلامت روانی علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد (خدا رحیمی، 1374).

سلامت ­روان در تحول شخصیت واحد تأثیر بنیادین دارد. تصور تحول موزون بشر بدون وجود سلامت­ روان غیر ممکن می باشد. بی­ شک عوامل متعددی بر سلامت­ روان تأثیر می ­گذارند که فهرست کردن همه­­ی آنها دشوار می باشد، زیرا که وجود تفاوت­های فردی ممکن می باشد به تنوع در عوامل مؤثر بر سلامت­ روان بیا­نجامد. با این ­حال یافته­های حاصل از پژوهش­ها در زمینه­های زیست شناسی و علوم ­اجتماعی دانش ما را درمورد­ی عواملی که ممکن می باشد سلامت ­روان را تحت تأثیر قرار دهند وسعت بخشیده­اند (برنا و سواری،1387).

سلامت روان مفهوم چند بعدی می باشد و با ابعاد گوناگون شناختی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در تعامل می باشد. دو متغیری که در این پژوهش ارتباط آن ها با سلامت روان در دانشجویان مطالعه می گردد، تاب آوری[2] از ابعاد روانشناختی و هوش معنوی[3] از بعد معنویات می باشد.

تاب‌آوری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم وارد حیطه ادبیات روانشناسی تحولی نهاد و انقلابی نو در چگونگی توجه ایجاد نمود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته می باشد. به ‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه  افزوده می گردد (حسینی،1391).

در سال های اخیر تاب آوری یکی از متغیر های جدید مهم در امر محیط های تحصیلی و شغلی به شمار می رود که شناسایی این سازه بینشی دگرگون و امیدوار کننده ایجاد نموده و به قابلیت تطابق بشر در مواجه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن تصریح می نماید. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط طرفداری می گردد، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد (دینر[4] و همکاران، 2009، به نقل از فقیهی،1391).

از طرفی نیز هوش معنوی متغیر دیگری می باشد که در این پژوهش ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان مطالعه می گردد. معنویت، نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خود فرد می باشد. این آگاهی ممکن می باشد منجر به تجربه­ای فراتر از خود ­گردد (کرچتون[5]،2008).

در بعضی دیدگاه‌ها بر جنبه‌های عاطفی و رفتاری هوش معنوی تأکید شده می باشد. هوش معنوی به‌ عنوان انتخاب بین روح و نفس و هم‌ چنین، به ‌عنوان داشتن عملکرد عاقلانه و توأم با عطوفت همراه با حفظ صلح درونی و بیرونی در هر شرایطی تعریف شده می باشد. در این‌گونه تعاریف بر جنبه‌های تعالی‌جویانه، درستکارانه و مهرورزانه‌ی هوش معنوی تأکید گردیده می باشد (مرعشی، 1390).

پس بنا به آن چیز که گفته گردید جامعه دانشجویی با در نظر داشتن اینکه زیربنای علمی و توسعه علمی کشور می باشد پژوهش در راستای مطالعه عواملی که با سلامت روان ارتباط دارد و زمینه آن را تسهیل می کند، می تواند گام مهمی در فراهم آوردن جامعه علمی با صلابت باشد. پس پژوهش در راستای ارتباط ابعاد شناختی و معنوی با سلامت روان دانشجویان می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 118

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***