متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش عمومی

عنوان:

ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

استاد راهنما:

دکتر حسن امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل یکم:مقدمه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3.

1-1- اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………….4.

1-2-اهمیت وضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………..6

1-3-اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………..8

1-4- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..8.

1-5- تعریف متغیر ها …………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-1- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………9

1 -5-2- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………..9

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….11

2-1-1- نظریه کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-2- نظریه فمینیستی…………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین………………………………………………………………………………………………13

2-1-4- نظریه مازلو………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2- خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده…………………………………………………………………………………………….14

2-4- ویژگی های سنت ازدواج…………………………………………………………………………………………………….14

2-4-1- تقدس سنت ازدواج………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2- انتخاب آگاهانه……………………………………………………………………………………………………….16

2-4-3-همسان همسری………………………………………………………………………………………………………..17

2-5- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده……………………………………………………………………………………18

2-5-1- سرپرستی مرد……………………………………………………………………………………………….18

2-5-2-آگاهی پذیرش تأثیر ها…………………………………………………………………………………………….19

2-5-3- تأثیر عاطفی همسران………………………………………………………………………………………………20

2-5-3-1- تأثیر عاطفی زن…………………………………………………………………………………………..20

2-5-3-2- تأثیر عاطفی شوهر……………………………………………………………………………………….21

الف-نیکو سخن گفتن…………………………………………………………………………………………………21

ب-تکریم………………………………………………………………………………………………………………….21

2 -5 -4- تأثیر جنسی همسران…………………………………………………………………………………………..22

2-5-4-1-تأثیر جنسی زن…………………………………………………………………………………………………22

2-5-4-2- تأثیر جنسی شوهر………………………………………………………………………………………….22

-25-5- تأثیر پدری و مادری…………………………………………………………………………………………………….23

2-6- وظایف والدین در قالب فرزندان………………………………………………………………………………………..23

2-6-1- اظهار محبت………………………………………………………………………………………………….23

2-6-2- طرفداری………………………………………………………………………………………………………..24

2-6-2-1- تأثیر فرزندی…………………………………………………………………………………………………..24

2-6-2-2- تأثیر خویشاوندی……………………………………………………………………………………………..25

2-7- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده……………………………………………………………………………………..25

2-2-1- مشروعیت بخشی به فرزندان………………………………………………………………………………………..25

2-7-2- جلوگیری از انحرافات اجتماعی……………………………………………………………………………………26

2-8- راهکارهای شکل گیری خانواده مطلوب………………………………………………………………………………………..27

2-8-1- تقویت ایمان……………………………………………………………………………………………………………..27

2-8-1-1- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت………………………………………………………..27

2-8-1-2- تقویت اخلاق و کنترل درونی…………………………………………………………………….27

2-8-2- فرزند آوری……………………………………………………………………………………………………………….28

2-8- 3- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی……………………………………………………………………29

2-8-4- تقویت روحیه غیرت ورزی………………………………………………………………………………………….29

2-9- وظایف و تأثیر زوجین در رضایت زناشویی…………………………………………………………………………33

2-10- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات……………………………………………………………………………….31

2-10-1- تکریم زن………………………………………………………………………………………………………..31

2-10-2-کمک کردن به زن……………………………………………………………………………………………..32

2-10-3-اظهار محبت به زن……………………………………………………………………………………………33

2-10-4-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….34

2-10-5- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………………………….34

2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد……………………………………………………………………………..35

2-10-7- بدرقه و استقبال مرد………………………………………………………………………………….36

2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن…………………………………………………………………………..36

2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر……………………………………………………………………………………38

2-10-10-حل تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………40

2-10-11-اظهار زیبا برای همسر…………………………………………………………………………………..41

2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر……………………………………………………………………………41

2-11- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی……………………………………………………………………….42

2- 11- 1- سخت گیری…………………………………………………………………………………………….42

2-11-2- ترش رویی…………………………………………………………………………………………………42

2-11-3-نا سزا گویی……………………………………………………………………………………………….42

2-11-4- چشم و هم چشمی………………………………………………………………………………………43

2-11-5- لجاجت……………………………………………………………………………………………………43

2-12- دین…………………………………………………………………………………………………………………….43

2-12-1- مفهوم دین………………………………………………………………………………………………….49

2-12-2-دین در لغت……………………………………………………………………………………………………44

2-12-3- نیاز همیشگی به دین………………………………………………………………………………………………45

2-13- هدف دین……………………………………………………………………………………………………………46

2-13-1-هدایت تشریعی………………………………………………………………………………………………46

2-13-2-تعلیم و تربیت مردم………………………………………………………………………………………..47

  • –قضاوت……………………………………………………………………………………………………..48

-13-4-اصلاح………………………………………………………………………………………………………..47

2-13-5—حکومت…………………………………………………………………………………………………..48

2-14- دین از منظر نظریه پردازان غربی……………………………………………………………………………………….49

2-14-1- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت…………………………………………………………………………..52

2-15-دین و مولفه های آن در اسلام………………………………………………………………………………………..53

2-16- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی…………………………………………………………………………………….55

2-16-1- علامه طباطبایی………………………………………………………………………………………………..55

2-16-2- استاد مطهری………………………………………………………………………………………………….56

2-17- بیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………..59

2-18- بیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………62

فصل سوم- روش پزوهش

3-1- روش ها……………………………………………………………………………………………………………….65

3-2- جامعه اماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….65

3-3- متغیر های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………..65

3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوری…………………………………………………………………………………65

3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….66

فصل چهارم- یافته های پژوهش

4-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..68

4–2آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………………………74

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………76

5-3- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………..76

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………76

5-4-1-پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………76

5-4-2-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………77

الف) منابع فارسی

ب) منابع انگلیسی

ج) پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول(4-1) میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی ها……………………………………………………………68

جدول(4-2) فراوانی پایبندی مذهبی………………………………………………………………………………………………68

جدول(4-3) فراوانی پایبندی مذهبی زوجین…………………………………………………………………………………..69

جدول(4-4) آمار توصیفی رضایتمندی زناشویی زوجین به تفکیک پایبندی مذهبی……………………………..69

جدول(4-5) همبستگی………………………………………………………………………………………………………………. 70

جدول(4-6)تحلیل واریانس نمرات رضایتمندی زناشویی در زوجین…………………………………………………70

جدول (4-7)آزمون LSD……………………………………………………………………………………………………………71

جدول (4-8)آمار توصیفی نمرات رضایتمندی زناشویی به تفکیک جنسیت………………………………………..72

جدول(4-9)آزمون مقایسه میانگین دو نمونه ای………………………………………………………………………………7

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و به روش کاربردی انجام شده می باشد. بدین مقصود 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط پرسش نامه های رضایت زناشویی اسلامی و پایبندی مذهبی که از اعتبار لازم برخوردارند با بهره گیری از همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و شاخص های آماری دیگر تجزیه وتحلیل شدند..

تحلیل داده ها نشان داد که بین پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی ارتباط ای معنادار و مثبت هست و پایبندی مذهبی تأثیر پیش بینی کننده در رضایت زناشویی دارد. و با افزایش پایبندی مذهبی اندازه رضایت زناشویی افزایش یافته می باشد. یافته ها نشان داد که نمره رضایت زناشویی در میان زوجینی که هردو پایبند به مذهب بوده اند بیش از زوجینی می باشد که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند و زوجینی که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند از زوجینی که هیچکدام پایبند به مذهب نبوده اند رضایت زناشویی بیشتری دارند.و رضایت زناشویی در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

مقدمه

خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق ترین مناسبات انسانی می باشد. علاوه بر اینکه، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد به شمار می رود، موقعیت های متعددی را برای یادگیری و شکل گیری توجه ها وتشکیل باورهای فرد فراهم می آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزش های اجتماعی تأثیر بسیاری موثری دارد. فرد در بستر خانواده خواست های جامعه را می آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می سازد (مصلحی1391، 1).

از آنجایی که انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیم هایی می باشد که در تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی گرفته می گردد، اهمیت مسئله ایجاب می کند که با کنکاش عمیق تری به عوامل بیرونی مانند، مذهب، طبقه اجتماعی، سن، تحصیلات و … نیز عوامل زیر بنایی مانند ویژگی های شخصیتی توجه گردد (مصلحی1391، 1)

متخصصان روانشناسی خانواده غالبا معیار خود را در مطالعه کیفیت روابط زناشویی زوجین، سطح رضایت زناشویی آنها قرار می دهند. رضایت زناشویی، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفتن و دستیابی به اهداف زندگی می باشد که تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. علی رغم انکه ضرورت در نظر داشتن همسانی عقاید مذهبی و تمایلات فرهنگی همواره مورد تاکید قرار می گیرد. افزایش طلاق در دنیای کنونی و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تاثیرات سوء این گونه پدیده ها بر افراد خانواده و اجتماع، بیانگر این مدعاست که برخورد مقبولی با تشکیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با دید عالمانه به این پدیده نگریسته شده می باشد (مصلحی1391، 1).

مهم ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این می باشد که خداوند که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را اظهار می کند. به حکم خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش های اسلامی تصریح نمی کند، بلکه به حکمتی تصریح دارد که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت بشر، قابل شکل گیری نیست و آن آرامش روانی می باشد. بدون آرامش روانی، نمی توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می افتد و نه ارزش های دینی و آرمان توحید، گسترش می یابد (پسندیده1389، 23).

کسی که در فکر ازدواج می باشد و یا ازدواج می کند، انتظار دارد که این زندگی یا خوشبختی، با سعادت و رضایت همراه باشد و از تمام لحظات زندگی خود لذت ببرد. پس، آن چیز که از خود ازدواج اهمیت بیشتری دارد موفقیت در ازدواج یا به تعبیری دیگر رضایتمندی میان زوجین می باشد (برادبری، فینچام و ویچ[1]، 2000)

موسوی اظهار می کند عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می تواند رضامندی زناشویی را به ارمغان آورد (موسوی 1374، 43).

هانلر2 و گنچوز3 نیز عقیده دارند توجه مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده ی سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی ها می توانند زندگی زناشویی را متاثر سازند (خدایاری فرد، 1386)
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***