متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

موضوع:

مطالعه وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و ارتباط آن با توجه سازمان نسبت به شاخص های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :‌مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3

2-1-اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..3

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………6

5-1- سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..8

5-1-1- سوالات اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..8

5-1-2- سوالات فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..9

6-1- تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………9

7-1- تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………11

1-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- تاریخچه رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….13

3-2- رهبری تحولی ………………………………………………………………………………………………………………….15

4-2- شاخص های رهبری تحولی ………………………………………………………………………………………………22

5-2- تأثیر رهبری تحولی در سازمان های آموزشی ………………………………………………………………………24

6-2- نظریه سازمان یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………….25

7-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………..27

8-2- اصول سازمان یاد گیرنده ……………………………………………………………………………………………………30

9-2- مشخصه های سازمان یاد گیرنده …………………………………………………………………………………………34

10-2- ویژگی های سازمان یاد گیرنده …………………………………………………………………………………………36

11-2- تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمان های سنتی……………………………………………………………..38

12-2- چگونه رهبران تحولی به یادگیری سازمانی و پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده کمک
می کنند……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

13-2- تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..48

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..48

4-3- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………..49

5-3- روش مطالعه اعتبار ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………50

6-3- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………….50

7-3- روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..52

1-4- تجزیه و تحلیل سوالات اصلی …………………………………………………………………………………….54

2-4- تجزیه و تحلیل سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………71

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….72

2-5- بحث یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………73

3-5- پیشنهاد به مدیران (پیشنهاد کاربردی) ……………………………………………………………………………82

4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده (پیشنهادات پژوهشی) …………………………………………………….82

5-5- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….83

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..85

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….92

 

فهرست جداول

جدول 1-2- الگوهای رهبری و تحولی از دیدگاه صاحبنظران مختلف …………………………………………….19

جدول 2-2- چهار تئوری پرداز کلیدی: رهبری تحولی …………………………………………………………………..21

جدول 3-2- مقایسه سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………28

جدول 4-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده با سازمان سنتی ………………………………………………………………….39

جدول 1-3- حجم نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات ……………………….48

جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………..50

جدول 0-4- آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش ……53

جدول 1-4- اندازه مطابقت دانشگاه های جامع علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان
یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 2-4- نمره یادگیری دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص تسلط فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن با در نظر داشتن شاخص الگوهای ذهنی ……………………………………………..55

جدول 4-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص ایجاد دورنمای مشترک………………………………………………………………………………………………………………………56

جدول 5-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص یادگیری تیمی ………………………………………………………………………………………………………………………..56

جدول 6-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص تفکر سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..57

جدول 7-4- اندازه انطباق سبک رهبری مدیران دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص های سبک رهبری تحولی …………………………………………………………………………………………..58

جدول 8-4- همبستگی بین بهره گیری مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یاد گیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………….59

جدول 9-4- همبستگی بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده…………………..60

جدول 10-4- اختصار مدل مورد بهره گیری در تحلیل ……………………………………………………………………….61

جدول 11-4- ANOVA …………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 12-4- ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………..62

جدول 13-4- تحلیل واریانس چند عامله ……………………………………………………………………………………63

جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان …………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب تحصیلات مدیر ……………………………………………………………64

جدول 16-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..65

جدول 17-4- آزمون میانگین ها برای تعین معنی دار تفاوت بین انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب سابقه کاری ……………………………………………………………………………………………………..66

جدول 18-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..67

جدول 19-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب سابقه کاری مدیران ……………………..67

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:همه گیر شناسی اختلالهای روانی در بین سارقین دستگیر شده در پلیس آگاهی استان کرمانشاه

جدول 20-4- آماره های گروه ……………………………………………………………………………………………………68

جدول 21-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق رفتار مدیران با رهبری تحولی بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………68

جدول 22-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..69

جدول 23-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بر حسب جنسیت مدیران…………………………………………………………………………..70

 

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و ارتباط آن با شاخص های سازمان یاد گیرنده بود. سوال اصلی این پژوهش عبارت از این بود که آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران ستادی و اندازه انطباق با شاخص های سازمان یاد گیرنده ارتباط ای هست؟ این پژوهش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بود که براساس آخرین اطلاعات رسمی از این ادارات تعداد این کارکنان در سال تحصیلی 90-91 برابر با 55 نفر بود. حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته گردید. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سازمان یاد گیرنده پیتر سنگه، با 31 سوال و پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو، با 29 سوال بهره گیری شده می باشد. برای مطالعه اعتبار ابزار گردآوری داده ها، از روش اجرای آزمایشی بر روی یک نمونه تصادفی بهره گیری گردید که پایایی این پرسشنامه ها با بهره گیری از آلفای کرانباخ محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان ، به رفتارهای رهبری تحولی (نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، ملاحظات فردی و تحریک ذهنی) نزدیک می باشد و این سازمانها از نظر اعضای آن به سمت سازمان یادگیرنده گرایش دارند و بین سبک رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده همبستگی معنی داری هست. از بین مولفه های رهبری تحولی، مولفه تحریک ذهنی در مقایسه با سایر مولفه ها سهم بیشتری را در پیش بینی سازمان یادگیرنده نشان داد. همچنین ترکیب خطی متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری مدیر بر سبک رهبری تحولی تاثیرگذار بود اما مطالعه مستقل هر کدام از این متغیرها نشان داد که آنها به گونه مستقل بر رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده تاثیرگذار نیستند.

مقدمه

در زمانی نه چندان دور سازمان ها در محیطی غیر پویا و ثابت به سر می بردند و پیش بینی وقایع آینده برایشان غیر ممکن بود؛ به طوری که مدیران می توانستند در شرایط مطمئن سازمان را مدیریت و برنامه ریزی کنند. اما، به تدریج و با ورود به قرن بیست و یکم، تغییرات مربوط به علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به سرعت سازمان ها را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که ساختار سازمان های سنتی و شیوه های رهبری آن، مناسب شرایط پیچیده و متغیر بازار جدید نبود. در چنین شرایطی تنها راه چاره سازمان ها تبدیل شدن به یک سیستم یادگیری همیشگی، و بهره گیری از یک های رهبری مناسب با آن می باشد تا بتواند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم را جهت تطبیق خود با محیط فراهم آورند و بدین وسیله به حیات خود ادامه دهند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 106

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***