متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

عنوان:

مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر” مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور” بود .پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی)انجام گردید.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای مذکور به تعداد115نفر بود.نمونه آماری پژوهش 83 نفرازمدیران (70 نفر مرد و13نفر زن) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ، یکی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان ودیگری پرسشنامه محقق ساخته خودکارامدی بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گیری گردید. نتایج نشان دادکه بین هوش هیجانی مدیران و خودکارامدی آنان ارتباط معنادار هست.همچنین بین هر کدام از مولفه های انگیزش وهمدلی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معناداروجود دارد. بین مولفه های خودآگاهی ، خود گردانی و مهارت های اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنادار نظاره نشد. همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی ،مولفه انگیزش پیش بینی کننده ی معنی داری برای خود کارامدی می باشد.

مقدمه :

امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند و هر گونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی می باشد که انطباق پذیر بوده و با تغییر ها سازگار شوند در این بین تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمر بخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت، اهمیت فزاینده دارد.بررسیها نشان داده می باشد که گوی رقابت اینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به گونه اثر بخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط مستقر کنند در این زمینه هوش هیجانی یکی از مولفه های می باشد که میتواند به اندازه زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان تأثیر مهمی اعمال کند وبه گفته گلمن (1998) شرط صد در صد واجتناب ناپذیر در سازمان به حساب میاید اخیرا بعضی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش هیجانی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر ورهبر می باشد .(مختاری پور،1386)

امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده می باشد که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبییر دقیق حالات هیجانی دیگران می باشد .هوش هیجانی ،فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می ‌کند ،به این معنی که فرد به چه میزانی ، از هیجانها و احساسهای خود، اگاهی دارد وچگونه انها را کنترل واداره می ‌کند نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این می باشد که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند ، بلکه آنها میتوانند آموخته شوند .نظریه های روانشناختی متعددی در خلال سالهاسعی کردند تا رفتار ادمی را تبیین کنند.نظریه ی شناخت اجتماعی نیز یکی از این نظریه هاست.در سال1986باندورا این نظریه را در مورد عملکرد آدمیان مطرح نمود که در آن تأثیر باورهای خود را در شناخت ،انگیزش ،عاطفه و رفتارآدمی بر جسته نمود.باندورا معتقد می باشد که افراد یک نظم (خود )را می پرورانند که آنها را قادر می سازد تا بر تفکرات ،احساسات و اعمالشان مهار داشته باشند.باندورا با دیدگاه هایی که به عوامل درونی موثر بر رفتار توجه می کنند وعوامل محیطی را نادیده می گیرند ،مخالفت می کند واز دیدگاه هایی که بشر را پاسخ دهنده منفعل به رویدادهای محیطی می دانند نیز انتقاد می کند.از نظر باندورا شخص،محیط ورفتار بر هم تاثیر و تاثر متقابل دارند وهیچ کدام از این سه جزءرا نمی توان جدا از اجزای دیگر به عنوان تعیین کننده ی رفتار بشر به حساب آورد.او این سه تعامل را جبر متقابل نامیده می باشد.( سیف،1379)

اظهار مساله:                                          

بشر برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر نیاز دارد بین فکر و احساسات و عواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آورد و متناسب با موقعیتهای زندگی از آنها بهره گیری نماید . هوش هیجانی مانند مورد هایی می باشد که می تواند به زندگی افراد جهت دهد و سازگاری مناسب تری را نسبت به محیط در آنها به وجود آورد .

مدیریت و یا عامل انسانی مهمترین دلیل تحولاتی می باشد که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد. در واقع عامل انسانی می باشد که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده می باشد. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف گردد در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی بشر حذف می گردد. برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی زیرا سرمایه، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی می باشد. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی می باشد. این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد اما واقعیت‌های پیشرو در جوامع گوناگون این امر را ثابت می کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره می باشد مقایسه کنیم و نظاره کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار می باشد تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده بایستی عامل انسانی باشد در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی می باشد.

گلمن بر این عقیده می باشد که هوش هیجانی موجب شادی و خوشبختی افراد می گردد . وی پنج مهارت اساسی هوش هیجانی را شامل شناخت احسا سات خود ، تسلط بر احساسات ، بر انگیختن و ترغیب خود و شناسایی احساسات دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران تعریف می کند . گلمن   در تعریف هوش هیجانی می گوید : هوش هیجانی توانایی درک ، توصیف ، دریافت و مهار هیجانها می باشد . هر کسی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در رویارویی با وقایع مثبت یا منفی زندگی موضع گیری می ‌کند و به سازش با آنها می پردازد . بشر با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد و سازگاری بیشتری از خود نشان میدهد به طوری که اصولا با هوش هیجانی بالا، شخص وقایع کمتری را در زندگی تجربه می کند و این افراد در ایجاد برقراری روابط با کیفیت بالا ،مهارت بیشتری دارند(کیاروچی و همکاران. ترجمه نجفی زند،1385).

یکی از موضوعاتی که در حوزه های رهبری مطرح شده می باشد ، هوش هیجانی رهبر می باشد ، زیرا که کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی ، درک احوال خود و دیگران ، خویشتنداری ، همدلی با دیگران و بهره گیری مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت ، موضوع هوش هیجانی می باشد که در چگونگی برخورد مدیران با زیر دستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و بالطبع هوش هیجانی رهبران نیز به واسطه سبک رهبری آنها هم متفاوت می باشد ( اکبرزاده ، 1383 )

آن چیز که که از گذشته در میان عوام مطرح بوده اینکه بهره هوشی بالا باعث موفقیت هایی در شغل و زندگی و تحصیل و … می گردد اما تحقیقات اخیر نشان داده اند که عواملی غیر از هوش و یا استعداد در این موفقیت ها دخالت دارند . هوش هیجانی نوعی از هوش درون فردی می باشد که افراد با دریافتن و کشف این مهارت در خود به موفقیت هایی قائل می شوند . مدیران برای اینکه بتوانند بطور اثر بخش وکارا در تمامی فعالیتهای خود ،چه در زمینه اجتماعی و چه در زمینه فرهنگی ،خانوادگی و سیاسی وهمچنین در زمینه کاری خود به موفقیتهای چشمگیری دست یابند نیاز به یک سری از قضاوتهادر مورد توانایی های خود در انجام وظایف،تکالیف ومسئولیت هادارند که به آن خود کار امدی می گویند.

بسیاری از رفتارهای بشر با سازوکارهای نفوذ بر خــــــود[1]، برانگیخته و کنترل می شوند. در میان مکانیسم های نفوذ برخود، هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست. اگر فردی باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به‌دست آورد، و یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول گردد، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد گردید. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که به عنوان برانگیزنده های رفتار بشر اقدام می کنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند.عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باورافراد برتوانایی انجام آن مهارتها نیازمند می باشد. اداره کردن موقعیتهای دایم التغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهای چندگانه می باشد. مهارتهای قبلی برای پاسخ به تقاضای گوناگون موقعیتهای مختلف بایستی غالباً به شیوه های جدید، سازماندهی شوند. پس، مبادلات با محیط تا حدودی تحت تأثیر قضاوتهای فرد در مورد توانائیهای خویش می باشد. بدین معنی که افراد باور داشته باشند که در شرایط خاص، می توانند وظایف را انجام دهند. خودکارآمدی درک شده معیار داشتن مهارتهای شخصی نیست، بلکه بدین معنی می باشد که فرد به این باور رسیده باشد که می تواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد، وظایف را به نحو احسن انجام دهد.عقاید خودکار آمدی مشخص می کند که افراد چگونه احساس می کنند ، چگونه می اندیشند ، چگونه خود را بر می انگیزند و چطور رفتار می کنند ( باندورا، 1997 .به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم،1385)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های تفکر و راهبرد های مقابله با استرس

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به مقصود بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با معضلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی می باشد. هوش هیجانی موضوعی می باشد که کوشش در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانهای و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. شواهد بسیاری ثابت می کنند افراد دارای مهارت هیجانی بالا،یعنی کسانی که خود را به خوبی می شناسند و احساسات دیگران را نیز درک وبه طرز اثر بخش با آنان بر خورد می کنند، در حوزه های مختلف زندگی موفق وکارامد می باشند.اما افرادی که نمی توانند به لحاظ هیجانی بر زندگی خود تسلط داشته باشند ،در گیر کشمکش های درونی هستند.هوش هیجانی می تواند به درک بهتر افراد از ظرفیت شان در موفقیت کمک کند.این افراد فشار روانی کمتری را تحمل می کنند واز رضایت روان شناختی وفیزیکی بهتری بر خوردارند.به نظر می رسدکه هوش هیجانی می تواند خودکارامدی را پیش بینی کندکه در این پژوهش هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم اساسی مطرح می گردد و پیش بینی کننده ی برا ی خودکار امدی مدیران می باشد.

با در نظر داشتن اهمیت هوش هیجانی درمدیریت ، در این پژوهش به مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خود کار آمدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای آزاد منطقه ده کشور می پردازد.

اهداف پژوهش:(به تفکیک هدف کلی و هدف های جزیی)

هدف کلی :

مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی واحد های دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور.

هدفهای جزیی:

       مطالعه وضعیت هوش هیجانی در میان مدیران گروههای آموزشی.

مطالعه وضعیت خودکارامدی در میان مدیران گروههای آموزشی.

مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان.

مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب جنسیت آنان.

مقایسه خودکارامدی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان.

مقایسه خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان.

مطالعه وضعیت هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان .

مطالعه ارتباط بین خود اگاهی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

مطالعه ارتباط بین انگیزش با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی.

مطالعه ارتباط بین خودگردانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

مطالعه ارتباط بین همدلی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی.

مطالعه ارتباط بین مهارتهای اجتماعی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

سوال اصلی پژوهش:

آیا بین هوش هیجانی و خود کارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه های آزاد منطقه ده ارتباط معنا دار هست.؟

سوالهای جزئی پژوهش :

      1-وضعیت برخورداری مدیران گروههای آموزشی ازهوش هیجانی چگونه می باشد؟

2- وضعیت برخورداری مدیران گروههای آموزشی ازخودکارامدی چگونه می باشد؟

3-آیابین مولفه های هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی بر حسب مدرک      تحصیلی تفاوت معنادار هست؟

4- آیابین مولفه های هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی بر حسب جنسیت تفاوت معنادار هست؟

5-آیا بین اندازه خود اگاهی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

6-ایا بین اندازه انگیزش مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

7- آیا بین اندازه خودگردانی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

8- آیا بین اندازه همدلی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

9- آیا بین اندازه مهارتهای اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

10-آیا براساس مولفه های هوش هیجانی مدیران می توان خودکارامدی آنان را پیش بینی نمود؟

 

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری :

هوش هیجانی :

مجموعه مهارتهای مرتبط با هم که مشتمل بر توانایی ادراک دقیق ارزیابی وابراز هیجانها توانایی دسترسی و یا ایجاد احساسات به مقصود تسهیل تفکر ،توانایی فهم هیجانها ، توانایی تنظیم هیجانها به مقصود رشد هیجانی وعقلانی می باشد.(آقایار،شریفی ،1385)

مولفه های هوش هیجانی:

خود اگاهی: توانایی فهم احساسات خود ودرک اثر ان بر عملکرد ،ارزیابی درست از توانمندی ها وکاستی های خود واعتماد به نفس.(ابراهیمی،1385)

انگیزش : جهت د‌اد‌ن و هد‌ایت عواطف و هیجان‎ها به سمت و سوی هد‌ف، خویشتن داری هیجانی و به تاخیر اند‌اختن خواسته‎ها و بازد‌اری کوشش‎ها ست .(آقایار،شریفی ،1385)

خودگردانی:توانایی کنترل احساسات صداقت و قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی و سازگاری با شرایط. (آقایار،شریفی ،1385)

همدلی: مهارت درک احساسات دیگران، توانایی تشخیص مسائل جاری و گرایش به ارائه خدمت. .(ابراهیمی،1385)

مهارت اجتماعی: توانایی رهبری دوراندیشانه ،توانایی بر انگیختن دیگران وتوانایی نفوذ در دیگران ،وپرورش آنان .(ابراهیمی،1385)

خود کارامدی: به باورهای افراد به توانایی های خوددر انجام وظایف به گونه موفقیت آمیزاشاره دارد.(باندورا،1997 .به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم ،1385 )

 

تعاریف عملیاتی :

هوش هیجانی: در این پژوهش مقصود از هوش هیجانی ، توانایی مدیران گروههای آموزشی در بکارگیری هیجانات به مقصود حل معضلات کاری و داشتن زندگی سازمانی اثر بخش می باشد که مطابق با مؤلفه های ذیل بواسطه پرسشنامه سنجیده می گردد.

خود اگاهی : در این پژوهش مقصود از خوداگاهی مدیران این می باشد که آنها شناخت عمیقی نسبت به هیجانات ،عواطف ونقاط قوت ،اشکال ونیازهایشان دارند و با خودشان رفتارهای صادقانه دارند وتصمیماتی می گیرند که منطبق با ارزش ها و باورهای انهاست . که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران در شش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کنند.

انگیزش: انگیزش مدیران در این پژوهش تصریح دارد به اینکه مدیران خواهان پیشرفت وبهبود هستند و می خواهند کارها را بهتر از گذشته انجام دهند و معیاری برای اندازه گیری رشد وپیشرفت داشته باشند. که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران در شش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

خودگردانی: مقصود از خودگردانی مدیران در این پژوهش این می باشد که ایشان با هوش هیجانی می توانند احساسات و تکانش های خویش را کنترل کنند و اینکه هیجانات را به گونه ای یکپارچه سازند تا بتوانند مسائل غیر قابل پیش بینی را به راحتی کنترل کنند.که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

همدلی : در این پژوهش مقصود از همدلی مدیران این می باشد که ، با موشکافی دقیق علایم ظاهری فرد، بتوانندبه نیازها یا خواسته هایشان پی ببرند وبه عبارتی بدانند مخاطبان چه انتظاراتی از ایشان دارند. که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

مهارت های اجتماعی : در این پژوهش مدیران، به عنوان انسانهایی خوش برخورد و ممتاز در روابط اجتماعی تلقی می شوندو این امر باعث می گردد انان در رهبری ،تعاملات فردی وابراز عقیده اثر بخش باشند. که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

خودکارامدی: در این پژوهش مقصود از خودکار امدی ،عقاید،باورها وبرداشت مدیران گروههای اموزشی نسبت به توانایی ها و مهارتهای خود شان می باشد که بواسطه پرسشنامه22 سؤالی سنجیده می گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***