متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره وراهنمائی

عنوان:

مطالعه مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان

استاد راهنما:

دکتر فرشاد بهاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

       فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………. 2

1-2 تبیین و اظهار مساله پژوهشی………………………………………………………………. 6

1-3 اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………… 9

1-3-1 اهمیت نظری……………………………………………………………………………… 9

1-3-2 اهمیت کاربردی…………………………………………………………………………. 9

1-4 اهداف………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 10

1-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………. 10

1-6 تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………. 11

1-6-1 دغدغه شغلی…………………………………………………………………………….. 11

1-6-2 تعریف پرستاری:……………………………………………………………………….. 11

1-6-3 تعریف کار:……………………………………………………………………………… 11

 

       فصل دوم پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………… 13

2-2 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………. 13

2-2-1 دغدغه مسیر شغلی چیست؟…………………………………………………………. 13

2-2-2 اصول نظریه رشدی سوپر …………………………………………………………… 14

2-2-3 خودپنداره…………………………………………………………………………………. 16

2-2-4 مراحل رشد شغلی……………………………………………………………………… 16

2-2-5 بلوغ مسیر شغلی………………………………………………………………………… 18

2-2-6 انتخاب شغل و شخصیت……………………………………………………………… 20

2-2-7 آرزوهای شغلی………………………………………………………………………….. 21

2-2-8-نظریه گاتفردسون……………………………………………………………………….. 22

2-2-9 دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی……………………………. 25

2-2-10 اصول نظریه سازه مندی شغلی…………………………………………………….. 26

2-2-11 ابعاد انطباق پذیری شغلی …………………………………………………………….. 28

2-3 مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. 29

2-3-1 مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………… 29

2-3-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………. 32

2-3-3 نتیجه گیری از تحقیقات قبلی…………………………………………………………… 33

     فصل سوم : روش پژوهش

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………….. 35

3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………… 35

3-3 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….. 35

3-4 ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………. 39

3-4-1 پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر…………………………………….. 39

3-4-2 پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک…………………………………………………….. 41

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………….. 42

 

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 44

4-2 مطالعه یافته های توصیفی………………………………………………………………….. 44

4-3 مطالعه سوال های پژوهش………………………………………………………………….. 55

4-3-1 سوال اول…………………………………………………………………………………… 55

4-3-1-1 متغیر جنسیت…………………………………………………………………………… 55

4-3-1-2 متغیر سن………………………………………………………………………………… 55

4-3-1-3 متغیر تحصیلات……………………………………………………………………….. 57

4-3-1-4 متغیر تأهل………………………………………………………………………………. 57

4-3-1-5 متغیر درآمد…………………………………………………………………………….. 58

4-3-2 سوال دوم…………………………………………………………………………………… 58

4-3-2-1 متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………. 58

4-3-3 سوال سوم………………………………………………………………………………….. 59

4-3-3-1 متغیر سابقه کار………………………………………………………………………… 60

4-3-4 سوال چهارم………………………………………………………………………………… 61

4-3-4-1 متغییر محل کار (بخش)…………………………………………………………….. 62

4-3-5 سوال پنجم………………………………………………………………………………….. 64

4-3-5-1 متغیر نوبت کاری……………………………………………………………………… 64

 

       فصل پنجم: نتایج پژوهش

5-1 مقدمه:……………………………………………………………………………………………. 66

5-2 اختصار طرح و نتایج پژوهش………………………………………………………………. 66

5-3 بحث در یافته ها……………………………………………………………………………………… 67

5-3-1 بحث در مورد سوالات پژوهش ……………………………………………………………… 67

5-3-1-1-1 متغیر جنسیت……………………………………………………………………………… 67

5-3-1-1-2 متغیر سن…………………………………………………………………………………… 677

5-3-1-2سوال دوم………………………………………………………………………………………. 68

5-3-1-2-1 متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………… 68

5-3-2-3 سوال سوم…………………………………………………………………………………….. 69

5-3-2-3-1 متغیر سابقه کار…………………………………………………………………………… 69

5-3-2-4 سوال چهارم………………………………………………………………………………….. 70

5-3-2-4-1 متغیر محل کار (بخش)………………………………………………………………… 70

5-3-2-5 سوال پنجم……………………………………………………………………………………. 71

5-3-2-5-1 متغیر شیفت کاری……………………………………………………………………….. 71

5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………. 71

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………….. 72

پیوست 1……………………………………………………………………………………………………… 74

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 78

                                           فهرست جدول‌ها

جدول (1-3) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت…………………… 36

جدول (2-3) میانگین، حداقل و حداکثر سن افراد در نمونه آماری…………………………. 36

جدول (3-3) فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. 36

جدول (4-3) فراوانی و درصد تفکیکی اندازه تحصیلات افراد در نمونه آماری………….. 37

جدول (5-3) فراوانی و درصد تفکیکی وضعیت استخدامی افراد در نمونه آماری……… 37

جدول (6-3) فراوانی و درصد تفکیکی وضعیت شیفت کاری افراد در نمونه آماری…… 37

جدول (7-3) فراوانی و درصد اندازه درآمد افراد در نمونه آماری………………………….. 38

جدول (8-3) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک بخش محل خدمت……. 38

جدول (9-3) بخشهای مختلف پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان…………………….. 40

جدول(10-3)نتایج آلفای کرونباخ مراحل و نمره کل پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان    41

جدول (4-1) گروه بندی متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………… 45

جدول(4-2) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر جنسیت……. 45

جدول(4-3) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر سن……….. 46

جدول(4-4) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر اندازه تحصیلات     .47

جدول(4-5) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر وضعیت تأهل        48

جدول(4-6) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر درآمد……… 49

جدول(4-7) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر وضعیت استخدام50

جدول(4-8) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر سابقه کار… 51

جدول(4-9) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر محل کار (بخش)                       52

جدول(4-10) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر شیفت کاری        53

جدول(4-11) آزمون لوین برای تساوی واریانس های گروه های متغیر سن………………. 54

جدول(4-12) آزمون t برای تساوی بین میانگین های گروه های متغیر جنسیت………….. 55

جدول(4-13) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر سن………………… 56

جدول(4-14) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های گروه های متغیر سن……….. 56

جدول(4-15) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر تحصیلات……….. 57

جدول(4-16) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر تأهل………………. 57

جدول(4-17) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر درآمد…………….. 58

جدول(4-18) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر وضعیت استخدام…………….. 58

جدول(4-19) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های طبقه های متغیر وضعیت استخدام.59

جدول(4-20) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر سابقه کار………………………. 60

جدول(4-21) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های طبقه های متغیر سابقه کار… 61

جدول(4-22) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر محل کار (بخش)……………. 62

جدول(4-23) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های طبقه های متغیرمحل کار(بخش).63

جدول(4-24) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر شیفت کاری…………………… 64

فهرست نمودارها

نمودار(4-1) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی جنسیت………….. 46

نمودار(4-2) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی سن………………. 47

نمودار(4-3) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی تحصیلات………. 48

نمودار(4-4) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی وضعیت تأهل…. 49

نمودار(4-5) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی درآمد……………. 50

نمودار(4-6) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی وضعیت استخدام……….. 51

نمودار(4-7) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی سابقه کار………. 52

نمودار(4-8) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی محل کار (بخش)……….. 53

نمودار(4-9) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی شیفت……………. 5

چکیده

زمینه. با در نظر داشتن حساسیت شغل پرستاری شناخت دغدغه های آنها در مسیر انتخاب شغل از ضروریات می باشد تا این عزیزان از مراحل شغلی خود و دغدغه های آن مطلع شوند و انتخاب آگاهانه تری انجام دهند.

هدف. هدف پژوهش حاضرمقایسه دغدغه های شغلی پرستاران در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ع.پ اصفهان در سال 1389 بود.

روش. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و روش نمونه گیری دسترس بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران و نمونه آماری براساس توان آزمون عبارت از 286 پرستار و بهیار شاغل در بیمارستانهای مذکوربود. . ابزار پژوهش پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر بود که در این پژوهش پایایی آن74/ محاسبه گردید. آزمونهای آماری عبارت بودند از t گروههای مستقل با حجم نابرابر، تحلیل وارایانس یک راهه، و آزمون تعقیبی شفه.

یافته ها. نتایج نشان دادند که دغدغه های شغلی بر اساس سن در مراحل اصلی بقا (001/0 P=) و نمره کلی (024/0 P=)؛ وضع استخدام در مرحله بقا (023/0 P=)؛سابقه کاردر مرحله ایجاد (02/0 P=)،بقا (01/0 P=) و نمره کلی (045/0 P=)؛ و سرانجام، بر اساس محل کار (بخش) در مرحله قطع همکاری(03/0 P=) معنادار شده‌اند.

بحث و نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین دغدغه پرستاران در متغییرسن و وضعیت استخدام از مراحل اصلی در مرحله بقا یعنی مرحله ای که فرد یا در شغلش تثبیت می گردد یا آن را تغییر می دهد که با بالا رفتن سن افراد به مرحله واقعی انتخاب خود می رسند همچنین متغییر سابقه کار در مراحل بقا و ایجاد ، که دغدغه در این مرحله به معنی آن می باشد که با افزایش سابقه کار افراد در شغل خود به ثبات بیشتری دست می یابند و و به واقعیت بیشتر توجه می کنند و به شغل علاقمند می شوندو سپس در شغل خود به ثبات می رسند و محل کار ( بخش) در مرحله قطع همکاری می باشد که به معنی آن می باشد که افراد با کار کردن در بخشهای مختلف دچار دغدغه های آن بخش شده و توانایی هایشان کاهش می یابد در نهایت به قطع همکاری یا بازنشستگی بیش از موعد می رسند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان تربت جام

1-1 مقدمه

انتخاب شغل تصمیمی‌می باشد ‌که اگر با شناخت و آگاهی کامل انجام گردد منجر به رضایت شغلی و آرامش بشر می گردد و اگر با ناآگاهی صورت گیرد چه بسا نگرانی و دغدغه‌هایی برای بشر چه در بعد شغل و چه ابعاد دیگر زندگی ایجاد کند. انسانها با کامل شدن، تصمیم‌های کاملتری نیز می‌گیرند و تصمیم شعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چه بسا شغلی که تا دیروز رضایت فرد را جلب کرده می باشد امروز مایه نگرانی و دغدغه او گردد و ناچار به تفکری راجع به نگرانی‌ها و یا حتی در صدد تغییرات شغلی برآید. پس تصمیم خود را بهبود بخشیده و نسبت به رفع دلواپسی‌های خود اقدا می‌‌موثر انجام می‌دهد.

انتخاب شغل یکی از مراحل زندگی می باشد که فرد در آن مفهو می‌‌را که از خویش دارد، نشان می‌دهد. اما به آن حد صریح و روشن نیست که قطعا بگوید: من چنین یا چنان شخصی هستم به همین طریق، ‌نگهداری و سازگاری شغلی برای یک فرد مبتدی عملی می باشد تا دریابد اولا شغل به او اجازه می‌دهد که نقشی را که مایل می باشد، اعمال کند. ثانیا نقشی که کار اجازه ایفای آن را می‌دهد آیا با مفهومی‌که او از خویشتن دارد مطابقت می‌نماید؟ آیا عناصر پیش بینی نشده در آن را می‌توان با خود متناسب کردو یا به نحوی اصلاح نمود که با وی متناسب گردد؟ و بالاخره روش آزمایش خویش در قبال واقعیت‌ها می باشد تا معلوم گردد فرد می‌تواند عملا با تصویری که از خویش دارد زندگی کند یا نه ؟ (هاپاک،ترجمه اردبیلی، 1349، ص124)

ماهیت هر شغل تحت تاثیر سطح اقتصادی- اجتماعی فرد،توانایی ذهنی، خصوصیات شخصیتی و فرصت‌های مناسب پیش آمده قرار دارند و اینها دست به دست هم محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی در اختیار فرد قرار می‌دهند. با این تفاصیل، به دست آوردن شغل برای هر کس فرایند توسعه و شکل گیری تصویر شخصی فرد از خود می باشد. بطوری که رضایت شغلی هر کس تا حدود زیادی بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه کار یا زندگی، خروجی‌های شخصیتی و ارزش‌های فرد را فراهم می‌آورند.

افرادی که خصوصیات حرفه ای خویش را می‌شناسند بیشتر احتمال دارد که از زندگی حرفه ای خود کسب رضایت کنند، ‌ سوپر که نظریه رشد حرفه ای او بیش از نظریه‌های دیگر مورد قبول مشاوران می باشد بر این فرض می باشد که انتخاب شغل کاربرد مفهوم خویشتن پنداری[1] یا درک فردی خویش می باشد. یعنی مردم مشاغلی را انتخاب می‌کنند که عقیده دارند به آ‌نها امکان می‌دهد تا آن چیز که که تصور می‌کنند هستند بشوند (سوپر، 1957، نقل از هیلی). خویشتن پنداری در نتیجه تاثیر متقابل ارث و محیط توسعه می‌یابد. خویشتن پنداری فرد منعکس کننده استعدادهای درونی و صفات خلقی اوست که از طریق تجارب وی در نقشهای مختلف و همانندی با مدل‌های متفاوت گسترش یافته می باشد. رشد و تکامل خویشتن پنداری جریانی مداوم می باشد. هرکس از مراحل سیر شغلی که توام با وظایف مخصوصی می‌باشند می‌گذرد و تجارب او با این وظایف حرفه ای خویشتن پنداری حرفه ای او را شکل می‌دهد. از آنجا که تصمیم گیری و انتخاب در سراسر زندگی حرفه ای رخ می‌دهد کوشش مستمر فرد بر این می باشد که این خویشتن پنداری حرفه ای گسترش یابنده را تکمیل نماید. (هیلی،ترجمه زندی پور، 1366).

به عقیده پارسونز[2] انتخاب شغل به عوامل بسیار وسیع و گسترده ای بستگی دارد که از بین آنها سه مرحله را می‌توان نام برد:

1-شناسایی کامل توانایی[3]‌ها، ‌استعداد[4]ها، ‌رغبت[5]‌ها و محدودیت[6]‌های فرد

2-شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی از عواملی که به موفقیت، ‌رضایت شغلی منجر می گردد.

3-ایجاد سازشی منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفقیت و رضایت شغلی بینجامد.(شفیع آبادی، 1386،ص 23)

عوامل زیر در طرح ریزی شغلی و حرفه ای مهم خاصی هستند:

  • توانایی ذهنی: ‌احراز هر شغل به اندازه معینی از رشد و توانایی ذهنی نیاز دارد.
  • استعداد: مشاغل مختلف به استعدادهای خاص و معینی نیاز دارند. برای استعداد تعاریف متعددی ارائه شده می باشد سوپر و کرایتز[7] (1962) عقیده دارند که کلمه توانایی را می‌توان به جای استعداد بکار برد. (شفیع آبادی، 1386،ص64)
  • رغبت: ‌عبارت از تحریکی احساساتی می باشد که با توجه و علاقه زیاد به چیزی توام باشد رغبت وقتی به وجود می‌آید که بشر به سمت چیزی گرایش داشته باشد وبه آن بیندیشد و از آن لذت ببرد. (شفیع آبادی، 1386،ص66)
  • شخصیت: ‌به نظر گیلفورد[8] (1959)، ‌ شخصیت هرفرد مجموعه ویژگی‌های یکتا و یگانه ای می باشد که مختص آن فرد می باشد. ( شفیع آبادی، 1386،ص 68)

عوامل محیطی، ‌عواملی نظیر فرهنگ، ‌خانواده و طبقه اجتماعی و وضع جغرافیایی در انتخاب شغل فرد موثر هستند (شفیع آبادی، 1375، ص69).

انتخاب شغل یک فرآیند پیچیده و مبهم می باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد و نیز با مشکلاتی همراه می باشد. هر فردی ممکن می باشد در هر کدام از مراحل انتخاب خود با مشکلاتی مواجه شده و نگرانی‌هایی داشته باشد.

هاپاک [9] (1957، به نقل از حسینی، 1371). حداقل 5 دلیل عمده را در انتخاب یک شغل دارای اهمیت می‌داند که عبارتند از:

1-انتخاب شغل در زندگی افراد تعیین کننده می باشد.

2- انتخاب شغل موفقیت یا شکست افراد در مراحل بعدی را باعث می گردد.

3-انتخاب یک شغل برای فرد لذت یا نفرت به همراه خواهد داشت (درصورت انتخاب درست، لذت و انتخاب نادرست، نفرت در پی خواهد داشت).

4-انتخاب شغل تک بعدی نیست و بر روی تمام جنبه‌های زندگی افراد تاثیر می‌گذارد.

5- چگونگی انتخاب شغل درجامعه ای که افراد آن از آزادی برخوردار هستند، اندازه بهره گیری آن جامعه از نیروی انسانیش را تعیین می کند.

پرستاری نظامی ‌بی نظیر در راستای ارتقاء سلامت می باشد که شامل ارائه خدمات بر مبنای دانش و مهارتهایی می باشد که برای دیگران فراهم می گردد. پرستاری حرفه ای پویا می باشد که حیطه اقدام آن به گونه مداوم در حال تحول می باشد شغلی با ماهیت انسانی و مقدس که هدف آن کمک و خدمت به بشریت می باشد از آنجا که هدف اصلی مشاوره شغلی تسهیل رشد حرفه ای و هدایت شغلی می باشد و با در نظر داشتن مسئولیت خطیر و سنگین این عزیزان، لزوم دانستن دغدغه ها و نگرانیهای آنها در راه مسیر رشد شغلشان ضروری به نظر می‌رسد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***