متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – گروه مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان:

تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

استاد راهنما:

دکتر کیومرث فرح بخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 14

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

تعاریف متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

نظریه ی تعیین گری شخصی………………………………………………………………………………………………………………… 18

نظریه ی ارزیابی شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 22

نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی ……………………………………………………………………………………………………………. 25

نظریه ی جهت گیری علی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

نظریه ی نیازهای بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………. 27

دیالکتیک ارگانیسمی……………………………………………………………………………………………………………………………. 28

نیازهای روانشناختی و انگیزش درونی…………………………………………………………………………………………………….. 30

درونی سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه……………………………………………………………………. 32

بافت های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

زمانی که نیازها ارضا نمی شوند……………………………………………………………………………………………………………… 39

سبک های انگیزشی معلم……………………………………………………………………………………………………………………… 41

ارتباط SDT با سایر نظریه ها………………………………………………………………………………………………………………. 43

نظریه ی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… 43

نظریه روانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

ترک تحصیل و عوامل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………………… 49

عوامل موثر بر افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… 49

عوامل فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………… 51

عوامل مربوط به همسالان……………………………………………………………………………………………………………………… 54

عوامل مربوط به مدرسه………………………………………………………………………………………………………………………… 55

عوامل مربوط به کار……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

عوامل مربوط به جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 59

مداخلات خود تعیین گری: پایه ریزی برای اتمام مدرسه…………………………………………………………………………… 59

مداخلات خود تعیین گری…………………………………………………………………………………………………………………….. 63

دستورالعمل حامی خود تعیین گری……………………………………………………………………………………………………….. 65

به کارگیری مهارت های خود مختاری برای اهداف دانش آموزان………………………………………………………………… 68

نمونه هایی از رفتارهای حامی استقلال معلم در کلاس های آموزشی………………………………………………………….. 68

پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………………………… 71

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 81

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تحلیل داده ها

الف: یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………… 86

یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

اختصار مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 106

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

الف) پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 136

ب) شاخص های برازش مدل پیشنهادی با بهره گیری از نرم افزار AMOS……………………………………………………. 145

ج) شاخص های برازش مدل با بهره گیری از نرم افزار LISREL………………………………………………………………….. 147

فهرست جداول

جدول 4-1: فراوانی و درصد نمرات ادراک طرفداری معلم از خود پیروی…………………………………… 86

جدول 4-2: فراوانی و درصد نمرات ارزش ادراک شده تحصیل…………………………………………………. 88

جدول 4-3: فراوانی و درصد نمرات شایستگی ادراک شده………………………………………………………… 89

جدول 4-4: فراوانی و درصد نمرات تصمیم به ادامه تحصیل…………………………………………………….. 91

جدول 4-5: فراوانی و درصد نمرات انگیزش تعیین شده…………………………………………………………… 92

جدول 4-6: فراوانی و درصد نمرات عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………. 94

جدول 4-7: نمرات همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………… 95

جدول4-8:تحلیل واریانس و مشخصه­های آماری­رگرسیون ارزش ادراک شده تحصیل…………….. 97

و ادراک طرفداری معلم از خود پیروی

جدول 4-9: ضرایب بتا و سطح معناداری ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک طرفداری ………… 97

معلم از خود پیروی

جدول 4-10: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، …… 98

ارزش ادراک شده و شایستگی ادراک شده.

جدول 4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، ارزش ادراک شده …….. 98

و شایستگی ادراک شده.

جدول 4-12: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، …… 99

عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.

جدول 4-13: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی………… 99

مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.

 

جدول 4-14 تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک طرفداری معلم……………….. 100

از خود پیروی

جدول 4-15: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک طرفداری معلم از خود پیروی……………………….. 100

جدول 4-16: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک طرفداری معلم از …………. 101

خود پیروی در ارتباط با انگیزش خود تعیین شده101

جدول 4-17: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک طرفداری معلم از خود پیروی در ارتباط……… 101

با انگیزش خود تعیین شده

جدول 4-18: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده،…….. 102

عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده.

جدول 4-19: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی………… 102

و شایستگی ادراک شده

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: نمرات ادراک طرفداری معلم از خود پیروی……………………………………………………………………………… 87

نمودار 4-2: نمرات ارزش ادراک شده تحصیلی………………………………………………………………………………………… 88

نمودار 4-3: نمرات شایستگی ادراک شده……………………………………………………………………………………………….. 90

نمودار 4-4: نمرات تصمیم به ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………….. 91

نمودار 4-5: نمرات انگیزش خود تعیین شده…………………………………………………………………………………………… 93

نمودار 4-6: نمرات عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………. 94

فهرست شکل ها

شکل 1-1:مدل پیشنهادی از روابط میان ادراک طرفداری معلم از خود پیروی، انگیزش خود تعیین شده، شایستگی

ادراک شده، عملکرد تحصیلی، ارزش ادراک شده تحصیل و تصمیم به ادامه تحصیل……………………………………. 11

شکل 1-2: مدل پیشنهادی از روابط میان ادراک طرفداری معلم از خود پیروی، انگیزش خود تعیین شده، شایستگی

ادراک شده، عملکرد تحصیلی و تصمیم به ادامه تحصیل………………………………………………………………………….. 13

شکل 2-1: پیوستار تعیین گری شخصی………………………………………………………………………………………………… 34

شکل 2-2: پیامدهای سطوح ادراک از چالش و مهارت ( از سانتراک، 2001)…………………………………………….. 47

شکل 4-1: مدل اصلاح شده………………………………………………………………………………………………………………….. 103

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای تصمیم دانش آموزان به ترک یا ادامه تحصیل از دبیرستان بر مبنای نظریه تعیین گری شخصی بر روی دانش آموزان روستایی پسر اول دبیرستان شهرستان اقلید می باشد. در پژوهش حاضر، نمونه ای 192 نفری از دانش آموزان پسر اول دبیرستان مورد مطالعه قرار گرفتند. این پژوهش متغیرهای انگیزشی که بیانگر قصد دانش آموزان به ادامه تحصیل یا ترک تحصیل بود را مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید و برای سنجش متغیرها از شش سازه مکنون – ادراک طرفداری معلم از خود پیروی، ارزش ادراک شده تحصیل، انگیزش خود تعیین شده، شایستگی ادراک شده، عملکرد تحصیلی و تصمیم به ادامه تحصیل بهره گیری گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار لیزرل و همچنین از روش رگرسیون چند متغیری برای تحلیل مسیر داده ها بهره گیری گردید.

تحلیل مسیر اطلاعات پرسشنامه ای نشان داد که طرفداری از خود مختاری توسط معلم و ارزش ادراک شده تحصیل در کلاس درس به گونه غیر مستقیم از طریق ارتباط با عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده باعث تمایل آنان به ادامه تحصیل می گردد.

مقدمه

در طول دهه‌ی گذشته مطالعه‌‌ی فرایندها و پویایی‌های انگیزشی توجه تجربی فزاینده‌ای را در حوزه‌ی روانشناسی به خود جلب کرده می باشد.این درحالی می باشد مطالعه‌های مختلف نشان داده‌اند که علاقه‌ی طبیعی کودکان به یادگیری و پرداختن به آن در طول سال‌های مدرسه کاهش پیدا می کند که اغلب نیز تاثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی آنها می‌گذارد. بعضی از پژوهشگران مدعی هستند که این وضع حداقل تا حدودی به علت روش معلمان و رویکرد مدرسه به فرایند یادگیری می باشد(مورفی[1] و الکساندر[2]، 2000؛ پینتریچ[3]، 2000). نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی (SDT)[4]‌،(دسی و رایان، 1985؛ رایان و دسی، b2000) یکی از نظریه‌هایی می باشد که می‌تواند به ما در روشن ساختن این موضوع که چگونه محیط مدرسه و سبک انگیزشی معلمان، نمره و انگیزش کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمک کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر با نوزاد – یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی

SDT فرض می کند که همه‌ی انسانها به دنبال برآورده ساختن سه نیاز بنیادی خود هستند که اساس ماهیت و کیفیت درگیر شدن[5] را در هر حیطه تشکیل می‌دهند (دسی و رایان، 1985). این نیازها عبارتند از : نیاز به خود پیروی[6] که تمایل افراد به درگیر شدن در فعالیت‌ها به انتخاب خود و منشاء رفتار خود بودن را نشان می‌دهد (دوچارمز[7]، 1968؛ دسی و رایان، 1985).

نیاز به وابستگی[8] که شامل احساس پیوند با دیگران، یا احساس تعلق داشتن به محیط اجتماعی می باشد (بامیستر[9] و لییری[10]، 1995؛ دسی و رایان، 1985). و نیاز به شایستگی[11] که به تمایل افراد برای تعامل تاثیر گذار با محیط، و تجربه‌ی احساس موثر بودن در ایجاد نتایج دلخواه و جلوگیری از رویدادهای ناخواسته تصریح دارد (دسی و رایان، 1985؛ ادموندز[12]، نتومانیس[13] و ال. دودا[14]، 2008).

به گونه سنتی پژوهشگران SDT بیشتر به مطالعه کیفیت انگیزش یادگیرندگان علاقه‌مند بوده‌اند. کیفیت انگیزش[15] به نوع انگیزش زیربنایی رفتار یادگیری تصریح می کند، که می‌توان آن را از کمیت، مقدار یا سطح انگیزش که یادگیرندگان برای یک فعالیت یادگیری مشخص نشان می‌دهند، متمایز ساخت (رایان و دسی،b 2000؛ ون‌استینکیست[16]، لنز[17]).

در رویکردی به انگیزش که در آموزش و پرورش مفید نشان داده می باشد اظهار می گردد که رفتار می تواند به صورت درونی یا به صورت بیرونی برانگیخته باشد (دسی و رایان، 1985). انگیزش درونی[18] با مشارکت جستن در یک فعالیت به خاطر لذت ذاتی آن سر و کار دارد (رایان و دسی، 2000).

انگیزش بیرونی[19] زمانی می باشد که فرد برای به دست آوردن بازده‌هایی که از خود فعالیت جدا هستند در آن درگیر می گردد (رایان و دسی، 2000).

انگیزش بیرونی را می‌توان در چهار انگیزه‌ی مشخص از هم متمایز نمود. این انگیزه‌ها شامل “تنظیم بیرونی[20]“، ” تنظیم درون فکنی شده[21]“،” تنظیم هویت یافته[22]” و ” تنظیم یکپارچه[23]” می باشد (دسی، رایان، 1985؛ رایان و کانل، 1989).

کم خود پیروترین شکل انگیزش بیرونی در تنظیم بیرونی می باشد یعنی زمانی که فرد برای بدست آوردن پاداشهای بیرونی یا برای اجتناب از تنبیه در فعالیتی درگیر می گردد (دسی و رایان، 1985).

در تنظیم درون فکنی شده افراد به علت فشار درونی، احساس گناه یا شرم به یک فعالیت مشغول می شوند (رایان و دسی، 2000).

تنظیم هویت یافته زمانی دیده می شوند که افراد به این دلیل در یک فعالیت شرکت می‌کنند که مشارکت در آن را برای رشد شخصی خود با اهمیت می‌دانند. در این نوع تنظیم از آنجایی که به فعالیت بها داده می گردد رفتار بواسطه انتخاب انجام می‌گیرد و خود تعیین شده می باشد. تنظیم یکپارچه زمانی رخ می‌دهند که تنظیم هویت یافته به گونه کامل با خود[24] تلفیق گشته‌اند و با سایر ارزشها و نیازهای فرد متناسب شده‌اند. تحت تنظیم یکپارچه، رفتار نیز بواسطه‌ی انتخاب و به این دلیل انجام می‌گیرد که با سایر جنبه‌های خود نظیر نیازها و ارزش‌های فرد متناسب می باشد (ون‌استینکیست، لنز و دسی، 2006).

دسی ورایان (1985) مفهوم انگیزشی سومی را پیش کشیدند که برای ارایه ی تبیین کامل تر انگیزش آدمی ضروری می باشد. این مفهوم ناانگیختگی[25] می باشد که به حالت فقدان هر گونه در نظر داشتن درگیری در رفتار مورد نظر تصریح دارد.

پژوهش‌های SDT همچنین بر محیط بین فردی و اثرات آن بر انگیزش خود پیرو و کنترل شده نیز توجه داشته‌اند. بافت‌های اجتماعی (مثل جو کلاس درس) با در نظر داشتن میزانی که طرفداری کننده‌ی انگیزش خود پیروی یا کنترل کننده هستند، مشخص می شوند، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بافت‌های طرفداری کننده‌ی خود پیروی انگیزش خود پیرو را افزایش می‌دهند در حالی که بافت‌های کنترل کننده از انگیزش خود پیرو می‌کاهند و انگیزش کنترل شده را افزایش می‌دهند (برای مثال، دسی، اقراری[26]، پاتریک[27] و لئون[28]، 1994؛ گرولنیک[29] و رایان، 1987).

سطح انگیزش و شایستگی ادراک شده دانش آموزان می تواند تصمیم به ترک تحصیل و وضعیت بعدی آنها را پیش بینی کند. نظریه ی تعیین گری شخصی و پژوهش های انجام گرفته پیشنهاد می کنند که با تشویق شایستگی ادراک شده و تعیین گری شخصی دانش آموزان می توان آنها را به ادامه تحصیل ترغیب نمود (ایسن من، 2007). والرند، فورتییر و گوای (1997) عقیده دارند انگیزش، و به ویژه انگیزش خود تعیین شده، متغیر کلیدی در پیش بینی ترک تحصیل از دبیرستان می باشد، به علاوه بافت های اجتماعی نیز تأثیر بنیادی را در فرایند ترک تحصیل بازی می کند.

انگیزش یکی از نیرومند ترین تعیین کننده های موفقیت یا شکست دانش آموزان در مدرسه می باشد (رایان و کانل، 1989). یک عامل شناخته شده در متون انگیزشی تفاوت های بالقوه ی موجود در روابط میان متغیرهای آموزشی در مناطق روستایی و شهری می باشد. برای مثال محققان اندکی به مطالعه این موضوع پرداخته اند که مدل های انگیزش تحصیلی دانش آموزان روستایی چگونه از مدل هایی که برای دانش آموزان مناطق شهری تدوین و آزمون شده اند تفاوت پیدا می کنند (هاردر و همکاران، 2003).

علی رغم نیازهای ویژه ی مدارس روستایی و شرایط اختصاصی آنها، مدارس روستایی گروههای هستند که در متون پژوهشی کمتر به آنها پرداخته شده می باشد (گاندارا[30]، گوتیرز[31] و اُهارا[32]، 2001). تنها کمتر از شش درصد از پژوهش ها بر روی نمونه های روستایی انجام گرفته اند (هاردر و سالیوان[33]، 2006). روستاها
می توانند منجر به انزوای اجتماعی گردند و بر روی نتایج مرتبط با تحصیل و یادگیری تاثیر بگذارد (هاردر، 2007) با این حال تعمیم نتایج پژوهش های غیر روستایی به محیط های روستایی صورت گرفته می باشد بی آنکه تناسب آنها تایید شده باشد (کولدارسی[34] و کب[35]، 1996).

علی رغم این نادیده انگاشتن نسبی، تحقیقات روستایی مهم هستند زیرا مدارس روستایی اغلب با محدودیت های منابع اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند از این رو دانش آموزان روستایی را در معرض خطر برای انگیزش کم و فقدان موفقیت تحصیلی قرار می دهد (هاردر و ریو، 2003).
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 162

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***