متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

مطالعه اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

استاد راهنما :

دکتر سید احمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1- مقدمه.. 1

1-2- اظهار مساله:.. 2

1-3- اهداف پژوهش:.. 3

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش:.. 3

1-5- فرضیه های پژوهش:.. 4

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش:.. 4

1-6-1- کیفیت روابط زناشویی:.. 4

1-6-2- غنیسازی روابط زناشویی:.. 5

1-6-3- توافق زناشویی:.. 5

1-6-4- رضایت زناشویی:.. 6

1-6-5- انسجام زناشویی:.. 6

فصل دوم ادبیات پژوهش.. 7

2-1- مقدمه.. 7

2-2- کیفیت روابط زناشویی.. 7

2-2-1- رضایتمندی زناشویی.. 8

2-2-2- سازگاری زناشویی.. 8

2-2-3- تعریف کیفیت زناشویی.. 9

2-2-3-  نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی.. 10

2-2-3-1-  نظریه لیوایز و اسپنیر.. 10

2-2-3- 2-  نظریه مارکس.. 11

2-2-3-2-1- ترکیب رمانتیک.. 13

2-2-3-2-2- ترکیب وابستگی- فاصله ای.. 13

2-2-3-2-3- ترکیب جدایی.. 14

2-2-3-2-4- ترکیب همبستگی متعادل.. 14

2-2-4- ارتباط کیفیت روابط زناشویی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده:.. 15

2-3- رویکردها و برنامه های پیشگیری.. 17

2-3-1- مدل مربوط به انجمن غنی سازی ازدواج (A. C. M. E).. 20

2-3-1-1- ویژگی ها.. 21

2-3-1-2- ساختار برنامه.. 22

2-3-1-3- اهداف.. 22

2-3-1-4- مهارت ها.. 22

2-3-2- رویکرد ارتباط زوج (C. C).. 23

2-3-2-1- کیفیت برنامه ارتباط زوج.. 23

2-3-2-2- اهداف برنامه.. 24

2-3-3- برنامه کاربردی عملی مهارت های مربوط به ارتباط صمیمانه(P. A. I. R. S)   27

2-3-3-1- اهداف برنامه.. 27

2-3-3-2- چهارچوب عملی.. 29

2-3-4- برنامه پیشگیری و تقویت ارتباط (P. R. E. P).. 30

2-3-5- مدل رفتاری – ارتباطی.. 33

2-3-5-1- جنبه های پیشگیری مدل رفتاری- ارتباطی.. 34

2-4- غنی سازی روابط(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش).. 36

2-4-1- تاریخچه غنی سازی روابط.. 36

2-4-2- پایه های نظری.. 37

2-4-3- شیوه های مداخله.. 39

2-4-4- ترکیب و چارت زمانی برنامه های R. E.. 44

2-4-5- قالبهای زمانی جلسات R. E.. 44

2-4-6- سبک های درمان  R. E:.. 45

2-4-7- روش های مداخله.. 46

2-4-8- توالی موضوع در R.E.. 47

2-4-9- تأثیر رهبر در جلسات  R. E.. 47

2-4-10- پاسخ یا واکنش های خاص رهبر یا درمانگر.. 48

2-4-10-1- شدن(تبدیل شدن).. 48

2-4-10-2-  مشکل گشایی.. 49

2-4-10-3- شستشو دادن.. 49

2-5- پیشینه پژوهش.. 51

2-5-1- پیشینه پژوهش در ایران.. 51

2-5-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور.. 52

2-6- جمع بندی.. 56

فصل سوم روش پژوهش.. 57

3-1- مقدمه.. 57

3-2- روش پژوهش.. 57

3-3- جامعه آماری.. 58

3-4- نمونه‌ی پژوهش و روش نمونه‌گیری.. 58

3-5- ابزار پژوهش:.. 60

3-5-1- پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS):.. 60

3-5-1- مقیاس شادمانی زناشویی(MHS):.. 63

3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ(ENRICH):.. 66

3-6- شیوه‌ی اجرای متغیر مستقل:.. 71

3-7- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:.. 72

فصل چهارم یافته های پژوهش.. 73

4-1- مقدمه.. 73

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش.. 73

4-2-1- فرضیه اول:.. 73

4-2-2- فرضیه دوم:.. 76

4-2-3- فرضیه سوم:.. 77

4-2-4- فرضیه چهارم:.. 79

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 84

5-1- مروری بر یافته های پژوهش.. 84

5-2- بحث:.. 84

5-3- اعتبار پژوهش:.. 87

5-4- محدودیتهای پژوهش:.. 90

5-5- پیشنهادات پژوهشی:.. 90

5-6- پیشنهادهای کاربردی:.. 90

مقیاس شادمانی زناشویی(MHS).. 91

پیوست2.. 92

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH).. 92

پیوست3.. 96

فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی(RDAS).. 96

پیوست 4.. 98

پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای جمعیت شناختی.. 98

پیوست5.. 99

فرمت جلسات غنی سازی روابط زناشویی.. 99

کاربرگها.. 112

منابع و مآخذ.. 119

 

فهرست شکل­ها

شکل(1-2). ترکیب رمانتیک.. 14

شکل(2-2). ترکیب وابستگی.. 14

شکل(2-3). ترکیب جدایی.. 15

شکل(2-4). ترکیب همبستگی متعادل.. 16

شکل(2-5). مدل ارتباطی معضلات اقتصادی با کیفیت و ثبات زناشویی   18

شکل(2-6). طیف درمان تا غنی­سازی.. 22

شکل (2-7). چگونه یک ازدواج میمیرد.. 32

شکل(8-2). مهارت های R. E.. 43

شکل (3-1). مدل و ضرایب مسیر استاندارد پرسشنامه سازگاری زناشویی   63

شکل(3-2).مقادیر T  سوبل برای بارهای عاملی پرسشنامه سازگاری زناشویی   64

شکل(3-3). مدل و ضرایب مسیر استاندارد پرسشنامه شادکامی زناشویی   66

شکل(3-4). مقادیر T سوبل برای بارهای عاملی پرسشنامه شادکامی زناشویی   67

شکل(3-5). مدل مفهومی تصحیح شده و ضرایب مسیر استاندارد.. 70

شکل(3-6). مقادیرT سوبل برای مسیرهای مدل‌ مفهومی………70
فهرست جدول­ها

جدول(3-1). دیاگرام طرح پژوهش.. 58

جدول(3-2). طریقه حضور و افت تعداد افراد نمونه.. 59

جدول(3-3). تعداد مردان و زنان در گروه آزمایش و گواه.. 59

جدول(3-4). وضعیت تحصیلات گروه آزمایش و گواه.. 60

جدول(3-5).تعداد فرزندان نمونه.. 60

جدول(3-6).میانگین و انحراف استاندارد سن نمونه پژوهش.. 60

جدول(3-7).میانگین و انحراف استاندارد اندازه درآمد نمونه پژوهش   61

جدول(3-8). میانگین و انحراف استاندارد طول مدت ازدواج نمونه پژوهش   61

جدول(3-9). میانگین،  انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات عاملهای پرسشنامه سازگاری زناشویی.. 62

جدول (3-10). نتایج برازش مدل عاملی تاییدی پرسشنامه سازگاری زناشویی   63

جدول(3-11). میانگین،  انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات پرسشنامه شادمانی زناشویی.. 65

جدول(3-12). نتایج برازش مدل عاملی تاییدی پرسشنامه شادمانی زناشویی   66

جدول(3-13). ماتریس همبستگی نمرات رضایتمندی زناشویی، شادمانی زناشویی و سازگاری زناشویی.. 68

جدول (3-14). نتایج برازش مدل مفهومی کامل.. 68

جدول(3-15). نتایج برازش مدل مفهومی تصحیح شده.. 69

جدول(3-16). تبیین جلسات.. 72

جدول (4-1). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها را در پرسشنامه سازگاری زناشویی(نمره کل).. 74

جدول(4-2). نتایج آزمون لوین.. 75

جدول(4-3). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمره کل گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون.. 75

جدول(4-4). میانگین و انحراف استاندارد نمرات عامل توافق پرسشنامه سازگاری زناشویی.. 76

جدول(4-5). نتایج آزمون لوین.. 76

جدول(4-5). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه اندازه توافق در مرحله پس آزمون.. 77

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:پیش بینی رضایت زناشویی براساس خودکار آمدی و خلاقیت در میان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

جدول(4-6).  میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت در مرحله پیش آزمون و پس آزمون.. 78

جدول(4-7) . نتایج آزمون لوین.. 78

جدول (4-8). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه اندازه رضایت در مرحله پس آزمون.. 79

جدول(4-9). میانگین و انحراف استاندارد نمرات انسجام در مرحله پیش آزمون و پس آزمون.. 80

جدول(4-10). نتایج آزمون لوین.. 80

جدول(4-11). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه انسجام گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون.. 81

جدول(4-12). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مرحله پیگیری   82

جدول(4-13). نتایج آزمون لوین.. 82

جدول(4-14). نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره(آزمون لامبدای ویلکس)   83

جدول(4-15). تاثیر غنی سازی بر کیفیت روابط در مرحله پیگیری.. 84

 

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین تاثیر غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود . به مقصود اجرای پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمایش(20 نفر) و گواه(16 نفر) به گونه تصادفی جایگزین شدند. متغیر مستقل غنی سازی روابط بود که در 8 جلسه بر روی  گروه آزمایش انجام گردید و در گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی(RDAS؛ باسبی، کران، لارسن و کریستنسن، 1995) بود.  روایی پرسشنامه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی و مدل­یابی معادلات ساختاری مطالعه وتایید گردید.  فرضیه‌های پژوهش عبارت بود از:

1- غنی سازی روابط بر کیفیت روابط زناشویی موثر می باشد.

2- غنی سازی روابط بر  ابعاد کیفیت روابط زناشویی شامل توافق زناشویی، رضایت زناشویی و انسجام زناشویی موثر می باشد.

نتایج پژوهش با بهره گیری از  آزمون تحلیل  کواریانس نشان داد که که غنی سازی روابط بر بهبود نمره کل کیفیت زناشویی زوجین (05/0>P ) و ابعاد آن شامل توافق زناشویی(01/0>P ) ، رضایت زناشویی(01/0>P )  و انسجام زناشویی(01/0>P ) موثر بوده می باشد. نتایج پیگیری پس از یک ماه نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه در اندازه کیفیت روابط زناشویی و ابعاد آن تفاوت هست(001/0>P )  و تاثیر غنی سازی بعد از یک ماه باقی مانده می باشد.

1-1- مقدمه

خانواده اولین، مهمتربن و والاترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری می باشد که زمینه تکوین، رشد و شکوفایی عاطفی و اجتماعی اعضای خود را فراهم می­کند و ازدواج حساس­ترین تعهد عاطفی می باشد که بشر برای برخورداری از آرامش روانی و  روابط گرم و صمیمی آن را می­پذیرد. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که مسائل و معضلات خانوادگی روز به روز در کشورمان در حال افزایش یافتن می باشد وکیفیت روابط زناشویی افت پیدا می­کند. افزایش طلاق و کشمکش­های خانوادگی نه تنها اساس خانواده­ها را تهدید می­کند، بلکه تهدیدی جدی برای جامعه و نظام­های اجتماعی می­باشد. زیرا که تربیت نسلی سالم و برخوردار از سلامت روان که بتواند آینده جامعه را بر دوش بکشد، در محیطی که آرامش و امنیت در آن کم باشد، میسر نمی­گردد. درکشور ما زوجها معضلات شدید و فراگیری را در حین برقراری ارتباط و حفظ آن تجربه می­کنند. در واقع مشکل درماندگی زناشویی بیش از هر مقوله دیگری سبب مراجعه برای دریافت خدمات مشاوره­ای و بهداشت روانی می­گردد(فقیرپور، 1383). این عوامل نشانگر کیفیت روابط زناشویی پایین و اشکال در مهارت­های زناشویی می باشد.

بسیاری از این­گونه معضلات زناشویی به صورتی پنهان در بستر خانواده ادامه می­یابند و موجودیت خانواده را مورد حمله قرار می­دهند. در چنین خانواده­هایی زوجها از رضایتمندی برخوردار نیستند و به دلیل قبح طلاق از نظر شرعی و اجتماعی خود را مجبور به زندگی در شرایط عدم رضایت می­دانند و تدریجاً اندوه و درماندگی بر زندگی آنها مستولی می­گردد و در بعضی موردها طلاق پنهان یا طلاق عاطفی رخ می­دهد. پیامد این گونه زندگی کردن ممکن می باشد به صورت معضلات روانی-فیزیولوژیکی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و غیره بروز کند. طبیعتاً آسیب­های اجتماعی همچون اعتیاد، بزهکاری و روسپیگری نیز مستقیم یا غیرمستقیم با این مسائل ارتباط پیدا می­کنند. کیفیت روابط زناشویی پایین و عدم رضایتمندی زناشویی و درماندگی ناشی از فشارهای زندگی زناشویی ضمن اینکه زن و شوهر را در معرض این­گونه آسیب­ها قرار می­دهد، باعث ایجاد محیط ناامنی می­گردد که در آن زمینه لازم برای رشد مناسب فرزندان فراهم نیست.

مسائل فوق­الذکر اهمیت آموزش و پیشگیری را روشن می­کند. جامعه­ی ما از نداشتن یک برنامه منظم و الگوی کارامد برای آموزش زوجها رنج می­برد. هرچند طی سالهای متمادی آموزش خانواده به صورت­های مختلف انجام گرفته، اما این آموزشها بیشتر به انتقال اطلاعات و دانش پرداخته و در سطح توجه و رفتار کمتر مداخله نموده می باشد. در این پژوهش ضمن معرفی رویکردی جدید در زمینه آموزش مهارت­های زناشویی، اندازه اثربخشی این رویکرد در ارتقای سطح توجه  و رفتار زوج­ها و در ارتقای کیفیت روابط زناشویی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 147

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***