متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

گروه مشاوره

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل
شهرستان نجف‌آباد

استاد راهنما :

دکتر سیداحمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………….. 1

1-1- اظهار مسئله………………………………. 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-3 – اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-4- فرضیه‌های پژوهش…………………………… 6

1-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………. 6

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه……………………………………….. 8

2-1- گفتار اول: تعهد زناشویی…………………… 8

2-1-1- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی………………. 8

2-1-2- ابعاد تعهد زناشویی……………………… 11

2-1-2-1- تعهد شخصی……………………………. 11

2-1-2-2- تعهد اخلاقی…………………………… 12

2-1-2-3- تعهد ساختاری…………………………. 13

2-1-3- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی….. 13

2-1-4- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی……. 15

2-1-4-1- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی    15

2-1-4-1-1- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت………………. 15

2-1-4-1-2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ…………… 16

2-1-5- تأثیر کاربردی تعهد زناشویی………………… 18

2-2- گفتار دوم: تاب‌آوری……………………….. 20

2-2-1- تعریف تاب‌آوری………………………….. 20

2-2-2- الگوهای تاب‌آوری………………………… 24

2-2-2-1- الگوی بلاک و بلاک………………………. 24

2-2-2-2- الگوی مک کابین و همکاران………………. 255

2-2-2-2-1- ارزیابی انطباقی…………………….. 26

2-2-2-2-2- تجارب جبرانی……………………….. 26

2-2-2-2-3- طرفداری اجتماعی………………………. 27

2-2-3- سرسختی روان شناختی……………………… 27

2-2-4- تاب‌آوری در خانواده……………………… 29

2-2-4-1- تعریف تاب‌آوری خانوادگی………………… 29

2-2-4-2- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده………. 30

2-2-4-3- مراحل تاب‌آوری خانواده…………………. 30

2-3- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج…………………. 33

2-3-1- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری…………….. 33

2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط……………………. 35

2-3-2-1- تاریخچه غنی‌سازی روابط…………………. 35

2-3-2-2- پایه‌های نظری…………………………. 36

2-3-2-3- شیوه‌های مداخله……………………….. 37

2-3-2-4- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE 42

2-3-2-5- روشهای درمان RE………………………. 42

2-3-2-6- روشهای مداخله………………………… 43

2-3-2-7- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر……………. 44

2-3-2-7-1- تبدیل شدن………………………….. 44

2-3-2-7-2- رفع مشکل…………………………… 44

2-3-2-7-3- شستشو دادن…………………………. 45

2-3-2-8- انتخاب برنامهRE………………………. 45

2-3-2-9- اهداف برنامهRE……………………….. 46

2-3-3- برنامه آماده‌سازی – غنی‌سازی اولسون………… 47

2-3-3-1- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون………… 47

2-3-3-2- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون    47

2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون…… 48

4- پیشینه‌ی پژوهشی…………………………… 49

2-4-1- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور……………………………………… 49

2-4-2- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از کشور………………………………………… 50

2-4-3- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور    51

2-4-4- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور    52

2-4-5- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور………………………………………… 53

2-4-6- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج کشور  55

2-4-7- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور……………………………………. 56

اختصار و جمع‌بندی ………………………………. 58

فصل سوم: روش‌پژوهش

مقدمه……………………………………….. 59

3-1- روش پژوهش……………………………….. 59

3-2- جامعه آماری……………………………… 60

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری…………………….. 60

3-4- ابزار پژوهش……………………………… 61

3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشویی (DCI)………………. 61

3-4-2- مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون…………….. 61

3-5- روش اجرای پژوهش …………………………. 62

3-6- اختصار محتوای جلسات آموزشی …………………. 62

3-7- روش آماری ………………………………. 63

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه……………………………………….. 64

4-1- یافته‌های توصیفی …………………………. 64

4-1-1- مطالعه استنباطی داده‌ها…………………… 68

4-1-2- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات……………. 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- اختصار طرح پژوهش…………………………… 77

5-2- بحث در یافته‌های پژوهش…………………….. 77

5-3- نتیجه‌گیری‌کلی…………………………….. 81

5-4- اعتبار پژوهش…………………………….. 82

5-5- محدودیت­های پژوهش…………………………. 82

5-6- پیشنهادات پژوهشی…………………………. 82

5-7- پیشنهادات کاربردی………………………… 83

پیوست 1……………………………………… 84

پیوست 2 …………………………………….. 94

پیوست 3……………………………………… 100

پیوست 4……………………………………… 101

منابع و مآخذ…………………………………. 103
فهرست شکل‌ها

شکل (2-1): فرایند تاب‌آوری در خانواده……………. 31

شکل (2-2): مهارتهای R. E ………………………. 41

شکل(4-1): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد زناشویی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………… 71

شکل (4-2): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد شخصی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………….. 72

شکل (4-3): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد اخلاقی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………… 73

شکل (4-4): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد ساختاری زنان در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………… 74

شکل (4-5): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تاب‌آوری زنان در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………….. 75
فهرست جدول‌ها

جدول (3-1): دیاگرام طرح پژوهش………………….. 59

جدول (3-2): فراوانی توزیع متغیر تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل   60

جدول (3-3): فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل 61

جدول (3-4): اختصار موضوع و دستور جلسات آموزشی……… 62

جدول (4-1): فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل 64

جدول (4-2): فراوانی توزیع متغیر تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل   65

جدول (4-3): نتایج مقایسه سن دو گروه کنترل و آزمایش.. 65

جدول (4-4): نتایج آزمون خی دو جهت سنجش فرض عدم تفاوت 65

جدول (4-5): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تاب‌آوری دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 66

جدول (4-6): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد زناشویی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون …………………… 66

جدول (4-7): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد شخصی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 67

جدول (4-8): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد اخلاقی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 67

جدول (4-9): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد ساختاری دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون …………………… 68

جدول (4-10): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه 68

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حقوق : خرید دین در معاملات بانکی

جدول (4-11): ضریب همبستگی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با تاب‌آوری وتعهد زناشویی و عاملهای آن…………………………………. 69

جدول (4-12): نتایج آزمون شاپیرو- ویلک در مورد نرمال بودن توزیع متغیرهای تاب‌آوری، تعهد شخصی، تعهد اخلاقی، تعهد ساختاری و تعهد زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………….. 70

جدول (4-13): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر اندازه تعهد زناشویی زنان نجف‌آباد در دو گروه کنترل و آزمایش…… 71

دول (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر اندازه تعهد شخصی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه کنترل و آزمایش   72

جدول (4-15): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر اندازه تعهد اخلاقی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه کنترل و آزمایش  73

جدول (4-16): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر اندازه تعهد ساختاری زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه کنترل و آزمایش 74

جدول (4-17): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی زوجین بر اندازه تاب‌آوری زنان نجف‌آباد در دو گروه کنترل و آزمایش…… 75

جدول (4-18): نتایج آزمون مان‌ویتنی‌یو در مورد تفاوت توزیع نمرات تاب‌آوری در دو گروه کنترل و آزمایش……………………… 76

جدول (4-19): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه 76

چکیده

این پژوهش به مطالعه تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل پرداخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان شهرستان نجف‌آباد بودند که از بین آنها 60 نفر بصورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) و مقیاس تاب‌آوری بود. پژوهش بصورت نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمایش و کنترل انجام پذیرفت. فرضیه پژوهش این بود که: آموزش غنی‌سازی ازدواج تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل شهرستان نجف‌آباد را افزایش می‌دهد. داده‌ها بصورت توصیفی و استنباطی و تحلیل کواریانس با بهره گیری از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش غنی‌سازی ازدواج تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل نجف آباد را افزایش داده می باشد (05/0p<).

مقدمه

ازدواج، ارتباط‌ای دوجانبه، پیچیده، ظریف و پویاست که از ویژگی‌های خاصی برخوردار می باشد و برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده می باشد. اگرچه در نخستین روزهای ازدواج، زوجین به یکدیگر احساس‌ تعهد همیشگی می‌نمایند. لیکن بعضی از زوجین به تدریج دچار تعارض می شوند (نوابی نژاد، 1380). تعهد زناشویی[1] به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن در هنگام غم و شادی، وقایع خوشایند ناخوشایند زندگی می باشد. تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم برپای قصد و نیت می باشد. زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسیده و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب می‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند گردید و نتیجه آن، بی‌وفایی خواهد بود (مک کارتی[2]؛ 1999، به نقل ازشاه‌سیاه، 1387). سطح پایین تعهد زناشویی منجر به عدم رضایت و طلاق می گردد. یکی از نشانه‌های خانواده سالم، احساس تعهد در قبال دیگر اعضای خانواده می باشد. در خانواده‌های متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده می‌کنند بلکه در رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می‌کوشند (هریس[3]، 2006).

تاب‌آوری[4] عبارت از توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز به رغم شرایط چالش‌انگیز و تهدید کننده می باشد (گارمزی وماستن[5]؛ 1991، به نقل از محمدی، 1384). تا ب‌آوری به عوامل و فرایند‌هایی اطلاق می گردد که خط سیر رشد را از رفتارهای خطرزا به رفتارهای مناسب و سالم می‌رساند و به رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می گردد (محمدی، 1384).

افراد تاب‌آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس‌زا را دارند (لتزرینگ[6]، 2005). هسته مرکزی سازه تاب‌آوری در این پیش فرض می باشد فطرتی زیست شناختی برای رشد و کمال در هر بشر هست و به گونه طبیعی و در شرایط معین می‌تواند عیان گردد (ورنر[7]، 1997).

نابسامانی در روابط زوجین با پیامدهای طولانی مدت جسمی و روانی همراه می باشد و نیاز به کار اصولی در این زمینه دارد یکی از پرکاربرد‌ترین برنامه‌ها در این زمینه برنامه‌ی غنی‌سازی ازدواج[8] می باشد. غنی‌سازی ازدواج رویکردی آموزشی می باشد که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، کوشش می کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلی و صمیمیت را تقویت نماید، و مهارتهای ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اولیا، 1387).
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 139

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***