متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‏ نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی

عنوان:

مطالعه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3-1- هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5.

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

2-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1-2- مروری بر طریقه تحوّل علم در ایران……………………………………………………………………. 8

2- 1-3- بهره گیری از روش‏های کمّی در حوزه کتابداری و اطلاع‏رسانی………………………… 9

2-1-3-1- کتاب‏سنجی …………………………………………………………………………………………… 10

2-1-3-2- کتابخانه‏سنجی ………………………………………………………………………………………. 10

2-1-3-3- اطلاع‏سنجی……………………………………………………………………………………………. 10

2-1-3-4- وب‏سنجی ………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-3-5- علم‏سنجی ……………………………………………………………………………………………… 12

2-1-3-5-1- تولید علم …………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3-5-2- زبان تولیدات علمی …………………………………………………………………… 12

2-1-3-5-3- نوع تولیدات علمی …………………………………………………………………… 12

2-1-3-5-4- استناد………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3-5-5- تحلیل استنادی…………………………………………………………………………….. 13

2-1-3-5-6- ضریب تأثیر…………………………………………………………………………………… 14

2-1-3-5-7- پراستنادترین نویسندگان……………………………………………………………… 14

2-1-3-5-8- پرکارترین نویسندگان…………………………………………………………………… 14

2-1-3-5-9- مشارکت علمی……………………………………………………………………………… 15

2-2- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. 16

2-2-2-1- تحقیقات انجام شده در سطح کشور……………………………………………………. 16

2-2-2-2- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی……………… 18

2-2-2-3- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی…………………………… 23

2-2-3- مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………… 24

2-2-4- جمع‏بندی………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 30

2-4-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-2- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 30

 

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 33

3-3- جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 33

3-4- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ……………………………………………………………………………………. 34

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………………… 34

 

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

4-2- طریقه تولید اطلاعات علمی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های 1985

تا 2009 بر اساس پایگاه وب‏آوساینس……………………………………………………………………………… 38

4-3- زبان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………………… 40

4-4- نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………………………………………. 41

4-5- پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی…………………………………………….. 42

4-6- سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………………… 44

4-7- اندازه اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………………….. 45

4-8- مجلات منتشرکننده تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ضریب تأثیر آنها ………………… 46

4-8-1- مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‏آوساینس………………………………………………………………………………………………………. 46

4-8-2- ضریب تأثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ……… 47

4-9- پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………………. 49

4-10- پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………. 52

4-11- اندازه مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی………………………………………………….. 54

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 56

5-2-1- سؤال اوّل پژوهش: طریقه تولید اطلاعات علمی نویسندگان دانشگاه

آزاد اسلامی در سال‏های 1985 تا 2009 بر اساس پایگاه وب‏‏آوساینس

چگونه می باشد؟……………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2-2- سؤال دوّم پژوهش: نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر

به کدام زبان تولیدات خود را در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985

تا 2009 منتشر کرده‏اند؟………………………………………………………………………………………………… 57

5-2-3- سؤال سوّم پژوهش تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 از نظر نوع

تولیدات چگونه می باشد؟……………………………………………………………………………………………………… 58

5-2-4- سؤال چهارم پژوهش: پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه

آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‌های 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟……… 59

5-2-5- سؤال پنجم پژوهش: تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در

مقایسه با کل تولیدات ایران در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های1985

تا 2009چه سهمی دارد؟………………………………………………………………………………………………… 60

5-2-6- سؤال ششم پژوهش اندازه اثربخشی مقالات نوشته شده

توسط نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس

در سال‎های 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟……………………………………………………………………. 60

5-2-7- سؤال هفتم پژوهش نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی، در

سال‎های 1985 تا 2009 تولیدات خود را بیشتر در کدام مجلات به چاپ

رسانده‏اند و ضریب تأثیر این مجلات چگونه می باشد؟………………………………………………………. 61

5-2-8- سؤال هشتم پژوهش پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟………………….. 62

5-2-9- سؤال نهم پژوهش پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های سال‎های 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟…… 62

5-2-10- سؤال دهم پژوهش اندازه مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟…………… 63

5-3- نتیجه‏گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 63

5-4- محدودیت‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 64

5-5- پیشنهادات برآمده از پژوهش……………………………………………………………………………………… 65

5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آینده …………………………………………………………………………. 65

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

 

پیوست

پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

 

فهرست جدول ها

جدول 4-1. تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک زبان …………………………………………. 40

جدول 4-2. نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………………. 41

جدول 4-3. سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران ……………………………… 44

جدول 4-4. اندازه اثربخشی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………………………… 45

جدول4-5. مجلات با بیش ترین شمار تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‏آوساینس ………………………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 4-6. ضریب تاثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………… 48

جدول 4-7. دسته‏بندی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فراوانی تولیدات ………….. 50

جدول 4-8. پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………….. 51

جدول 4-9 دسته‏بندی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فراوانی استناد ……………… 52

جدول 4-10. پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس …………. 53

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- طریقه رشد نمایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در طول

سال‏های 1989 تا 2009 ………………………………………………………………………………………………………….. 39

نمودار 4-2 – پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………… 43

نمودار 4-3- سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران ……………………………. 44

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق:اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

نمودار 4-4- اندازه اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………. 45

نمودار 4-5- وضعیّت مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………….. 54

چکیده

دانشگاه‏ها به عنوان یکی از مراکز عمده تولید اطلاعات علمی، تأثیر اساسی در رشد و توسعه هر کشور اعمال می کنند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی صورت گرفته می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش علم­سنجی انجام گرفت. یافته‏های پژوهش حاکی از آن می باشد که تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در 25 سال مورد مطالعه، به گونه متوسط از طریقه رشد صعودی برخوردار بوده می باشد. بیش‌تر تولیدات علمی به زبان انگلیسی و در قالب مقاله پژوهشی چاپ گردیده و حوزه‏ موضوعی فنی و مهندسی بیش‏ترین تولیدات علمی را در خود جای داده‏ می باشد. نتایج هم‌چنین نشان داد سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران به تدریج افزایش یافته و سال 2009 به بیش‏ترین مقدار رسیده می باشد. میانگین استناد به هر مدرک در دانشگاه آزاد اسلامی 39/2 مورد می‌باشد. مجله Applied Mathematics and Computation منتشرکننده بیش‏ترین تعداد از تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. هم‏چنین مجلات حوزه موضوعی ایمنی‏شناسی بالاترین میانگین ضریب تأثیر را در میان مجلات منشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارا می‏باشد. در میان نویسندگان مسئول از دانشگاه آزاد اسلامی، روستائیان به عنوان پرکارترین و فلاح‏باقرشیدایی به عنوان پراستنادترین تعیین شدند. مطالعه اندازه مشارکت نویسندگان نیز نشان داد که بیش‏ترین مشارکت مربوط به مدارک 3 نویسنده‏ای می‏باشد.

مقدمه

توان و ظرفیت علمی هر کشور، یکی از معیارهای ارزیابی توسعه پایدار آن کشور محسوب می‏گردد. ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیّت تولید اطلاعات علمی می باشد. اهمیّت تولید اطلاعات علمی و تأثیر آن در توسعه پایدار موجب شده می باشد که فعالیّتهای علمی- پژوهشی که به تولید اطلاعات علمی منجر می‎شوند، در چند دهه اخیر بیشتر مورد مطالعه و مطالعه قرار بگیرند.

در حال حاضر برای ارزیابی تولیدات علمی از روش‏های متعددی بهره گیری می‏گردد. یکی از این روش‏ها بهره گیری از شاخص‏های علم‏سنجی می باشد. علم‏سنجی به مطالعه ویژگی‏های اطلاعات علمی پرداخته و تولیدات علمی کشورها، سازمان‏ها و پژوهشگران را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‏دهد (امین پور، کبیری و ناجی، 1387).

از آنجا که بیش‌تر فعالیّت‏های پژوهشی، اغلب در قالب نشر علمی و در انواع مختلف مانند مقالات علمی منتشر می‏گردد، سنجش آن‏ها می‏تواند مبنایی مناسب برای شناخت وضعیّت تولید اطلاعات علمی محسوب گردد (داورپناه، 1381). البته سنجش تعداد مقالات علمی به عنوان شاخصی کمّی، به تنهایی برای این شناخت کافی نیست، بلکه استنادهای مرتبط با آن یا اثربخشی تولیدات نیز دارای اهمیّت می باشد (ستوده، 1383؛ کازرانی، 1387).

مانند سازمان‏هایی که پایه و اساس توسعه هر کشور محسوب شده و با پیشرفت خود، پیشرفت و توسعه پایدار کشور را تضمین می‏کنند مؤسسات علمی و پژوهشی هستند. از این رو ارزیابی تولیدات علمی آنها از اهمیّت خاصی برخوردار می‏باشد (ابراهیمی، 1386). در این بین دانشگاه‏ها به عنوان مهم‏ترین مراکز فعالیّت‏های پژوهشی و تولید علم، در توسعه علمی نقشی تعیین‏کننده دارند.

دانشگاه آزاد اسلامی یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی غیردولتی و غیرانتفاعی می باشد که از سال 1361 تأسیس شده می باشد. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه رو به توسعه که به گونه فراگیر در سراسر کشور فعّال می باشد در طی بیش از 28 سال فعالیّت خود، بیش از 3 میلیون و 700 هزار فارغ التحصیل، یک میلیون و 600 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هیأت علمی و 35 هزار پرسنل، بیش از 400 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی در فضایی متجاوز از 20 میلیون متر مربع فضای عمرانی، آموزشی، و رفاهی در سراسر کشور داشته می باشد (جاسبی، 1389). انتظار می‌رود دانشگاهی با این وسعت و سرعت رشد و توسعه، به لحاظ تولید علم نیز چنین وضعیّتی داشته باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر، تأثیر برجسته‌ای در فعالیّت‌های علمی و پژوهشی داشته می باشد و کوشش کرده می باشد تا همگام با سایر دانشگاه‌های کشور سهم خود را از تولیدات کشور افزایش دهد. بهره‌مندی از جایگاه شایسته در عرصه جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و ایجاد کرسی‌های نظریّه‌پردازی از فعالیّت‌های دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. ارتقای کیفیّت آموزشی، پژوهش محوری و بهره گیری از تمام ظرفیّت‌های موجود در راستای تحقّق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های این دانشگاه می باشد.

مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند وضعیّت کنونی این دانشگاه را مشخص نموده، و با تعیین نقاط قوّت و اشکال موجود در زمینه‌های تحقیقاتی و انجام فعالیّت‌های پژوهشی، مسئولان و برنامه‌ریزان دانشگاه را یاری نماید تا نسبت به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه‌های مختلف برای نیل به توسعه علمی اقدام نمایند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***