متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی

گرایش کودکان با نیازهای خاص

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و توجه صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

استاد راهنما:

دکتر مختار ملک‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1 مقدمه…………………………………….. 1

1-2 تبیین و اظهار مساله………………………….. 2

1-3 اهمیت و ارزش پژوهش………………………… 4

1-4 اهداف پژوهش………………………………. 6

1-4-1 اهداف اصلی……………………………… 6

1-4-2 اهداف اختصاصی…………………………… 6

1-5 فرضیه‌های پژوهش……………………………. 6

1-5-1 فرضیه‌های اصلی…………………………… 6

1-5-2 فرضیه‌های فرعی…………………………… 7

1-6 تعریف واژه‌ها و متغیرها…………………….. 7

1-6-1 تعاریف مفهومی…………………………… 7

1-6-2 تعاریف عملیاتی………………………….. 8

 

فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………. 9

2-2 نقص بینایی……………………………….. 9

2-2-1 اهمیت حس بینایی…………………………. 9

2-2-2 تعریف و طبقه‌بندی نقص بینایی………………. 10

2-2-3 علل نقص بینایی…………………………… 12

2-2-4 چگونگی برخورد فرد نابینا با نقص بینایی………. 13

2-2-5 نکات ضروری در آموزش نابینایان…………….. 14

2-3 تعریف مفهوم سازگاری اجتماعی………………… 15

2-4 توجه صمیمانه……………………………… 16

2-4-1 تعریف توجه……………………………… 16

2-4-2 ویژگی‌های توجه…………………………… 17

2-4-3 تفاوت توجه با ارزش، عقیده و علاقه………….. 18

2-4-4 شرایط عمده شکل‌گیری و تکوین توجه‌ها…………. 18

2-4-5 تعریف صمیمیت……………………………. 19

2-5 مهارتهای اجتماعی………………………….. 20

2-5-1 فرآیند ارتباط اجتماعی…………………….. 20

2-5-2 مفهوم مهارتهای اجتماعی…………………… 20

2-5-3 تعریف مهارت‌های اجتماعی…………………… 22

2-5-4 ویژگی‌های مهارتهای اجتماعی………………… 24

2-5-5 شش ویژگی عمده مهارتهای اجتماعی……………. 25

2-5-6 طبقه‌بندی مهارتهای اجتماعی از نظر کارکرد……. 26

2-5-7 فرایند‌های عاطفی و شناختی در مهارت اجتماعی….. 27

2-5-7-1 مهارت‌های اجتماعی مربوط به عواطف…………. 28

2-5-7-2 مهارت‌های مربوط به شناخت اجتماعی…………. 28

2-5-8 پیامد‌های مهارتهای اجتماعی………………… 29

2-6 مهارت‌های اجتماعی نابینایان…………………. 30

2-6-1 رشد اجتماعی در نابینایان…………………. 30

2-6-2 ویژگی‌های و محدودیت‌های روانشناختی کودکان نابینا 31

2-6-3 تأثیر اختلال بینایی در فرآیند‌های تحول روانی…. 35

2-6-4 خصوصیات افراد با ناتوانی اجتماعی………….. 38

2-6-5 سازگاری اجتماعی افراد دارای نقص بینایی و عوامل موثر بر آن    40

2-6-6 عوامل مؤثر در سازگاری نابینایان…………… 43

2-6-7 اهمیت مهارت‌های افراد آسیب دیده بینایی……… 45

2-7 شیوه‌های آموزش مهارتهای اجتماعی……………… 46

2-8 پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش……………….. 49

2-8-1 تحقیقات انجام شده پیرامون در خارج از کشور….. 49

2-8-2 تحقیقات انجام شده در ایران……………….. 51

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………. 54

3-2 طرح کلی پژوهش…………………………….. 54

3-3 جامعه آماری………………………………. 55

3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری……………. 55

3-5 ابزار اندازه‌گیری………………………….. 55

3-5-1 پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (فرم تجدبد نظر شده، 1953) 55

3-5-2 پرسشنامه توجه صمیمانه امیدون و همکاران (فرم تجدید نظر شده، 1983)  56

3-6 چگونگی اجرا………………………………… 57

3-7 ابزار تجزیه و تحلیل……………………….. 57

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه……………………………………. 58

4-2 تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش…………………. 59

4-2-1 پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات……………. 60

4-3 آمار استنباطی…………………………….. 61

4-3-1 پیش فرض تساوی واریانس‌ها………………….. 61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری

5-1 مقدمه……………………………………. 63

5-2 تبیین یافته‌های پژوهشی……………………… 63

5-3 محدودیت‌های پژوهش………………………….. 66

5-4 پیشنهادهای پژوهش………………………….. 66

5-5 پیشنهادات کاربردی…………………………. 67

پیوست 1- پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (فرم تجدید نظر شده، 1953)   68

پیوست 2- پرسشنامه اندازه‌گیری توجه صمیمانه امیدون و همکاران (فرم تجدیدنظر شده، 1983)…………………………………… 73

پیوست 3- بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی ………….. 76

منابع و مآخذ…………………………………. 80

فهرست جدول‌ها

جدول (4-1): میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس آزمون، خرده مقیاس‌های پرسشنامه سازگاری اجتماعی گروه‌های آزمایش و کنترل……………………………………………. 59

جدول (4-2): میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه توجه صمیمانه گروههای آزمایش و کنترل 60

جدول (4-3): نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات سازگاری اجتماعی در مددجویان دختر با نقص بینایی…… 60

جدول (4-4): نتایج آزمون شاپیرویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات توجه صمیمانه در مددجویان دختر با نقص بینایی………….. 61

جدول (4-5): نتایج آزمون لوین در پیش فرض تساوی واریانس نمرات خرده مقیاس‌های سازگاری اجتماعی………………………. 61

جدول (4-6): نتایج آزمون لوین در پیش فرض تساوی واریانس نمرات توجه صمیمانه در گروه‌های
آزمایش و کنترل………………………………. 61

جدول (4-7): نتایج تحلیل مانوا تأثیر عضویت گروهی بر سازگاری اجتماعی گروه آزمایش و کنترل درجه آزادی……………………… 62

جدول (4-8): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر توجه صمیمانه گروه آزمایش………………………………….. 62

 

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و توجه صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان بود. در این پژوهش طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و نمونه گیری در دسترس بهره گیری گردید و تعداد 26 نفر از مددجویان دختر مرکز فاطمه الزهرای اصفهان که در سازگاری اجتماعی و توجه صمیمانه نمره پایین کسب کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمایشی طی ده جلسه تحت آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت گروهی قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مانووا نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی نمرات سازگاری اجتماعی دختران با نقص بینایی در تمامی مولفه ها ( به استثنا مولفه مهارتهای اجتماعی ) افزایش داده می باشد .همچنین تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی نمرات توجه صمیمانه دختران با نقص بینایی را افزایش داده می باشد. پس، اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و توجه صمیمانه دختران با نقص بینایی تأیید گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مقابله ای افراد مبتلا به درد مزمن و افراد سالم

1-1 مقدمه

انسانها آفریده‌های اجتماعی اند که برای برآوردن نیازهای عاطفی، اجتماعی و زیستی خود به تعامل با دیگران نیاز دارند و تحت تأثیر نظام‌ها و فرهنگ‌های جامعه خود قرار می‌گیرند. از یک طرف، تعداد و پیچیدگی قواعدی که فرد بایستی برای تعامل با دیگران بداند بسیار زیاد می باشد و از طرف دیگر بایستی این قواعد را در تعامل اجتماعی خود، به روش صحیحی به کار ببرد.

اجتماعی شدن جریانی می باشد که در آن هنجارها، مهارت‌ها و انگیزه‌ها، طرز تلقی و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای تأثیر کنونی و آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته گردد. مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی می باشد که فرد را قادر می‌سازد با دیگران ارتباط مؤثر داشته و از عکس العمل‌های نامعقول اجتماعی اجتناب کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر ارتباط بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجیدکردن از دیگران، تشکر و قدردانی کردن، مثال‌هایی از این نوع رفتار می باشد (گرشام و الیوت[1]، 1990). نقص در مهارت اجتماعی مشکلی نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف در روابط اجتماعی فرد می باشد، که اغلب منجر به ناسازگاری و یا اختلالات روانی در فرد می گردد (کول و داج[2]، 1983؛ کوئن[3] و همکاران، 1973؛ پارکر[4] و آشر[5]، 1987). پس، شناخت و درمان افراد مبتلا به این نقص وظیفه مهم روانشناسان، مشاوران، و متخصصان تعلیم و تربیت می باشد. از آنجا که یکی از اقشار هر جامعه معلولین می‌باشند، پس در نظر داشتن مسایل مهارتهای اجتماعی آنها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد و مطالعه مهارت اجتماعی در معلولین مورد توجه محققان بوده می باشد. افراد معلول به دلیل نقایص جسمی و محرومیت‌های ناشی از آن اغلب قادر به ایجاد ارتباط اجتماعی و متقابل با همسالان و بزرگسالان نیستند و سازگاری عاطفی و اجتماعی آنان با دشواری رو به رو می باشد. این افراد معمولاً منزوی و گوشه‌گیر هستند و رفتارهای رشد نیافته و ضد اجتماعی و نامناسبی از خود بروز می‌دهند. نقص بینایی بیش از هر معلولیت دیگر ناتوانی به بار می‌آورد و تأثیر چشم‌ها در روابط اجتماعی مانند: صحبت کردن با دیگران، اظهار و درک احساسات خود و دیگران و بالاخره برقراری یک ارتباط خوب (کلامی و غیر کلامی) بر هیچ کس پوشیده نیست. یک فرد با نقص بینایی با بهره‌مندی از مهارتهای اجتماعی مانند همدلی، همکاری، شروع تعاملات، توانایی ابراز احساسات و تفکرات، درک سرنخ‌های اجتماعی میتواند تعاملات مثبت و موثرتری با سایرین مستقر کند در اینجاست که لزوم آموزش‌های مهارتهای اجتماعی به نابینایان در جهت افزایش کنش اجتماعی مطرح می گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***