متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی

با عنوان :  مطالعه رضایت مندی  کارشناسان شرکت توانیر از مسیر پیشرفت شغلی 

و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موسسه مطالعات و آموزش مدیریت 

وابسته به وزارت نیرو

پایان نامه :

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه منابع انسانی

موضوع :

مطالعه رضایت مندی  کارشناسان (بخش شغلی 30000) شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

مقدمـه

دانشمندان‌مدیریت درمورد سازمان تعاریف متعددی اما با مفهومی تقریباً شبیه به هم ارائه کرده‌اند. همین که چند نفر برای دست یافتن به هدفی مشترک باهم کاری را انجام دهند، شکلی ازسازمان به وجود می‌آید. به بیانی دیگر دراین نوع کارهای گروهی وظایف بایستی بین افراد تقسیم گردد وکارشان متناسب گردد وبین آنان ارتباط منطقی برقرارشود. درغیراینصورت دوباره کاری وتعقیب هدفهای انفرادی رسیدن به هدفهای مشترک را دشوار می کند. تقسیم کار، متناسب‌کردن مساعی افراد واستقرار ارتباطات مناسب درجهت نیل به هدفها، مهمترین فرآیند سازمان راتشکیل می دهد وبه محض پدیدآمدن فرآیند مزبور می‌توان ادعا نمود که تشکیلات به وجود آمده می باشد. پس وقتی ازسازمان صحبت می گردد، مقصود هم فرآیند سازمان می باشد وهم ساختار آن. به بیانی دیگر هرسازمان فرآیند وساختار مشخصی دارد.

تصریح به همه تعاریف سازمان ازحوصله این بحث خارج می باشد ولذا فقط به ذکر چند نمونه از این تعاریف اکتفا می گردد :

سازمان عبارت می باشد از دستـه بنـدی وگروه بنـدی افراد درقالبهای نظام یافتـه به گونـه ای که مساعی متناسب شده آنها دریک محیط متغیر به صورت وسیله ای برای نیل به هدفهای سازمانی درآید1.

برمبنای تعریف دیگر، سازمان عبارت می باشد ازفرآیندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین2.

می بینیم که تعریف اخیر از 5 عنصر تشکیل شده می باشد :

  • سازمان همیشه از افراد تشکیل می گردد.
  • این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند. به بیانی دیگر بین آنها روابط متقابل مستقر می باشد.
  • این روابط متقابل را می توان نظام بخشید.
  • کلیه‌افراد درسازمان دارای‌هدفهای‌مشخص هستندوبعضی ازاین هدفها درعملکردآنها اثرمی‌گذارد. هرفرد انتظار دارد که ازطریق همکاری درسازمان به هدفهای شخصی خود نیز نائل گردد.
  • این روابط متقابل‌همچنین نیل به هدفهای‌مشترک‌سازمانی را که ممکن می باشد باهدفهای شخصی کارکنان‌متفاوت باشد، میسرمی‌کند. به عبارت دیگراعضای سازمانها برای دست‌یافتن به هدفهای فردی، حصول هدفهای مشترک سازمانی را دنبال می‌کنند.

بادقیق‌شدن درتعریف اخیر ملاحظه می گردد که روی موضوع « روابط متقابل » بین افراد تأکیدخاص شده می باشد، به این معنی که سازمان‌چیزی غیر از روابط متقابل بین افراد نیست وساختارسازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها وسایر ویژگیهای سازمان می باشد منعکس می نماید.

در واقع بقاء عملکرد وتوسعه هرسازمان به وجود وکاربرد نیروهای انسانی کاردان وکارآمدش بستگی دارد، پس یکی از تکالیف اولیـه هرسازمـان جذب، نگهداری، بهسازی وکاربرد بهترین افراد ممکن برای انجام مشاغل گونـاگون درسطوح مختلف سازمـانی می بـاشد. انجام این تکلیف برعهده مدیریت منـابع انسانی سازمان می باشد.

جدیدترین نظریه دربـاره اداره انسـانی در دهـه 1980 تحت عنـوان مدیریت منابع انسانی واداره کارکنان مطرح‌شده می باشد. براساس این دیدگاه مدیریت منابع انسانی واداره کارکنان عبارت می باشد ازشناسایی اهمیت نیروی کار سـازمـان به عنـوان یک عنصر حیاتی درکسب اهداف سازمانی واستفاده چندگانه درفعالیتها و کارکردهای منابع انسانی به گونه ای که به گونه مؤثر ومنصفانه ای منافع فردی کارکنان، سازمان وجامعه را تضمین نماید3.

باتوجه به تعریف فوق می توان سه هدف زیر را مبنای کار سیستم مدیریت منابع انسانی قرارداد4.

  • تأمین نیروی انسانی لازم باحداقل هزینه.
  • تأمین هدفهای کارکنان ورفع احتیاجات مادی ومعنوی وجلب رضایت آنها.
  • تأمین هدفهای اجتماعی باتوجه به مسائل و رویدادهای محیط اجتماعی سازمان وپاسخ گویی به موقع به این معضلات ومسائل مربوط به آن.

به مقصود رسیدن به هدفهای فوق‌الذکر وظایف خاصی بایـد انجـام گیـرد. مجموعه وظایفی راکه بایستی در سیستم مدیریت‌نیروی انسانی هرسازمان به مرحله اقدام درآیندمی‌توان به دودسته‌کلی تحت‌عنوان وظایف مدیریت (طرح ریزی، سازماندهی، هدایت، برقراری ارتباط ، کنترل وارزیابی عملکرد) و وظایف اجرایی (عملیات استخدامی، آموزش وبهسازی، نگهداری نیروی انسانی وکاربرد) تقسیم نمود5.

مهمترین وظیفه مدیر پرسنل، طرح ریزی وبرنامه ریزی نیروی انسانی می باشد.

برنامه ریزی نیروی انسانی در دومرحله انجام می شود :

  • برآورد وتعیین احتیاجات
  • پیش بینی روشهای تأمین احتیاجات

بعد ازبرآورد منابع انسانی موردنیاز بایستی به پیش بینی وبرنامه ریزی برای تأمین احتیاجات سازمان پرداخت. برای تأمین منابع انسانی موردنیاز می توان به کارمندیابی در داخل یا خارج سازمان اقدام نمود. درتأمین احتیاجات نیروی انسانی ازطریق پرسنل موجود وبرنامه‌ریزی برای جابه‌جایی منظم ومؤثرکارکنان، موضوع برنامه‌ریزی دوران خدمت یا برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی مطرح می گردد. بدین معنی که « چگونه کارکنان واجد شرایط درسازمان راشناخته، آموزش داده وآماده ساخت تا بتوانند نیازهای سازمان را تأمین نمایند وپستهای خالی را پرکنند » طی برنامه آموزش وتوسعه کوشش می گردد تا برای شرکت کنندگان آگاهی علمی وتجربه عملی در زمینه های موردنظر ایجاد گردد، بینش وتفکر آنان نسبت به شغل وسازمان وسعت یابد، واعتماد به نفس وحس مسئولیت پذیری درآنان تقویت گردد تا نهایتاً برای تصدی مشاغل بالاتر از درون سازمان، ضمن رفع نیازهای پرسنلی درکارکنان این احساس را به وجودمی آورد که برای آنان آینده بهتری ازنظر شغلی هست ونتیجتاً انگیزه بیشتری را نسبت به کار ایجاد می کند6.

دراین پـایـان نامه کوشش می گردد که معضلات برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی در ارتباط با میـزان رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر مورد مطالعه قرارگیرد. برای مطالعه علمی معضلات برنامه ریزی دوران خدمت از روش علمی پژوهش پیروی شده می باشد. بدین ترتیب فصل اول پایان نامه به ارائه طرح پژوهش اختصاص یافته می باشد. دراین فصل تعریف موضوع پژوهش، اهمیت پژوهش، علت انتخاب موضوع، انگیزه وهدف پژوهش، مسأله پژوهش، مروری مختصر برمطالعات گذشته، فرضیه ها، قلمرو زمانی ومکانی، روش پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات، محدودیتها ومشکلات پژوهش وتعریف واژه ها واصطلاحات ارائه گردیده می باشد. درفصل دوم به مطالعه فرضیه ها ازدیدگاه تئوری پرداخته شده می باشد.

درفصل مزبورکلیاتی در ارتباط با مسیرپیشرفت شغلی (برنامه ریزی دوران خدمت) و برنامه‌ریزی دوران خدمت از دیدگاه سازمانی وفردی وهمچنین ارتباط برنامه ریزی دوران خدمت ومیزان رضایت ازکار مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد.

در ادامه درفصل سوم روش پژوهش یا به تعبیری به اظهار شیوه انجام مطالعه وتحقیق پرداخته شده می باشد و درفصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها و ارتباط آنان با فرضیه هـا مـورد بـررسی قرار می‌گیرد و درفصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می گردد.

چکیده :

موضـوع این پـایـان نامه مطالعه رضایت مندی کارشناسان بخش شغلی سی هزار شرکت توانیر از مسیر پیشرفت شغلی وارائه راهکارهایی جهت بهبود آن می باشد. برنامه ریزی دوران خدمت که زیرمجموعه‌ای از برنامه ریزی منابع انسانی می باشد، آثار ونتایج خوبی برای فرد وسازمان به همراه دارد.

زیرا فرد وسازمان در فرآیندی که برای انجام این نوع برنامه ریزی طی می گردد از لحاظ اهداف شغلی کوتاه مدت وبلند مدت آینده متناسب می شوند و درانجام اقداماتی که نتیجه آن کسب شرایط احراز لازم برای انتصاب در هر هدف شغلی می باشد به توافق می رسند.

بنـابراین انگیـزه و امیـد کارکنان افزایش یافته ومدیریت سازمان برای پرکردن پستهای خالی موردنیاز با معضلات کمتری روبرو می گردد. دراین پایان نامه آغاز اصول ومبانی نظری برنامه ریزی دوران خدمت تبیین وسپس کوشش می گردد به روش علمی معضلات برنامه ریزی دوران خدمت کارشناسان بخش شغلی 30000 درشرکت توانیر مورد شناسایی وبررسی قرار گیرد تا با رفع آن معضلات، زمینه لازم برای اجرای این برنامه ریزی در شرکت مذکور آماده گردد.

تعداد صفحه :162

قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید