متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

مطالعه کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
 چکیده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها بهره گیری از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با در نظر داشتن این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین اندازه کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای شکل گیری این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده می باشد. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به مقصود دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک بهره گیری و ضرایب موثر با در نظر داشتن شرایط مالی و اقتصادی ایران با بهره گیری از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده می باشد، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس بهره گیری شده می باشد. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ” در سه سال مورد مطالعه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد”.  
 مقدمه:
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، رشد فزاینده ای به اقتصاد بخشیده می باشد. رقابت روز افزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده می باشد، بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده می باشد. تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده می باشد. به همین خاطر سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی سرمایه آنها از بین خواهد رفت. یکی از راههای کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوی پیش بینی درمورد دورنمای کلی شرکت می باشد هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند مبنای تصمیم گیری صحیح تر قرار خواهند گرفت. بیور معتقد می باشد ” پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکانپذیر می باشد اما کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”. مهمترین ویژگی الگوهای پیش بینی ورشکستگی دقت آنها در تعیین روابط می باشد پس در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. الگوهای ورشکستگی هرکدام دارای نقاط قوت و اشکال خاص خود می باشند و گزینش یک الگو به ویژه برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده می باشد، به همین خاطر بهره گیری از مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعدیل شده در ایران می تواند به بهره گیری کنندگان برای آگاهی از وضعیت مالی آتی شرکتها کمک کنند.
1-1-مقدمه :
بیور معتقد می باشد:
“پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر می باشد اما کوچک ترین تصمیم گیری را نمیتوان بدون پیش بینی انجام داد”
رشد سریع وفزاینده علوم وتکنولوژی درعصرحاضرسبب پیچیدگی روابط انسانها بویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده می باشد. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکتها وبنگاههای اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام وحتی چند ملیتی درسراسردنیا گردیده می باشد. این تغییرشکل اقتصاد وتجارت باعث گردیده از یک سو شرکتهای کوچک ازدور رقابت خارج شوند وازسوی دیگرشرکتهای بزرگی که توان رقابت با دیگرشرکتهای هم صنعت خود را نداشتند، با مشکل توقف فعالیت یا بحران های مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه شوند. ازطرف دیگرچرخه رقابت نیزکه خود عامل گسترش هرچه بیشترشرکت ها (از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت) گردیده بود فاصله بین تامین کنندگان منابع مالی (سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان) ومدیریت شرکت ازلحاظ کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت را بیشتر کرده می باشد. عوامل مذکورمنجربه نگرانی تامین کنندگان منابع مالی شرکتها گردید، زیرا درواقع تامین کنندگان منابع مالی:
اولا ً:خود قادربه کنترل ونظارت مستقیم برشرکت نبودند.
ثانیا ً:نمی توانستند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نمایند.
دراین مرحله تحلیلگران مالی به یاری صاحبان سرمایه آمدند، آنان با بهره گیری از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکتها وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکتها درآینده پرداختند. نسبتهای مالی یکی ازابزارهای مهم درپیش بینی توقف فعالیت و بحرانهای مالی شرکتها محسوب می گردند.
برهمین اساس محققین مختلف درسالهای گذشته ازجمله بیور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرینگیت[3]،1978، اهلسون[4]،1980، زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و…، با بهره گیری ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند. با در نظر داشتن افزایش حجم معاملات دربازار اوراق بهادارایران و لزوم بگارگیری ابزارهای مناسب درزمینه مطالعه وضعیت شرکتها برای سرمایه گذاری درآنها نیازبه بهره گیری ازالگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نماید احساس می گردد. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها بهره گیری می کنند که هرکدام نقاط قوت و اشکال خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها وشرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده می باشد. از اینرو دراین پژوهش کوشش می گردد با درنظرگرفتن سه مدل پیش بینی ورشکستگی (مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون) ومحاسبه نسبتهای مالی مورد بهره گیری درمدلها، نتایج حاصل ازاجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای مورد مطالعه دربورس اوراق بهادارتهران مقایسه کرده تا درنتیجه اندازه قابلیت کاربرد هرمدل مشخص گردد. درفصل اول پس ازبیان مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم وبه اظهار اهمیت وضرورت پژوهش می پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را درقالب اهداف اصلی و ویژه اظهار می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که اظهار اصلی طرح سوال و موضوع پژوهش بوده می باشد دراین فصل آورده شده و درادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های پژوهش نیزاشاره شده می باشد، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی پژوهش وتعاریف واژه ها واصطلاحات آمده می باشد.
2-1 اظهار مساله
درحال حاضربنگاههای اقتصادی درمحیطی بسیارمتغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیارمتغیر بازار درموقعیت بنگاه تأثیر بسزایی دارد. مدیریت بنگاه درتمامی جنبه های فعالیت بنگاه مانند تولید کالا، فعالیت های بازاریابی وفروش و خدمات پشتیبانی مانند آموزش کارکنان وپردازش اطلاعات درگیراست.
برای انجام این مسئولیتها اکثربنگاهها بطورگسترده از اطلاعات وگزارشهای مالی بهره گیری می کنند. صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاراصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج ازسازمان می باشد. گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی درمورد منابع اقتصادی، تعهدات وحقوق صاحبان سرمایه فراهم کند. این اطلاعات به مدیران،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان وسایراشخاص مربوط درزمینه شناسایی نقاط قوت وضعف مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون وارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می کند.
نسبت های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران ونیزابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظورارزیابی وضعیت موجود وهمچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری می باشد.
نسبت یا شاخص مالی معیاری می باشد که به منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار     می رود که با تجزیه وتحلیل وتفسیراین نسبتهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی ازموقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی که این اطلاعات را نمی توان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسالهای اخیرتحلیلگران مالی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای ازنسبت های مالی را می توان به منظورپیش بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد بهره گیری قرارداد وبا کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده می پردازند(کدخدایی،1382، ص25)1. مدلهای پیش بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبتهای مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سالهای زیادی درنقاط مختلفی ازجهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم ودانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون با بهره گیری ازروشهای علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به نام خود آنها معروف می باشد. در این پژوهش پیش بینی ورشکستگی شرکتها به کمک مدلهای فوق مورد مطالعه قرارگرفته می باشد تا به این وسیله اندازه اطمینان به نتایج این مدلها دربورس اوراق بهادارتهران مشخص گردد و پاسخی به پرسش اصلی پژوهش داده گردد که ” آیا مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی واهلسون ازکارائی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برخورداراست؟”.                          
 3-1 تاریخچه موضوع پژوهش
در 35سال اخیر موضوع “پیش بینی ورشکستگی شرکتها” به عنوان یکی ازموضوعات عمده پژوهشی درادبیات فاینانس تبدیل شده می باشد .
محققین درتحقیقات علمی زیادی کوشش کردند براساس اطلاعات موجود وتکنیکهای آماری بهترین مدلهای پیش بینی ورشکستگی را کشف کنند. هریک ازمحققین درتحقیقات فوق الذکربه نتایجی رسیده اند که دراینجا به نتایج حاصل ازتحقیقات عده ای از آنها به گونه مختصراشاره می گردد:
آلتمن نخستین فردی می باشد که الگوهای پیش بینی ورشکستگی چند متغیره راعرضه نمود. اوبا بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه واستفاده ازنسبتهای مالی به عنوان متغیرهای مستقل به دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود. وی الگوی معروف خود را تحت عنوان الگوی رتبه z [7] ارائه داد که به پیش بینی ورشکستگی تجاری معروف می باشد. اوبا این روش از میان 22 نسبت مالی که به نظراو بهترین نسبتها برای پیش بینی ورشکستگی بودند 5 نسبت راگزینش نمود. آلتمن با ترکیب این 5 نسبت الگویی ارائه نمود که به زعم او بهترین عملکرد را درمیان دیگرنسبتهای مالی دارا می باشد. درسالهای بعد انتقاداتی به الگوی z وارد گردید. تحلیلگران، حسابداران وحتی مدیران معتقد بودند که الگوی z تنها برای موسسات همگانی کاربرد دارد. آلتمن درادامه مطالعات خود موفق به اصلاح و رفع اشکالات الگوشد والگویی جدیدی را ارائه داد (آلتمن، 1968،ص591)[8] .
اسپرینگیت مطالعات آلتمن را ادامه داد و ازتجزیه وتحلیل ممیزی برای انتخاب 4نسبت مالی مناسب که شامل سرمایه درگردش به کل دارائیها، سود قبل ازبهره ومالیات به کل دارائیها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل دارائیها بود ازمیان 19 نسبت که بهترین نسبتها برای تشخیص شرکتهای سالم و ورشکسته بودند بهره گیری نمود وبعد ازآزمون آن در40 شرکت الگویی ارائه داد که به 5/92 درصد پیش بینی صحیح دست پیدا نمود (اسپرینگیت، 1978،ص 128)[9].
اهلسون برای ایجاد الگوی خود ازروش تجزیه وتحلیل لوجستیک بهره گیری نمود و نمونه خود را در105 شرکت ورشکسته و 2058 شرکت غیرورشکسته آزمون نمود، او درالگوی خود از9 متغیرمستقل بهره گیری نمود، الگوی اوبه1/85 درصدپیش بینی صحیح دست پیدا نمود(اهلسون،1980،ص121)[10].
تعداد صفحه :165
قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:ارزیابی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) – مدل پنجره ای و مدل رسته ای سلسله مراتبی

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید