متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
 چکیده:
تأثیر اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع می باشد، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی شکل گیری می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته می باشد. این پژوهش، به مطالعه ارتباط بین اندازه افشاء در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت (شاخصهای بهره گیری از داراییها) می‌ پردازد.
در مرحله اول، به مقصود تعیین اندازه افشا صورت های مالی که در این پژوهش در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم می باشد چک ‌لیست کفایت افشاء براساس استانداردهای حسابداری ایران تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف گردد. در مرحله دوم متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای بهره گیری از داراییها) یعنی نسبت فروش به سرمایه در گردش، نسبت فروش به داراییهای ثابت ، نسبت فروش به کل داراییها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) محاسبه و استخراج گردید. سپس در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تابلویی جهت مطالعه ارتباط بین اندازه افشاء در صورتهای مالی با نسبتهای متداول فعالیت در سال های 1382 لغایت 1387 بهره گیری شده می باشد. نمونه پژوهش شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 5 ساله می باشد.
یافته ها نشان می دهد به گونه کلی بین اندازه افشاء در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت ارتباط معناداری هست.
 مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی می باشد. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، وظیفه پردازش داده های مالی را به عهده دارد. اگرچه بهره گیری کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی می باشد ، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال گروه های مختلف بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی ، اطلاعات مختلفی را در اختیار بهره گیری کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری می باشد که برای گروه های مختلفی از استفتده کنندگان خارجی اطلاعات مالی ، در چهارچوب مشخصی ارائه می گردد (عرب مازاریزدی ،1374، 58)[1].
براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتباردهندگان واستفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد وبه همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور می باشد (هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا،1978، 30)[2].
ازآنجائیکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی بشمار می طریقه وتهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد ، پس توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد لازم است.
با در نظر داشتن اینکه بهره گیری کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحد های اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند ، پس گزارشگری مالی براساس نظر هیئت استاندارد های مالی بایستی اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرما یه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر بهره گیری کنند گان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع گردد ( همان منبع،30)3.
گزاشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. بدیهی می باشد اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری ، کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در ارتباط با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را اظهار می نماید.
اصل افشا ایجاب می نماید که صورت های مالی به گونه ای تهیه و ارائه گردد که از لحاظ اهداف مربوط در صورت های مالی به گونه ایست که ازیک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای بهره گیری کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.
محققین در حوزه افشاء گزارشگری مالی به مقصود سنجش اندازه افشاء و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران از انواع مختلفی از عوامل تاثیرگذار برافشاء اطلاعات مالی بهره‌برده‌اند. سیر تاریخی تحقیقات صورت گرفته در حوزه افشاء اطلاعات مالی نشان می‌دهد که این عوامل در چهار حوزه کلی شامل حوزه اول بهره گیری از متغیرهای تراز نامه‌ای (متغیرهای مرتبط به حجم و فعالیت شرکتها) و ارتباط آن با کفایت افشاء اطلاعات مالی حوزه دوم، ارتباط بین متغیرهای سود و زیانی (عملکردی)با سطح افشای گزارشگری مالی ، حوزه سوم ترکیبی از متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه‌ای برای سنجش اندازه افشای گزارشگری مالی شرکت ها و حوزه آخر ارتباط بین متغیرهای کیفی و متغیرهایی غیر از متغیرهای فوق‌الذکر مانند ماهیت و نوع صنعت، نوع موسسه حسابرسی کننده، اعضای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هیئت مدیره، وجود یا عدم وجود سهامدار نهادی با اندازه افشای گزارشگری مالی قابل تقسیم‌بندی هستند . اما در این پژوهش کوشش خواهد گردید با در نظر داشتن تمامی موردها ذکر گردیده فوق و در بخش پیشینه پژوهش، صرفاً از شاخص‌های سنجش بکارگیری دارایی ها به ویژه نسبت‌های فعالیت شرکت‌ها برای مطالعه سطح افشاء گزارشگری مالی بهره گیری گردد
1-1 مقدمه
ایجاد­­ و توسعه روز افزون مؤسسات بزرگ تولیدی و بازرگانی از خصوصیات بارز عصر ما می باشد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی وتصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه می باشد. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش و نگهداری سهام، اعطای وام و دیگر تصمیم های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی مربوط و قابل فهم نیاز دارند. اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قضاوت های بهره گیری کنندگان را تشکیل می دهند. تأثیر اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع می باشد، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی شکل گیری می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته می باشد.
در این پژوهش ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران مطالعه می گردد. در این فصل از پژوهش کوشش شده می باشد که کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
هر تحقیقگری بایستی پیش از اقدام به پژوهش از کوشش‌های علمی انجام شده در مورد موضوع پژوهش خود آگاهی کافی پیدا کند و از زمینه‌ها، روش‌ها، دیدگاه‌ها، و نتایج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن بهره گیری کند.
بر همین اساس بخش مذکور را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم نموده و پس از مطالعه نمونه تحقیقهای انجام شده در داخل کشور به مطالعه موضوعات مرتبط با پژوهش در خارج از کشور می پردازیم.
افزایش نیاز سرمایه گذاران به بهره گیری ی از گزارش های ارائه شده توسط شرکت ها باعث گردیده می باشد که از دهه ی 1960 تاکنون پژوهش های زیادی پیرامون افشا و کیفیت گزارشگری انجام پذیرد که در ادامه به پژوهش های صورت گرفته ی داخلی و خارجی تصریح می گردد . ناگفته نماند پژوهش های صورت گرفته در این مقوله پیرامون دو جنبه می باشد : پژوهش های تئوریک انجام شده توسط صاحب نظران حوزه ی تئوری افشا که فاقد شواهد تجربی می باشد و پژوهش های عملی انجام گرفته توسط محققین با اتکا به داده ها و شواهد تجربی شرکتها. در آغاز به پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور پرداخته می گردد؛ در این خصوص قابل ذکر می باشد پژوهش های مزبور به ترتیب اهمیت و اندازه مربوط بودن با موضوع پژوهش حاضر ارایه خواهد گردید.
همانطوری که در بالا تصریح گردید رفتار افشای اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد. از دیدگاه پژوهش حاضر، تحقیقات مربوط به افشا را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول تحقیقات پرسش‌نامه‌ای می باشد که طی آن، محققان بدلیل فقدان شاخص‌های افشا در جامعه آماری خود، شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی موردها افشا، طراحی و آزمونهای آماری مربوط به رتبه‌بندی افشا را اجرا کرده‌اند. تحقیقات سرف (1961)[3]، سینگوی و دسای(1971) [4]، بازبی (1974) [5] نشان می‌دهد که بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی برای موردها افشا، ارزشهای متفاوتی قائل هستند.
در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه‌گیری اندازه اطلاعاتی که افشای آنها در گزارشهای سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص بهره گیری شده می باشد. تحقیقات کوک (1992) [6] و والاس و همکاران نمونه‌هایی از گروه دوم می‌باشند (ثقفی و رضا زاده، 1382، ص 24)5.
اظهار مسأله پژوهش
در دهه‌های اخیر، کفایت افشاء[1] و شفافیت[2] گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژیهای سرمایه‌گذاران داشته می باشد. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاران استوار می باشد. افزایش روزافزون تحقیقات در این حوزه نشان می‌دهد که کیفیت اطلاعات مالی شرکتها جزو عوامل اساسی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌باشد. تصمیم سرمایه‌گذاران درخصوص سرمایه‌گذاری، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می‌نماید، پس افشای کامل اطلاعات مالی برای بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارشهای مالی گمراهی بهره گیری‌کنندگان را در پی خواهد داشت. بدیهی می باشد اصل افشاء بعنوان یکی از اصول حسابداری، کلیه واقعیتهای بااهمیت و مربوط در ارتباط با رویدادها و فعالیتهای تجاری را اظهار می‌نماید. افشای کافی، افشای مناسب و افشای کامل، اصطلاحاتی می باشد که در کتب و مقالات حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد بهره گیری قرار گرفته‌اند، اما متداولترین نظریه درخصوص افشاء، افشای کافی می‌باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز می باشد. افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه بهره گیری‌کنندگان بالقوه درخصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می‌نماید. ارائه کلیه اطلاعات به گونه‌ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را اظهار نماید حاکی از افشای کامل می‌باشد. اگرچه ضروری می باشد صورتهای مالی بنحو کافی افشاء گردد اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی‌اهمیت باشد زیرا ممکن می باشد توجه بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم‌اهمیت معطوف و درنتیجه رویدادها و عملیات بااهمیت نادیده گرفته گردد(عالی ور، 1375،104)3.
اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه تأثیر اساسی در تصمیم‌گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه‌گذاران دارد. اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضاً نشان داده می باشد که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت و الزامات قانونی و حرفه‌ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند. در این راستا، قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 نیز با توجه بسیار به موضوعات افشا کافی، شفافیت و اطلاع رسانی همراه بوده به گونه ای که فصل پنجم این قانون مشتمل بر 6 ماده و دو تبصره به اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اختصاص یافته می باشد. پس مساله اساسی این پژوهش، مطالعه ارتباط بین اندازه افشاء در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت (شاخصهای بهره گیری از داراییها) می‌باشد.
در این پژوهش، باتوجه به موضوع آن که “مطالعه ارتباط نسبتهای فعالیت[3] شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد کوشش می گردد تا ارتباط بین اندازه افشاء در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای بهره گیری از داراییها[4]) یعنی نسبت فروش به سرمایه در گردش[5]، نسبت فروش به داراییهای ثابت[6] ، نسبت فروش به کل داراییها[7] و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام[8] (ارزش ویژه) مورد مطالعه قرار گیرد.
تعداد صفحه :114
قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق:اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید