متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی

رشته حسابداری

موضوع :

مطالعه سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
چکیده:
هدف اصلی این پایان نامه مطالعه سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینـی رشـد سـود عملیـاتی
شرکت های فعال در صنعت دارویی و شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران اسـت. در راسـتای ایـن
هدف، تعداد 48 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مـورد تحقیـق(78-82) در مـورد
آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربـوط بـه 4 متغیـر مسـتقل(ارزش دفتـری
حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی) مورد مطالعه قرار گرفت. و رشد
سود عملیاتی به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به مقصود آزمون فرضیه ها از تکنیک هـای آمـاری
رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته گردید. همچنین معنی دار بودن الگو ها با بهره گیری از آماره
های t وf صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن می باشد که که بین سه متغیـر مسـتقل بـا رشـد
سود عملیاتی ارتباط ی معنی دار هست. اما ارتباط بین سود تقسیمی و رشد سـود عملیـاتی در
سطح اطمینان 95% رد شده می باشد.

مقدمه: در این فصل به اظهار مطالبی در خصـوص سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در
تصمیم گیری و پیش بینی پرداخته شده و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن، سوالا پژوهش،
فرضیات پژوهش، الگوی پژوهش، تعاریف عملیاتی اصطلاحات کلیدی پـژوهش، روش تحقیـق،
روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو پژوهش، جامعه آمـاری، روش نمونـه گیـری و تجزیـه و
تحلیل داده ها اظهار شده می باشد.
1-2- مساله پژوهش:
حسابداری که ازاوایل قرن بیستم به صورت علمی وکلاسیک وارد حیطه فعالیت نهاده اسـت،
در چند دهه اخیر خصوصا بعـد از سـالهای 1960بـا شـروع تحقیقـات تجربـی کسـانی چـون
بال(ball) وبران(brown ) با سرعت توانست مبانی تئوریک خودرا بـر مبنـای تفکـر اثبـات
گرایی (positivism) پایه گذاری نماید وتکامـل بخشـد(حجـازی،1375). یکـی از اهـداف
حسابداری وتهیه صورتهای مالی، فراهم کردن اطلاعـات سـودمند بـه منظـور تسـهیل تصـمیم
گیری می باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، سـودمندی در پـیش بینـی اسـت.
معیار ارزش پیش بینی، احتمال وجود ارتباط بین رویـدادهای اقتصـادی مـورد علاقـه تصـمیم
گیرنده ومتغیرهای پیش بینی کننده می باشد. این مفهوم از مدل های ارزشیابی سرمایه گـذاری
استخراج شده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سـودمند باشـد، بایـد امکـان
پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده های ورودی مدل های تصـمیم
گیری بهره گیری می گردد. مدل تصمیم گیری را می توان از طریـق تئوریهـای توصـیفی، واکـنش
سرمایه گذاران وبازار به اطلاعات حسابداری شناسایی نمود. سود حسابداری یکی از اطلاعـات
اصلی مورد بهره گیری در این مدل ها می باشد.
فصل اول- کلیات پژوهش
پیش بینی سود حسابداری، اندازه رشد وتغییرآن مورد علاقه سرمایه گـذاران، مـدیران، تحلیـل
گران مالی، محققان واعتباردهندگان می باشد. این در نظر داشتن دلیـل اسـتفاده از سـود در مـدلهای
ارزیابی سهام(ارتباط مفروض بین سود وجربان های نقدی)، کمک به کارکرد کارای بازار سهام
(ارتباط بین تغییرات سود وتغییرات قیمت سهام)،ارزیـابی تـوان پرداخـت(سـود سـهام، بهـره
وتعهدات)؛ ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی ومباشرت مدیریت، ارزیـابی نحـوه انتخـاب روش
های حسابداری توسط مدیریت و بهره گیری از پیش بینی هـای سـود در همـوار سـازی سـود و
پژوهش های اقتصادی، مالی وحسابداری می باشد(رحمانی1381). محتوای اطلاعاتی سود واجزای
آن و هم چنین موردها افشاء شده غیر از سود، بطور گسترده ای در متون حسابداری ومالی بارها
مورد آزمون قرار گرفته می باشد. درکل دو فرضیه در خصوص پیش بینی سود مطرح می باشد. یـک
فرضیه این می باشد که تغییرات سود قابل پیش بینی نیست و از فرآیند گشت تصادفی پیروی مـی
کند وطبق فرضیه مقابل با این استدلال که بر اساس تئوری انتظارات منطقی، سرمایه گـذاران از
مجموعه اطلاعاتی گسترده تری برای پیش بینی سود بهره گیری می کنند، سـود قابـل پـیش بینـی
می باشد. وجود نسبت های مختلف P/E نیز حاکی از پیش بینی سود توسط بازار می باشد.
در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد ارتباط بین پیش بینی رشد سود عملیاتی بعنوان متغیر وابسـته
و چهار متغیر بنیادی حقوق صاحبان سهام، سودعملیاتی ، سود تقسیمی و قیمت سـهام بعنـوان
متغیرهای مستقل مورد آزمون وبررسی تحلیلی قرار گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
با در نظر داشتن فرآیند خصوصی سازی صنایع ایران، گسترش بـورس اوراق بهـادار تهـران وجلـب
مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد بمنظـور اتخـاذ تصـمیمات منطقـی در مـورد
فصل اول- کلیات پژوهش
سرمایه گذاری در شرکتها وبه لحاظ ارزیـابی وضـعیت سـود آوری واحـد تجـاری و انعطـاف
پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گـذاران
دراختیار آنان قرار گیرد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متعـددی را از
جمله سوالات زیر پاسخگو باشند :
سود آوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیـا رونـد سـوددهی همچنـان ادامـه خواهـد
داشت یا خیر؟ سیاستهای تولیدوفروش شرکت در آتی چگونـه خواهـد بـود؟ شـرکت قـدرت
پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟ و……..
هر یک از سوالات فوق به طریقی به سودآوری آتی مربوط می گردد. پس سرمایه گـذاران بـرای
اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید، واگذاری یا نگهداری سهام به اطلاعاتی نیاز دارند که اظهار
کننده وضعیت سود آوری آتی شرکت باشد. از آنجائی که سرمایه گذاران و تحلیل گـران مـالی
از سود بعنوان یکی از معیارهای اصلی جهت ارزیابی شرکتها بهره گیری می کنند، وآنها تمایـل بـه
اندازه گیری اندازه سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری ویا فـروش سـهام خـود تصـمیم
گیری کنند. آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می نمایند. زیـرا در
اصل تفاوت در این پیش بینی هاست که تخصـیص منـابع سـرمایه بـه بخشـها و واحـد هـای
مختلف تجاری را تعیین می کند. واین موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد زیرا
با پیش بینی جریانهای نقدی و سودهای آتی، نسبت به سرمایه گذاری وتخصیص منابع سرمایه
خود اقدام می نمایند. بطور کلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش ومحتوای پـیش بینـی آن
سنجیده می گردد. از اینرو هر گونه تحقیـق کـه تـوان حسـابداری را بـرای شـناخت محتـوای
اطلاعات حسابداری، به خصوص از نظر توان پیش بینی افزایش دهد، بـه همـان نسـبت بـرای
فصل اول- کلیات پژوهش
حسابداری مهم می باشد وبه همین ترتیب برای زمینه های مربوط بـه حسـابداری نظیـر مـدیریت
امور مالی اهمیت دارد(آقایی1373). در این پژوهش ارتباط بین سـودعملیاتی، حقـوق صـاحبان
سهام، سود تقسیمی و قیمت سهام با سودهای آتی را مورد مطالعه قرار می دهیم تا توان پـیش
بینی رشد سود حسابداری را ارزیابی نمائیم.
1-4- اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش و بهره گیری کنندگان از نتایج آن به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:
1. ارزیابی سودمندی ارقـام حسـابداری از لحـاظ پـیش بینـی سـود وشـناخت محتـوای
اطلاعاتی حسابداری به خصوص از نظر توان پیش بینی.
2. جمع آوری شـواهد تجربـی و کمـک بـه ادبیـات موجـود در خصـوص رفتـار سـود
حسابداری و پیش بینی آن.
3. توسعه و ارزیابی مدل های آماری پیش بینی سود.
1-5- سئوالات پژوهش:
سؤالاتی که این پژوهش در صدد پاسخ به آن می باشد به تبیین زیر میباشد:
1. آیا ارتباطی بین رشد سود عملیاتی سال بعد و متغیرهای بنیادی هست ؟
2. درصورت وجود ارتباط، جهت آن چگونه می باشد؟
3. در صورت وجود ارتباط، شدت و اهمیت آن به چه میزانی می باشد؟
پژوهش فرضیات
فرضیه اصلی :
“بین متغیرهای بنیادی و رشد سود عملیاتی سال آتی ارتباط معنی دار هست .”
فصل اول- کلیات پژوهش
فر ضیات فرعی :
1)بین حقوق صاحبان سهام وپیش بینی رشد سود عملیاتی ارتباط معنی داری هست.
2)بین سودعملیاتی و پیش بینی رشد سود عملیاتی ارتباط معنی داری هست.
3)بین سود تقسیمی وپیش بینی رشد سود عملیاتی ارتباط معنی داری هست.
4) بین قیمت سهام وپیش بینی رشد سود عملیاتی ارتباط معنی داری هست.
1-7-تدوین الگوی پژوهش:
 پژوهش روش
 روش پژوهش بر حسب چگونگی جمع آوری داده ها (طرح تحقیـق)، روش همبسـتگی/ مقطعـی
می باشد و برای کشف همبستگی بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی و علامت تغییـرات
سود و نیز رشد سود( متغیرپیش بینی شونده) روش پس- رویدادی بکار رفته اسـت. در ادامـه
آغاز با بهره گیری از روش همبستگی به آزمون تک تک فرضیات پرداخته گردید. سپس با اسـتفاده از
ارتباط بـین متغیرمسـتقل (متغیرهـای بنیـادی ) 2 روش رگرسیون چند متغیره و روش پانل دیتا
ومتغیروابسته(پیش بینی رشد سود عملیاتی) شناسایی گردید. سـپس بـا اسـتفاده از روش آمـاری
مناسب مذکور مدل آماری مورد نظربرازش گردید.
تعداد صفحه :110
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان147000

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید