متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه تأثیر و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان :

مطالعه تأثیر و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
اظهار مسئله
پیش بینی فعالیتی می باشد برای محاسبه یا پیشگویی بعضی وقایع،وضعیتهای آتی،که معمولا نتیجه یک مطالعه منطقی یا تجربه و تحلیل داده های هر مرحله می باشد و هدف اصلی از انجام آن تحصیل دانش نسبت به وقایع نا شناخته می باشد که از نظر تصمیمات فعلی ما با اهمیت هستند.پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت می باشد.زیرا اثربخشی نهایی هر تصیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند.توانایی پیش بینی،جوانب قابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم،انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند.بدیهی می باشد تصمیمات توام با خطای برآورده می باشد.پس هدف از پیش بینی اتخاذ تصمیمات بهینه و کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد. در صورتی کهبتوان خطای پیش بینی را به حداقل رسانید نتایج این تصمیمات مغایرت کمتری با پیش بینی خواهد داشت.سود بعنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.در بیانیه شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا آمده می باشد.
سرمایه گذاران و اعطاءکنندگان وام و اعتبار وسایرین به ارزیابی دورنمای منطقی جریان نقدی واحد تجاری علاقه مند ند و غالبا سود بدست آمده رابرای کمک به ارزیابی قدرت سودآوری،پیش بینی سودهای آتی،برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری بکار می گیرند.یعنی نوعی ارتباط مفروض بین سود گزارش شده و جریان نقدی به گونه اعم و از آن جمله سود نقدی توزیع شده بین سهامداران هست.
سرمایه گذاران با بهره گیری از پیش بینی جریانهای نقدی ارزش بازار هر واحد تجاریو ارزش بازار هر سهم عادی آن را برآورده می کنند با در نظر داشتن انتظارات خود نسبت به فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری می نمایند. یعنی انتظارات مربوط به جریانهای نقدی آتی، در تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر برجسته ای ایفاء می ‌کند.ارتباط بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام نقدی می تواند تأثیر سود خالص رادر مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاری افزایش دهد.
پیش بینی سود در دو بخش انجام می گیرد:
آغاز تعریف سود مربوط به دوره های گذشته و بعد پیش بینی تغییرات آن در آینده می باشد.از آنجا که گزارشهای مربوط به سود در شرایط متفاوت کمتر دارای معنی یکسانی می باشد پس سرمایه گذاران با مطالعه و پژوهش و جستجو درمورد روشهای اندازه گیری سود اقدام به تصمیم گیری می نمایند نه با اتکاء به ارزشهای ظاهری آن یعنی اینکه سرمایه گذارنباید به طریقه تاریخی اعتماد کند بلکه بایستی با پژوهش و جستجو عوامل موثر برروی تغییرات سود را که در موسسات مختلف هست آزمون کند.علاوه براین عوامل دیگری را بایستی در مسئله پیش بینی مورد نظر قرار داد.یکی از این عوامل فرآیندی می باشد که متغییر را ایجاد می ‌کند.اگرفرآیند ایجاد متغییر باثبات باشد می توان از داده های تاریخی بهره گیری نمود.
داده های تاریخی در استقرار روشهای پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار هستند.وزمانی که داده های تاریخی برای متغییرهای مورد نظر در دسترس باشند از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی بهره گیری می گردد.پیش بینی از طریق سریهای زمانی براین تاکید دارد که آینده استمرار گذشته در نظر گرفته می گردد.به عبارت دیگربراین فرض استوار می باشد که آن چیز که طی این دوره زمانی در گذشته اتفاق افتاده می باشد.منبع اطلاعاتی برای انجام پیش بینی می باشد.در این پژوهش ارتباط سود و منافع آتی سرمایه گذاری در سهام مطالعه می گردد.منافع آتی سرمایه گذاری در سهام شامل سود و جریانهای نقدی آتی سرمایه گذاری می باشند. با تجزیه وتحلیل سری زمانی سود و جریانهای نقدی گذشته،ارتباط آنها با سود و جریانهای نقدی آتی تعیین می گردد و همچنین برتری سود یا جریانهای نقدی در پیش بینی منافع آتی نیز آزمون می گردد.
3-1)اهمیت و علت های انتخاب موضوع
با در نظر داشتن فرآیند خصوصی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها،ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سود آوری واحد تجاری وانعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری،شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آنها در نتیجه سرمایه گذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد.سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متعددی را پاسخگو باشند که سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟آیا طریقه سود دهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟سیاستهای تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟
هر یک از سوالات فوق به طریقی به سودآوری آتی مربوط می گردد.پس سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید یا واگذاری ویا نگهداری سهام به اطلاعااتی نیاز دارند که اظهار کننده وضعیت سود آوری آتی شرکت باشد.
4-1)هدف پژوهش
از آنجایی که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از سود و جریانهای نقدی به عنوان یکی از معیار های اصلی جهت ارزیابی شرکتها بهره گیری می کنندو سرمایه گذاران تمایل به اندازه گیری اندازه سود و جریان نقدی آتی دارند تا نسبت به نگهداری ویا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند،آنان با پیش بینی سود و جریان نقدی نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می نمایند و این موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد زیرا با پیش بین جریانهای نقدی آتی سهام،نسبت به سرمایه گذاری و تخصیص منابع سرمایه خود اقدام می نمایند.
پس انگیزه این پژوهش یافتن و جستجو برای انجام یک مسیرنسبتا مطمئن برای سزمایه گذاری می باشد که اولا نسبت به حفظ سرمایه اولیه و ثانیا کسب سود بهتر کمک نماید . و شاید به بعضی سوالهای سرمایه گذاران پاسخ دهد مانند: آیا شرکت در سالهای آتی وجه نقد مورد نیاز را جهت پرداخت سود سهام در اختیار خواهد داشت ؟ ایا اگاهی از سودهای گذشته می تواند در پیش بینی سودهای اتی و ارزش شرکت موثر باشد؟
با مطالعه ارتباط سودهای گذشته با منا فع اتی سهام (وجه نقد وسود)می توان به تخصیص بهینه منافع سرمایه گذاران کمک نمود و در این پژوهش کوشش می گردد با شناخت ارتباط بین سودهای گزارش شده حسابداری و سود اتی مدل بهتری برای تعیین سود مورد انتظار بدست آورد.برای رسیدن به این هدف از تأثیر سری زمانی سودهای حسابداری بهره گیری می گردد و هدف از مطالعه سریهای زمانی سود،در واقع استنباط فرآیند ایجاد ارقام از طریق مطالعه طریقه آنهاست و با مطالعه سودهای گذشته کوشش می گردد سودهای آتی پیش بینی شوند در این پژوهش کوشش می گردد سوالات زیر پاسخ داده گردد:
1-آیا می توان با بهره گیری از سودهای گذشته سودهای آینده را پیش بینی نمود؟
2-آیا می توان با بهره گیری از سودهای گذشته جریان نقدی آتی را پیش بینی نمود؟
3-آیا با بهره گیری هم زمان سود و جریان نقدی گذشته می توان جریان نقدی آتی را بر آورد نمود؟
4-آیا سود نسبت به جریان نقدی در پیش بینی جریان نقدی برتری دارد؟
5-آیا سابقه وجود دوره های سریهای زمانی مربوط به اطلاعات تاریخی حسابداری می تواند در تقویت پیش بینی سود و جریانهای نقدی موثر باشد؟
تعداد صفحه :139
قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حسابداری : تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید