متن کامل پایان نامه با عنوان : مطالعه علل پرخاشگری در نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

مطالعه علل پرخاشگری در نوجوانان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تشکر

تقدیم

فصل اول «طرح پژوهش»

مقدمه

اظهار مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش «هدف کلی – اهداف جزئی»

سئوالات پژوهش

تعریف واژه ها – تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم «پیشینه پژوهش»

مقدمه

الف) پیشینه نظری

نوجوانی

بلوغ

ارتباط بلوغ و اختلالات رفتاری

رفتار بهنجار و نابهنجار

ماهیت معضلات نوجوانان

تعریف پرخاشگری

رفتارهای پرخاشگرانه

اوهام پرخاشگرانه

علل خودکشی

علل پرخاشگری

کمبود عاطفی و پاشیده شدن نظام خانواده

بحرانهای رشد «من» و قدرت جویی

فقر اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

عدم وجود تفریحات سالم و تأثیرپذیری از فیلم ها و دیگر رسانه های گروهی

عیوب و نقائض شخصی

بی کاری و بی ثمری

سایر عوامل

راهکارهایی جهت رفع علل پرخاشگری

توصیه هایی به والدین

توصیه هایی به کارکنان مدرسه

توصیه هایی به مسئولین رسانه های گروهی

توصیه هایی جهت کاهش معضلات شخصیتی نوجوانان

روان درمانی اختلالات رفتاری

ب ) بیشینه تجربی (عملی)

– تحقیقات داخلی

– تحقیقات خارجی

– نتایج کلی تحقیقات داخلی و خارجی

– چگونگی فعالیت محقق

فصل سوم «روش پژوهش»

– روش پژوهش – جامعه آماری – نمونه گیری – ابزار اندازه گیری

فصل چهارم «تحلیل یافته ها»

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم «اختصار و نتیجه گیری»

مقدمه

نتایج

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادها و راهکارها

پژوهشی

اجرایی

کلام آخر

منابع و مآخذ

چکیده:

این پژوهش با عنوان «مطالعه علل پرخاشگری در نوجوانان» و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با دوره نوجوانی و شناخت مسائل و معضلات این دوره خاص از زندگی، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد تا به این ترتیب جامعه از زیر ساختارهای تربیتی مناسبی برخوردار شده و بالندگی و شکوفایی را در پرتو آن به دست آورد.

این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کتابهایی می باشد که در زمینه موضوع مورد نظر نگاشته شده و جهت نمونه گیری، از کلیه کتابهای در دسترس در مورد موضوع مورد نظر بهره گیری شده می باشد. انواع فیش برداری، مطالعه کتابها و کلیه منابع مکتوب و غیرمکتوب مانند روشهای جمع آوری داده ها در این پژوهش هستند.

در بخش تجزیه و تحلیل یافته ها، به گونه اختصار، علل پرخاشگری در نوجوانان اظهار گردیده می باشد که به عنوان مثال می توان به عواملی زیرا؛ کمبود عاطفی و چگونگی نظام خانواده، بحرانهای رشد من و قدرت جویی، معضلات اقتصادی عدم فعالیت صحیح رسانه های گروهی و نهادهای اجتماعی و نیز ارتباط نوجوان با الگوهای فاقد ارزش وجود نواقص جسمی و… تصریح نمود.

در بخش نتیجه گیری محقق در نهایت به این نتیجه دست یافته می باشد که یک عامل یا مخرج مشترک روانی برای پرخاشگری هست و آن هم احساس ناامنی می باشد که مانع پرورش متعادل و سازگار فرد شده و همین عدم سازگاری باعث ایجاد ناکامی می گردد و از همین نقطه پرخاشگری آغاز می گردد. در ادامه محقق محدودیتهایی را که در جریان پژوهش با آن مواجه بوده را ذکر کرده و سپس پیشنهادها و راهکارهایی در زمینه پژوهشی و اجرایی ارائه نموده می باشد. ذکر منابع و مآخذ نیز آخرین مرحله فعالیت پژوهشی در راستای انجام این پژوهش می باشد. 

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

پرواضح می باشد که نوجوانان تأثیر مهم و تعیین کننده ای درس زندگی جامعه به عهده دارند. مقصود از دوره نوجوانی سالهای بین 12 تا 18 سالگی می باشد که در این سالها همه چیز در حال تغییر و دگرگونی و تحول می باشد. رشد جسم در اوایل این دوران به سرعت افزایش می یابد تا حدی که حتی باعث نگرانی خود نوجوانان نیز می گردد.

هرچه جوامع پیشرفته تر می شوند بحرانهای روانی نوجوانان نیز بیشتر و شدیدتر می گردند و معضلات آنها به علت پیچیدگی زندگی انسانها پیچیده تر می گردد. به عنوان مثال نوجوانان ساکن در شهرهای بزرگ و صنعتی دچار رفتارهای افراطی و انحرافی و حتی بزهکاری شده و به صورت مسأله ای بزرگ درآمده اند. در صورتی که نوجوانان ساکن در شهرهای کوچک و یا حتی روستاها زیرا گرفتار پیچیدگیهای زندگی شهری نیستند کمتر به انجام رفتارها و اعمال بزهکارانه روی می آورند.

از این رو شناخت ویژگیهای نوجوانان می تواند کمک شایانی به والدین، مربیان و مسئولان امور در چگونگی برخورد با این قشر جامعه بنماید.

مانند رفتارهای افراطی در این دوره حساس و پرخطر زندگی، پرخاشگری می باشد که محقق بنا دارد آن را ریشه یابی کرده و به مطالعه علل آن بپردازد.

امید می باشد محقق بتواند به پاسخ پرسشهای مطرح شده به نحو مطلوب دست پیدا کرده و در نهایت مطالبی مفید و اثربخش و قابل بهره گیری ارائه نماید.

اظهار مسأله

وجود روحیه پرخاشگری در اکثر نوجوانان به علت قرار گرفتن در موقعیت خاص سنّی، انکارناپذیر می باشد به همین دلیل محقق بر آن می باشد تا پرخاشگری دوره نوجوانی را مورد مطالعه قرار داده و علل آن را کشف کند. در جوامع جوانی مانند ایران اگر به مسائل مربوط به دوره نوجوانی و جوانی توجه نشود، بروز معضلات ناشی از آن دور از انتظار نخواهد بود. اما متأسفانه بایستی گفت هم اکنون نیز به دلیل عدم آگاهی از علل پرخاشگری نوجوانان، به این مسأله توجه خاصی نشان داده نشده می باشد.

به نظر محقق یکی از عوامل مهم بروز پرخاشگری در نوجوانان، عدم آگاهی خانواده ها از چگونگی برخورد با نوجوانان می باشد. اگر خانواده ها از روحیات نوجوانان آگاهی درستی داشته باشند. مطمئناً واکنش صحیح تری پیش روی پرخاشگری آنها از خود بروز داده و به آنها کمک می کنند تا علل پرخاشگری را در خود یافته و درصد رفع آنها برآیند.

در صورت ایجاد چنین ارتباط ای بین خانواده ها و نوجوانان مسلماً معضلات مربوط به دوره نوجوانی کاهش یافته و یکی از عوامل ایجاد تنش در خانواده از بین می رود. در نتیجه جامعه سالم تر و پویاتر خواهد گردید. 

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه مسأله پرخاشگری یکی از حادترین مسائلی می باشد که اکثر خانواده ها با آن روبرو هستند و می توان گفت نوجوانان بیشتر در معرض خطر این رفتار افراطی قرار گرفته و به آن مبتلا می شوند. پرخاشگری نوجوانان به اشکال مختلفی بروز می کند. مانند، عدم رعایت نظم، عدم رعایت قوانین و مقررات جامعه، انجام رفتارهای گستاخانه نسبت به والدین و معلمین و حتی افراد عادی و…

اگر معضلات این دوره مهم از زندگی مورد مطالعه قرار نگرفته و برطرف نشود، برای نوجوانان خطرناک و مسأله ساز می گردد و از آنجا که مشکلی با مشکل دیگر پیوند خورده و در نهایت سبب بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی و حتی بزهکاری خواهد گردید به همین علت لازم است تا همه نهادها و سازمانها در این حیطه وارد شده و برای برطرف کردن موانع و معضلات نوجوانان قدم بردارند تا ریشه معضلات نوجوانان مانند پرخاشگری مشخص شده و تا حد امکان راه حل های مفید و قابل بهره گیری از در جهت تعدیل رفتار پرخاشگری و عدم بروز آن ارائه گردد.

همان گونه که می دانیم بایستی بستر جامعه از هر گونه آفات و صدمات و انحرافات اجتماعی به دور باشد تا زمینه های لازم جهت رشد رغبتها – استعدادها و خلاقیتها و نیز رشد عاطفی و اجتماعی افراد فراهم گردد. به همین علت برای حفظ سلامت جامعه و ایجاد مصونیت برای آن به طوری که از هر گونه آلودگی و معضل و مانعی به دور باشد. بایستی عوامل مانع پیشرفت را شناسایی کرده و برای پیشگیری و درمان آنها چاره جویی نمود.

از این رو پژوهش و پژوهش در مورد علل بروز معضلات دوران نوجوانی مثل پرخاشگری و چگونگی رفع آنها از نیازهای جامعه کنونی ماست.

به علاوه می توان با انجام این پژوهش دانسته های قبلی را تکمیل نمود تا به شکل بهتر و کاملتری در مواقع لازم از آنها بهره گیری گردد.

اهداف پژوهش

هدف کلی

مطالعه علل پرخاشگری در نوجوانان

اهداف جزئی

– اندازه آشنایی خانواده ها با روحیات نوجوانان و چگونگی برخورد صحیح با آنها.

– اندازه تأثیر معضلات اقتصادی خانواده ها در بروز پرخاشگری در نوجوانان. 

– اندازه تأثیر تغییرات هورمونی در بروز پرخاشگری در نوجوانان. 

– اندازه تأثیر رسانه های گروهی در بروز و یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان. 

– اندازه تأثیر نهادهای اجتماعی مانند مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان. 

– اندازه تأثیر گروه دوستان و الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان. 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 80

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***