متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی پیشرفت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت MBA گرایش اجرایی

عنوان:

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد ماکوئی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: کلیات پژوهش ………………………… 1

1-1- مقدمه………………………. 2

1-2- مسأله اصلی پژوهش………………………… 3

1-3- تعریف و تاریخچه ی موضوع……………………….. 3

1-4- اهمیت موضوع……………………….. 4

1-5- فرضیه پژوهش………………………… 4

1-6- روش پژوهش………………………… 4

1-7- مراحل پژوهش………………………… 5

1-8- نوآوری های پژوهش………………………… 5

1-9- ساختار پایان نامه……………………….6

فصل 2: مروری بر منابع ………………………  7

2-1- مقدمه………………………. 8

2-2- تعاریف، اصول و مبانی نظری……………………….. 9

2-2-1- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص……………… 9

2-2-2- مفهوم شاخص………………………….. 11

2-2-3- تعاریف شاخص…………………………. 12

2-2-4- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا……………………… 16

2-2-5- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران……………………….. 16

2-2-5-1- ویژگی های تپیکس…………………………. 17

2-2-5-2- چگونگی محاسبه تپیکس…………………………. 18

2-3- مروری بر ادبیات موضوع……………………….. 20

2-4- مکانیسم انتقال……………………….. 23

2-4-1- کانال انتقال………………………. 23

2-4-2- واگیری بحران……………………….. 24

2-5- نتیجه‌گیری……………………….. 26

فصل 3: روش پژوهش  ……………………… 27

3-1- مقدمه………………………. 28

3-2- متغیرهای پژوهش………………………… 29

3-3- روش گردآوری داده ها ………………………29

3-4- روش پژوهش………………………… 29

3-5- مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری ……………. 30

3-5-1- تعیین وقفه‌های بهینه الگو………………………. 31

3-6- آزمون‌های هم جمعی………………………… 32

3-6-1- مفهوم اقتصادی هم جمعی………………………. 32

3-6-2- مفهوم آماری هم جمعی……………………….. 32

3-6-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی……………………….. 33

3-6-4- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس…………………………. 33

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها……………………… 35

4-1- مقدمه. ………………………36

4-2- تجزیه و تحلیل مقدماتی……………………….. 38

4-2-1- آزمون ریشه واحد……………………….. 38

4-2-2- آزمون هم انباشتگی………………………… 39

4-3- مطالعه ارتباط بازارهای سهام………………………. 42

4-4- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه………………………. 42

4-5- تجزیه و تحلیل اثر بحران………………………. 47

4-5-1- دوره پیش از بحران……………………….. 47

4-5-2- دوره پس از بحران……………………….. 49

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها……………………… 53

5-1- مقدمه………………………. 54

5-2- تبیین وقفه ساختاری……………………….. 55

5-3- نوآوری در تحلیل نموداری……………………….. 55

5-4- پیشنهادات………………………… 56

مراجع ………………………57

چکیده:

در پی بحران مالی جهانی سال 2008 که از اقتصاد آمریکا آغاز و به اقتصاد بین الملل گسترش پیدا نمود، بسیاری از کشورها دچار نابسامانی شدید اقتصادی شدند. دامنه سرایت این بحران بسیار فراگیر و انتقال بحران در بعضی از کشورها به سرعت و در بعضی دیگر با وقفه همراه بود. با در نظر داشتن خلاء تحقیقات قبلی و ضرورت موضوع، در این پژوهش به مطالعه مکانیسم انتقال بحران و تبعات ناشی از آن برای اقتصاد ایران پرداختیم. برای شکل گیری این موضوع دو شاخص عمده از بازار سهام آمریکا با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز و بازار سهام ایران شاخص تپیکس را انتخاب و از روش های آماری اقتصاد سنجی نوسانات معنی دار این دو شاخص در طول دوره بحران را مطالعه نمودیم. شواهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط قوی معنی داری میان شاخص تپیکس و شاخص داوجونز با وقفه 4 هفته ای پس از وقوع بحران هست. شاخص های مورد مطالعه با بهره گیری از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون مانایی قرار گرفتند و به دلیل نامانا بودن از تفاضل اول آنها در آزمون هم انباشتگی یوهانسن بهره گیری گردید. سپس با یک روش ابتکاری که آن را طریقه کشویی می نامیم، اندازه وقفه را بدست آوردیم و با بهره گیری از یک مدل VAR یافته های خود را تقویت نمودیم. در نهایت محاسبات و نتایج بدست آمده، سوال اول فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه در شرایط عادی بورس اوراق بهادار تهران از بورس آمریکا تبعیت می کند را رد و سوال دوم فرضیه که عنوان می کند بورس اوراق بهادار تهران از وقوع بحران جهانی متاثر گردیده می باشد را تایید می نماید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

          در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته می باشد. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ می باشد و معاملات آن نه تنها در تمام 24 ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می گردد اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده می باشد که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا ارتباط معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی هست؟ در این پژوهش کوشش شده می باشد که ضمن ارائه تصویری از آن چیز که بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می گردد به مطالعه چگونگی تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال 2008 با بهره گیری از آزمون های رگرسیون اندازه همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده می باشد و در نهایت مدل مکانیسم انتقال بحران ارائه شده و مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

2-1- مسئله اصلی پژوهش

در این پژوهش بر آنیم تا با مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی جهانی سال 2008 به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.

3-1- تعریف و تاریخچه موضوع

بحران مالی سال 2008 آمریکا، که به عنوان یکی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 می باشد، را دیگر نمی توان بحران اقتصاد آمریکا نامید. بعضی تحلیلگران این بحران را به سونامی عظیمی تشبیه کرده اند که از آمریکا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده می باشد و در این بین، حتی اقتصاد کشورهای کوچک را نیز بی نصیب نگذاشته می باشد و مهم تر آن که هنوز نشان هایی از کنترل و تثبیت شرایط دیده نمی گردد. هر روزه شاهد بودیم که موسسه ای مالی اعلام ورشکستگی کرده یا توسط دولت یا موسسه رقیب خریداری شده می باشد. شاخص های قیمت در بورس های بزرگ و کوچک دنیا با کاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهی و به بیانی دیگر نقدینگی در اختیار موسسات مالی، به مرزهای خطرناکی رسیده می باشد و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت کرده می باشد که شاهد آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در دنیا می باشد.

بدون شک ایران نیز در معرض آسیب های این سونامی قرار داشت. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندک اندک پدیدار گشت و چنین می نمود که با در نظر داشتن وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای کلان داشته باشد و شکل گیری اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو کند. همچنین پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکت های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به گونه مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده گردد و به متضرر کردن سهامداران منجر گردد. از این رو ضروری می باشد با شناسایی دقیق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این پژوهش به گونه خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران و همچنین بهره گیری از فرصت های ایجاد شده دست یابیم.

4-1- اهمیت موضوع

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی اقدام کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. پس دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه اقدام می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی می باشد بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر می باشد اما آگاهی از اندازه تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در روبرو شدن با بحران منجر گردد.

5-1- فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

1- آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

2- آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟

6-1- روش پژوهش

روش بهره گیری شده در این پژوهش بر اساس مطالعه آماری داده های مربوط به یک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قیمت TEPIX در دو بازار مالی اوراق بهادار نیویورک و اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی دو بازار استخراج شده و به دلیل عدم تطابق روزهای معاملاتی دو بازار به صورت هفتگی مورد مقایسه قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها و نتایج آماری پژوهش از روشی ابتکاری جهت یافتن الگوی انتقال بحران بهره گیری شده می باشد که ما آن را روندکشویی نامیده ایم.

7-1- مراحل پژوهش

جهت انجام پژوهش مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به تبیین ذیل طی گردید:

– مطالعه ادبیات بحران و پیشینه پژوهش.

– مطالعه ضرورت پژوهش در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران.

– انتخاب بازارهای مورد مطالعه و شاخص های مربوطه.

– انتخاب دوره مورد مطالعه با در نظر داشتن زمان وقوع بحران و داده های موجود.

– جمع آوری داده ها.

– مطالعه روش های آماری موجود برای آزمون داده ها.

– انجام آزمون های آماری با بهره گیری از نرم افزار EViews.

– مطالعه نتایج و کشف مکانیسم.

– تجزیه و تحلیل مدل.

– جمع بندی نتایج و ارائه مقاله.

– مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی.

8-1- نوآوری های پژوهش

آن چیز که در تحقیقات گذشته داخلی در وقوع بحران های مالی تا کنون به آن پرداخته نشده می باشد مطالعه مکانیسم پذیرش یک بحران در سطح بین المللی به اقتصاد داخلی می باشد. این واقعیت که وقوع بحران اجتناب ناپذیر بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلی سایه خواهد افکند تاکنون به صورت کیفی اظهار شده و در تحقیقات گذشته به صورت کمی به آن پرداخته نشده می باشد. این پژوهش با مطالعه کمی داده ها و یافتن مکانیسم تاثیر گذاری بحران تصویری از اندازه تاخیر و اندازه همبستگی در آشفتگی مالی اخیر ارائه نموده می باشد که می تواند راهنمای سرمایه گذاران، فعالان و سیاست گذاران این بخش گردد. در واقع با فرض های اساسی که در نظر گرفته شده کوشش شده می باشد که مدلی از مکانیسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.

9-1- ساختار پایان نامه

این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده می باشد. در فصل اول به کلیات و شرحی از مساله پژوهش پرداخته شده می باشد. هدف و ضرورت پژوهش مورد تصریح قرار گرفته و لزوم در نظر داشتن موضوع برای بهره گیری کنندگان ذکر گردیده می باشد. فصل دوم به ادبیات بحران اخیر و چگونگی شکل گیری آن پرداخته شده می باشد و توضیحاتی در خصوص بازار بورس و شاخص های آن ارائه گردیده می باشد. در فصل سوم روش پژوهش علمی مورد بهره گیری اقتصاد سنجی تبیین داده شده و در فصل چهارم نتایج داده های گرداوری شده پس از انجام آزمون های مورد نیاز ارائه شده می باشد. در فصل آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی برای ادامه پژوهش آتی درمورد موضوع اظهار شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 73

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت