متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد MBA

عنوان:

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کارکنان بانک ملی استان مازندران

استاد راهنمای اول:

دکتر ایرج مهدوی

استاد راهنمای دوم:

دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور:

آقای موسی اسلامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..2

2-1- اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………2

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………….4

4-1- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-1- هدف اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..6

5-1- فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-1- فرضیه‌های اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….6

1-5-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….6

6-1- نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..7

7-1- روش گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………..7

8-1- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………….8

9-1- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی ………………………………………………………………………………8

1-9-1- هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………..8

1-9-2- رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………………………8

1-9-3- تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………8

10-1- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………9

11-1- قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2- هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1- هوش ……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-2- چهارچوب نظری هوش معنوی ……………………………………………………………………………………….13

2-2-3- تعاریف و مفاهیم هوش معنوی ……………………………………………………………………………………….14

2-2-4- ابعاد هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………15

2-2-4-1- الهیات ……………………………………………………………………………………………………………15

2-2-4-2- توجه و آگاهی ……………………………………………………………………………………………….16

2-2-4-3- ادراک فراحسی ……………………………………………………………………………………………..16

2-2-4-4- اجتماع …………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-4-5- قوه عقلانی …………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4-6- ضربه روحی …………………………………………………………………………………………………..16

2-2-4-7- معنویت دوران کودکی ………………………………………………………………………………….16

2-3- رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………….16

2-3-1- مفهوم رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………..17

2-3-2- مولفه های رضایت شغلی …………………………………………………………………………………..19

2-3-2-1- اندازه پرداخت ………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2-2- استقلال کاری …………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-3- وظایف کاری …………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-4- سیاست های سازمانی …………………………………………………………………………………..19

2-3-2-5- تعامل …………………………………………………………………………………………………………….19

2-3-2-6- شأن و مقام شغلی …………………………………………………………………………………………19

2-4- تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………20

2-4-1- مفهوم تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….20

2-4-2- ابعاد تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………..23

2-4-2-1- تعهد عاطفی …………………………………………………………………………………………………..23

2-4-2-2- تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………..23

2-4-2-3- تعهد هنجاری …………………………………………………………………………………………………23

2-5- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد متغیرهای پژوهش …………………………………………….24

2-5-1- هوش معنوی و رضایت شغلی …………………………………………………………………………………24

2-5-2- هوش معنوی و تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………..24

2-5-3- رضایت شغلی و تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………..24

2-6- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………….25

2-7- جمع بندی و اختصار فصل دوم ………………………………………………………………………………….26

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..28

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..28

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………30

3-4- روش گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..31

3-5- روایی و پایایی پرسش‌نامه …………………………………………………………………………………..32

3-5-1- پایایی پرسش‌نامه ……………………………………………………………………………………………32

3-5-2- روایی پرسش‌نامه …………………………………………………………………………………………..33

3-5-2-1- روایی محتوای پرسش‌نامه ………………………………………………………………………..34

3-5-2-2- روایی عاملی پرسش‌نامه …………………………………………………………………………..34

3-6- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………36

3-6-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری …………………………………………………………………………37

3-6-2- ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………………….37

3-6-3- مدل سازی معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………38

3-6-4- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن …………………………………………………………………….40

3-7- جمع بندی و اختصار فصل سوم ……………………………………………………………………………….41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….43

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………..43

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت ………………………………………………………..44

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سن ………………………………………………………………….44

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر اندازه تحصیلات ………………………………………………..45

4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………….45

4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری …………………………………………………………………….45

4-3-1-1- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های هوش معنوی ………………………………………..47

4-3-1-2- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های رضایت شغلی ……………………………………51

4-3-1-3- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های تعهد سازمانی ……………………………………55

4-3-2- آزمون همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………..57

4-3-3- تحلیل عاملی تائیدی …………………………………………………………………………………..59

4-3-3-1- مدل اندازه‌گیری هوش معنوی ……………………………………………………………………..60

4-3-3-2- مدل اندازه‌گیری رضایت شغلی ……………………………………………………………………..64

4-3-3-3- مدل اندازه‌گیری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………..68

4-3-4- مدل سازی معادله ساختاری …………………………………………………………………………….70

4-3-5- آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………73

4-3-5-1- رتبه بندی ابعاد هوش معنوی ……………………………………………………………………….74

4-3-5-2- رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی ………………………………………………………………………75

4-3-5-3- رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی ………………………………………………………………………76

4-4- جمع‌بندی و اختصار فصل چهارم …………………………………………………………………………….77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….79

5-2- بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………..79

5-3- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج …………………………………………………………………………………86

5-4- محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………88

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………….88

5-6- جمع‌‌بندی و اختصار فصل پنجم ………………………………………………………………………….89

پیوست

1- پرسش‌نامه پژوهش ………………………………………………………………………………………….91

2- منابع ……………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط میان هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بین کارکنان بانک ملی استان مازندران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در این بانک در سطح استان مازندران تشکیل می‌دهد که بالغ بر 1834 نفر می‌باشند. از 550 پرسش‌نامه‌ای که در بین کارکنان پخش گردید تعداد 323 پرسش‌نامه قابل بهره گیری بود و مابقی از تحلیل کنار گذاشته گردید. این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد وولمن[105] برای هوش معنوی، استمپس و پدیمونت[95] برای رضایت شغلی و آلن و می‌یر[26] برای تعهد سازمانی بهره گیری شده می باشد. تحلیل داده‌ها با بهره گیری از آزمون میانگین، ضریب همبستگی، مدل معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن صورت گرفته می باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هوش معنوی با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری دارد اما هوش معنوی با تعهد سازمانی ارتباط معناداری ندارد و تنها با در نظر گرفتن رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی می‌توان گفت که اگر هوش معنوی به رضایت شغلی منجر گردد، می‌تواند تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه، رضایت شغلی نیز با تعهد سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه، مدیران سازمان‌ها در تلاشند تا با بهره‌گیری از منابعی که در اختیار دارند بهره‌وری سازمان خود را افزایش دهند. شایان ذکر می باشد که از میان منابع متعددی که یک سازمان در اختیار دارد، از منابع انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین آن‌ها یاد می گردد. پس، اکنون که اهمیت کارکنان به عنوان منبعی گران‌بها برای سازمان‌ها درک شده می باشد، شایسته می باشد تا به عواملی پرداخته گردد که منجر به افزایش عملکرد نیروی انسانی سازمان‌ها می گردد. از این رو، مطالعات متعددی به مطالعه تعهد سازمانی پرداخته‌اند. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه‌های متفاوت تعریف شده می باشد. معمولی‌ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می‌گیرند .براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد می باشد، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‌آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد. در محیط رقابتی کنونی، سازمان‌ها خواستار به‌خدمت گرفتن کارکنانی هستند که نه ‌تنها وظایف تعریف شده را به بهترین نحو انجام می‌دهند بلکه به میل و خواست خود به انجام وظایفی می‌پردازند که جزء وظایف رسمی شغلشان نیست، اما، در بهبود عملکرد سازمان مفید می باشد.

با مطالعه ادبیات مربوط به تعهد سازمانی و پی‌بردن به نتایج مثبت آن در سازمان، این نکته به ذهن خطور می کند که چه عواملی در بروز این پدیده در سازمان‌ها تأثیر موثری بازی می‌کنند. پس، شناسایی و به‌کارگیری عوامل مرتبط با تعهد سازمانی، سازمان‌ها را در نیل به اهدافشان یاری خواهد نمود.

2-1- اظهار مسئله

این روزها، شاهد پیشرفت تکنولوژیکی متناوب و افزایش بی‌نظیر تسهیلات رفاهی در سراسر دنیا هستیم. متأسفانه، نتیجه این پیشرفت‌ها کم‌رنگ شدن ارزش‌ها در زندگی افراد می باشد که این امر می‌تواند تبیین مختصری راجع به این موضوع باشد که چرا افراد زیادی در جامعه ما افسرده و پریشان هستند[107]. هاوارد و همکارانش[55] به نقل از ادواردز، ایمونز، فرای و کوهن، هاید و مایر می‌گویند که اخیرا ایده معنویت در نشریات مختلف در حال افزایش می باشد. با در نظر داشتن این واقعیت که افراد به گونه ذاتی دارای ظرفیت معنوی می‌باشند[105]، به نظر می‌رسد افرادی که بین معنویت و حرفه خود یکپارچگی ایجاد می‌کنند، به حرفه خود نه به عنوان یک شغل ساده بلکه به عنوان یک مأموریت می‌نگرند. به عقیده آیرانسی[29]، معنویت محیط کاری باعث افزایش عملکرد کارکنان می گردد. کارکنانی که در یک محیط مثبت معنوی فعالیت می‌کنند عملکرد کاری بالاتری را از خود نشان می‌دهند[56]. ضمنا، این عقیده هست که معنویت محیط کاری باعث افزایش رقابت‌پذیری سازمانی[78]، سود دهی[68] و افزایش عملکرد سازمان می گردد[32 و 43]. به علاوه، در نشریات مختلف، عوامل دیگری نیز نظاره می شوند که بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار هستند. در صنعت خدمات، شواهد حاکی از وجود ارتباط‌ی مثبت بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان و نیز ارتباط‌ی مثبت بین رضایت شغلی کارکنان و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات می باشد[50 و 109]. این امر پذیرفته شده که کارکنان راضی‌تر خدمات بهتری را به مشتری ارائه خواهند داد[90] و در نتیجه باعث افزایش وفاداری مشتریان خواهند گردید. پس، داشتن مشتریان وفادار در این محیط رقابتی باعث افزایش سوددهی سازمان و افزایش سهم بازار خواهد گردید[74]. رضایت شغلی موضوع مهمی برای مدیران می باشد زیرا که کاهش رضایت شغلی افراد باعث افزایش غیبت[81 و 92] و نیز افزایش اندازه انصراف و جابجایی می گردد[86 و 99].

به نقل از کاریوان[36]، نظر غالب در ادبیات موضوعی مقالات مختلف – لینکلن و کالیبرگ، مودی و همکاران، مویلر و همکاران، پرایس و مویلر، والاس حاکی از این می باشد که رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی می گردد و زینب آبادی[110] نیز به نقل از گارتنر و تستا می‌گوید رضایت شغلی مقدم بر تعهد سازمانی می باشد. کیم و همکارانش[62] معتقد هستند که کارکنان با رضایت شغلی نسبت به کارکنان با عدم رضایت شغلی سطوح تعهد سازمانی بالاتری دارند. پس موبلی[70] اظهار می کند که اگر عدم رضایت کارکنان از شغلشان افزایش یابد، تمایل آنها برای ترک شغل افزایش می‌یابد.

تعهد سازمانی با انگیزش کارکنان، عملکرد شغلی و رضایت ارتباط‌ی مثبت و با غیبت، جابجایی و استرس ارتباط‌ی منفی دارد[65].

بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام با در اختیار داشتن بالغ بر 40 هزار کارمند یک سازمان خدماتی نسبتا بزرگ به شمار می رود که مانند هر سازمان خدماتی دیگر، نیروی انسانی آن به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی آن به شمار می رود. نیروی انسانی، بر خلاف سایر منابع، با بکارگیری کاهش نمی‌یابد و مستهلک نمی‌گردد بلکه هر چقدر از اندیشه و فکر او بیشتر بهره گیری گردد به همان اندازه توانایی‌اش بهبود می‌یابد. از طرف دیگر مشارکت نیز یکی از نیازهای فرا ‌مرتبه بشر‌ها به شمار می‌رود که ریشه در فطرت بشری دارد. افرادی که در امور و فعالیت‌های سازمان شرکت نمایند و از اندیشه و فکر خود بهره گیری کنند، علاوه بر پیشرفت سازمان، در جهت تعالی و رشد خویش نیز حرکت کرده اند. به بیانی دیگر نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش‌های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر می باشد فراتر از وظایف مقرر، با تعهد سازمانی بالا و عشق و علاقه به سازمان فعالیت کند، می‌تواند عامل مهمی در موفقیت و تاثیر او در مسیر تعالی سازمان و اهداف آن باشد.

بر این اساس و با در نظر داشتن تأثیرگذاری و حساسیت عامل انسانی در اقدامات این سازمان در پی آنیم که علاوه بر محاسبه اندازه تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران، به شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی –رضایت شغلی و هوش معنوی- و وجود ارتباط‌ی معنادار بین آنها بپردازیم.

3-1- ضرورت انجام پژوهش

تعهد سازمانی عامل مهمی در رفتار کارکنان یک سازمان و از عوامل مهم در بازده و کارآیی سازمان‌‌ها می‌باشد. شخص دارای تعهد سازمانی نسبت به سازمان خود احساس وفاداری بسیار قوی دارد و پس همیشه و در همه حال با جدیت و کوشش فراوان کوشش در نیل به اهداف سازمانی دارد و انجام درست وظایف خود را سرلوحه کارهایش قرار می‌دهد و در صدد می باشد دیگران را نیز برای کار و کوشش بیشتر و مفیدتر برای سازمان و داشتن تعهد سازمانی تهییج نماید و از عملکرد خوب همکاران در این زمینه شاد و مسرور و از کارکرد بد و ضعیف آنها ناراحت و نگران می باشد.

به علاوه از تعهد ­سازمانی به‌عنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش‌بینی‌کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل یاد شده می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو توجه نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی‌مانند جابجایی و غیبت اثر می­گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می­تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد.

اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته­های مدیریت می باشد. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی می باشد که سازماندهی بر آن متکی می باشد و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد.

همچنین مطالعات مختلف در سازمان­های مختلف نشان می­دهد، برای این‌که کارکنان بتوانند کارآیی بیش­تر و تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود، موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی می­گردد.

با در نظر داشتن اهمیت مبحث تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن، پژوهشی که ارتباط بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مطالعه کرده باشد پیدا نمود نشد. پس، در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا موضوع فوق‌الذکر را در کارکنان بانک ملی استان مازندران مورد مطالعه قرار دهد.

4-1- اهداف پژوهش

1-4-1-هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران می باشد.

2-4-1- اهداف فرعی پژوهش

به علاوه، اهداف فرعی پژوهش حاضر به تبیین زیر می‌باشد: مطالعه مولفه‌های هوش معنوی، مطالعه مولفه‌های رضایت شغلی و مطالعه مولفه‌های تعهد سازمانی.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 120

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***