در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
با در نظر داشتن رشد جمعیت و توسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی تقاضای موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد، در چنین شرایطی بایستی پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب نمود. مساله مکان یابی پستهای فوق توزیع یکی از موردها مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذاری های لازم دارد.
در این پایان نامه روشی برای دستیابی به مکان بهینه، تعیین ظرفیت و زمان بندی احداث و نصب پستهای فوق توزیع ارائه گردیده و تابع هدف مناسب برای مساله فرموله شده می باشد. روش پیشنهادی در زمره برنامه ریزی های غیرخطی قرار دارد. این متد بر پایه کسب حداقل تلفات و کمترین هزینه های ممکن تنظیم شده و در تابع هدف هزینه های مربوط به زمین، ساخت و ساز و تجهیزات و نصب خطوط توزیع و فوق توزیع (هزینه های ثابت) و همین گونه هزینه تلفات انرژی و توان (هزینه های متغییر) لحاظ گردیده می باشد. برای طراحی روش دینامیک به کار گرفته شده و برای تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه مقصود شده می باشد. مبحث جایابی پستهای فوق توزیع، تعیین ظرفیت و حوزه سروی س دهی آنها یک مساله پیچیده با تابع هدف غیرخطی می باشد که در الگوریتم پیشنهادی، با در نظر داشتن نوع متغییرهای مساله و قیود انتخاب شده، برای حل و تعیین پاسخ بهینه روش شاخه و کران (B & B) بهره گیری شده می باشد. کارآیی روش ارائه شده از طریق طرح آزمایشهای م ختلف و اجرای آن توسط نرم افزاری که مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تهیه شده ، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
به علاوه آزمایشات، نتایج یک پروژه عملی که بر روی قسمتی از شبکه واقعی یکی از شهرها، توسط نرم افزار تهیه شده اجرا شده، ارائه گردیده می باشد. شبکه مورد نظر، در برگیرنده منطقه وسیعی بوده و شامل ۶۳ مرکز بار و پنج پست فو ق توزیع در حال بهر ه برداری می باشد که پس از انجام مطالعات پیش بینی بار در منطقه و جمع آوری اطلاعات شبکه و داده های مورد نیاز برای نرم افزار، مطالعه های لازم انجام شده و نتایج حاصله اظهار شده می باشد.
فصل اول
مقدمه
انرژی الکتریکی یکی از عمده ترین نیازهای بشری می باشد و بهره برداری از آن سهولت قابل توجهی در طریقه زندگی افراد پدید می آورد، از این رو یکی از بزرگترین صنایع در سطح جهان، صنعت برق می باشد که وظیفه برق رسانی را به عهده دارد.
سیستم قدرت دار ای پیچیدگیهای بسیاری می باشد و انرژی الکتریکی از آغاز تا سرانجام مسیر پرپیچ و خمی را طی می کند. در یک تقسیم بندی ساده سیستم قدرت دارای سه بخش تولید، انتقال و توزیع می باشد که هریک از این بخشها زیرمجموعه های خاص خود را دارا هستند. از آنجائی که جمعیت جهان رو به رشد می باشد و تکنولوژی سیر تکاملی را در پیش گرفته می باشد، پس همواره با افزایش تقاضای انرژی الکتریکی روبرو هستیم پس یک سیستم قدرت با یک ساختار ثابت نمی تواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از این رو این صنعت نیز همگام با دیگر صنایع پیشرو، مسیر تکاملی را طی می کند و ه ریک از زیرمجموعه های سیستم قدرت نیز در این مسیر گام بر می دارند. در این بین شبکه توزیع به علت های متنوع مانند رویارویی مستقیم با مشترکین، منبع درآمد شرکتهای برق و گستردگی تجهیزات، نظرها را بخود معطوف ساخته می باشد و تمامی کوشش ها برای برآوردن نیاز مشترکین این بخش انجام می گردد. طرحهای متنوع برای این بخش تعریف می گردد که هریک زیرمجموعه خاصی از این شبکه را تحت پوشش قرار می دهد. آن چیز که در تمامی این طرحها مشترک می باشد، دستیابی به هدف با کمترین هزینه می باشد و در تمامی آنها محدودیتهای اقتصادی باعث شده می باشد که طراح دنبال را ه کاری با کمترین هزینه باشد. بعضی از پروژه های تعریف شده
در این بخش فیدرها را مد نظر دارد، بعضی پستها و بعضی نیز برای بهره برداری و سهولت آن تعریف می گردد و بعضی پایه و بنیاد این بخشها می باشد. آن چیز که در طراحی فیدرها مورد توجه قرار می گیرد، مسیریابی، توزیع بار و نوع هادی ها می باشد که هریک از آنها قیود خاص خود را دارا هستند. در بخش طراحی پستها، اندازه پستها، ناحیه سرویس دهی آنها و مکانشان مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. بعضی پروژه ها نیز زیرا بازیابی بار و بازآرایی شبکه زیر مجموعه بهر ه برداری هستند و بعضی پروژه ها زیرا پ یشبینی بار، اطلاعات پایه و بنیادین را برای بخشهای ذکر گردیده فراهم می آورند. هر یک از طرحهای ارائه شده دارای اهمیت قابل توجهی بوده و نمی توان وزن خاصی برای هرکدام قائل گردید زیرا که هریک وابسته بهم بوده و تمامی آنها یک هدف یعنی تامین برق مورد نیاز مشترکین با کمترین هزینه را دنبال می کنند.
آن چیز که در این پایان نامه مورد بحث و مطالعه واقع می گردد، تعیین مکان بهینه پستهای فوق توزیع و به همراه ظرفیت و ناحیه سرویس دهی هرکدام می باشد. مساله برنامه ریزی برای سیستمهای توزیع، مبحث پیچیده ای می باشد که معمولا به دو زیر مساله تقسیم می گردد که بصورت دو مبحث جایابی بهینه پستهای فوق توزیع و مبحث بهینه سازی فیدرهای پائین دستی دسته بندی می گردد که آغاز مساله مربوط به مکان پست حل شده سپس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهینه سازی فیدرها پرداخته می گردد. سیستم توزیع دارای ساختار ی می باشد که بطور پیوسته در حال تغییر و توسعه بوده بطوری که تعداد مشترکین افزایش می یابد و الگوی مصرف مراکز بار در اثر عوامل متعدد عوض م ی گردد. با در نظر داشتن رشد جمعیت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی مصرف موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد که این گونه موردها در شهرهای در حال توسعه به تعدد دیده م ی گردد، در چنین شرایطی بایستی پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب نمود. مساله مکان یابی پستهای فوق توزیع یکی از موردها مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذار ی های لازم دارد. در چنین مطالعاتی فرد برنامه ریز معمولا با انتخابهای مختلفی روبرو می گردد و عوامل زیادی را بایستی در نظر بگیرد تا طرحی را که ارائه می کند، بیانگر بهترین حالت ممکن باشد، به ویژه اینکه در سالهای اخیر مورد هایی مانند رشد سریع بار، کمبود زمین مناسب در مناطق شهری طراحان را در شرایط سختی قرار داده می باشد. قیود عمده ای که در این مساله بایستی در نظر گرفته گردد عبارتند از:
– محل پست نزدیک به مراکز بار باشد تا حداقل تلفات و هزینه احداث خطوط حاصل گردد
– مکان پستهای موجود ودر حال بهره برداری
– دسترسی به خطوط بالادستی و پایین دستی
– وجود فضای کافی برای توسعه احتمالی در آینده
– برآورده کردن قوانین شهری و کاربری زمین
در آغاز آن چیز که که برای طراح جهت آغاز کار لازم می باشد، مکان جغرافیایی مراکز بار، دامنه بار و اندازه رشد آن در آینده می باشد. برای بدست آوردن این داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهری در گذشته، نیاز به مطالعه وضعیت کنونی و پیش بینی توسعه و رشد در آینده هست. پیشبینی بار اساس کار طراحی متغییرهای تصمیم برای مکان و ظرفیت پست، نوع کابلها و تجهیزات لازم می باشد.
تعداد صفحه : 107
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی شبکه های نوری مبتنی بر پروتکل سوییچینگ

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید