متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : ارتباط بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی             گرایش منابع انسانی

 

عنوان:

« ارتباط بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب  بانک ملی استان گیلان »

 

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان شماره صفحه
فصل  اول:کلیات پژوهش
1-1)        مقدمه 3
1-2)        اظهار مساله 4
1-3)        اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4)        اهداف پژوهش 9
1-5)        چارچوب نظری پژوهش 9
1-6)        فرضیه های پژوهش 11
1-7)        تعریف مفهومی و عملیاتی 12
1-8)        قلمرو پژوهش 15
فصل دوم:ادبیات  و پیشینه پژوهش
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی 18
2-1-1) مقدمه 18
2-1-2) رفتار شهروندی سازمانی 18
2-1-3) دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی: 20
2-1-3-1) رفتارهای در تأثیر و فرانقش 20
2-1-3-2) تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان 21
2-1-4) کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی 22
2-1-4-1) مدل گراهام 22
2-1-4-2) مدل ارگان 23
2-1-4-3) مدل پودساکف و همکاران 24
2-1-4-4) مدل لامبرت 25
2-1-4-5) مدل بورمن و همکارانش 26
2-1-5) عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی 26
2-1-5-1) سرمایه اجتماعی 26
2-1-5-2) هوش عاطفی (هیجانی) 27
2-1-5-3) رهبری تحول آفرین 28
2-1-5-4) عدالت سازمانی 29
2-1-6) عوامل تاثیر پذیر از رفتار شهروندی سازمانی 29
2-1-6-1) تعهد سازمانی 30
2-1-6-2) عملکرد کارکنان 30
2-1-6-3) بهره وری نیروی انسانی 31
2-1-7) رفتار ضد شهروندی سازمانی 32
بخش دوم: شخصیت 35
2-2-1) مقدمه 35
2-2-2) تعریف شخصیت 36
2-2-3) نظریه های شخصیت 37
2-2-3-1) نظریه کاستا و مک کری (1987) 38
2-2-3-2) نظریه فروید 40
2-2-3-3) نظریه یونگ 41
2-2-3-4) نظریه کاتل 42
2-2-3-5) نظریه آیزنک دربارۀ شخصیت 44
2-2-3-6) نظریه های کوچک یا نظریه های نوار باریک 46
بخش سوم: پیشینه پژوهش
2-3-1) تحقیقات داخلی 49
2-3-2) تحقیقات خارجی 51
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1) مقدمه 54
3-2) روش پژوهش 55
3-3) جامعه و نمونۀ آماری 55
3-4) مطالعه نرمال بودن متغیر دوم 56
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 58
3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 59
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 61
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه 63
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 64
4-3) توصیف متغیر های پژوهش 70
4-4) آزمون فرضیات پژوهش 77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 82
5-2) اختصار پژوهش 82
5-3) نتایج آمار توصیفی 83
5-4) توصیف متغیرهای پژوهش 84
5-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 85
5-6) پیشنهادات با در نظر داشتن فرضیه های پژوهش 87
5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 89
5-8)محدودیت های پژوهش 89
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول، شکل ها و نمودارها

جداول:
2-1) سیرتکاملی متغیّر های رفتار شهروندی سازمانی 20
2-2) ویژگی های شخصیتی تهیه شده به وسیله کاتل 43
2-3) طبقه بندی شخصیت از نظر آیزنک 45
3-1) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی 56
3-2) پرسش نامه و ابعاد آن 59
3-3) جدول آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش 60
4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 64
4-2) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 65
4-3) سن پاسخ دهندگان 66
4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 67
4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 68
4-6) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 69
4-7) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی 70
4-8)  توصیف متغیر ثبات عاطفی 71
4-9) توصیف متغیر برون گرایی 72
4-10) توصیف متغیر تجربه پذیری 73
4-11) توصیف متغیر سازگاری 74
4-12) توصیف متغیر هوشیاری 75
4-13) توصیف متغیر شخصیت 76
4-14) ضریب همبستگی بین ثبات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی 77
4-15) ضریب همبستگی بین برون گرایی و رفتار شهروندی سازمانی 78
4-16) ضریب همبستگی بین تجربه پذیری و رفتار شهروندی سازمانی 79
4-17) ضریب همبستگی بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی 79
4-18) ضریب همبستگی بین با وجدان بودن و رفتار شهروندی سازمانی 80
 

 

شکل ها:

1-1)        مدل مفهومی پژوهش 11
 

نمودارها:

نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 64
نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 65
نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 66
نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 67
نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 68
نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان 69
هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی 70
هیستوگرام  متغیر ثبات عاطفی 71
هیستوگرام  متغیر برون گرایی 72
هیستوگرام  متغیر تجربه پذیری 73
هیستوگرام  متغیر سازگاری 74
هیستوگرام  متغیر هوشیاری 75
هیستوگرام  متغیر شخصیت 76
منابع 90
پیوست ها 96
پرسشنامه 97
خروجی های نرم افزار 102
چکیده انگلیسی 113

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و شناسایی ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان  می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری شخصیت از پرسش نامه (پنج گانه شخصیتی (NEO)) بهره گیری شده می باشد،  و سوالات رفتار شهروندی سازمانی نیز برگرفته از پرسشنامه (پودساکف و همکاران، 1990) می باشد. جامعه آماری پژوهش  حاضر کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان به تعداد 1234  نفر می باشد. پرسشنامه ها بین  221 نفر از آنها، که بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. روش آزمون فرضیه های پژوهش، آزمون همبستگی و با بهره گیری از نرم افزار  SPSS 18 می باشد نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین شخصیت و رفتارشهروندی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط مثبت و معنی داری هست و از بین 5 بعد شخصیت، بعد برون گرایی از همبستگی قوی تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار می باشد. همچنین بین بعد سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی:

شخصیت، ثبات عاطفی، برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری، با وجدان بودن، رفتار شهروندی سازمانی.

 

 

کلیات پژوهش

 

  • مقدمه

بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد تأثیر های رسمی اقدام کنند، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از تأثیر مورد انتظار می باشد. تحقیقات کنونی این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار داده اند. در دهه های اخیر اصطلاحاتی برای تشریح چنین رفتارهایی بهره گیری شده اند نظیر، رفتار پیش اجتماعی، رفتار فرانقشی و خودجوشی سازمانی  و عملکرد زمینه ای. هر چند هر کدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، اما به گونه کلی به مفهو م یکسانی تصریح دارند که در این پژوهش تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی[1]، مدنظر قرار می گیرند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با تأثیر افراد در سازمان می باشد که فراتر از انتظارات وظیفه و تبیین شغل، توسط فرد انجام می گردد و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند اما برای عملکرد خوب سازمان، مؤثر هستند (کاخکی و قلی پور، 1386: 117). رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط بتمن و اورگان (1983) بکار گرفته گردید. اورگان (1988) رفتار شهروند سازمانی را به این شکل تعریف نمود: “رفتار فردی که به وضوح نبوده و بطور غیر مستقیم توسط سیستم پاداش رسمی شناسایی می گردد و رفتارهایی که تأثیر حیاتی در کارکرد اثربخش سازمان اعمال می کنند (Pavalache-Ilie, 2014: 490).

بشر، به صورت یک کل سازمان یافته اقدام می کند و کمتر جنبه ای از کنش و رفتار بشر را خواهیم پیدا نمود که از منش و شخصیت وی تأثیر نگرفته باشد؛ از این رو، بدیهی می باشد که رفتارهای شهروندی سازمانی نیز از شخصیت[2]  تأثیر پذیرند. شخصیت یکی از این عوامل پیش بینی کننده رفتار و یکی از عوامل پدیدآورنده تفاوت های فردی موجود بین افراد می باشد. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فردی می باشد که الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری را در بر می گیرد و پایاترین پیش بینی کننده معیارهای مختلف شغلی به شمار می رود، بالاخص در پژوهش هایی که شخصیت را به رفتار شهروندی سازمانی مرتبط می کند (رافضی و همکاران، 1391: 44-45). اورگان (1994) اساس نظری برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت را بر این می داند که زیرا رفتار فرد با توجه های کلی اش ارتباط دارد و از آنجا که شخصیت افراد بر توجه های کلی آنها تاثیر می گذارد، شاید بتوان فرض نمود که شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط داشته باشد (یوسفی امیری و همکاران، 1392: 71).

نظر به ضرورت تامل در رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر شخصیت، و اهمیت تبیین آن در سازمانهای فعال در حوزه کسب و کار، انگیزه انجام این پژوهش در ذهن محققین شکل گرفت. در این فصل به اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، چارچوب نظری، فرضیات پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، و قلمرو پژوهش پرداخته می گردد.

 

[1]  Organizational citizenship behavior (OCB)

[2]  personality

[3]  Batman et al.,

[4] Pavalache-Ilie

[5] Mahdiuon

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه تیپ شخصیتیB و A با رضایت شغلی و سلامت عمومی کارکنان دادگستری کرمانشاه در سال 1392