متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مطالعه تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

مطالعه تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

 

استاد راهنما:

دکتر لادن هاشمی

 

استاد مشاور:

دکتر میترا محمودی


زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………….…. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………….…. 3

1-2 اظهار مسئله  ……………………………………………………………………..……5

1-3 ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………..…….8

1-4 تعاریف متغیرها……………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه………………………………………………………………………..……..…13

2-1 مبانی نظری ………………………………………………………………..……13

2-2- عوامل مؤثر در بروز اختلالات رفتاری در دوران نوجوانی………………….………..……24

3- 2- مفهوم سازگاری …………………………………………………..……………28

2-4 انواع سازگاری      ………………………………………………………………40

2-5 مهارتهای ارتباطی  ………………………………………………………………51

2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………….…………………56

2-7 فرضیه پژوهش      ………………………………………………………………61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………….…………63

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………63

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………….……………63

3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………………………………………………………64

3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………..………………64

3-6 ابزار پژوهش…………………………………………………….………………65

3-7 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….……68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………….…………70

4-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………..……………………………………70

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………….………………75

5-2.بحث ونتیجه گیری  ………………………………………………………………75

5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی…………………………………….………………78

5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79

5-2-3.شاخص روابط خانوادگی ……………………………………………………….80

5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81

5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81

5-2-6.شاخص روابط اجتماعی  ………………………………………………….……82

5-3.نتیجه گری کلی از پژوهش……………………………………………..…………        83

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………..……84

5-5- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی. …………..…………..………………………84

5-6 محدودیت های پژوهش………………………..….………..………………………85

منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………..…………87

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………..…………93

چکیده انگلیسی……………………………….……………………………………..…………95

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف…………………………………………………………………………29

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………71

جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72

3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………73

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده می باشد . بدین مقصود از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به گونه تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با بهره گیری از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارت های ارتباطی آموزش داده گردید. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاری مجدداً اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته می باشد سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی گردد اما در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار می باشد.

کلمات کلیدی : مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران دبیرستانی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

نوجوانی به دوره­ای از رشد اطلاق می­گردد که بین کودکی و بزرگسالی قرار دارد، به همین دلیل نوجوانی یک دوره انتقال می باشد. این دوره همراه با تغییرات عمده جسمانی، شناختی، اخلاقی و اجتماعی می باشد که غالباً از حدود12-11سالگی شروع می­گردد، و در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در سن 20 سالگی خاتمه می­یابد (احدی و جمهری ،1380).

سازگاری اجتماعی در نوجوانان به عنوان مهم ترین نشانه ی سلامت روان آنان ، از مباحثی می باشد که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و مربیان را به خود جلب نموده می باشد (یارمحمدیان و شرفی راد،1390).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد گروه روانشناسی تربیتی: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان های شهر اهواز

نوجوانان تحت تاثیر خانواده ،مدرسه، هم کلاسی­ها، همسالان و جامعه (چه مثبت و چه منفی) قرار می­گیرند. تحقیقات متعددی در خصوص شیوع معضلات رفتاری و ناسازگاری در بین نوجوانان صورت گرفته می باشد به عنوان مثال: هالینگ و همکارانش در مطالعه خود بر روی نوجوانان آلمانی گزارش نمودند که9/11 درصد از نوجوانان به علت معضلات رفتاری و ناسازگازی اجتماعی، نیاز به خدمات بهداشت روان دارند (هالینگ و راونس[1]،2010 به نقل از تمنایی فر، سلامی محمد آبادی، دشتبان زاده، 1390).

بیشترین نوجوانان ناسازگار و مساله دار، وابسته به خانواده­های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند (بارلو[2]،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).

سازگاری رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی می باشد به گونه­ای که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن کفایت نکند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشته و آن را به گونه­ای مناسب تغییر دهد (بارلو،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).

طبق تحقیقات متعدد، حدود85% والدین به نوعی نوجوانان خود را ناسازگار می­دانند. چنین برداشتی از نوجوانان باعث رفتار خاصی در والدین می­گردد. آن چیز که مهم می باشد فهم این ناسازگاری و علت های آن می باشد که به والدین کمک می­کند تا ارتباط بهتری با نوجوانان خود مستقر کنند. نوجوانان هم به سهم خود رفتار والدین را قبول ندارند و آنان را از نظر نوع رفتار تایید نمی­کنند. هیچ یک از فرزندان در طبقات مختلف اجتماعی به گونه کامل رفتار والدین خود را تأیید نمی­کنند و اصولاً درجه قبول رفتار والدین و فرزندان کم می باشد. در این وضعیت ناهمگون که والدین، نوجوانان را ناسازگار می پندارند و نوجوانان هم رفتار والدین را قبول ندارند، امکان وقوع بسیاری از حوادث ناگوار برای نوجوانان هست(احدی،1383 ).

در مجموع می­توان گفت بعضی از نوجوانان براساس تغییرات بلوغ و بحران هویت، رفتاری ناسازگارانه دارند. دوران بلوغ به دلیل تغییرات وسیع از نظر ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی دشوارترین مرحله از نظر سازگاری می باشد(بومیستر[3] و تایس[4]، 2001؛ بومیستر و لری[5]، 2004؛ گاردنر[6]، پیکت[7] و بریور[8]، 2003؛ لیری[9] و دونز[10]، 2005؛ به نقل از خوبانی،زاده محمدی و جراره،1392)..

از طرف دیگر در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل این­که ارتباط با هم­سالان افزایش و وابستگی به والدین کاهش می­یابد، سازگاری اجتماعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد (آلیسون[11]، 2004).

اجتماعی شدن فرایندی می باشد که در آن هنجارها، مهارت­ها، انگیزه­ها، توجه­ها و رفتارهای فرد شکل می­گیرد تا ایفای تأثیر کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته گردد. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت­های ارتباطی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه­های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می­گردد. بنا به تعریف، مهارت­های ارتباطی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می­گردد، رفتارهایی که شخص می­تواند با دیگران به نحوی ارتباط مستقر کند که به بروز پاسخ­های مثبت و پرهیز از پاسخ­های منفی بینجامد (کارتلج و میلبرن[12]، 1390)

از این رو مطالعه تاثیر آموزش مهارت­های ارتباطی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ناسازگاری اجتماعی نوجوانان، یکی از ضرورت­هایی می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته می­گردد.

[1] Halyng & Ravns

[2] Barlow

[3] Bvmystr

[4] Tays

[5] Larry

[6] Gardner

[7] Pickett

[8] Bryvr

[9] Leary

[10] Dvnz

[11] Allison

[12] . Kartleg & Milbern Allison

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***